Προθεσμίες των διαδικασιών

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα είδη προθεσμιών που εφαρμόζονται  στις αστικές διαδικασίες;

Ο δικαστικός κώδικας αναφέρει πληθώρα διαφορετικών προθεσμιών.

Αυτές οι προθεσμίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις προπαρασκευαστικές προθεσμίες και στις προθεσμίες ενέργειας.

Οι προπαρασκευαστικές προθεσμίες είναι οι προθεσμίες που πρέπει να λήξουν. Με άλλα λόγια, αυτές οι προθεσμίες πρέπει να παρέλθουν πριν καταστεί δυνατή η έγκυρη ενέργεια μιας διαδικαστικής πράξης.

Ένα παράδειγμα προπαρασκευαστικής προθεσμίας είναι η προθεσμία κλήτευσης. Μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία επιδίδεται η κλήτευση και της πρώτης επ’ ακροατηρίου συζήτησης πρέπει να τηρηθεί «προθεσμία κλήτευσης»: οκτώ ημερών για την κύρια δίκη (αστικές υποθέσεις) και δύο ημερών για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Οι προθεσμίες ενέργειας είναι οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ενεργηθεί συγκεκριμένη διαδικαστική πράξη, το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, την dies ad quem, άλλως κηρύσσεται έκπτωση από το δικαίωμα για την ενέργεια της πράξης αυτής.

Στα παραδείγματα προθεσμιών ενέργειας συγκαταλέγονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, συγκεκριμένα:

 • προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση έφεσης (άρθρο 1051 του δικαστικού κώδικα) κατά απόφασης που εκδόθηκε κατ' αντιμωλία, από την επίδοση της εν λόγω απόφασης
 • προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση ανακοπής (άρθρο 1048 του δικαστικού κώδικα) κατά ερήμην εκδοθείσας απόφασης, από την επίδοση της εν λόγω απόφασης
 • προθεσμία τριών μηνών για την άσκηση αναίρεσης (άρθρο 1073 του δικαστικού κώδικα),
 • προθεσμία τριών μηνών για την άσκηση τριτανακοπής (άρθρο 1129 του δικαστικού κώδικα),
 • προθεσμία τριάντα ημερών για την άσκηση αγωγής κακοδικίας (άρθρο 1142 του δικαστικού κώδικα),
 • προθεσμία έξι μηνών για την άσκηση αναψηλάφισης (άρθρο 1136 του δικαστικού κώδικα).

Η προθεσμία κλήτευσης είναι, λοιπόν, προπαρασκευαστική προθεσμία.

Το άρθρο 707 του δικαστικού κώδικα ορίζει ότι η τακτική προθεσμία κλήτευσης στην κύρια δίκη είναι οκτώ ημέρες για τα πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν στο Βέλγιο.

Το ίδιο ισχύει:

1° όταν η κλήση επιδίδεται στο Βέλγιο στον τόπο επιδόσεων

2° όταν το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται η κλήση δεν έχει γνωστό τόπο κατοικίας ή γνωστή διαμονή ούτε στο Βέλγιο ούτε στο εξωτερικό,

3° όταν η κλήση σε διάδικο που κατοικεί στο εξωτερικό του επιδίδεται αυτοπροσώπως στο Βέλγιο.

Η προθεσμία κλήτευσης κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων είναι δύο ημέρες (άρθρο 1035 του δικαστικού κώδικα). Ομοίως, η προθεσμία κλήτευσης ενώπιον του δικαστή κατασχέσεων είναι και αυτή δύο ημέρες, όταν ο τελευταίος δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Όταν ο εναγόμενος δεν έχει τόπο κατοικίας, διαμονή ή τόπο επιδόσεων στο Βέλγιο, οι προαναφερθείσες «τακτικές προθεσμίες» των οκτώ και δύο ημερών παρεκτείνονται σύμφωνα με το άρθρο 55 του δικαστικού κώδικα.

Συνεπώς, η προθεσμία είναι (οκτώ ή δύο ημέρες + …):

1° δεκαπέντε ημέρες, όταν ο διάδικος διαμένει σε γειτονική χώρα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο
2° τριάντα ημέρες, όταν διαμένει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα,
3° ογδόντα ημέρες, όταν διαμένει σε τρίτη χώρα.

