Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Procesní lhůty

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy lhůt se uplatňují v občanskoprávních řízeních?

Procesní lhůty mohou být preskriptivní (peremptório), pokud jejich uplynutím zanikne právo provést úkon, nebo odkladné (dilatório), pokud se jimi na určitou dobu odkládá možnost provést úkon nebo okamžik, kdy začne běžet jiná lhůta.

Procesní lhůty podléhají pravidlům stanoveným v článcích 138 až 143 občanského soudního řádu.

Výpočet procesních lhůt nebo lhůt stanovených soudy se řídí pravidly stanovenými v článcích 278, 279 a 296 občanského zákoníku.

Pokud jde o lhůty v občanskoprávních věcech, jejich délku a účinek na právní vztahy upravují články 296 až 333 občanského zákoníku.

Zejména prekluzivní (prazos de prescrição) a promlčecí lhůty (prazos de caducidade) se řídí pravidly uvedenými v článcích 300 až 327 a také v článcích 328 až 333 občanského zákoníku.

2 Seznam dnů pracovního klidu podle nařízení (ES/Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Za tímto účelem oznámilo Portugalsko Evropské komisi následující dny pracovního klidu:

1. ledna; 10. dubna (Velký pátek); 12. dubna (Boží hod velikonoční); 25. dubna; 1. května, 10. června; 11. června (Boží Tělo); 15. srpna; 5. října; 1. listopadu; 1., 8. a 25. prosince.

Komise tento seznam zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie č. C 31, 2020, strana 3, který je k dispozici zde odkaz.

Členské státy předkládají tento seznam Komisi každý rok. Některé dny pracovního klidu jsou proměnlivé a ne vždy připadají na výše uvedené datum.

3 Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v různých řízeních ve věcech občanských a obchodních?

Obecným pravidlem v portugalském občanském právu procesním je to, že pokud neexistuje zvláštní ustanovení, mají strany 10denní lhůtu, aby provedly úkon nebo podaly návrh na zahájení soudního řízení, odvolaly se na neplatnost, podaly procesní námitku nebo uplatnily jiné procesní právo; strany mají rovněž 10denní lhůtu, aby se vyjádřily k žalobě druhé strany (článek 149 občanského soudního řádu).

4 Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v dané lhůtě, kdy tato lhůta začíná?

Obecným pravidlem je, že lhůta pro jakoukoli odpověď začíná vždy běžet od doručení dotyčného úkonu (čl. 149 odst. 2 občanského soudního řádu).

V průběhu řízení se doručuje právním zástupcům stran.

Doručuje-li se předvolání, aby se dotyčná strana osobně dostavila k soudu, doručí se toto předvolání zástupci a kromě toho se zašle doporučeným dopisem rovněž dotyčné straně s uvedením příslušného dne, místa a účelu předvolání k soudu.

Zástupcům se doručuje e-mailem [viz prováděcí nařízení (Portaria) č. 280/13 ze dne 26. srpna 2013, dostupné na http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1967&tabela=leis&so_miolo=S], datum doručení ověří počítačový systém, přičemž se předpokládá, že oznámení bylo doručeno třetí den následující po odeslání, nebo pokud tento den není pracovním dnem, první následující pracovní den.

Předvolání doporučeným dopisem s doručenkou „se považuje za doručené ke dni, kdy byla doručenka podepsána, a za doručené předvolané osobě, i v případě, že doručenka byla podepsána třetí osobou, za předpokladu – neexistuje-li důkaz o opaku –, že dopis byl bezodkladně doručen příjemci“ (čl. 230 odst. 1 občanského soudního řádu).

V případě řízení zahájených ve věci plnění peněžitých závazků vyplývajících z písemných smluv, v nichž si strany zvolily adresu pro účely doručování písemností, je předvolání doručeno poštou na zvolenou adresu za předpokladu, že výše nárokované částky nepřesahuje 30 000 EUR, nebo v případě, že požadovaná částka tuto hodnotu převyšuje, závazků k zajištění plynulé dodávky zboží či služeb. Pokud předvolaná osoba odmítne doručenku podepsat nebo dopis převzít, poštovní doručovatel před vrácením dopisu učiní záznam o této skutečnosti a předvolání se na základě tohoto záznamu považuje za doručené. Událostí relevantní pro počátek běhu lhůty je datum, kdy byl učiněn záznam o uvedené skutečnosti (článek 229 občanského soudního řádu).

Je-li dopis vrácen, jelikož si ho adresát nevyzvedl u poštovního úřadu v zákonem stanovené lhůtě nebo proto, že předvolávaná osoba odmítne podepsat doručenku nebo dopis převzít, předvolání se zopakuje zasláním dalšího doporučeného dopisu s doručenkou. V tomto případě je na místě zanechán samotný dopis na úředně schváleném formuláři spolu s kopií všech povinných informací. Poštovní doručovatel musí zaznamenat datum a přesné místo, kde dopis zanechal, a musí o tom neprodleně předat potvrzení soudu.

