På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Frister for at anlægge sag

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke former for frister gælder i civilretlige sager?

Frist for at reagere på en stævning — I sager ved High Court skal sagsøgte, hvis denne er bosiddende i Nordirland, give møde senest 14 dage efter forkyndelsen af stævningen (Order 10) (inklusive den dag, hvor forkyndelsen finder sted), selv om denne på et hvilket som helst tidspunkt kan give møde senere, inden der afsiges dom mod vedkommende. Fremmøde efter dom kræver tilladelse (Order 12 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980). Sagsøgte skal fremlægge sit svarskrift inden for seks uger efter fremsættelsen af kravet, seks uger efter at han har givet møde, eller seks uger efter at have fået tilladelse til at fremlægge sit svarskrift, idet den seneste dato finder anvendelse (Order 18). Ved retssager ved County Court skal sagsøgte give meddelelse om, at han har til hensigt at afgive svarskrift, inden for 21 dage efter forkyndelsen af et civilt søgsmål (Order 12 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981).

Frist for at fuldbyrde en dom — En dom kan ikke ankes efter seks år fra den dato, hvor dommen blev eksigibel, jf. artikel 16 i Limitation (Northern Ireland) Order 1989.

Forældelsesfrister — Der gælder generelt en forældelsesfrist på seks år, f.eks. for:

 • erstatningskrav (artikel 6 i Limitation (Northern Ireland) Order 1989)
 • flere på hinanden følgende retsstridige tilegnelser af løsøre og fortabelse af ejendomsretten hertil (artikel 17 i Limitation (Northern Ireland) Order 1989).

For andre former for søgsmål varierer forældelsesfristen. For eksempel:

tre år for søgsmål vedrørende personskade (artikel 7 i Limitation (Northern Ireland) Order 1989).

2 Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971.

Order 3 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980 sammen med § 5 i Interpretation Act 1978 og Order 43 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981 sammen med § 39 i Interpretation Act (Northern Ireland) 1954 omhandler anvendelse og fortolkning af henholdsvis Rules of the Supreme Court og County Court Rules, for så vidt angår beregningen af frister.

Ud over lørdag og søndag er følgende dage officielle fridage i Nordirland:

 • Nytårsdag: 1. januar
 • Skt. Patricks dag: 17. marts
 • 2. påskedag: Mandag efter påske
 • Tirsdag efter påske: Tirsdag efter 2. påskedag
 • Early May Bank Holiday: Første mandag i maj
 • Spring Bank Holiday: Sidste mandag i maj
 • July Bank Holidays: 12. og 13. juli
 • Summer Bank Holiday: Sidste mandag i august
 • Juledag: 25. december
 • 2. juledag: 26. december

Når juledag, anden juledag eller nytårsdag falder i en weekend, er den følgende hverdag en officiel fridag. Hvis den 25. og 26. december f.eks. falder på hhv. en lørdag og en søndag, er den følgende mandag og tirsdag officielle fridage.

Desuden er alle domstole lukket en ekstra dag i julen og også langfredag.

3 Hvilke generelle regler for tidsfrister gælder i de forskellige typer civilretlige sager?

Limitation (Northern Ireland) Order 1989 — Heri fastsættes forskellige søgsmålsfrister og andre frister, inden for hvilke en dom f.eks. skal fuldbyrdes, og parterne skal have iværksat andre skridt. Yderligere oplysninger findes under punkt 1 ovenfor.

The Foreign Limitation Periods (Northern Ireland) 1985 — Heri bestemmes, at enhver lovgivning vedrørende forældelse i sager, hvor der skal anvendes udenlandsk ret, eller afgørelser truffet af udenlandske domstole skal lægges til grund, skal behandles som et realitetsspørgsmål snarere end som et procedurespørgsmål. Dette gælder både ved voldgiftssager og søgsmål ved domstole i Nordirland, når der skal tages hensyn til et andet lands ret.

Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980 og County Court Rules (Northern Ireland) 1981 — Disse er processuelle regler for de civile domstole i Nordirland og indeholder frister for forskellige retsskridt.

4 Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvornår begynder denne frist da at løbe?

Fristen for at indgive svarskrift i en sag begynder normalt at løbe fra forkyndelsesdatoen (se punkt 1 ovenfor). Ifølge Limitation (Northern Ireland) Order 1989 begynder fristen normalt at løbe fra den dato, hvor den relevante begivenhed finder sted. Fristen på seks år til at fuldbyrde en dom begynder f.eks. at løbe fra den dato, hvor dommen bliver eksigibel.

