Procesní lhůty

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy lhůt se uplatňují v občanskoprávních řízeních?

Obecný postup podle kapitoly 12 Sbírky zákonů Malty stanoví, že osoba má na předložení odpovědi dvacet dnů ode dne doručení žaloby. Existují však zvláštní právní předpisy, které určují jiné lhůty.

2 Seznam dnů pracovního klidu podle nařízení (ES/Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

1. ledna, 10. února, 19. března, 31. března, Velký pátek, 1. května, 7. června, 29. června, 15. srpna, 8. září, 21. září, 8. prosince, 13. prosince, 25. prosince.

3 Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v různých řízeních ve věcech občanských a obchodních?

Obecně platí, že osoba, proti níž byla podána občanskoprávní žaloba, má dvacet dnů na předložení své odpovědi u soudu. Existují však zvláštní právní předpisy, které případně stanoví kratší nebo delší lhůty.

4 Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v dané lhůtě, kdy tato lhůta začíná?

Ode dne doručení.

5 Může být počátek běhu lhůty ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemností (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Ne, způsob předávání nemá vliv na počátek lhůty. V úvahu se bere den doručení.

6 Pokud výskytem události počíná lhůta běžet, započítává se den, kdy k události došlo, do výpočtu lhůty?

Lhůta obecně začíná plynout od následujícího dne. Právní předpis nebo soud však mohou stanovit lhůtu tak, že se při jejím výpočtu zohlední den doručení.

7 V případě, kdy je lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo pracovní dny?

Pokud není výslovně uvedeno, že právní předpis odkazuje na pracovní dny, rozumí se v maltském právu dnem kalendářní den.

8 Kdy je tato lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích?

Při výpočtu lhůty se dnem rozumí 24hodinové období, zatímco měsíce a roky jsou počítány podle kalendáře.

9 Je-li lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích, kdy taková lhůta vyprší?

Při výpočtu lhůty se dnem rozumí 24hodinové období, zatímco měsíce a roky jsou počítány podle kalendáře.

10 Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, či den pracovního klidu je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den?

Ano, pokud lhůta uplyne v den pracovního klidu (tj. sobota, neděle nebo státní svátek), prodlužuje se tato lhůta do dalšího pracovního dne v souladu s oddílem 108 hlavy 12 sbírky zákonů Malty.

11 Existují zvláštní okolnosti, za kterých lze prodloužit lhůty? Jaké jsou podmínky pro získání takových prodloužení lhůty?

Lhůtu je možné prodloužit (navrátit) pouze se schválením soudu a dotyčná osoba může předložit odpověď tehdy, pokud způsobem, který je pro soud uspokojivý, prokáže řádný důvod, proč zmeškala lhůtu.

12 Jaké lhůty platí pro opravné prostředky (odvolání)?

Poté, co soud prvního stupně vynese rozsudek, lze se proti němu odvolat do dvaceti (kalendářních) dnů od data jeho doručení. Žalovaná strana má na odpověď lhůtu dvaceti dnů. Pokud byla v ústavních věcech žaloba podána prostřednictvím návrhu, je lhůta pro podání odvolání dvacet dnů od doručení rozsudku. Pokud je věc předána ústavnímu soudu jiným soudem, musí být opravný prostředek podán do osmi pracovních dnů. Protistrana v ústavní věci má osm pracovních dnů na odpověď. Pokud je proti rozhodnutí podán opravný prostředek před vynesením konečného rozsudku, musí být tento opravný prostředek podán do šesti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí vyhlášeno na veřejném jednání. To je obecný postup. Je však třeba poznamenat, že existují zvláštní právní předpisy, které stanovují jiné lhůty pro opravné prostředky podávané k jiným soudům, než které jsou uvedeny výše.

13 Mohou soudy změnit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se?

U všech obecných občanskoprávních věcí musí být jednání nařízeno do dvou měsíců a musí se konat každé dva měsíce. Soud se může rozhodnout neplánovat žádná jednání v období od 16. července do 15. září každého roku.

V ústavních věcech musí soud stanovit datum jednání, které spadá do období osmi pracovních dnů od data podání žaloby nebo od předložení žalobní odpovědi ve stanovené lhůtě, nebo v případě, že není předložena odpověď, od konce této lhůty.

V případě zkráceného nebo zvláštního řízení je žalovaný předvolán k soudu nejdříve patnáct dnů a nejpozději třicet dnů od doručení.

14 Pokud je písemnost zasílána osobě, která má bydliště v místě, kde se prodlužuje lhůta, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Na Maltě neexistuje žádné místo, kde by rezident mohl těžit z prodloužení lhůty.

15 Jaké jsou důsledky nedodržení lhůt?

Pokud lhůta není dodržena, má se za to, že dotčený účastník řízení pohrdá soudem a ztrácí právo předložit odpověď a důkazy. Před vynesením rozsudku nicméně soud poskytne žalovanému určité krátké období na předložení písemného nebo ústního podání vůči nároku žalobce. Účastníku řízení, který je v prodlení, zůstává právo podat opravný prostředek proti konečnému rozsudku, pokud tento rozsudek nebude vynesen v jeho prospěch.

16 Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou využít účastníci, kteří zmeškali lhůtu, tj. u rozsudku pro zmeškání?

Mají povinnost odůvodnit své zmeškání lhůty. Pokud soud rozhodne, že pro zmeškání lhůty existoval dostatečný důvod, může lhůtu navrátit a povolit předložení odpovědi.

Poslední aktualizace: 24/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.