Ωστόσο, αυτή η παρέκταση των προθεσμιών πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο. Αυτό ισχύει για την κλήτευση στην κύρια δίκη, κατά το άρθρο 709 του δικαστικού κώδικα, και για την κλήτευση κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά το άρθρο 1035 του δικαστικού κώδικα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επίσπευση της κλήτευσης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατό να υποβληθεί μέσω δικηγόρου ή δικαστικού επιμελητή αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για τη σύντμηση των προθεσμιών. (άρθρο 708 του δικαστικού κώδικα για την κύρια δίκη, άρθρο 1036 του δικαστικού κώδικα για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων).

Κατά την επίδοση της κλήσης, ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει επίσης αντίγραφο της απόφασης, ώστε να ενημερωθεί ο κλητευόμενος ως προς την έγκριση της σύντμησης της προθεσμίας.

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές των προθεσμιών είναι ο υπολογισμός τους. Η διαδικασία υπολογισμού των προθεσμιών ορίζεται στα άρθρα 48 έως 57 του δικαστικού κώδικα (δηλαδή, στο κεφάλαιο VIII του πρώτου μέρους του δικαστικού κώδικα) (βλέπε παρακάτω).

Τα άρθρα αυτά καλύπτουν γενικά σημεία (άρθρα 48 και 49), τις προθεσμίες ενέργειας (άρθρο 50, πρώτο εδάφιο), τον υπολογισμό των προθεσμιών (άρθρο 52 και άρθρο 53, πρώτο εδάφιο, καθώς και τα άρθρα 53 bis, 54 και 57), καταστάσεις ανωτέρας βίας, την παρέκταση των προθεσμιών (άρθρο 50 δεύτερο εδάφιο άρθρο 51 και άρθρο 53 δεύτερο εδάφιο, και άρθρο 55) και την περίπτωση αναστολής της προθεσμίας λόγω θανάτου ενός από τους διαδίκους (άρθρο 56).

2 Κατάλογος των αργιών που προβλέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, της 3ης Ιουνίου 1971.

1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά)

Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή)

1η Μαΐου (Εργατική Πρωτομαγιά)

Ημέρα της Αναλήψεως (έκτη πέμπτη μετά την Κυριακή του Πάσχα)

Πεντηκοστή και Δευτέρα της Πεντηκοστής (έβδομη Κυριακή και Δευτέρα μετά το Πάσχα)

Εθνικές Εορτές: 21 Ιουλίου

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

1η Νοεμβρίου (Ημέρα των Αγίων Πάντων)

11 Νοεμβρίου (Ανακωχή του 1918)

25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)

Αυτή η λίστα δεν περιλαμβάνεται στον δικαστικό κώδικα.

3 Ποιοι είναι οι ισχύοντες γενικοί κανόνες για τις προθεσμίες στις διάφορες αστικές διαδικασίες;

Βλέπε ερώτηση 1 (ανωτέρω).

4 Όταν μια πράξη ή μια διατύπωση πρέπει να διενεργηθεί εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας, ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας;

Ο κανόνας είναι ότι η dies a quo (δηλαδή η ημέρα κατά την οποία συνέβη το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της προθεσμίας), ΔΕΝ υπολογίζεται για την συμπλήρωση της προθεσμίας, σε αντίθεση με την dies ad quem (δηλαδή την τελευταία ημέρα) («dies a quo non computatur in termino»).

Άρθρο 52 του δικαστικού κώδικα: «Η προθεσμία υπολογίζεται από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα. Υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της και περιλαμβάνει όλες τις ημέρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά τον νόμο εορτάσιμες ημέρες».

Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός της προθεσμίας δεν αρχίζει την ημέρα της επίδοσης της κλήσης ή της απόφασης(dies a quo), αλλά την επομένη της επίδοσης (συγκεκριμένα, την επόμενη ημέρα από τις 00.00).