5 Kan fristen påvirkes eller ændres alt efter, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)?

Ja — når en stævning forkyndes pr. post eller ved aflevering i brevkassen, anses den for at være forkyndt på syvendedagen (inkl. weekend) herefter (Order 10, rule 1 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980), selv om den sandsynligvis ville blive anset for forkyndt mandag otte dage efter afsendelsen, hvis den blev lagt i postkassen en søndag. Tilsvarende gælder det, at hvis en advokat forkynder et civilt søgsmål i et A-brev, anses det for at være forkyndt på den syvende hverdag efter afsendelsen (fraregnet afsendelsesdagen), men i modsætning til the High Courts rule omfatter de syv dage ikke lørdag, søndag og offentlige fridage (Order 43, rule 19A i County Court Rules (Nordirland) 1981).

6 Hvis en begivenhed udløser fristen, tages den dag, hvor begivenheden fandt sted, da med i beregningen af tidsfristen?

Order 3, rule 2 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980 finder anvendelse på enhver tidsfrist, der er fastsat i reglementet eller ved enhver dom, kendelse eller anvisning om at foretage denne handling. Skal der inden en bestemt frist foretages en handling efter eller at regne fra en bestemt dato, begynder fristen normalt at løbe umiddelbart efter denne dato. Skal handlingen foretages et bestemt antal hele dage før eller efter en bestemt dato, skal der gå mindst dette antal dage fra den dag, hvor handlingen foretages, til den pågældende dato.

Order 43, rule 17 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981 omhandler tidsfrister, der er fastsat i disse Rules. Skal der foretages en handling inden en bestemt frist fra eller efter en bestemt begivenhed, begynder fristen at løbe ved udgangen af den dag, hvor begivenheden finder sted, medmindre det udtrykkeligt er fastsat, at den pågældende dag skal medregnes.

7 Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, er der så tale om kalenderdage eller arbejdsdage?

Order 3, rule 2 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980 bestemmer, at når den pågældende periode, hvor der er tale om en periode på 7 dage eller derunder, omfatter en lørdag, søndag eller en offentlig fridag, juledag eller langfredag, medregnes denne dag ikke. Medmindre retten bestemmer andet, bliver den såkaldte lange ferie, dvs. sommerferien, ikke medregnet ved fastsættelsen af en hvilken som helst frist, der er fastsat i Rules eller ved kendelse eller anvisning vedrørende forkyndelse, indgivelse eller ændring af et processkrift, jf. Order 3, rule 3. Hvis en frist, der er fastsat i Rules eller ved dom, kendelse eller anvisning, inden for hvilken der skal foretages en handling i Supreme Court’s justitskontor, udløber på en dag, hvor kontoret er lukket, så den pågældende handling ikke kan foretages på den pågældende dag, anses handlingen for rettidigt foretaget, hvis den foretages på den førstkommende dag, hvor kontoret er åbent, jf. Order 3, rule 4.

Hvis en handling skal foretages i medfør af Rules inden for en frist på højst tre dage, medregnes lørdag, søndag eller en anden dag, hvor kontoret er lukket, ikke, jf. Order 43, rule 17 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981. Udløber fristen for at foretage en handling på en lørdag, en søndag eller enhver anden dag, hvor kontoret er lukket, kan handlingen foretages på den førstkommende dag, hvor kontoret er åbent. Sidstnævnte gælder også for frister, der er fastsat ved dom eller kendelse.

8 Hvordan er reglerne, hvis tidsfristen er angivet i uger, måneder eller år?

Order 3, rule 1 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980 bestemmer, at ordet "måned", når det forekommer i domme, kendelser, anvisninger eller andre dokumenter, svarer til en kalendermåned, medmindre andet følger af sammenhængen, jf. dog § 5 i Interpretation Act 1978.

Dette gælder tilsvarende, hvis en frist er udtrykt i år, selv om der ikke er nogen udtrykkelig regel herom. Det vil sige, at der ved "år" i en dom, kendelse, anvisning eller andet dokument forstås et kalenderår.

Sager for County Court er omfattet af § 39 i Interpretation (Northern Ireland) Act 1954, som bestemmer, at der ved "år" forstås 12 (kalender-) måneder, og at der ved "måned" forstås en kalendermåned.

