På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Frister for at anlægge sag

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke former for frister gælder i civilretlige sager?

De vigtigste frister:

Tid til at reagere på et krav –– Ved modtagelse af en standard kravsformular eller en stævning, hvis den forkyndes særskilt, har sagsøgte 14 dage til at reagere på kravet eller bekræfte forkyndelsen. Når forkyndelsen er bekræftet, har sagsøgte yderligere 14 dage til at forberede et svarskrift. Det betyder, at sagsøgte kan have op til 28 dage til at reagere på kravet, men hvis forkyndelsen bekræftes dagen efter modtagelsen af stævningen, har denne kun 15 dage til at afgive svarskrift.

Frist for fuldbyrdelse af en dom — I henhold til Section 4(4), i Limitation Act 1960 (lov om forældelsesfrister) kan der ikke anlægges sag til prøvelse af en dom, når der er gået tolv år fra den dato, hvor dommen blev eksigibel.

Forældelsesfrister – Der gælder generelt en forældelsesfrist på seks år for:

 • sager om erstatning uden for kontrakt (Section 4(1)(a), i Limitation Act 1960)
 • successive uretmæssige tilegnelser og fortabelse af ejendomsret og uretmæssigt tilegnede goder (Section 11 i Limitation Act 1960)
 • foranstaltninger vedrørende beløb, der kan kræves erstattet i henhold til loven (Section 4(1)(d), i Limitation Act 1960)

For andre former for søgsmål varierer forældelsesfristen. For eksempel:

 • Fristen for anlæggelse af sager vedrørende om ved segl bekræftet gæld er 12 år (Section 4(3), i Limitation Act 1960) — for eksempel for ved segl oprettede lån som f.eks. realkredit.
 • Fristen for søgsmål vedrørende personskade er tre år (Section 4(1), i Limitation Act 1960).

2 Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971.

Parts 2.8-2.10 i Civil Procedure Rules (den civile retsplejelov) omhandler anvendelsen og fortolkningen af reglerne for beregning af frister.

Ud over lørdag og søndag er følgende officielle helligdage fridage i Gibraltar:

 • Nytårsdag: 1. januar
 • Langfredag: fredag før påske
 • 2. påskedag: mandag efter påske
 • Arbejdernes mindedag: 28. april
 • 1. maj
 • Spring Bank Holiday: sidste mandag i maj
 • Dronningens fødselsdag: 2./3. mandag i juni
 • Sommerferie: sidste mandag august
 • Nationaldag: 10. september
 • Juledag: 25. december
 • 2. juledag: 26. december

Falder juledag, anden juledag, nytårsdag eller nationaldagen i en weekend, bliver den følgende hverdag en helligdag. Hvis den 25. og 26. december f.eks. falder på hhv. en lørdag og en søndag, er den følgende mandag og tirsdag officielle fridage. Desuden kan domstolene også holde lukket mellem jul og nytår.

3 Hvilke generelle regler for tidsfrister gælder i de forskellige typer civilretlige sager?

Limitation Act 1960 fastsætter flere frister for anlæggelse af sager og også andre frister, inden for hvilke en dom f.eks. skal fuldbyrdes, og andre foranstaltninger skal træffes af parterne. Yderligere oplysninger findes under punkt 1 ovenfor.

Civil Procedure Rules — Det drejer sig om procedureregler for de civile domstole i England og Wales (som finder anvendelse på Gibraltar) og omfatter frister for forskellige foranstaltninger.

4 Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvornår begynder denne frist da at løbe?

Fristen begynder normalt at løbe fra den dato, hvor den pågældende begivenhed finder sted. 14-dages-fristen til at reagere på et krav begynder f.eks. at løbe på dagen for modtagelsen af kravsformularen eller stævningen, hvis denne forkyndes særskilt (med forbehold for de gældende regler om, hvornår forkyndelse anses for sket — se nedenfor). 12-års-fristen til at fuldbyrde en dom begynder at løbe fra den dato, hvor dommen blev eksigibel.

