Procesní lhůty

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy lhůt se uplatňují v občanskoprávních řízeních?

Níže jsou uvedeny nejdůležitější lhůty podle občanského soudního řádu:

Lhůta pro registraci soudních písemností:

V případě obecně schváleného návrhu na zahájení řízení musí navrhovatel podat soudu žalobu a doručit ji žalovanému do 10 dnů ode dne, k němuž žalovaný vyjádřil svůj souhlas s účastí na řízení (memorandum of appearance), nestanoví-li soud jinak.

Žalobní odpověď v případě žalovaného, který již vyjádřil svůj souhlas s účastí na řízení, musí být podána do 14 dnů ode dne obdržení žaloby, pokud soud tuto lhůtu neprodlouží.

Lhůta pro výkon rozsudku soudu:

Rozsudek soudu lze vykonat do 6 let ode dne, k němuž se stal vykonatelným. Není-li možné rozsudek vykonat ve stanovené lhůtě, může navrhovatel požádat o obnovení jeho platnosti (což představuje nepřímé prodloužení lhůty).

2 Seznam dnů pracovního klidu podle nařízení (ES/Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Kromě sobot a nedělí patří na Kypru ke dnům pracovního volna tyto dny:

 • Nový rok: 1. leden
 • Svátek Tří králů: 6. leden
 • Zelené pondělí (pohyblivý svátek)
 • Státní svátek: 25. březen (zahájení revoluce v roce 1821)
 • Státní svátek: 1. duben (zahájení boje za nezávislost Kypru v letech 1955–1959)
 • Svátek práce: 1. květen
 • Velký pátek: pátek před Velikonocemi
 • Velikonoční pondělí: pondělí po Velikonocích
 • Svatodušní svátky (pohyblivý svátek)
 • Nanebevzetí Panny Marie: 15. srpen
 • Den nezávislosti: 1. říjen
 • Státní svátek: 28. říjen (výročí odmítnutí v roce 1940 – „Ne“ den)
 • Štědrý den: 24. prosinec
 • 1. svátek vánoční: 25. prosinec
 • 2. svátek vánoční: 26. prosinec

Podle pravidla č. 62 občanského soudního řízení jsou pro právní systém oficiálními dny pracovního volna tyto dny:

 • období od 10. července do 9. září včetně (letní prázdniny)
 • období od 24. prosince do 6. ledna včetně (vánoční prázdniny)
 • období od čtvrtku před Velikonocemi do neděle sv. Tomáše (velikonoční prázdniny).

Soudní jednání či jiná řízení se mohou ve výše uvedených lhůtách konat pouze na příkaz Nejvyššího soudu nebo soudce v případě řízení, které spadá do jeho působnosti.

3 Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v různých řízeních ve věcech občanských a obchodních?

 • Na jednotlivá občanskoprávní řízení se vztahují pravidla občanského soudní řádu.
 • Na lhůty pro podání žaloby se vztahují ustanovení zákona č. 165(I)/2002 o promlčecích lhůtách.

4 Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v dané lhůtě, kdy tato lhůta začíná?

Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po doručení, jelikož podle článku 2 výkladového zákona se „dny“ rozumějí „celé dny“.

5 Může být počátek běhu lhůty ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemností (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Podle občanského soudního řádu jsou listiny v Kyperské republice doručovány osobně soudním úředníkem [doručitelem] (kromě výjimečných případů, kdy soud může na základě žádosti nařídit jinak). Datem doručení není dotčena příslušná lhůta.

6 Pokud výskytem události počíná lhůta běžet, započítává se den, kdy k události došlo, do výpočtu lhůty?

Nikoli. Viz odpověď na otázku č. 4.

7 V případě, kdy je lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo pracovní dny?

Je-li lhůta uvedena ve dnech, označuje „kalendářní dny“, nestanoví-li soud v daném případě jinak. Soud může například stanovit, že námitka odpůrce musí být zaregistrována „do 3 pracovních dnů od dnešního dne“ nebo že soudní příkaz má být doručen (např. žalovanému v řízení ex parte nebo bankovní instituci v řízení o zmrazení účtu) „do 5 pracovních dnů od jeho vyhotovení“.

