Frister for at anlægge sag

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke former for frister gælder i civilretlige sager?

Procesfristerne kan være præceptive, når de medfører ophør af retten til at foretage processuelle skridt, eller forlængende, når de udsætter muligheden for at foretage sådanne skridt eller fristens begyndelsestidspunkt i en afgrænset periode.

Procesfristerne er omfattet af de regler, der er fastsat i artikel 138 til143 i den civile retsplejelov.

De regler, der er fastsat i artikel 278, 279 og 296 i den civile lovbog (Código Civil), finder anvendelse på udmåling af procesfrister eller frister, der fastsættes af domstolene.

For så vidt angår de frister i civile sager reguleres tidspunktet og dets indvirkning på retsforholdene af artikel 296 til 333 i den civile lovbog.

Hvad særligt angår fristerne for forældelse og bortfald finder bestemmelserne i artikel 300 til 327 og artikel 328 til 333 i den civile lovbog anvendelse.

2 Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971.

Portugal har underrettet Europa-Kommissionen om følgende helligdage:

1. januar, 7. april (Sexta-Feira Santa), 9. april (påskedag), 25. april, 1. maj, 8. juni (Corpo de Deus), 10. juni, 15. august, 5. oktober, 1. november, 1., 8. og 25. december.

Listen blev offentliggjort af Europa-Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende, nr. 2023/C 39/07, og er tilgængelig via dette link link.

Det skal bemærkes, at medlemsstaterne hvert år sender denne liste til Kommissionen, og at der ud over de datoer, der fremgår af listen, er helligdage, som ikke falder på samme dato hvert år.

3 Hvilke generelle regler for tidsfrister gælder i de forskellige typer civilretlige sager?

Hovedreglen i den portugisiske civile retspleje er, at hvis der ikke er fastsat særlige bestemmelser, har parterne en frist på ti dage til at begære processuelle skridt foretaget, til at gøre ugyldighed eller særlige omstændigheder gældende eller til at udøve enhver anden processuel ret. Der gælder ligeledes en frist på ti dage for en part til at afgive et svarskrift til modparten, jf. artikel 149 i den civile retsplejelov.

4 Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvornår begynder denne frist da at løbe?

Hovedreglen er, at fristen for at indgive svarskriftet altid begynder at løbe, når det processkrift, svarskriftet vedrører, er forkyndt, jf. den civile retsplejelovs artikel 149, stk. 2.

Det er de retlige repræsentanter, der modtager meddelelser til sagens parter.

Hvis formålet med forkyndelsen er at få en part til at give møde, sendes et anbefalet brev med kvittering for modtagelsen med oplysninger om datoen for, stedet for og formålet med retsmødet, til den pågældende og til dennes rettergangsfuldmægtig.

Forkyndelse for repræsentanter foregår elektronisk, jf. bekendtgørelse nr. 280/13 af 26. august 2013, der er tilgængelig her: her), idet IT-systemet attesterer datoen for forkyndelsen, som formodes at have fundet sted på tredjedagen efter denne dato eller, hvis denne ikke er en hverdag, den første efterfølgende hverdag.

Forkyndelse pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelsen "anses for at have fundet sted på den dato, hvor modtagelsesbeviset underskrives, og anses for at være leveret til den pågældende person, selv om kvitteringen for modtagelsen er underskrevet af tredjemand, idet den formodes at være afleveret rettidigt til modtageren, indtil der foreligger bevis for det modsatte", jf. artikel 230, stk. 1, i den civile retsplejelov.

Hvis forkyndelsen sker via den indstævntes advokat, en advokat, der fungerer som foged, eller en stævningsmand, regnes fristen fra den dato, hvor forkyndelsesattesten blev underskrevet af den indstævnte person.

5 Kan fristen påvirkes eller ændres alt efter, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)?

Ja. Se svaret på det foregående spørgsmål.

6 Hvis en begivenhed udløser fristen, tages den dag, hvor begivenheden fandt sted, da med i beregningen af tidsfristen?

Dagen for det processuelle skridt, den faktiske omstændighed, afgørelse, forkyndelse eller meddelelse, som indleder fristperioden, medregnes ikke, jf. artikel 279, litra b), i den civile lovbog.

7 Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, er der så tale om kalenderdage eller arbejdsdage?

Når fristen for at foretage et processkridt udløber en dag, hvor domstolene er lukkede, forlænges den til den første hverdag, jf. artikel 138, stk. 2, i den civile retsplejelov.

Domstolene er lukkede fra den 22. december til den 3. januar, fra palmesøndag til 2. påskedag og fra den 16. juli til den 31. august.

Retten kan i henhold til den civile retsplejelovs artikel 269, stk. 1, litra c) ved begrundet kendelse og efter at have hørt parterne beslutte at suspendere procesfristen.