5 Kan fristen påvirkes eller ændres alt efter, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)?

I Gibraltar forkyndes dokumenter normalt ved fysisk fremmøde. Når forkyndelsen sker ved anbefalet brev, bestemmer Section 8 i Interpretation and General Clauses Act, at forkyndelsen anses for at have fundet sted "på det tidspunkt, hvor brevet ville blive leveret i forbindelse med den almindelige posttjeneste".

Yderligere oplysninger om de fastsatte frister for andre former for ikkepersonlig forkyndelse, f.eks. dokumentudveksling, levering af dokumentet til eller aflevering af det på den tilladte adresse, fax eller andre elektroniske metoder findes i Part 6 i Civil Procedure Rules.

Forkyndes et dokument personligt, anses det for forkyndt den førstkommende hverdag, hvis forkyndelse sker efter kl. 17.00 på en hverdag eller i løbet af en lørdag, søndag eller officiel fridag.

6 Hvis en begivenhed udløser fristen, tages den dag, hvor begivenheden fandt sted, da med i beregningen af tidsfristen?

En frist, der er udtrykt i dage, beregnes i hele dage. Ved beregning af antallet af "hele dage" medregnes ikke den dag, hvor fristen begynder, og — hvis fristens udløb defineres med henvisning til en begivenhed — den dag, hvor den pågældende begivenhed finder sted. Eksempler på beregning af disse dage findes i Part 2 i Civil Procedure Rules.

7 Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, er der så tale om kalenderdage eller arbejdsdage?

Hvis retten afsiger en dom, kendelse eller et påbud, som pålægger en frist for at foretage en handling, skal sidste frist for efterlevelse så vidt muligt angives som en kalenderdag og tidspunktet på den dag, hvor handlingen skal være udført, angives. Hvis den dag, inden hvis udløb en handling skal foretages, er fastsat i et dokument, skal dagen så vidt muligt angives som kalenderdag.

Hvis en person f.eks. får forkyndt et dokument den 4. april, og han eller hun anmodes om at svare inden for 14 dage fra forkyndelsen, skal der svares inden den 18. april.

Er den fastsatte frist på under fem dage, bliver lørdage, søndage og officielle fridage dog ikke medregnet.

8 Hvordan er reglerne, hvis tidsfristen er angivet i uger, måneder eller år?

Hvis ordet "måned" er anført i en dom, en kendelse, et påbud eller andet dokument, er der tale om kalendermåned.

Er en frist udtrykt i år, finder Part 2.10 i Civil Procedure Rules tilsvarende anvendelse, selv om der ikke er nogen udtrykkelig regel herom. Det vil sige, at der ved "år" i en dom, en kendelse, et påbud eller andet dokument forstås kalenderår.

9 Hvornår udløber fristen, hvis den er angivet i uger, måneder eller år?

Hvis fristens udløb er fastlagt med henvisning til en begivenhed, medregnes den dag, hvor den pågældende begivenhed finder sted, ikke. Se også svaret til punkt 6 ovenfor.

10 Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag?

Hvis den frist, der er fastsat i Civil Procedure Rules, en Practise Direction (praktisk anvisning), en dom eller kendelse, inden for hvilken der skal foretages en handling på dommerkontoret, udløber på en dag, hvor kontoret er lukket, anses den pågældende handling for rettidigt foretaget, hvis den foretages på den førstkommende dag, hvor dommerkontoret er åbent. Denne regel gælder, når der er fastsat en udløbsdato.

