В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Срокове в процеса

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви видове срокове съществуват в рамките на гражданските производства?

Срок за отговор на искова молба — в производства пред Висшия съд, ответникът, в случай че пребивава в Северна Ирландия, следва да се яви пред съда в рамките на 14 дни след връчването на призовката (Наредба 10) (включително деня на връчването), макар че може да се яви и по-късно, по всяко време преди решението срещу него да влезе в сила. Явяването след постановяване на съдебно решение изисква позволение (или разрешение) (Наредба 12 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Ответникът следва да подаде писмена защита в срок от 6 седмици след връчването на исковата молба, 6 седмици след явяването му пред съда или 6 седмици, след като му е предоставено позволение да се защити, в зависимост от това кое от посочените е с по-късна дата (Наредба 18). В производства пред окръжния съд ответникът следва да връчи уведомление за намерението да се защити в рамките на 21 дни, след като му е връчен граждански иск (Наредба 12 от Правилника на окръжния съд на Северна Ирландия от 1981 г. (County Court Rules (Northern Ireland) 1981).

Срок за изпълнение на съдебно решение — Съгласно член 16 от Наредбата на Северна Ирландия за давността от 1989 г. (Limitation (Northern Ireland) Order 1989) иск не може да бъде предявен въз основа на съдебно решение след изтичането на шест години от датата, на която съдебното решение е станало изпълняемо.

Давностни срокове — По принцип се прилага давностен срок от шест години и той е приложим например по отношение на:

 • срока за искове за непозволено увреждане (член 6 от Наредбата на Северна Ирландия за давността от 1989 г.);
 • срока при дело за последователни прехвърляния и погасяване на правото на собственост на собственик и прехвърляне на вещи (член 17 от Наредбата на Северна Ирландия за давността от 1989 г.).

Давностните срокове за други видове дела се различават. Например:

срокът за искове за телесни повреди е три години (член 7 от Наредбата на Северна Ирландия за давността от 1989 г.).

2 Списък на неработните дни в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 от 3 юни 1971 г.

В Наредба 3 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. заедно с член 5 от Закона от 1978 г. за тълкуванията (Interpretation Act 1978) и Наредба 43 от Правилника на окръжния съд на Северна Ирландия от 1981 г. и заедно с член 39 от Закона от 1954 г. за тълкуванията на Северна Ирландия (Interpretation Act (Northern Ireland) 1954) се разглежда прилагането и тълкуването на Правилника на Върховния съд и съответно на Правилника на окръжния съд с оглед на изчисляването на срокове.

Освен събота и неделя неработните дни в Северна Ирландия включват следните официални празници:

 • Нова година: 1 януари
 • Деня на Свети Патрик: 17 март
 • Светли понеделник: понеделник след Великден
 • Светли вторник: вторник след Великден
 • Ранен майски празничен ден: първия понеделник през май
 • Пролетен празничен ден: последния понеделник през май
 • Юлски празничен ден: 12 и 13 юли
 • Летен празничен ден: последния понеделник през август
 • Рождество Христово: 25 декември
 • Деня на коледната кутия: 26 декември.

Когато Рождество Христово, Денят на коледната кутия или Нова година се падат през почивни дни, следващият делничен ден става официален празник. Например ако 25 и 26 декември се падат съответно в събота и неделя, понеделник и вторник след тях са официални празници.

Освен това всички съдилища са затворени за един допълнителен ден около Рождество Христово и на Разпети петък.

3 Какви са общите правила, приложими за сроковете по различните граждански производства?

Наредба на Северна Ирландия за давността от 1989 г. — В нея се предвиждат няколко срока за образуването на производства и се определят други срокове, в които дадено съдебно решение например подлежи на изпълнение и от страните трябва да бъдат предприети други действия. Допълнителна информация може да бъде намерена в отговора на въпрос 1 по-горе.

Наредбата на Северна Ирландия за чуждестранните давностни срокове от 1985 г. (The Foreign Limitation Periods (Northern Ireland) 1985) — В нея се предвижда, че във всеки свързан с давността на искове закон за целите на дела, при които са в сила чуждестранен закон или решения, постановени от чуждестранни съдилища, трябва да се предвижда разглеждането им по същество, а не като процедура. Тя се прилага както по отношение на арбитражни производства, така и за съдебни производства в съдилищата в Северна Ирландия, независимо от това дали правото на другата държава трябва да бъде взето предвид.

Правилникът на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. и Правникът на окръжния съд на Северна Ирландия от 1981 г. — Това са процесуалните правила за гражданските съдилища в Северна Ирландия, които включват сроковете за различни искове.