9 Hvornår udløber fristen, hvis den er angivet i uger, måneder eller år?

Order 3, rule 2 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980 bestemmer, at hvis en handling skal foretages inden for en bestemt frist inden en bestemt dato, ophører perioden umiddelbart før denne dato.

I County Court Rules (Northern Ireland) 1981 omfatter en frist, der udløber på eller beregnes til en bestemt dag, den pågældende dag, jf. § 39 i Interpretation (Northern Ireland) Act 1954.

10 Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag?

Order 3, rule 2 i Rules of the Court of Judicture (Northern Ireland) 1980 bestemmer, at når den pågældende periode, hvor der er tale om en periode på 7 dage eller derunder, omfatter en lørdag, søndag eller en offentlig fridag, juledag eller langfredag, medregnes denne dag ikke. Medmindre retten bestemmer andet, bliver den såkaldte lange ferie, dvs. sommerferien, ikke medregnet ved fastsættelsen af en hvilken som helst frist, der er fastsat i Rules eller ved kendelse eller anvisning vedrørende forkyndelse, indgivelse eller ændring af et processkrift, jf. Order 3, rule 3. Hvis en frist, der er fastsat i Rules eller ved dom, kendelse eller anvisning, inden for hvilken der skal foretages en handling i Supreme Court’s justitskontor, udløber på en dag, hvor kontoret er lukket, så den pågældende handling ikke kan foretages på den pågældende dag, anses handlingen for rettidigt foretaget, hvis den foretages på den førstkommende dag, hvor kontoret er åbent, jf. Order 3, rule 4.

11 Er der særlige omstændigheder, som giver anledning til fristforlængelse? Hvad er betingelserne for fristforlængelse?

-

12 Hvor lang er ankefristen?

Ankefristen er generelt seks uger for domme afsagt af High Court og 21 dage for domme afsagt af County Court. Medmindre andet er fastsat i den pågældende lov, har man en frist på 21 dage til at anmode en dommer om at prøve en instans' afgørelse, hvis der er adgang hertil ifølge gældende lov.

13 Kan domstolene ændre tidsfristerne, navnlig mødefristerne, eller fastsætte en særlig mødedato?

Foreligger der efter sagsøgers opfattelse ganske særlige grunde, kan denne anmode retten om at tage stilling til en anmodning omgående, og uden at dokumenterne forkyndes for sagsøgte, dvs. "ex parte" eller "uden varsel". Afsiger dommeren kendelse "ex parte" eller "uden varsel", vil sagsøger modtage en yderligere indkaldelse til at møde i retten. Sagsøgte har ret til at deltage i dette retsmøde, så dommeren kan høre begge parter, før retten tager stilling til, om der skal afsiges en anden kendelse.

Der er også andre muligheder for at forlænge fristen, jf. Part IV i Limitation (Northern Ireland) Order 1989. Som eksempel kan nævnes, at forældelsesfristen kan forlænges, hvis sagsøger er handicappet (artikel 48 i Limitation Act 1980).

Medmindre andet er fastsat i procesreglerne, eller retten bestemmer andet, kan den frist, en person har til at foretage en handling ifølge procesreglerne eller ifølge retten, ændres ved skriftlig aftale mellem parterne. Derudover har dommere beføjelse til at ændre tidsfrister.

14 Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist?

Nej. Den pågældende part fortaber ikke den ret, der følger af udenlandsk lovgivning.

15 Hvilke konsekvenser har en fristoverskridelse?

Hvis sagsøgte ikke afgiver svarskrift eller bekræfter forkyndelsen inden for fristen, kan sagsøger anmode retten om at afsige en udeblivelsesdom. Sagsøgte har dog stadig mulighed for at påklage den pågældende afgørelse, og en domstol kan også omstøde dommen.

Der er også andre sanktionsmuligheder i forbindelse med sagsbehandlingen. Skal en part indgive et dokument, f.eks. en sagkyndig erklæring, inden for en bestemt frist, og sker dette ikke, kan retten afvise den pågældende erklæring.

Retten kan også pålægge sanktioner, hvis der f.eks. udvises foragt for retten.

16 Hvis fristen udløber, hvilke retsmidler kan de parter, som har overskredet fristen, da tage i brug?

De udeblevne parter kan anmode retten om at forlænge fristen. Hvis fristens udløb har resulteret i en udeblivelsesdom, kan den appelleres.

Sidste opdatering: 04/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.