8 Hvordan er reglerne, hvis tidsfristen er angivet i uger, måneder eller år?

I enhver frist medregnes ikke datoen eller tidspunktet, hvis fristen regnes i timer, for den begivenhed, hvorfra fristen begynder at løbe, jf. den civile retsplejelovs artikel 279, litra b).

9 Hvornår udløber fristen, hvis den er angivet i uger, måneder eller år?

En frist udtrykt i uger, måneder eller år fra en bestemt dato udløber kl. 24 den pågældende dag i den sidste uge eller måned eller det sidste år. Hvis den sidste måned ikke har en tilsvarende dato, udløber fristen den sidste dag i denne måned, jf. artikel 279, litra c), i den civile lovbog.

10 Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag?

Domstolene er kun åbne på hverdage, hvilket betyder, at en frist, der udløber på en søndag eller en helligdag, forlænges til den første hverdag efter, hvis det processuelle skridt, som fristen vedrører, kræver retslige procedurer, fordi søn- og helligdage betragtes som retlige fridage.

Ved beregning af procesfrister anvendes i alle tilfælde den regel, at udløbet af fristen for gennemførelsen af det processuelle skridt overføres til den efterfølgende hverdag, hvis fristen udløber på en dato, hvor domstolene holder lukket, jf. artikel 138, stk. 2, i den civile retsplejelov.

11 Er der særlige omstændigheder, som giver anledning til fristforlængelse? Hvad er betingelserne for fristforlængelse?

En procesfrist, der er fastsat i lovgivningen, kan forlænges i de deri fastsatte tilfælde.

Fristen kan med parternes samtykke forlænges én gang og for en tilsvarende periode, jf. artikel 141 i den civile retsplejelov.

I tilfælde af en rimelig hindring: loven giver mulighed for en forlængelse af fristen, jf. artikel 140 i den civile retsplejelov.

Loven tillader også, at det processuelle skridt foretages inden for de første tre arbejdsdage efter fristens udløb mod betaling af en bøde, jf. artikel 139 i den civile retsplejelov.

12 Hvor lang er ankefristen?

Ankefristen for en dom er 30 dage. Fristen løber fra forkyndelsen af dommen (artikel 638 i den civile retsplejelov). Den nedsættes til 15 dage i hastesager og i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 644, stk. 2 artikel 644, stk. 2. og artikel 677 artikel 677. i den civile retsplejelov.

I tilfælde, hvor meddelelsen af afgørelsen ikke finder sted: fristen løber fra den dag, hvor den pågældende fik kendskab til afgørelsen.

13 Kan domstolene ændre tidsfristerne, navnlig mødefristerne, eller fastsætte en særlig mødedato?

De procesfrister, der er fastsat i lovgivningen, kan ikke afkortes. Retten kan dog fastsætte en dato eller en frist for intervenienternes fremmøde.

14 Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist?

Når forkyndelsen finder sted uden for den kompetente domstols retskreds, udsættes sagsøgtes frist til at afgive svarskrift i en bestemt civil sag, jf. artikel 245 i den civile retsplejelov.

15 Hvilke konsekvenser har en fristoverskridelse?

Ved udløbet af fristen fortabes retten til at foretage det pågældende processkridt. Dette kan alligevel ske efter fristens udløb, såfremt der er tale om en lovlig hindring, og det pågældende processkridt på trods af denne hindring kan foretages inden for de første tre hverdage efter fristens udløb, under forudsætning af at der omgående betales en bøde, jf. artikel 139 i den civile retsplejelov.

16 Hvis fristen udløber, hvilke retsmidler kan de parter, som har overskredet fristen, da tage i brug?

Det processuelle skridt kan foretages efter fristens udløb, hvis der foreligger en lovlig hindring.

I overensstemmelse med artikel 140 i den civile retsplejelov betragtes en hindring eller begivenhed, som ikke kan tilskrives den pågældende part eller dennes repræsentanter eller befuldmægtigede, som en lovlig hindring for at foretage det pågældende processkridt i tide. I en sådan situation skal den part, der hævder at være forhindret, øjeblikkeligt fremlægge dokumentation herfor.

Uanset den berettigede forhindring kan det relevante processkridt foretages inden for de første tre hverdage efter fristens udløb, forudsat at der betales en bøde, jf. ovenfor. Dommeren kan undtagelsesvis beslutte at nedsætte eller frafalde bøden i tilfælde af åbenbare økonomiske vanskeligheder, eller når beløbet anses for at være åbenbart uforholdsmæssigt, navnlig i sager, som ikke kræver udpegelse af en rettergangsfuldmægtig, og parten selv kan foretage det pågældende processkridt.

Relevante links

Sidste opdatering: 08/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.