V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Procesní lhůty

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy lhůt se uplatňují v občanskoprávních řízeních?

Lhůta pro odpověď na žalobu

V řízeních u Court of Session při doručování v Evropě a mimo Evropu činí lhůta 21 dnů ode dne doručení. V některých případech, kdy není doručení uskutečněno způsobem stanoveným těmito předpisy, činí lhůta 42 dnů.

V řízeních u Sheriff Court činí lhůta při doručování v Evropě 21 dnů ode dne doručení. Ve všech řízeních, kdy se doručuje mimo Evropu, činí lhůta 42 dnů ode dne doručení.

Další informace jsou k dispozici v:

Při vymáhání částek do výše 5 000 GBP lze použít rovněž pravidla pro zjednodušené řízení a zkrácené řízení.

Promlčecí nebo prekluzivní lhůty

Ve skotském právu jsou lhůty, během nichž by měla být soudu podána žaloba, vymezeny právními pojmy „promlčení“ a „prekluze“. Promlčení je procesní pravidlo – obrana –, kdy se po uplynutí stanovené lhůty určitá práva a povinnosti (i když zůstanou v platnosti) stanou právně nevymahatelnými. Prekluze je normou hmotného práva, která působí tak, že právo osoby nebo její povinnost po uplynutí stanovené lhůty zaniká.

Platné předpisy jsou uvedeny ve skotském zákoně o promlčení z roku 1973 (Limitation (Scotland) Act 1973) (v platném znění).

Ustanovení týkající se prekluze se uplatní v okamžiku zániku smluvních práv a povinností. Lhůty se liší podle povahy povinnosti.

Zákon stanoví promlčecí lhůtu pro žaloby o náhradu škody, o náhradu újmy na zdraví, pro pomluvu a žaloby týkající odpovědností za vadné výrobky. Promlčecí lhůta činí tři roky ode dne získání poznatků o újmě, ačkoli soudy mají prostor pro uvážení a mohou povolit žalobu i po uplynutí této lhůty, pokud se domnívají, že by to bylo spravedlivé.

Existují rovněž různé promlčecí lhůty stanovené v různých jiných zákonech, například v souvislosti s omezením žalob týkajících se přepravy (osob nebo zboží) leteckou, silniční, námořní a železniční dopravou.

Informace o tom, zda konkrétní žaloba, kterou chcete podat, podléhá zvláštním lhůtám, vám může poskytnout právník nebo poradna pro občany.

2 Seznam dnů pracovního klidu podle nařízení (ES/Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Kromě sobot a nedělí patří ve Skotsku ke dnům pracovního klidu tyto svátky:

  • Nový rok: 1. leden
  • Novoroční prázdniny: 2. leden
  • Velký pátek: pátek před Velikonocemi
  • Květnový svátek (Early May Bank Holiday): první pondělí v květnu
  • Jarní svátek (Spring Bank Holiday): poslední pondělí v květnu
  • Letní svátek (Summer Bank Holiday): první pondělí v srpnu
  • První svátek vánoční (Christmas Day): 25. prosinec
  • Druhý svátek vánoční (Boxing Day): 26. prosinec

Pokud první nebo druhý svátek vánoční či Nový rok a 2. leden připadají na víkend, stane se dnem pracovního klidu následující pracovní den. Připadne-li například 25. a 26. prosinec na sobotu a neděli, jsou dny pracovního klidu následující pondělí a úterý.

Všechna data jsou stanovena v dodatku 1 zákona o bankách a finančních operacích z roku 1971 (Banking and Financial Dealing Act 1971) s výjimkou jarního svátku a druhého svátku vánočního, na něž se vztahuje královská proklamace.

3 Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v různých řízeních ve věcech občanských a obchodních?

Promlčení a prekluze

Skotský zákon o promlčecích a prekluzivních lhůtách z roku 1973 v platném znění obsahuje podrobná ustanovení o výpočtu různých prekluzivních a promlčecích lhůt, jak jsou popsány v odpovědi na otázku č. 1.

4 Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v dané lhůtě, kdy tato lhůta začíná?