Παραδείγματος χάρη: αν η κλήση επιδοθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου (dies a quo), η προθεσμία κλήτευσης αρχίζει να τρέχει την Τρίτη 5 Μαΐου. Με άλλα λόγια, η πρώτη ημέρα της προθεσμίας των οκτώ ημερών είναι η Τρίτη 5 Μαΐου.

Εάν η 4η Μαΐου πέσει Παρασκευή, η προθεσμία κλήτευσης αρχίζει να τρέχει το Σάββατο 5 Μαΐου. Η πρώτη ημέρα της προθεσμίας κλήτευσης μπορεί ακόμα να πέσει Σάββατο, Κυριακή ή άλλη κατά τον νόμο εορτάσιμη ημέρα.

5 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να επηρεαστεί ή να τροποποιηθεί από τον τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων (προσωπική επίδοση από δικαστικό επιμελητή ή ταχυδρομική επίδοση);

A/Επίδοση από δικαστικό επιμελητή:

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του δικαστικού κώδικα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής, έφεσης και αναίρεσης αρχίζει από την επίδοση ή κοινοποίηση της απόφασης στο πρόσωπο ή στον τόπο κατοικίας του ή, κατά περίπτωση, από την παράδοση ή την κατάθεση του αντιγράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 38 και 40.

Για τα πρόσωπα που δεν έχουν ούτε κατοικία, ούτε διαμονή, ούτε τόπο επιδόσεων στο Βέλγιο και στα οποία η επίδοση δεν γίνεται αυτοπροσώπως, η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την παράδοση αντιγράφου της απόφασης στο ταχυδρομείο ή, κατά περίπτωση, στον εισαγγελέα.

Στην περίπτωση προσώπων που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή της επίδοσης της απόφασης στον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

B/Ειδοποίηση με έντυπη μορφή (αλληλογραφία):

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 53bis του δικαστικού κώδικα, οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου στον παραλήπτη υπολογίζονται:

 1. όταν η κοινοποίηση πραγματοποιείται με ειδική συστημένη δικαστική επιστολή ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, από την πρώτη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία η ειδική επιστολή παραδόθηκε στην κατοικία του παραλήπτη ή, κατά περίπτωση, στον τόπο διαμονής του ή στον τόπο επιδόσεων,
 2. όταν η κοινοποίηση πραγματοποιείται με συστημένη ή απλή επιστολή, από την τρίτη εργάσιμη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία η επιστολή παραδόθηκε στο ταχυδρομείο, εκτός αν ο παραλήπτης αποδείξει το αντίθετο,
 3. όταν η κοινοποίηση πραγματοποιείται έναντι αποδεικτικού παραλαβής το οποίο φέρει ημερομηνία, από την επομένη της ημερομηνίας που αναγράφεται σε αυτό.

6 Αν η επέλευση ενός γεγονότος αποτελεί την έναρξη της προθεσμίας, η ημέρα επέλευσης του γεγονότος συνεκτιμάται στον υπολογισμό της προθεσμίας;

Ο κανόνας είναι ότι η dies a quo (δηλαδή η ημέρα κατά την οποία συνέβη το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της προθεσμίας), ΔΕΝ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της προθεσμίας, σε αντίθεση με την dies ad quem (δηλαδή την τελευταία ημέρα της προθεσμίας).

DIES A QUO:

Άρθρο 52 του δικαστικού κώδικα: «Η προθεσμία υπολογίζεται από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα. Υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της και περιλαμβάνει όλες τις ημέρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά τον νόμο εορτάσιμες ημέρες».

Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός της προθεσμίας δεν αρχίζει την ημέρα της επίδοσης της κλήσης ή της απόφασης (dies a quo), αλλά την επομένη της επίδοσης (συγκεκριμένα, από τις 00.00).

Παραδείγματος χάρη: αν η κλήση επιδοθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου (dies a quo), η προθεσμία κλήτευσης αρχίζει να τρέχει την Τρίτη 5 Μαΐου. Με άλλα λόγια, η πρώτη ημέρα της προθεσμίας των οκτώ ημερών είναι η Τρίτη 5 Μαΐου.

