В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Срокове в процеса

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви видове срокове съществуват в рамките на гражданските производства?

Време за отговор по предявен иск

При делата пред Върховния съд по граждански дела (Court of Session), по които се извършва връчване в или извън Европа, срокът е 21 дни от датата на връчването. В определени случаи, когато връчването не се извършва по метод, предписан от посочените правила, срокът е 42 дни.

По делата пред шерифските съдилища (Sheriff Courts), когато връчването е в рамките на Европа, срокът е 21 дни от датата на връчването. По всички дела, при които връчването се извършва извън Европа, срокът е 42 дни от датата на връчването.

Повече информация е достъпна на адрес:

За събирането на вземания в размер до 5000 GBP са предвидени и правила за опростено или бързо производство.

Давностни или преклузивни срокове

В шотландското право сроковете, в които трябва да бъде предприето определено действие пред съда, се определят от правните понятия за преклузивен срок и погасителна давност. Преклузивният срок е процесуално правило — защита — според което определени права и задължения (макар да продължават да съществуват) повече не могат да бъдат правно упражнени след изтичането на определен период от време. Погасителната давност е материалноправна норма, съгласно която правото или задължението на дадено лице се погасява след изтичането на определен период от време.

Понастоящем се прилага Закона за погасителната давност и преклузивните срокове (Шотландия) от 1973 г. (със съответните изменения) (Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973).

Разпоредбите относно погасителната давност определят кога се погасяват договорните права и задължения. Сроковете варират в зависимост от естеството на задължението.

В закона са предвидени давностни срокове за искове за обезщетение на вреди, телесни повреди, клевета и за искове за отговорност за вреди, причинени от дефект на стока. Давностният срок е три години от узнаването на претърпяната вреда, но съдилищата разполагат със свобода на преценка да допуснат искове и след изтичането на този срок, ако смятат, че това би било справедливо.

Съществуват и различни давностни срокове, предвидени в редица други закони, например за давностните срокове за предявяване на искове във връзка с превоза (на хора или стоки) с въздушен, автомобилен, морски и железопътен транспорт.

Можете да разберете дали за конкретния иск, който бихте искали да предявите, се прилага специален давностен срок, като потърсите съвет от адвокат или от Бюрото за граждански консултации (Citizens Advice Bureau).

2 Списък на неработните дни в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 от 3 юни 1971 г.

Освен съботните и неделните дни, неработни в Шотландия са следните дни:

  • Нова година: 1 януари
  • Неработен ден след Нова година: 2 януари
  • Разпети петък: последният петък преди Великден
  • Неработен ден в началото на май: първият понеделник на месец май
  • Пролетен официален празник: последният понеделник на месец май
  • Летен официален празник: първият понеделник на месец август
  • Коледа: 25 декември
  • Стефанов ден: 26 декември

Когато Коледа, Стефанов ден или Нова година и 2 януари се пада през уикенда, първият следващ работен ден става неработен. Например, ако 25 и 26 декември са съответно събота и неделя, съответно следващите понеделник и вторник са неработни дни.

Всички тези дати са определени с приложение 1 към Закона за банковото дело и финансите от 1971 г. (Banking and Financial Dealings Act 1971), с изключение на Пролетния официален празник и Стефанов ден, които са уредени с кралски указ.

3 Какви са общите правила, приложими за сроковете по различните граждански производства?

Давностните и преклузивните срокове.

Законът за погасителната давност и преклузивните срокове (Шотландия) от 1973 г. (със съответните изменения) (Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973), съдържа подробни разпоредби за изчисляването на различните давностни и преклузивни срокове, описани в отговора на въпрос 1.

4 Когато дадено действие или формалност трябва да се извърши в определен срок, от кой момент започва да тече този срок?

Началният момент се определя от датата на връчването. При връчване по пощата, датата на връчване е денят след изпращането на исковата молба/призовката. Когато е изпратена призовка и срокът изтича в събота или неделя, на официален празник или в ден, който е неработен за съда, се приема, че срокът изтича на следващия ден от работната седмица или следващия работен ден.