11 Er der særlige omstændigheder, som giver anledning til fristforlængelse? Hvad er betingelserne for fristforlængelse?

Hvis kravsformularen forkyndes uden for jurisdiktionen, gælder der særlige regler. Som eksempel kan nævnes, at der — hvis forkyndelsen skal ske i et EU-land eller et land, der er part i Haagerkonventionen fra 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål — er en frist på 21 dage til at bekræfte forkyndelsen efter den dato, hvor kravsformularen eller stævningen blev forkyndt. Der er en frist på 21 dage til at afgive svarskrift efter den dato, hvor stævningen blev forkyndt, eller — hvis sagsøgte har bekræftet forkyndelsen — 35 dage efter dens forkyndelse. Skal forkyndelsen ske på et hvilket som helst andet territorium af et land, der er part i Haagerkonventionen fra 1965, er der en frist på 31 dage til at bekræfte forkyndelsen efter den dato, hvor kravsformularen eller stævningen blev forkyndt. Der er en frist på 31 dage til at afgive svarskrift efter den dato, hvor stævningen blev forkyndt, eller — hvis sagsøgte har bekræftet forkyndelsen — 45 dage efter dens forkyndelse. Yderligere oplysninger findes i Part 6 i Civil Procedure Rules.

Når forkyndelsen er sket i et hvilket som helst andet land, er fristen for indgivelse af en kvittering for modtagelsen eller et svarskrift det antal dage, der er anført i tabellen i Practice Direction 6B i Civil Procedure Rules, efter forkyndelsen af stævningen, eller, hvis sagsøgte har anerkendt forkyndelsen, det antal dage, der er anført i tabellen plus yderligere 14 dage efter forkyndelsen af stævningen.

12 Hvor lang er ankefristen?

Ankefristen for en dom er 14 dage. Fristerne for at anmode en dommer om at tage et organs afgørelse op til fornyet overvejelse, hvis man har en lovfæstet ret til at gøre dette, er tre måneder, medmindre andet er fastsat i den pågældende lov (selv om anmodninger om en sådan retlig prøvelse under alle omstændigheder skal indgives umiddelbart).

13 Kan domstolene ændre tidsfristerne, navnlig mødefristerne, eller fastsætte en særlig mødedato?

Foreligger der efter sagsøgers opfattelse ganske særlige grunde, kan han anmode retten om at tage stilling til en anmodning omgående, og uden at dokumenterne forkyndes for sagsøgte, dvs. "ex parte" eller "uden varsel". Hvis kendelsen er ex parte eller uden varsel, modtager sagsøger indkaldelse til endnu et retsmøde i retten. Sagsøgte har ret til at deltage i dette retsmøde, så dommeren kan høre begge parter, før han eller hun tager stilling til, om der skal afsiges en anden kendelse.

Yderligere muligheder for at forlænge en frist findes i Limitation Act 1960. Forældelsesfristen kan f.eks. forlænges i tilfælde, hvor sagsøger er handicappet (Section 28 i Limitation Act).

Medmindre andet er fastsat i Civil Procedure Rules eller en Practice Direction, eller retten bestemmer andet, kan fristen ifølge en forskrift eller som fastsat af retten, som en person har til at foretage en handling, ændres ved skriftlig aftale mellem parterne. Derudover har dommere vidtgående beføjelser til at ændre tidsfrister.

14 Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist?

Nej. En part ville ikke miste en sådan fordel.

15 Hvilke konsekvenser har en fristoverskridelse?

Hvis sagsøgte ikke afgiver svar eller bekræfter forkyndelsen inden for fristen, kan sagsøger anmode retten om at afsige en udeblivelsesdom. Sagsøgte kan dog anmode retten om at ophæve dommen.

Der findes også andre sanktionsmuligheder i forbindelse med sagsbehandlingen. Skal en part indgive et dokument, f.eks. en erklæring fra en sagkyndig, inden for en bestemt frist og ikke gør det, kan retten afvise den pågældende erklæring.

Retten kan også pålægge sanktioner for f.eks. at udvise foragt for retten.

16 Hvis fristen udløber, hvilke retsmidler kan de parter, som har overskredet fristen, da tage i brug?

De misligholdende parter kan gå rettens vej og anmode om forlængelse af fristerne. Hvis fristens udløb har resulteret i en udeblivelsesdom, kan de anmode om ophævelse af afgørelsen.

Sidste opdatering: 05/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.