V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Procesní lhůty

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy lhůt se uplatňují v občanskoprávních řízeních?

Lhůta pro odpověď na žalobu – V řízení u vrchního soudu (High Court) by se měl žalovaný, pokud má bydliště v Severním Irsku, dostavit do 14 dnů od doručení předvolání (článek 10) (včetně dne doručení), ačkoli dostavit se může i později, a to kdykoli před vynesením rozsudku. Dostavení se k soudu po vynesení rozsudku vyžaduje souhlas (nebo povolení) (článek 12 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Žalovaný by měl žalobní odpověď doručit do 6 týdnů od doručení žalobního nároku, 6 týdnů od dostavení se k soudu nebo 6 týdnů od obdržení souhlasu s obhajobou, podle toho, co nastane později (článek 18). V řízení u soudu hrabství (County Court) by žalovaný měl doručit oznámení o svém záměru hájit se do 21 dnů od doručení občanskoprávní žaloby (článek 12 soudního řádu soudů hrabství v Severním Irsku z roku 1981 (County Court Rules (Northern Ireland) 1981).

Lhůta pro výkon soudního rozhodnutí – Podle § 16 vyhlášky Severního Irska o promlčení z roku 1989 (Limitation (Northern Ireland) Order 1989) nelze po uplynutí šesti let ode dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným, učinit s ohledem na dotyčné rozhodnutí žádný úkon.

Promlčecí lhůty – obecně platí promlčecí lhůta v délce šesti let, která se vztahuje například na:

 • lhůtu pro podání žaloby týkající se deliktní odpovědnosti (§ 6 vyhlášky Severního Irska o promlčení z roku 1989),
 • lhůtu v případě postupného přechodu a zániku vlastnického titulu a práva k převedeným věcem (§ 17 vyhlášky Severního Irska o promlčení z roku 1989).

U ostatních druhů případů se promlčecí lhůty liší. Například:

lhůta pro podání žaloby o náhradu újmy na zdraví činí tři roky (§ 7 vyhlášky Severního Irska o promlčení z roku 1989).

2 Seznam dnů pracovního klidu podle nařízení (ES/Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Článek 3 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 společně s § 5 interpretačního zákona z roku 1978 (Interpretation Act 1978) a článek 43 soudního řádu soudů hrabství v Severním Irsku z roku 1981 společně s § 39 interpretačního zákona Severního Irska z roku 1954 (Interpretation Act (Northern Ireland) 1954) se zabývají uplatňováním a výkladem soudního řádu Nejvyššího soudu, resp. soudního řádu soudů hrabství, pokud jde o počítání lhůt.

Kromě sobot a nedělí patří v Severním Irsku ke dnům pracovního klidu tyto svátky:

 • Nový rok: 1. leden
 • Den sv. Patrika: 17. březen
 • Velikonoční pondělí: pondělí po velikonoční neděli
 • Velikonoční úterý: úterý po velikonoční neděli
 • Květnový svátek (Early May Bank Holiday): první pondělí v květnu
 • Jarní svátek (Spring Bank Holiday): poslední pondělí v květnu
 • Červencové svátky (July Bank Holidays): 12. a 13. červenec
 • Letní svátek (Summer Bank Holiday): poslední pondělí v srpnu
 • První svátek vánoční (Christmas Day): 25. prosinec
 • Druhý svátek vánoční (Boxing Day): 26. prosinec

Pokud první nebo druhý svátek vánoční či Nový rok připadají na víkend, stane se dnem pracovního klidu následující pracovní den. Připadne-li například 25. a 26. prosinec na sobotu a neděli, jsou dny pracovního klidu následující pondělí a úterý.

Všechny soudy jsou mimoto uzavřeny jeden den navíc o Vánocích a také na Velký pátek.

3 Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v různých řízeních ve věcech občanských a obchodních?

Vyhláška Severního Irska o promlčení z roku 1989 (Limitation (Northern Ireland) Order 1989) – Tato vyhláška stanoví několik lhůt pro zahájení řízení a uvádí další lhůty, během nichž je například nutné provést výkon soudního rozhodnutí nebo během nichž musí strany učinit jiné úkony. Další informace jsou uvedeny v odpovědi na otázku č. 1.

Vyhláška Severního Irska o cizích promlčecích lhůtách z roku 1985 (Foreign Limitation Periods (Northern Ireland) 1985) – Tato vyhláška stanoví, že pro účely případů, kdy se provádí cizí právní předpisy nebo rozhodnutí zahraničních soudů, se s právními předpisy týkajícími se promlčecích lhůt zachází jako s věcnou záležitostí, nikoli procesní záležitostí. Vztahuje se jak na rozhodčí řízení, tak na soudní řízení u soudů v Severním Irsku, pokud je třeba vzít v úvahu právo jiné země.

