Procesní lhůty

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy lhůt se uplatňují v občanskoprávních řízeních?

Mezi procesní lhůty patří podle lucemburského práva lhůty pro podání opravného prostředku, lhůty pro splnění procesních náležitostí, lhůty pro zaslání předvolání, lhůty z důvodu vzdálenosti atd.

Do tohoto přehledu nespadají promlčecí a prekluzivní lhůty, neboť se jedná o lhůty, které nemají čistě procesní povahu.

2 Seznam dnů pracovního klidu podle nařízení (ES/Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Za dny pracovního klidu se kromě sobot a nedělí považují následující zákonem stanovené svátky:

  • Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. května, 9. května, Nanebevstoupení Páně, Svatodušní pondělí, státní svátek stanovený na 23. června,
  • Nanebevzetí Panny Marie, svátek Všech svatých a 1. a 2. svátek vánoční.

3 Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v různých řízeních ve věcech občanských a obchodních?

Procesní lhůty se mohou lišit podle předmětné věci a podle druhu řízení.

4 Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v dané lhůtě, kdy tato lhůta začíná?

Lhůta běží od půlnoci dne, v němž došlo k vydání písemnosti, k rozhodné události, k přijetí rozhodnutí nebo k doručení písemnosti.

5 Může být počátek běhu lhůty ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemností (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Ano, a sice v případech, kdy zákon ukládá, že písemnost musí být doručena soudním doručovatelem nebo vedoucím soudní kanceláře, takže lze mít za to, že k doručení došlo jiného dne, než kdy byla písemnost skutečně předána dotyčné osobě do vlastních rukou (např. v případě odmítnutí písemnosti nebo v případě doručení do místa bydliště atd.).

6 Pokud výskytem události počíná lhůta běžet, započítává se den, kdy k události došlo, do výpočtu lhůty?

Všechny procesní lhůty se počítají od půlnoci dne, v němž došlo k vydání písemnosti, k rozhodné události, k přijetí rozhodnutí nebo k doručení, které jsou rozhodující pro běh lhůty.

7 V případě, kdy je lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo pracovní dny?

Do běhu lhůty se zahrnují i zákonem stanovené svátky, soboty a neděle.

8 Kdy je tato lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích?

Do běhu lhůty se zahrnují i zákonem stanovené svátky, soboty a neděle.

9 Je-li lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích, kdy taková lhůta vyprší?

Všechny procesní lhůty končí posledního dne o půlnoci.

Lhůta určená podle týdnů skončí v den, který se v posledním týdnu shoduje jménem se dnem, v němž došlo k vydání písemnosti, k rozhodné události, k přijetí rozhodnutí nebo k doručení, které byly rozhodující pro běh lhůty.

Lhůta určená podle měsíců či let skončí v den, který se v posledním měsíci či v posledním roku shoduje číslem se dnem, v němž došlo k vydání písemnosti, k rozhodné události, k přijetí rozhodnutí nebo k doručení, které byly rozhodující pro běh lhůty. Pokud takového dne není, lhůta skončí v poslední den měsíce.

Pokud je lhůta určena podle měsíců a dnů nebo částí měsíců, počítají se nejprve celé měsíce a poté dny nebo části měsíce; pro výpočet částí měsíce se použije měsíc dlouhý třicet dnů.

10 Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, či den pracovního klidu je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den?

Veškeré lhůty, které mají skončit v sobotu, v neděli, v zákonem stanovený svátek nebo v náhradní svátek, se prodlužují do prvního následujícího pracovního dne. Stejně je tomu i v případě doručování prostřednictvím vyvěšení na úřední desce v budově místního úřadu, v případě, že jsou jeho oddělení v poslední den lhůty zavřena pro veřejnost.

11 Existují zvláštní okolnosti, za kterých lze prodloužit lhůty? Jaké jsou podmínky pro získání takových prodloužení lhůty?

Pokud je k lucemburskému soudu podána žaloba na osoby pobývající v zahraničí, tyto osoby mohou využít lhůtu z důvodu vzdálenosti. Délka této lhůty je od patnácti do třiceti pěti dnů, podle místa bydliště obeslané osoby.

12 Jaké lhůty platí pro opravné prostředky (odvolání)?

Lhůta k podání odvolání trvá zpravidla čtyřicet dnů a osobám pobývajícím v zahraničí může být prodloužena o lhůtu z důvodu vzdálenosti. Odvolání proti rozsudku, který není předběžně vykonatelný, lze však podat až po uplynutí jednoho týdne.

Lhůta pro podání opravného prostředku proti rozsudku pro zmeškání činí patnáct dnů a běží ode dne doručení (signification/notification) rozsudku.

Odvolání proti usnesení o předběžném opatření musí být podáno do patnácti dnů od jeho doručení. Pokud není podáno odvolání, lze proti tomuto usnesení podat námitky, a to do osmi dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání námitek běží současně se lhůtou pro podání odvolání.

13 Mohou soudy změnit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se?

U předběžných opatření jsou návrhy podávány formou předvolání k jednání, které se za tímto účelem koná v den a hodinu, které jsou vymezeny pro tento druh řízení. Vyžadují-li okolnosti rychlejší postup, může předseda nebo soudce, který jej zastupuje, povolit, aby byly osoby předvolány na určenou hodinu buď k jednání, nebo k přijetí, a to i ve svátky a v neúřední dny.

14 Pokud je písemnost zasílána osobě, která má bydliště v místě, kde se prodlužuje lhůta, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Pokud se písemnost zasílá osobě, která má bydliště mimo území Lucemburského velkovévodství, ale oznámení je učiněno přímo na území velkovévodství, uplatní se pouze řádné lhůty, ledaže by soud povolil v odůvodněných případech jejich prodloužení.

15 Jaké jsou důsledky nedodržení lhůt?

Důsledkem uplynutí lhůty k podání opravného prostředku je prekluze, propadnutí práv. Důsledkem uplynutí lhůty ke splnění procesních náležitostí bývá zpravidla promlčení či výmaz (radiation du rôle).

16 Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou využít účastníci, kteří zmeškali lhůtu, tj. u rozsudku pro zmeškání?

Jestliže osoba nereaguje ve stanovené lhůtě, je vždy přípustné, aby došlo k prominutí nemožnosti uplatnit práva v důsledku zmeškání lhůty, pokud se daná osoba bez vlastního zavinění nedozvěděla včas o existenci písemnosti, která byla rozhodující pro běh lhůty, nebo pokud byla nezpůsobilá k jednání. Žádost o navrácení lhůty je nutné podat do patnácti dnů od okamžiku, kdy se dotyčná osoba dozvěděla o existenci písemnosti, která byla rozhodující pro běh lhůty, nebo od okamžiku, kdy pominula nezpůsobilost k jednání. Po uplynutí více než jednoho roku od uplynutí lhůty, která by měla za normálních okolností na základě dané písemnosti běžet, již není žádost o navrácení lhůty přípustná. Uvedené lhůty nemají odkladný účinek.

V případě, že v řízení není během tří let učiněn žádný procesní úkon, je řízení zrušeno. Tuto lhůtu lze prodloužit o šest měsíců, je-li podán návrh na obnovení řízení nebo na ustanovení nového právního zástupce. Nezaniká tím samotný nárok, nýbrž pouze možnost uplatňovat jej v předmětném řízení. Osoba, která hodlá nárok dále uplatňovat, musí podat novou žalobu, není-li právo uplatňovat daný nárok již promlčeno.

Proti nařízení výmazu na základě nedodržení určených lhůt ze strany advokátů nelze podat opravný prostředek.

Související odkazy

http://www.legilux.lu/

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.