Podle výkladového zákona se „dny“ vždy rozumějí „celé dny“.

8 Kdy je tato lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích?

Lhůta se vztahuje na kalendářní týdny nebo měsíce.

9 Je-li lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích, kdy taková lhůta vyprší?

V těchto případech lhůta vyprší uplynutím poslední hodiny posledního dne příslušného týdne, měsíce nebo roku.

10 Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, či den pracovního klidu je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den?

Ano, v těchto případech je lhůta prodloužena do prvního následujícího pracovního dne.

11 Existují zvláštní okolnosti, za kterých lze prodloužit lhůty? Jaké jsou podmínky pro získání takových prodloužení lhůty?

Podle pravidla č. 57 občanského soudního řízení, nařízení 2, může soud veškeré lhůty stanovené ve výše uvedených pravidlech nebo v příslušném soudním příkazu prodloužit nebo zkrátit bez uložení podmínek nebo s výhradou podmínek, které jsou v zájmu spravedlnosti.

12 Jaké lhůty platí pro opravné prostředky (odvolání)?

Opravný prostředek proti dočasnému nebo konečnému soudnímu příkazu (předběžnému opatření) a proti zamítnutí předběžného návrhu lze podat do 14 dnů ode dne, k němuž se soudní příkaz stane závazným, nebo ode dne zamítnutí návrhu.

Ve všech ostatních případech (např. rozsudek v občanskoprávním řízení) je třeba opravný prostředek podat do 6 týdnů ode dne, k němuž se rozsudek stal závazným.

Lhůtu lze prodloužit pouze v ojedinělých a výjimečných případech.

Lhůty pro podání žaloby jsou stanoveny v zákoně č. 165(I)/2002 o promlčecích lhůtách.

13 Mohou soudy změnit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se?

Po doručení žaloby běží desetidenní lhůta, v níž žalovaný může vyjádřit svůj souhlas s účastí na řízení.

Co se týká ostatních lhůt, data, k nimž jsou účastníci řízení předvolání k soudu, stanoví samotný soud.

První lhůtu pro předvolání k soudu v případě návrhu stanoví registrační oddělení soudu po podání návrhu, pokud neexistuje zvláštní důvod pro stanovení konkrétního data pro předvolání k soudu. V tomto případě je konkrétní datum stanoveno až poté, co soud, který danou věc projednává, vyjádří souhlas.

Co se týká změn ostatních lhůt, viz odpověď na otázku č. 11.

14 Pokud je písemnost zasílána osobě, která má bydliště v místě, kde se prodlužuje lhůta, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Je-li rozhodným právem kyperské právo, použijí se stejná pravidla a stejné lhůty bez ohledu na místo bydliště účastníka řízení, jemuž je listina doručována.

15 Jaké jsou důsledky nedodržení lhůt?

Pokud žalovaný ve stanovených lhůtách nevyjádří svůj souhlas s účastí na řízení nebo pokud posléze nepodá žalobní odpověď, může žalobce podat návrh na rozhodnutí vydané v jeho prospěch.

Stejně tak může žalovaný podat návrh na zamítnutí žaloby, pokud v případě obecně schváleného návrhu na zahájení řízení nepodal žalobce žalobu ve stanovené lhůtě.

K námitce proti návrhu podané po uplynutí příslušné lhůty nemusí soud navíc přihlížet, a žalovaný, který zmeškal lhůtu, proto může přijít o právo být vyslechnut během řízení.

16 Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou využít účastníci, kteří zmeškali lhůtu, tj. u rozsudku pro zmeškání?

Žalobce, který zmeškal lhůtu a jehož žaloba byla zamítnuta, může požádat o obnovení předešlého stavu a prominutí lhůty.

Žalovaný, který zmeškal lhůtu a v jehož neprospěch je rozsudek vynesen, může požádat o zrušení rozsudku.

Těmto žádostem je vyhověno pomocí derogace.

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.