Soudní řád Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 a soudní řád soudů hrabství v Severním Irsku z roku 1981 – Jedná se o procesní pravidla pro civilní soudy v Severním Irsku a tato zahrnují lhůty pro různé úkony.

4 Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v dané lhůtě, kdy tato lhůta začíná?

Dnem počátku běhu lhůty pro podání žalobní odpovědi je obvykle datum doručení oznámení o zahájení řízení – viz odpověď na otázku č. 1. Podle vyhlášky Severního Irska o promlčení z roku 1989 je dnem počátku běhu lhůty obvykle datum rozhodné události, například v případě lhůty pro výkon soudního rozhodnutí v délce šesti let je dnem zahájení běhu lhůty datum, k němuž se soudní rozhodnutí stalo vykonatelným.

5 Může být počátek běhu lhůty ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemností (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Ano – pokud je příkaz doručen poštou nebo vhozením do poštovní schránky, má se za to, že byl doručen sedmý den (včetně víkendu) (článek 10 pravidlo č. 1 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980), pokud byl však odeslán v neděli, bude se mít pravděpodobně za to, že byl doručen v pondělí osm dnů po odeslání. Obdobně platí, že je-li občanskoprávní žaloba doručena právním zástupcem zásilkou první třídy, má se za to, že byla doručena sedmý pracovní den po odeslání (bez dne odeslání), na rozdíl od soudního řádu vrchního soudu se však do sedmidenní lhůty nezapočítávají soboty, neděle a svátky (článek 43 pravidlo č. 19A soudního řádu soudů hrabství v Severním Irsku z roku 1981).

6 Pokud výskytem události počíná lhůta běžet, započítává se den, kdy k události došlo, do výpočtu lhůty?

Na jakoukoli lhůtu stanovenou předpisy nebo v rozsudku, rozhodnutí či pokynu pro provedení určitého úkonu se vztahuje článek 3 pravidlo č. 2 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980. Má-li být úkon proveden ve stanovené lhůtě po nebo od určitého data, začíná lhůta obvykle běžet bezprostředně po tomto datu. Pokud má být úkon učiněn během určeného počtu celých dnů před stanoveným datem nebo posléze, musí mezi dnem provedení úkonu a stanoveným datem být nejméně tento počet dnů.

Na lhůty stanovené v předpisech se vztahuje článek 43 pravidlo č. 17 soudního řádu soudů hrabství v Severním Irsku z roku 1981. Pokud má být určitý úkon proveden ve stanovené lhůtě nebo poté, co nastala určitá událost, začíná lhůta běžet na konci dne, k němuž došlo k dotyčné události, není-li uvedeno, že se započítává i tento den.

7 V případě, kdy je lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo pracovní dny?

V článku 3 pravidlu č. 2 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 je stanoveno, že pokud by dotyčná lhůta, která činí 7 dní či méně, zahrnovala sobotu, neděli nebo svátek, první svátek vánoční nebo Velký pátek, tento den se nezapočítává. Článek 3 pravidlo č. 3 stanoví, že nerozhodne-li soud jinak, nezapočítává se při výpočtu lhůty stanovené v předpisech nebo v rozhodnutí či pokynu k doručení, podání nebo změně podání stran doba trvání hlavních prázdnin, tj. letních prázdnin. Článek 3 pravidlo č. 4 stanoví, že pokud lhůta stanovená v předpisech nebo rozsudku, rozhodnutí či pokynu pro provedení určitého úkonu v kanceláři Nejvyššího soudu končí dnem, kdy je kancelář uzavřena, přičemž z tohoto důvodu nelze úkon v tento den provést, je úkon proveden včas, dojde-li k němu následující den, kdy je kancelář otevřena.

V článku 43 pravidlu č. 17 soudního řádu soudů hrabství v Severním Irsku z roku 1981 je stanoveno, že pokud má být podle předpisů proveden určitý úkon ve lhůtě nepřesahující tři dny, nezapočítává se sobota, neděle či jiný den, kdy je kancelář zavřena. Jestliže lhůta pro provedení určitého úkonu uplyne v sobotu, neděli či jiný den, kdy je kancelář zavřena, lze úkon provést následující den, kdy je kancelář otevřena. Posledně zmíněné ustanovení se vztahuje rovněž na lhůty stanovené usnesením nebo rozhodnutím.

8 Kdy je tato lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích?

Článek 3 pravidlo č. 1 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 stanoví, že aniž je při jeho uplatňování dotčen § 5 interpretačního zákona z roku 1978, rozumí se výrazem „měsíc“ uvedeným v rozsudku, rozhodnutí, pokynu či jiné písemnosti kalendářní měsíc, nevyžaduje-li kontext jinak.

Jestliže je lhůta vyjádřena v letech, rozumí se obdobně výrazem „rok“ použitým v rozsudku, rozhodnutí, pokynu či jiné písemnosti kalendářní rok, třebaže neexistuje výslovné pravidlo.