4 Когато дадено действие или формалност трябва да се извърши в определен срок, от кой момент започва да тече този срок?

Датата, от която започва да тече срокът за защита срещу иск, обикновено е датата на връчването на призовката — вж. отговора на въпрос 1 по-горе. Съгласно Наредбата от 1989 г. на Северна Ирландия за давността началната дата, от която започва да тече срокът, обикновено е датата на съответното събитие, това може да бъде например началният момент за 6-годишния срок за изпълнение на съдебно решение е датата, от която решението подлежи на изпълнение.

5 Възможно ли е начинът на предаване или връчване на документите (лично връчване чрез връчител или по пощата) да се отрази или да промени началния момент, от който тече срокът?

Да — когато призовка се връчва по пощата или се поставя в пощенската кутия, тя се счита за връчена на седмия ден (включително почивните дни) след самото действие (Наредба 10, правило 1 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г.), макар че, ако е изпратена в неделя, вероятно ще се счита, че е връчена в понеделник — осем дни след изпращането. По същия начин, ако граждански иск се връчва от солиситър чрез първокласна поща, той се счита за връчен на седмия работен ден след изпращането му (без да се включва денят на изпращане), но за разлика от правилника на Висшия съд седемдневният срок изключва събота, неделя и официалните празници (Наредба 43, правило 19 А от Правилника на окръжния съд на Северна Ирландия от 1981 г.).

6 Ако срокът започва да тече от настъпването на дадено събитие, денят на настъпване на събитието включва ли се в срока?

Наредба 3, правило 2 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. се прилага за всеки срок, определен в Правилника или във всяко съдебно решение, разпореждане или указание за извършване на действие. Когато дадено действие трябва да бъде извършено в определен срок след или от точно определена дата, срокът обикновено започва да тече непосредствено след тази дата. Когато действието трябва да бъде извършено в рамките на определен брой пълни дни преди или след определена дата, между датата, на която е извършено действието, и съответната дата трябва да са изминали най-малко този брой дни.

Наредба 43, правило 17 от Правилника на окръжния съд на Северна Ирландия от 1981 г. се прилага по отношение на определените в Правилника срокове. Когато нещо трябва да се извърши в определен срок или след настъпването на конкретно събитие, срокът започва да тече в края на деня на събитието, освен ако този ден не е включен изрично.

7 Когато срокът се брой в дни, посоченият брой дни до календарни дни ли се отнася или до работни дни?

В Наредба 3, правило 2 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. се предвижда, че когато въпросният срок, независимо дали е седемдневен срок или по-кратък, включва събота, неделя или празничен ден, Рождество Христово или Разпети Петък, този ден се изключва. В Наредба 3, правило 3 се предвижда, че освен ако съдът не е предвидил друго, срокът на дългата ваканция, т.е. лятната ваканция, се изключва при изчисляването на всеки посочен в Правилника срок или във всяко разпореждане или указание за връчване, подаване или изменение на всяко писмено становище. В Наредба 3, правило 4 се предвижда, че когато посоченият в Правилника или в някакво решение, разпореждане или указание срок за извършване на каквото и да е действие в служба на Върховния съд изтича в ден, когато съответната служба е затворена, поради което това действие не може да бъде извършено през този ден, действието е навременно, ако се извърши на следващия работен за съдебната служба ден.

В Наредба 43, правило 17 от Правилника на Окръжния съд на Северна Ирландия от 1981 се предвижда, че когато в Правилника се изисква нещо да бъде извършено в срок не по-дълъг от три дни, в него не се включват събота, неделя или друг ден, в който службата е затворена. Когато срокът, предвиден за извършването на действие, изтича в събота, неделя или друг ден, в който службата е затворена, действието може да се извърши на следващия работен за службата ден. Последната разпоредба обхваща и срокове, определени с постановление или разпореждане.

8 А когато този срок се брои в седмици, месеци или години?

В Наредба 3, правило 1 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. се предвижда, че без да се засяга раздел 5 от Закона от 1978 г. за тълкуването при прилагането му във връзка с Правилника, думата „месец“, когато се среща в съдебно решение, разпореждане, указание или друг документ, означава календарен месец, освен ако контекстът не изисква друго.

Когато срокът се определя в години, макар и да няма изрично правило за това, ако „година“ се използва в съдебно решение, разпореждане, указание или друг документ, по аналогия това означава календарна година.

Във връзка с производства пред окръжния съд (county court) се прилага член 39 от Закона от 1954 г. за тълкуванията (Северна Ирландия) и се предвижда, че „година“ означава 12 (календарни) месеца, а „месец“ означава календарен месец.

