På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Frister for at anlægge sag

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke former for frister gælder i civilretlige sager?

Frister for at reagere på krav

I sager ved Court of Session, hvor forkyndelsen sker inden for Europa eller uden for Europa, er fristen 21 dage fra forkyndelsesdatoen. I visse sager, hvor forkyndelsen ikke sker ved hjælp af en metode, der foreskrives i disse regler, er fristen 42 dage.

I sager ved Sheriff Court, hvor forkyndelsen sker inden for Europa, er fristen 21 dage fra forkyndelsesdatoen. I alle sager, hvor forkyndelsen sker uden for Europa, er fristen 42 dage fra forkyndelsesdatoen.

Der findes yderligere oplysninger i:

Der findes også regler for en forenklet procedure og en småkravsprocedure for inddrivelse af beløb på op til 5 000 GBP.

Forældelsesfrister

Ifølge skotsk ret fastlægges tidsfristerne for anlæggelse af sag ved hjælp af de juridiske begreber forældelse (limitation) og negativ forældelse (negative prescription). Forældelse er en retsplejeregel – et forsvar – hvorefter visse rettigheder og forpligtelser (som fortsat eksisterer) ikke længere kan gøres gældende juridisk efter et bestemt tidsrum. Negativ forældelse er en regel i materiel ret, som indebærer, at en persons rettigheder eller forpligtelser bortfalder efter et bestemt tidsrum.

Den nuværende lovgivning findes i Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973 (med ændringer).

Reglerne vedrørende negativ forældelse bestemmer, hvornår kontraktlige rettigheder og forpligtelser bortfalder. Fristerne varierer afhængig af forpligtelsens art.

Loven indeholder en frist for erstatningssager, sager om personskade, ærekrænkelse og sager om produktansvar. Fristen er tre år efter konstatering af skaden, men retten kan tillade, at sagen går videre efter udløbet af denne periode, hvis den finder det rimeligt.

Der findes også forskellige tidsfrister i andre love, f.eks. vedrørende forældelsesfrister for søgsmål vedrørende transport (af personer og gods) med fly, vejtransport, ad søvejen og med jernbane.

Man kan få oplyst, om den specifikke sag, man ønsker at anlægge, er underlagt specifikke tidsfrister ved at søge rådgivning hos en advokat eller et Citizens Advice Bureau (borgerservice).

2 Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971.

Ud over lørdag og søndag er følgende dage officielle fridage i Skotland:

  • Nytårsdag: 1. januar
  • Anden nytårsdag: 2. januar
  • Langfredag: Fredag før påske
  • Early May Bank Holiday: Første mandag i maj
  • Spring Bank Holiday: Sidste mandag i maj
  • Summer Bank Holiday: Første mandag i august
  • Juledag: 25. december
  • 2. juledag: 26. december

Hvis 1. juledag, 2. juledag eller nytårsdag og 2. januar falder i en weekend, er den følgende hverdag en officiel fridag. Hvis den 25. og 26. f.eks. er henholdsvis lørdag og søndag, er den følgende mandag og tirsdag officielle fridage.

Alle datoer er fastsat i Schedule 1 i Banking and Financial Dealings Act 1971, undtagen Spring Bank Holiday og 2. juledag, der er fastsat ved kongelig instruktion.

3 Hvilke generelle regler for tidsfrister gælder i de forskellige typer civilretlige sager?

Forældelse

Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973 med ændringer indeholder detaljerede bestemmelser om beregning af de forskellige forældelsesfrister, der beskrives i svaret på spørgsmål 1.

4 Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvornår begynder denne frist da at løbe?

Starttidspunktet bestemmes af forkyndelsesdatoen.  Ved forkyndelse pr. brev er forkyndelsesdatoen dagen efter afsendelsen af stævningen.  Når fristen vedrørende en stævning udløber i en weekend eller på en officiel fridag, forlænges fristen frem til den følgende dag, der ikke er en weekend eller en officiel fridag.

5 Kan fristen påvirkes eller ændres alt efter, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)?

Startdatoen er altid forkyndelsesdatoen uanset forkyndelsesmetoden.  Der findes nærmere oplysninger om fastsættelse af forkyndelsesdatoen i svaret på spørgsmål 4.

6 Hvis en begivenhed udløser fristen, tages den dag, hvor begivenheden fandt sted, da med i beregningen af tidsfristen?

Datoen for handlingen.  Den første dag efter forkyndelsen tælles med som den første dag ved beregningen af fristen (med forbehold af oplysningerne om fridage i spørgsmål 4).

7 Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, er der så tale om kalenderdage eller arbejdsdage?

Kalenderdage (jf. dog også spørgsmål 4 vedrørende fridage osv.).  Selv om tidsfrister ikke kan udløbe på en fridag, tælles alle andre fridage med ved beregning af fristen.

8 Hvordan er reglerne, hvis tidsfristen er angivet i uger, måneder eller år?

Når udtrykket "måned" anvendes i retsdokumenter, menes der kalendermåned.

9 Hvornår udløber fristen, hvis den er angivet i uger, måneder eller år?

Frister udløber i henhold til de principper, der skitseres i ovenstående spørgsmål, dvs. afhængig af tidsfristen sker det på den sidste dag, idet man skal huske på, at fristen løber fra dagen efter forkyndelsesdatoen.

10 Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag?

Ja. Se svaret på spørgsmål 4.

11 Er der særlige omstændigheder, som giver anledning til fristforlængelse? Hvad er betingelserne for fristforlængelse?

Tidsfristen for forkyndelsen kan forlænges af retten, når dette er berettiget, og når retten finder det nødvendigt.

12 Hvor lang er ankefristen?

Ved Court of Session har sagsøgte 14 dage fra datoen for meddelelsen om den endelige dom eller mellemafgørelse til at appellere afgørelsen og give retten besked om sin hensigt.

Tidsfristen for iværksættelse af appel mod visse afgørelser fra Sheriff Court blev forlænget fra 14 til 28 dage fra den 1. januar 2016.  Disse appeller iværksættes nu direkte for Sheriff Appeal Court.

Appeller i småkravsproceduren og den forenklede procedure iværksættes stadig for Sheriff Court, og fristen er fortsat 14 dage.

Det skal bemærkes, at når lovgivningen fastsætter andre appelfrister for bestemte appeltyper, f.eks. lovbestemte ankesager, end de i reglementet fastsatte, gælder denne frist.

13 Kan domstolene ændre tidsfristerne, navnlig mødefristerne, eller fastsætte en særlig mødedato?

Kun under ekstraordinære omstændigheder. Ved afkortning af frister skal fristen være på mindst 48 timer. Kun i sager, hvor der udstedes midlertidige forbud i sager om barnets tarv, kan der ses helt bort fra kravet om forudgående underretning af sagsøgte. I sådanne sager kan der naturligvis berammes et efterfølgende retsmøde for at sikre alle parter en rimelig rettergang.

14 Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist?

Nej.

15 Hvilke konsekvenser har en fristoverskridelse?

Hvis sagsøgte ikke giver møde for retten, kan der afsiges udeblivelsesdom, hvis sagsøger anmoder om dette. Den kan naturligvis appelleres af sagsøgte som beskrevet i svaret på spørgsmål 12.

16 Hvis fristen udløber, hvilke retsmidler kan de parter, som har overskredet fristen, da tage i brug?

Sagsøgte kan anmode retten om en fristforlængelse. Hvis der allerede er afsagt dom (udeblivelsesdom), kan sagsøgte anmode retten om at tage sagen op til fornyet behandling i henhold til rettens procesreglement.

Sidste opdatering: 04/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.