Pokud jde o řízení u soudů hrabství, použije se § 39 interpretačního zákona Severního Irska z roku 1954, podle něhož se „rokem“ rozumí období 12 (kalendářních) měsíců a „měsícem“ kalendářní měsíc.

9 Je-li lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích, kdy taková lhůta vyprší?

Článek 3 pravidlo č. 2 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 stanoví, že pokud má být úkon proveden během stanovené lhůty nebo nejpozději ve stanovené lhůtě, končí lhůta bezprostředně před tímto datem.

Podle soudního řádu soudů hrabství v Severním Irsku z roku 1981 zahrnuje podle § 39 interpretačního zákona Severního Irska z roku 1954 lhůta, která má skončit určitý den, nebo je vypočítána k určitému dni, i tento den.

10 Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, či den pracovního klidu je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den?

V článku 3 pravidlu č. 2 soudního řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 je stanoveno, že pokud by dotyčná lhůta, která činí 7 dní či méně, zahrnovala sobotu, neděli nebo svátek, první svátek vánoční nebo Velký pátek, tento den se nezapočítává. Článek 3 pravidlo č. 3 stanoví, že nerozhodne-li soud jinak, nezapočítává se při výpočtu lhůty stanovené v předpisech nebo v rozhodnutí či pokynu k doručení, podání nebo změně podání stran doba trvání hlavních prázdnin, tj. letních prázdnin. Článek 3 pravidlo č. 4 stanoví, že pokud lhůta stanovená v předpisech nebo rozsudku, rozhodnutí či pokynu pro provedení určitého úkonu v kanceláři Nejvyššího soudu končí dnem, kdy je kancelář uzavřena, přičemž z tohoto důvodu nelze úkon v tento den provést, je úkon proveden včas, dojde-li k němu následující den, kdy je kancelář otevřena.

11 Existují zvláštní okolnosti, za kterých lze prodloužit lhůty? Jaké jsou podmínky pro získání takových prodloužení lhůty?

-

12 Jaké lhůty platí pro opravné prostředky (odvolání)?

Lhůta pro odvolání proti rozsudkům vrchního soudu činí obvykle šest týdnů a u odvolání proti rozhodnutím soudu hrabství činí 21 dnů. Lhůta pro podání žádosti o přezkum rozhodnutí orgánu, pokud tak lze podle zákona učinit, činí 28 dnů, nestanoví-li dotyčný zákon jinak.

13 Mohou soudy změnit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se?

Pokud se žalobce domnívá, že existují výjimečné důvody, může požádat soud, aby posoudil návrh neprodleně, aniž by byla žalovanému doručena jakákoli písemnost, tj. „ex parte“ neboli „bez oznámení“. Pokud soudce vydá rozhodnutí „ex parte“ nebo „bez oznámení“, je žalobci stanoveno datum další schůzky pro dostavení se k soudu. Žalovaný se může této schůzky zúčastnit, takže soudce může před vynesením dalšího rozhodnutí vyslechnout obě strany.

Další možnosti prodloužení lhůty jsou uvedeny v části IV vyhlášky Severního Irska o promlčení z roku 1989. Může se například jednat o prodloužení promlčecí lhůty v případech, kdy je žalobce zdravotně postižený (§ 48 vyhlášky o promlčení z roku 1980).

Nestanoví-li soudní řád nebo nenařídí-li soud jinak, může být lhůta stanovená v předpisech nebo soudem pro provedení úkonu určitou stranou změněna písemnou dohodou stran. Soudci mají navíc s ohledem na změnu lhůt rozsáhlé pravomoci.

14 Pokud je písemnost zasílána osobě, která má bydliště v místě, kde se prodlužuje lhůta, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Nikoli. Žádná strana neztrácí výhodu podle právních předpisů cizí země.

15 Jaké jsou důsledky nedodržení lhůt?

Pokud žalovaný ve stanovené lhůtě nepodá žalobní odpověď nebo nepotvrdí doručení oznámení o zahájení řízení, může žalobce požádat o vydání rozsudku pro zmeškání. Žalovaný má však stále možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, nebo soud může rozsudek zrušit.

K dispozici jsou také další sankce související s řízením případů. Jestliže má například jedna ze stran předložit určitý dokument, tj. znalecký posudek, ve stanovené lhůtě a neučiní tak, může soud tento posudek prohlásit za nepřípustný.

Soud může uplatnit rovněž sankce jako v případě pohrdání soudem.

16 Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou využít účastníci, kteří zmeškali lhůtu, tj. u rozsudku pro zmeškání?

Strany, které jsou v prodlení, se mohou obrátit na soud a požádat o prodloužení lhůt. Pokud uplynutí lhůty vedlo k vynesení rozsudku pro zmeškání, mohou se odvolat nebo požádat o zrušení rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 04/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.