Εάν η 4η Μαΐου πέσει Παρασκευή, η προθεσμία κλήτευσης αρχίζει να τρέχει το Σάββατο 5 Μαΐου. Η πρώτη ημέρα της προθεσμίας κλήτευσης μπορεί ακόμα να πέσει Σάββατο, Κυριακή ή άλλη κατά τον νόμο εορτάσιμη ημέρα.

DIES AD QUEM:

Άρθρο 53 του δικαστικού κώδικα: «Η τελευταία ημέρα υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της προθεσμίας. Ωστόσο, αν η μέρα αυτή είναι το Σάββατο, η Κυριακή ή κατά τον νόμο εορτάσιμη, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η dies ad quem είναι η ημέρα κατά την οποία η προθεσμία λήγει. Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της προθεσμίας και, συνεπώς, πρόκειται για την τελευταία ημέρα αυτής.

Ωστόσο, αν η dies ad quem πέσει Σάββατο, Κυριακή ή άλλη κατά τον νόμο εορτάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

7 Όταν μια προθεσμία προσδιορίζεται κατά ημέρες, ο αριθμός των αναφερόμενων ημερών περιλαμβάνει τις ημερολογιακές ημέρες ή τις εργάσιμες ημέρες;

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του δικαστικού κώδικα, η προθεσμία υπολογίζεται από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα. Υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της και περιλαμβάνει όλες τις ημέρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά τον νόμο εορτάσιμες ημέρες».

Εντούτοις, μια πράξη μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκυρα στη γραμματεία του δικαστηρίου μόνο τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες η γραμματεία είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκτός και αν πρόκειται για πράξεις που μπορούν να διενεργηθούν και ηλεκτρονικά.

Ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ημερολογιακές ημέρες.

8 Όταν η προθεσμία προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του δικαστικού κώδικα, η προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες ή έτη τρέχει από την ημερομηνία έναρξής της έως την προηγούμενη της αντίστοιχης ημερομηνίας.

Το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε προθεσμίες που έχουν προσδιοριστεί σε μήνες ή έτη (για παράδειγμα, η προθεσμία ανακοπής ή έφεσης: ένας μήνας) και –σε συνδυασμό με το άρθρο 53 του δικαστικού κώδικα– οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προθεσμία ενός μηνός, για παράδειγμα, δεν διαρκεί πάντα 30 ή 31 ημέρες, αλλά μπορεί επίσης να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας είναι η ημέρα που έπεται της επίδοσης.

9 Πότε λήγει η προθεσμία όταν προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Σύμφωνα με το άρθρο 53, πρώτο εδάφιο, του Δικαστικού Κώδικα, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (δηλαδή η dies ad quem) περιλαμβάνεται στην προθεσμία.

10 Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 53, δεύτερο εδάφιο του δικαστικού κώδικα, προβλέπεται ότι αν η μέρα αυτή είναι το Σάββατο, η Κυριακή ή ημέρα κατά τον νόμο εορτάσιμη, η ημερομηνία λήξης μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

11 Υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις στις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες; Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτώνται οι παρατάσεις αυτές;

α/ Μη αποσβεστικές προθεσμίες:

Το άρθρο 49 του δικαστικού κώδικα ορίζει ότι οι προθεσμίες προβλέπονται από τον νόμο και πως ο δικαστής δεν μπορεί να τις προσδιορίσει ο ίδιος, εκτός αν ο νόμος τού το επιτρέπει.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του δικαστικού κώδικα, ο δικαστής μπορεί, πριν από τη λήξη της, να συντομεύσει ή να παρεκτείνει μια αποσβεστική προθεσμία. Εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά, η παρέκταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική προθεσμία και δεν μπορεί να χορηγηθεί περαιτέρω παρέκταση, εκτός εάν αυτό γίνει με αιτιολογημένη απόφαση και συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

β/ Πρόσωπο που δεν έχει τόπο κατοικίας, διαμονή ή τόπο επιδόσεων στο Βέλγιο:

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του δικαστικού κώδικα, όταν ο νόμος ορίζει ότι οι προθεσμίες που επιβάλλονται σε διάδικο που δεν έχει τόπο κατοικίας, διαμονή ή τόπο επιδόσεων στο Βέλγιο πρέπει να παρεκταθούν, η παρέκταση αυτή είναι:

 1. 15 ημέρες, όταν ο διάδικος διαμένει σε γειτονική χώρα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο,
 2. 30 ημέρες, όταν διαμένει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα,
 3. 80 ημέρες, όταν διαμένει σε τρίτη χώρα.