Den počátku běhu lhůty se určuje podle data doručení. V případě doručení poštou je dnem doručení následující den po odeslání příkazu/předvolání. Jestliže v případě předvolání dojde k tomu, že datum skončení platnosti připadne na víkend nebo svátek či den pracovního klidu, je datum skončení platnosti prodlouženo do dalšího dne, který není víkendem, nebo do dalšího pracovního dne.

5 Může být počátek běhu lhůty ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemností (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Dnem počátku běhu lhůty je vždy datum doručení, bez ohledu na způsob doručení. Podrobnosti o stanovení data doručení viz odpověď na otázku č. 4.

6 Pokud výskytem události počíná lhůta běžet, započítává se den, kdy k události došlo, do výpočtu lhůty?

Datum provedení úkonu. První den po dni uskutečnění doručení je prvním dnem, který se při výpočtu lhůty započítává (s výhradou informací uvedených v odpovědi na otázku č. 4 o svátcích).

7 V případě, kdy je lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo pracovní dny?

Kalendářní dny (viz však také odpověď na otázku č. 4 o svátcích atd.). Ačkoli lhůty nemohou skončit v den pracovního klidu, při výpočtu lhůty se započítávají všechny ostatní dny pracovního klidu.

8 Kdy je tato lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích?

Pokud se v soudních písemnostech uvádí výraz „měsíc“, rozumí se jím kalendářní měsíc.

9 Je-li lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích, kdy taková lhůta vyprší?

Lhůty vyprší v souladu se zásadami uvedenými v předchozích otázkách, tj. v závislosti na stanoveném termínu, tj. poslední den, přičemž je třeba mít na paměti, že výpočet lhůty začíná následujícím dnem po dni doručení.

10 Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, či den pracovního klidu je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den?

Ano. Viz odpověď na otázku č. 4.

11 Existují zvláštní okolnosti, za kterých lze prodloužit lhůty? Jaké jsou podmínky pro získání takových prodloužení lhůty?

Soud může lhůtu pro doručení v odůvodněných případech prodloužit, pokud se přesvědčí o tom, že je to nezbytné.

12 Jaké lhůty platí pro opravné prostředky (odvolání)?

U Court of Session má žalovaný 14 dnů ode dne oznámení konečného rozhodnutí nebo předběžného opatření na podání opravného prostředku proti rozhodnutí a na vyrozumění soudu o svém záměru.

Lhůta pro podání opravného prostředku proti některým rozhodnutím Sheriff Court se od 1. ledna 2016 prodlužuje ze 14 na 28 dnů. Tyto opravné prostředky se nyní podávají přímo u Sheriff Appeal Court.

Opravné prostředky v případě zkráceného řízení a zjednodušeného řízení se stále podávají u Sheriff Court a lhůta pro odvolání činí i nadále 14 dní.

Je třeba poznamenat, že pokud právní předpisy stanoví pro odvolání u konkrétních druhů opravných prostředků, například pro zákonné opravné prostředky, jinou lhůtu, než je stanoveno v pravidlech, použije se tato lhůta.

13 Mohou soudy změnit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se?

Pouze za výjimečných okolností. V případě zkrácených lhůt by minimální lhůta činila 48 hodin. Pouze tehdy, jsou-li v řízeních týkajících se výživného na dítě nařízena předběžná opatření (příkazy), lze zcela upustit od požadavku na předchozí vyrozumění žalovaného. V takových případech může být datum konání soudního jednání samozřejmě stanoveno později, aby byl všem stranám umožněn řádný proces.

14 Pokud je písemnost zasílána osobě, která má bydliště v místě, kde se prodlužuje lhůta, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Nikoli.

15 Jaké jsou důsledky nedodržení lhůt?

Nepodá-li žalovaný žalobní odpověď, lze vydat rozsudek v nepřítomnosti, jestliže o to žalobce požádá. Proti tomu se může žalovaný odvolat, jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 12.

16 Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou využít účastníci, kteří zmeškali lhůtu, tj. u rozsudku pro zmeškání?

Žalovaný může soud požádat o prodloužení lhůty. Pokud již byl rozsudek vynesen (v nepřítomnosti), může se žalovaný obrátit na soud se žádostí o zrušení, s výhradou platného jednacího řádu soudu.

Poslední aktualizace: 04/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.