Není-li možné dopis doručit prostřednictvím poštovní schránky osoby, která má být předvolána, poštovní doručovatel zanechá oznámení. V tomto případě se předvolání považuje za uskutečněné ke dni zaznamenanému poštovním doručovatelem, nebo v případě, že bylo zanecháno oznámení, osmý den po tomto datu (předvolaná osoba byla o této skutečnosti uvědomena v posledním dopise, který jí byl zaslán). Od tohoto okamžiku začíná běžet procesní lhůta zahájená předvoláním.

Je-li předvolání uskutečněno prostřednictvím právního zástupce, soudního exekutora nebo soudního úředníka, kteří kontaktují předvolanou osobu, lhůta začíná plynout od okamžiku, kdy tato osoba podepíše záznam o doručení.

Občanské právo procesní stanoví odkladnou lhůtu k zohlednění zeměpisné vzdálenosti mezi místem, kde se nachází předvolávaná osoba, a soudem, který danou věc projednává, nebo skutečnosti, že předvolávaná osoba nebyla kontaktována osobně. Za těchto okolností se k závazné lhůtě připojí odkladná lhůta a tyto dvě lhůty se počítají jako jedna.

Předvolání zveřejněním z důvodu nejistoty ohledně místa pobytu předvolávané osoby se provádí publikováním příspěvku a následným oznámením na veřejně přístupné webové stránce (článek 24 prováděcího nařízení č. 280/13 ze dne 26. srpna 2013). V této souvislosti se předvolání považuje za uskutečněné ke dni, kdy bylo oznámení zveřejněno. Odkladná lhůta počíná běžet dnem doručení. Lhůta pro předložení žalobní odpovědi začíná běžet od konce této minimální lhůty.

5 Může být počátek běhu lhůty ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemností (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Ano. Viz odpověď na předchozí otázku.

6 Pokud výskytem události počíná lhůta běžet, započítává se den, kdy k události došlo, do výpočtu lhůty?

Vlastní den úkonu, události, rozhodnutí, předvolání nebo doručení se nezapočítává (čl. 279 písm. b) občanského zákoníku).

7 V případě, kdy je lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo pracovní dny?

Pokud lhůta pro provedení procesního úkonu skončí dnem, kdy jsou soudy uzavřeny, lhůta se prodlužuje o další pracovní den (čl. 138 odst. 2 občanského soudního řádu).

Soudní prázdniny trvají od 22. prosince do 3. ledna, od Květné neděle do Velikonočního pondělí a od 16. července do 31. srpna.

Soud může po vyslechnutí stran pozastavit procesní lhůtu usnesením s odůvodněním v souladu s čl. 269 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

8 Kdy je tato lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích?

Výpočet jakékoli lhůty nezahrnuje v souladu s čl. 279 písm. b) občanského soudního řádu den ani hodinu, je-li lhůta vyjádřena v hodinách, kdy došlo k události, od níž lhůta začíná běžet.

9 Je-li lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích, kdy taková lhůta vyprší?

Lhůta vyjádřená v týdnech, měsících nebo letech, která počíná určitým datem, končí o půlnoci odpovídajícího dne v posledním týdnu, měsíci nebo roce; pokud v příslušném měsíci neexistuje odpovídající den, lhůta skončí poslední den tohoto měsíce (čl. 279 písm. c) občanského zákoníku).

10 Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, či den pracovního klidu je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den?

Vzhledem k tomu, že soudy jsou otevřeny pouze v pracovní dny a neděle a dny pracovního klidu jsou kvalifikovány jako soudní prázdniny, konec lhůt, které skončí v neděli nebo v den státního svátku, se prodlužuje do prvního pracovního dne, pokud má být daný úkon proveden před soudem.

Pravidlo pro výpočet všech procesních lhůt je takové, že konec lhůty pro provedení procesního úkonu se prodlužuje do následujícího pracovního dne, pokud tento den připadá na den, kdy jsou soudy uzavřeny (čl. 138 odst. 2 občanského soudního řádu).

11 Existují zvláštní okolnosti, za kterých lze prodloužit lhůty? Jaké jsou podmínky pro získání takových prodloužení lhůty?

Procesní lhůty stanovené zákonem lze ve stanovených případech prodloužit.

Se souhlasem stran lze lhůtu prodloužit jednou, a to o stejnou dobu (článek 141 občanského soudního řádu).

Nedodržení lhůty lze ospravedlnit z důvodu odůvodněné překážky, pokud událost, kterou nelze přičíst straně nebo jejím zástupcům, brání včasnému provedení daného úkonu (článek 140 občanského soudního řádu).

Článek 139 občanského soudního řádu navíc stanoví, že bez ohledu na existenci odůvodněné překážky může být úkon proveden během prvních tří pracovních dnů následujících po uplynutí lhůty za předpokladu, že je okamžitě zaplacena pokuta, která se stanoví takto:

a) je-li úkon proveden první den, je pokuta stanovena ve výši 10 % soudního poplatku, který odpovídá danému řízení nebo úkonu, maximálně však ve výši 1/2 zúčtovací jednotky;

b) je-li úkon proveden druhý den, je pokuta stanovena ve výši 25 % soudního poplatku, který odpovídá danému řízení nebo úkonu, maximálně však ve výši 3 zúčtovacích jednotek;

c) je-li úkon proveden třetí den, je pokuta stanovena ve výši 40 % soudního poplatku, který odpovídá danému řízení nebo úkonu, maximálně však ve výši 7 zúčtovacích jednotek.