γ/ Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών:

Σύμφωνα με το άρθρο 50 δεύτερο εδάφιο, του δικαστικού κώδικα, εάν η προθεσμία για την άσκηση έφεσης ή ανακοπής που προβλέπεται στα άρθρα 1048, 1051 και στο άρθρο 1253quater, στοιχεία  c) και d), άρχεται και λήγει κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, τότε παρεκτείνεται έως και τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου δικαστικού έτους.

Οι δικαστικές διακοπές διαρκούν από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Εάν η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής ή έφεσης ξεκινά ή πρόκειται να λήξει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η dies ad quem της εν λόγω προθεσμίας παρεκτείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Παράδειγμα 1: η επίδοση της απόφασης πραγματοποιείται στις 30 Ιουνίου (dies a quo). Η προθεσμία άρχεται την 1η Ιουλίου και λήγει (dies ad quem) στις 31 Ιουλίου.

Παράδειγμα 2: η επίδοση της απόφασης πραγματοποιείται στις 31 Ιουλίου (dies a quo). Η προθεσμία άρχεται την 1η Αυγούστου και λήγει (dies ad quem) στις 31 Αυγούστου.

Και στα δύο αυτά παραδείγματα, τόσο η πρώτη ημέρα της προθεσμίας όσο και η dies ad quem πέφτουν κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, και ως εκ τούτου η προθεσμία παρεκτείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα για την επίδοση της ανακοπής ή της έφεσης.

Παράδειγμα 3: η επίδοση της απόφασης πραγματοποιείται στις 29 Ιουνίου. Η προθεσμία άρχεται στις 30 Ιουνίου. Η dies ad quem είναι η 29η Ιουλίου.

Παράδειγμα 4: η επίδοση της απόφασης πραγματοποιείται την 1η Αυγούστου. Η προθεσμία άρχεται στις 2 Αυγούστου. Η dies ad quem είναι η 1η Σεπτεμβρίου.

Και στα δύο αυτά παραδείγματα, τόσο η πρώτη ημέρα της προθεσμίας όσο και η dies ad quem δεν πέφτουν κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, και, ως εκ τούτου, η προθεσμία δεν παρεκτείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο το άρθρο 50 δεύτερο εδάφιο του δικαστικού κώδικα (παρέκταση λόγω δικαστικών διακοπών) όσο και το άρθρο 53 δεύτερο εδάφιο του δικαστικού κώδικα (παρέκταση της ημερομηνίας λήξης μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα όταν πέφτει Σάββατο, Κυριακή ή άλλη κατά τον νόμο εορτάσιμη) εφαρμόζεται όταν η τελευταία ημέρα των δικαστικών διακοπών (31 Αυγούστου) πέσει Σάββατο ή Κυριακή και η τελευταία ημέρα της προθεσμίας (dies ad quem) είναι η 31η Αυγούστου.

Η εφαρμογή άρθρου 50 δεύτερο εδάφιο του δικαστικού κώδικα πρέπει να προηγείται της εφαρμογής του άρθρου 53 δεύτερο εδάφιο του δικαστικού κώδικα.

Υπόθεση:

Μια πράξη επιδίδεται στις 31 Ιουλίου. Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής ή έφεσης τρέχει από την 1η έως την 31η Αυγούστου. Η 31η Αυγούστου είναι Σάββατο ή Κυριακή.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 δεύτερο εδάφιο του δικαστικού κώδικα, η πρώτη και τελευταία ημέρα της προθεσμίας πέφτει κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, πράγμα που συνεπάγεται την παρέκταση της προθεσμίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Μόνον όταν η 15η Σεπτεμβρίου πέφτει Σάββατο ή Κυριακή, μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 53 δεύτερο εδάφιο του δικαστικού κώδικα, και η τελευταία ημέρα της προθεσμίας μεταφέρεται στη Δευτέρα.