5 Възможно ли е начинът на предаване или връчване на документите (лично връчване чрез връчител или по пощата) да се отрази или да промени началния момент, от който тече срокът?

Началната дата е винаги датата, на която е извършено връчването, независимо от начина на връчване. За подробности относно определянето на датата, на която е извършено връчването, моля, вижте отговора на въпрос 4.

6 Ако срокът започва да тече от настъпването на дадено събитие, денят на настъпване на събитието включва ли се в срока?

Взема се под внимание датата на действието или събитието. При отброяването на срока за първи ден се брои първият ден след деня на връчване (като се има предвид посоченото в отговора на въпрос 4 относно неработните дни).

7 Когато срокът се брой в дни, посоченият брой дни до календарни дни ли се отнася или до работни дни?

Календарните дни (но вж. също отговора на въпрос 4 относно празниците и т.н.). Въпреки че сроковете не могат да изтекат в неработен ден, при броенето на срока се включват всички останали неработни дни.

8 А когато този срок се брои в седмици, месеци или години?

Когато думата „месец“ е употребена в съдебни документи, това означава календарен месец.

9 Кога изтича срокът, ако се брои в седмици, месеци или години?

Сроковете изтичат в съответствие с принципите, изложени в отговорите на предишните въпроси, т.е. в зависимост от срока това става в последния ден, като се има предвид, че обратното броене започва с деня след датата на връчването.

10 Ако срокът изтича в събота, неделя, неработен ден или на официален празник, той удължава ли се до първия следващ работен ден?

Да. Вж. отговора на въпрос 4.

11 Съществуват ли обстоятелства, при които сроковете се удължават? При какви условия може да се ползва такова удължаване на срока?

Ако счете, че това е необходимо, съдът може да удължи срока на предизвестието за връчване, ако са налице основания за това.

12 Какви са сроковете за обжалване?

При дела пред Върховния съд по граждански дела ответникът разполага с 14 дни, считано от връчването на окончателното или временното съдебно определение, за да обжалва решението и да уведоми съда за това.

Срокът за обжалване на определени решения на Шерифския съд бе увеличен от 14 на 28 дни, считано от 1 януари 2016 г. Понастоящем тези жалби се подават директно до Апелативния шерифски съд (Sheriff Appeal Court).

Жалбите при бързо или опростено производство продължават да се подават до шерифския съд, като срокът за обжалване си остава 14 дни.

Следва да се отбележи, че когато в законодателството е предвиден срок за обжалване за специфични видове жалби, например законови жалби, който е различен от посочения в правилника, се прилага специалният срок.

13 Съдилищата могат ли да изменят сроковете, по-специално сроковете за явяване пред съда или да определят специална дата за явяване пред съда?

Това може да се прави само при изключителни обстоятелства. При съкращаване на сроковете минималният срок е 48 часа. Задължението да предварително уведомяване на ответника може да отпадне изцяло само в случаите, когато е издадена временна забрана по дела, свързани с благосъстоянието на деца. В такива случаи може разбира се да се насрочи съдебно заседание след това, за да се даде възможност за справедлив процес за всички страни.

14 Ако на страна, пребиваваща на място, където би се ползвала от удължаване на срока, бъде връчен акт на друго място, където пребиваващите лица, не се ползват от такова удължаване на срока, губи ли страната правото си да се ползва от това предимство?

Не.

15 Какви са последиците при неспазване на сроковете?

Ако ответникът не представи защита срещу иска, може да бъде постановено решение в негово отсъствие, ако това бъде поискано от ищеца. Такова решение може, разбира се, да бъде обжалвано от ответника, както е посочено в отговора на въпрос 12.

16 При изтичане на срока с какви правни средства за защита разполагат пропусналите срока лица, т.е. неизправните страни?

Ответникът може да подаде молба до съда за удължаване на срока. Ако вече е постановено (неприсъствено) съдебно решение, ответникът може да подаде до съда молба за оттегляне на решението, при спазване на приложимите правила на съда.

Последна актуализация: 04/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.