9 Кога изтича срокът, ако се брои в седмици, месеци или години?

В Наредба 3, правило 2 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. се предвижда, че ако дадено действие трябва да бъде извършено в рамките на или не по-късно от определен срок преди конкретна дата, срокът приключва непосредствено преди тази дата.

Съгласно Правилника на окръжния съд на Северна Ирландия от 1981 г., по смисъла на член 39 от Закона от 1954 г. за тълкуванията (Северна Ирландия), даден срок, за който се предвижда да приключи на или да бъде изчислен до конкретен ден, включва съответния ден.

10 Ако срокът изтича в събота, неделя, неработен ден или на официален празник, той удължава ли се до първия следващ работен ден?

В Наредба 3, правило 2 от Правилника на Върховния съд на Северна Ирландия от 1980 г. се предвижда, че когато въпросният срок, независимо дали е седемдневен срок или по-кратък, включва събота, неделя или празничен ден, Рождество Христово или Разпети Петък, този ден се изключва. В Наредба 3, правило 3 се предвижда, че освен ако съдът не е предвидил друго, срокът на дългата ваканция, т.е. лятната ваканция, се изключва при изчисляването на всеки посочен в Правилника срок или при всяко разпореждане или указание за връчване, подаване или изменение на всяко писмено становище. В Наредба 3, правило 4 се предвижда, че когато посоченият в Правилника или в някакво решение, разпореждане или указание срок за извършване на каквото и да е действие в служба на Върховния съд изтича в ден, когато съответната служба е затворена, поради което това действие не може да бъде извършено през този ден, действието е навременно, ако се извърши на следващия работен за съдебната служба ден.

11 Съществуват ли обстоятелства, при които сроковете се удължават? При какви условия може да се ползва такова удължаване на срока?

-

12 Какви са сроковете за обжалване?

Срокът за обжалване на решенията на Висшия съд обикновено е шест седмици, а за обжалване на постановления на окръжния съд е 21 дни. Срокът за подаването на молба до съдия за преразглеждане на решението на орган, ако имате право на това по закон, е 21 дни, освен ако във въпросния закон не е предвидено друго.

13 Съдилищата могат ли да изменят сроковете, по-специално сроковете за явяване пред съда или да определят специална дата за явяване пред съда?

Ако ищецът смята, че са налице изключителни причини, той може да поиска от съда да разгледа молбата незабавно и без на ответника да бъдат връчени каквито и да е документи, т.е. „в отсъствието на страна (ex parte)“ или „без уведомление“. Ако съдията издаде разпореждане „в отсъствието на страна (ex parte)“ или „без уведомление“, на ищеца ще бъде определена допълнителна дата за явяване пред съда. Ответникът ще има право да присъства по време на това явяване, така че след това съдията може да изслуша и двамата, преди да реши дали да издаде друго разпореждане.

Допълнителни възможности за удължаване на срока са предоставени в част IV от Наредбата на Северна Ирландия за давността от 1989 г. Така например давностният срок може да бъде удължен в случаите, когато ищецът има увреждане (член 48 от Законът за давността от 1980 г.).

Освен ако в съдебните правила не е предвидено друго или когато съдът разпореди друго, определеният с правило или от съда срок, в който дадено лице трябва да извърши някакво действие, може да бъде променян с писменото съгласие на страните. Освен това съдиите разполагат с правомощията да променят сроковете.

14 Ако на страна, пребиваваща на място, където би се ползвала от удължаване на срока, бъде връчен акт на друго място, където пребиваващите лица, не се ползват от такова удължаване на срока, губи ли страната правото си да се ползва от това предимство?

Не. Страната не губи правото си да се ползва от това предимство във връзка с такова чуждестранно законодателство.

15 Какви са последиците при неспазване на сроковете?

Ако ответникът не успее да защити или да признае иска в необходимия срок, ищецът може да подаде молба за неприсъствено решение. Ответникът обаче все още разполага с възможността да обжалва това решение или съдът може да отмени решението.

На разположение са и други свързани с управлението на делата санкции. Когато например дадена страна има задължение да представи в определен срок нещо, напр. експертно заключение на вещо лице, и не го направи, съдът може да определи това заключение за недопустимо.

Съдът прибягва до санкции също така при неуважение към съда.

16 При изтичане на срока с какви правни средства за защита разполагат пропусналите срока лица, т.е. неизправните страни?

Неизправните страни могат да се обърнат към съда и да поискат сроковете да бъдат удължени. Ако изтичането на срока е довело до неприсъствено решение, те могат да обжалват решението или да поискат то да бъде отменено.

Последна актуализация: 04/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.