Frister for at anlægge sag

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke former for frister gælder i civilretlige sager?

De vigtigste frister i de civile retsplejeregler:

Registrering af procesdokumenter:

Ved en kortfattet stævning skal sagsøger indgive et klageskrift til retten og levere det til sagsøgte senest 10 dage efter den dato, hvor sagsøgte indgiver en bekræftelse af sin hensigt om at give møde i retten, medmindre retten foreskriver andet.

For en sagsøgt, som allerede har indgivet denne bekræftelse, skal svarskriftet indgives senest 14 dage efter modtagelsen af klageskriftet, medmindre retten forlænger fristen.

Fuldbyrdelse af en dom:

En dom kan fuldbyrdes inden for seks år efter den dato, hvor den blev retskraftig. Hvis det ikke er muligt at fuldbyrde en dom inden for fristen, kan sagsøger anmode om fornyelse af dommen (hvilket svarer til indirekte forlængelse af fristen).

2 Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971.

Bortset fra lørdag og søndag er følgende dage fridage i Cypern:

 • Nytårsdag: 1. januar
 • Helligtrekongersdag: 6. januar
 • Første mandag i fasten (flytbar)
 • National helligdag: 25. marts (årsdagen for starten på revolutionen i 1821)
 • National helligdag: 1. april (årsdagen for starten på Cyperns frihedskamp i 1955-1959)
 • Majdagen: 1. maj
 • Langfredag: Fredag før påske
 • Påskemandag: Mandag efter påske
 • Pinse (flytbar)
 • Marias Himmelfart: 15. august
 • Uafhængighedsdagen: 1. oktober
 • National helligdag: 28. oktober ("Nej"-årsdagen i 1940)
 • Juleaften: 24. december
 • Juledag: 25. december
 • 2. juledag: 26. december

Endvidere er følgende officielle fridage i retssystemet i henhold til civil retsplejeregel nr. 61:

 • Perioden fra og med 10. juli til og med 9. september (sommerferie).
 • Perioden fra og med 24. december til og med 6. januar (juleferie).
 • Perioden fra og med torsdag før påske til og med påskesøndag (påskeferie).

Retsmøder eller andre procedurer kan kun afholdes i disse perioder, hvis det er bestemt af højesteret eller en dommer i sager, der hører under den pågældendes kompetence.

3 Hvilke generelle regler for tidsfrister gælder i de forskellige typer civilretlige sager?

 • De civile retsplejeregler finder anvendelse på de forskellige civile sager.
 • Søgsmålsfrister er fastsat i bestemmelserne i lov nr. 165(I)/2002 om forældelse.

4 Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvornår begynder denne frist da at løbe?

Fristen starter dagen efter forkyndelsen, idet "dage" ifølge lov om fortolkning betyder "hele dage".

5 Kan fristen påvirkes eller ændres alt efter, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)?

Ifølge de civile retsplejeregler forkyndes dokumenter i Republikken Cypern personligt af en af rettens embedsmænd (bortset fra i visse undtagelsestilfælde, hvor retten på anmodning kan foreskrive andet). Datoen for forkyndelse berører ikke fristen.

6 Hvis en begivenhed udløser fristen, tages den dag, hvor begivenheden fandt sted, da med i beregningen af tidsfristen?

Nej. Se svaret på spørgsmål 4 ovenfor.

7 Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, er der så tale om kalenderdage eller arbejdsdage?

Når en frist udtrykkes i dage, betyder det "kalenderdage", medmindre retten foreskriver andet i den pågældende sag. Retten kan f.eks. foreskrive, at sagsøgtes indsigelse skal registreres "senest tre arbejdsdage fra dags dato", eller at et forbud skal forkyndes (f.eks. for sagsøgte i ex parte-sager eller for en bank i kontoindefrysningssager) "senest fem arbejdsdage efter udstedelsen".

Ifølge lov om fortolkning betyder "dage" altid "hele dage".

8 Hvordan er reglerne, hvis tidsfristen er angivet i uger, måneder eller år?

Fristen henviser til kalenderuger eller -måneder.

9 Hvornår udløber fristen, hvis den er angivet i uger, måneder eller år?

I disse tilfælde udløber fristen ved udløbet af den sidste time på den sidste dag i fristens uge, måned eller år.

10 Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag?

Ja, i disse tilfælde forlænges fristen til den efterfølgende arbejdsdag.

11 Er der særlige omstændigheder, som giver anledning til fristforlængelse? Hvad er betingelserne for fristforlængelse?

I henhold til civil retsplejeregel nr. 57, del 2, kan retten forlænge eller forkorte frister, der er fastlagt i de ovennævnte regler eller i et relevant forbud, uden at fastsætte betingelser eller på grundlag af betingelser, som skal opfyldes i retfærdighedens interesse.

12 Hvor lang er ankefristen?

En appel mod et foreløbigt eller endeligt forbud i en sag, som ikke udgør et søgsmål, samt mod afslag på en foreløbig begæring kan indgives senest 14 dage efter den dato, hvor forbuddet blev bindende, eller hvor der blev givet afslag på begæringen.

I alle andre sager (f.eks. mod en endelig dom i et civilt søgsmål) skal appellen indgives senest seks uger fra den dato, hvor dommen blev bindende.

Fristen kan kun i sjældne og ekstraordinære tilfælde forlænges.

Søgsmålsfrister er fastsat i lov nr. 165(I)/2002 om forældelse.

13 Kan domstolene ændre tidsfristerne, navnlig mødefristerne, eller fastsætte en særlig mødedato?

Når søgsmålet er anlagt, er der en frist på 10 dage for sagsøgte til at bekræfte sin hensigt om at give møde i retten.

Ellers fastsætter retten selv datoerne for parternes møde i retten.

I forbindelse med en stævning fastsættes den første dato af rettens sekretariat, når stævningen indleveres, medmindre der er særlige årsager til, at sagen skal berammes til en bestemt dato. I det tilfælde fastsættes den bestemte dato først efter godkendelse fra den ret, som skal behandle sagen.

Se svaret på spørgsmål 11 ovenfor vedrørende ændring af andre frister.

14 Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist?

Hvis den gældende lovgivning i retskredsen er cypriotisk lov, gælder de samme regler og de samme frister, uanset hvor den part, der sker forkyndelse for, har bopæl.

15 Hvilke konsekvenser har en fristoverskridelse?

Hvis en sagsøger undlader at bekræfte sin hensigt om at give møde i retten eller senere at indgive svarskrift inden for de fastsatte frister, kan sagsøger indgive en begæring om, at der træffes afgørelse i dennes favør.

Tilsvarende kan en sagsøgt indgive en begæring om afvisning af søgsmålet, hvis sagsøger i forbindelse med en kortfattet stævning har undladt at indgive et klageskrift inden for den fastsatte frist.

Desuden kan retten afvise en indsigelse mod en stævning indgivet efter den fastsatte frist, hvorfor den pågældende sagsøgte kan miste sin ret til at blive hørt i sagen.

16 Hvis fristen udløber, hvilke retsmidler kan de parter, som har overskredet fristen, da tage i brug?

Hvis sagsøger ikke har overholdt fristen, og søgsmålet derfor er blevet afvist, kan denne anmode om, at søgsmålet bliver genoptaget.

Hvis sagsøgte ikke har overholdt fristen, og der dermed er afsagt dom mod denne, kan sagsøgte anmode om, at dommen bliver omstødt.

Disse anmodninger imødekommes kun i undtagelsestilfælde.

Sidste opdatering: 07/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.