12 Jaké lhůty platí pro opravné prostředky (odvolání)?

Lhůta pro podání odvolání je 30 dnů, které se počítají ode dne doručení rozhodnutí (článek 638 občanského soudního řádu), a 15 dnů v naléhavých případech a v případech stanovených v čl. 644 odst. 2 a v článku 677 občanského soudního řádu.

Pokud se strana nedostavila k soudu a není třeba, aby byla vyrozuměna v souladu s článkem 249 občanského soudního řádu, lhůta pro podání odvolání začíná běžet ode dne, ke kterému je rozhodnutí zveřejněno, ledaže se strana dostavila k soudu dodatečně před uplynutím lhůty, přičemž v takovém případě jí musí být daný rozsudek nebo usnesení doručeny a lhůta začíná plynout ode dne tohoto doručení.

V případě ústních usnesení nebo rozsudků vydaných v rámci řízení začíná lhůta běžet ode dne, ke kterému byly usnesení či rozsudky vydány, za předpokladu, že dotčená strana byla přítomna řízení nebo jí bylo doručeno oznámení, že se má daného úkonu zúčastnit.

Pokud – s výhradou výše uvedených situací – není doručení potřeba, lhůta začíná plynout ode dne, ke kterému je dotyčná osoba s rozhodnutím obeznámena.

Ve stejné lhůtě, jako je lhůta stanovená pro podání opravného prostředku, může odpůrce reagovat na argumenty odvolatele.

V odpovědi může odpůrce napadnout přípustnost nebo včasnost opravného prostředku, jakož i aktivní legitimaci odvolatele.

Pokud je cílem opravného prostředku dosáhnout přezkumu zaprotokolovaného důkazu, lhůta pro podání odvolání a reakci na nárok se prodlužuje o 10 dnů.

Jestliže odpůrce požaduje, aby byl rozsah opravného prostředku rozšířen, může odvolatel odpovědět do 15 dnů ode dne, kdy mu byla tato žádost doručena.

Pokud existuje několik odvolatelů nebo několik odpůrců, každému z jejich nároků je – i v případě, že jsou zastoupeni různými advokáty – přidělena vlastní lhůta. Soudní kancelář odpovídá za zajištění toho, aby všechny věci byly projednány v příslušných lhůtách.

13 Mohou soudy změnit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se?

Zákonné procesní lhůty nelze zkrátit.

14 Pokud je písemnost zasílána osobě, která má bydliště v místě, kde se prodlužuje lhůta, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Lhůta pro podání žalobní odpovědi poskytnutá osobě předvolané kvůli napadení dané občanskoprávní žaloby může být prodloužena, pokud bylo předvolání doručeno mimo obvod, v němž má sídlo soud, u něhož bylo řízení zahájeno.

Prodloužení této lhůty závisí na doručení předvolání mimo obvod, v němž má sídlo soud, u něhož bylo řízení zahájeno, a nikoli na místě bydliště předvolávané osoby – článek 245 občanského soudního řádu.

15 Jaké jsou důsledky nedodržení lhůt?

Uplynutím závazné lhůty zaniká právo na provedení úkonu. Úkon je nicméně možno provést po uplynutí lhůty v případech odůvodněné překážky a bez ohledu na tuto skutečnost může být rovněž zahájeno během prvních tří pracovních dnů následujících po uplynutí lhůty za předpokladu, že je okamžitě zaplacena pokuta (článek 139 občanského soudního řádu).

16 Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou využít účastníci, kteří zmeškali lhůtu, tj. u rozsudku pro zmeškání?

Úkon lze provést po uplynutí lhůty v případech odůvodněné překážky uvedené v bodech 11 a 15.

V souladu s článkem 140 občanského soudního řádu se za odůvodněnou překážku považuje událost, kterou nelze přičíst straně nebo jejím zástupcům nebo pověřeným zástupcům a která brání včasnému provedení daného úkonu. V tom případě musí strana, která se dovolává odůvodněné překážky, předložit neprodleně podpůrné důkazy.

Bez ohledu na odůvodněnou překážku může být úkon proveden během prvních tří pracovních dnů následujících po uplynutí lhůty za předpokladu, že je zaplacena pokuta, jak je uvedeno výše, a soud může výjimečně rozhodnout o snížení nebo odpuštění pokuty v případě zjevných finančních potíží nebo v případech, kdy je výše pokuty považována za zjevně nepřiměřenou, zejména u soudních jednání, která nevyžadují ustanovení právního zástupce a kdy úkon provedly strany samy.

Související odkazy

Poslední aktualizace: 02/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.