δ/ Ο θάνατος του διαδίκου που δικαιούται στην άσκηση ανακοπής, έφεσης ή αίτησης αναιρέσεως:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του δικαστικού κώδικα, ο θάνατος του διαδίκου αναστέλλει την προθεσμία που του έχει ταχθεί για την άσκηση ανακοπής, έφεσης ή αίτησης αναίρεσης.

Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει και πάλι με την εκ νέου επίδοση της απόφασης που εκδόθηκε από το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του θανόντος και άρχεται από τη λήξη των προθεσμιών για την κατάρτιση πίνακα απογραφής, εφόσον η απόφαση επιδοθεί πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών.

Η απόφαση μπορεί να επιδοθεί από κοινού στους κληρονόμους, χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα ή η ιδιότητά τους. Ωστόσο, αν o ενδιαφερόμενος δεν έχει λάβει γνώση της επίδοσης, μπορεί να εξαιρεθεί από το αποσβεστικό αποτέλεσμα της προθεσμίας το οποίο προκύπτει από την εκπνοή των προθεσμιών προσφυγής.

12 Ποιες είναι οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων;

Κατά γενικό κανόνα, σύμφωνα με το άρθρο 1050 του δικαστικού κώδικα, ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί σε όλες τις περιπτώσεις μόλις εκδοθεί η απόφαση, έστω και αν αυτή εκδοθεί ερήμην. Κατά μιας απόφασης επί ζητήματος αρμοδιότητας ή, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει διαφορετικά, κατά προσωρινής απόφασης, έφεση μπορεί να ασκηθεί μόνο μαζί με την έφεση κατά της τελεσίδικης απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 1051 του δικαστικού κώδικα, η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι ένας μήνας από την επίδοση της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 792, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 1054 του δικαστικού κώδικα, ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει αντέφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν η απόφαση επιδόθηκε χωρίς επιφύλαξη ή έγινε δεκτή πριν από την επίδοση.

13 Μπορούν τα δικαστήρια να τροποποιήσουν τις προθεσμίες, ιδίως τις προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο, ή να καθορίσουν ειδική ημερομηνία εμφάνισης;

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του δικαστικού κώδικα, ο δικαστής μπορεί, πριν από τη λήξη της, να συντομεύσει ή να παρεκτείνει μια μη αποσβεστική προθεσμία. Εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά, η παρέκταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική προθεσμία και δεν μπορεί να χορηγηθεί περαιτέρω παρέκταση, εκτός εάν αυτό γίνει με αιτιολογημένη απόφαση και συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

14 Εφόσον μια πράξη η οποία απευθύνεται σε διάδικο που κατοικεί σε τόπο όπου θα ετύγχανε παράτασης προθεσμίας κοινοποιείται σε τόπο όπου δεν παρέχεται η εν λόγω παράταση, το πρόσωπο αυτό χάνει το ευεργέτημα της εν λόγω προθεσμίας;

Το άρθρο 55 προστέθηκε στον δικαστικό κώδικα συγκεκριμένα γι’ αυτόν τον διάδικο. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου, ο εν λόγω διάδικος μπορεί να επωφεληθεί από αυτή τη διάταξη.

15 Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών;

Σύμφωνα με το άρθρο 50 πρώτο εδάφιο του δικαστικού κώδικα, οι αποσβεστικές προθεσμίες δεν συντομεύονται ούτε παρεκτείνονται, ακόμα και με τη συμφωνία των μερών, εκτός εάν η απόσβεση καλύπτεται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Με άλλα λόγια, η διαδικαστική πράξη πρέπει να ενεργείται πριν λήξει η προθεσμία, διαφορετικά διατρέχει τον κίνδυνο να είναι εκπρόθεσμη και, συνεπώς, απαράδεκτη.

16 Αν λήξει η προθεσμία, ποια ένδικα μέσα παρέχονται στους  διαδίκους που δεν τήρησαν τις προθεσμίες, δηλαδή στους ερημοδικούντες διαδίκους;

Η λήξη της προθεσμίας ενέργειας είναι οριστική. Με άλλα λόγια, δεν είναι πλέον δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου, παρά μόνο σε περίπτωση που έχει παραβιαστεί ο νόμος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.