Προθεσμίες των διαδικασιών

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα είδη προθεσμιών που εφαρμόζονται  στις αστικές διαδικασίες;

Στις δικονομικές προθεσμίες του λουξεμβουργιανού δικαίου περιλαμβάνονται οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων, οι προθεσμίες διεκπεραίωσης των δικονομικών διατυπώσεων, οι προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο, οι προθεσμίες λόγω αποστάσεως και άλλες προθεσμίες.

Καθώς οι προθεσμίες παραγραφής και οι αποσβεστικές προθεσμίες δεν είναι αμιγώς δικονομικής φύσης, δεν εξετάζονται στο πλαίσιο του παρόντος δελτίου.

2 Κατάλογος των αργιών που προβλέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, της 3ης Ιουνίου 1971.

Ως αργίες νοούνται το Σάββατο και η Κυριακή καθώς και οι ακόλουθες επίσημες αργίες:

  • Πρωτοχρονιά, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, της Αναλήψεως, του Αγίου Πνεύματος, εθνική εορτή της 23ης Ιουνίου,
  • Κοιμήσεως της Θεοτόκου, των Αγίων Πάντων και επίσης τα Χριστούγεννα και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

3 Ποιοι είναι οι ισχύοντες γενικοί κανόνες για τις προθεσμίες στις διάφορες αστικές διαδικασίες;

Οι δικονομικές προθεσμίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα δικαίου και την προβλεπόμενη διαδικασία.

4 Όταν μια πράξη ή μια διατύπωση πρέπει να διενεργηθεί εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας, ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας;

Η προθεσμία αρχίζει από τα μεσάνυχτα της ημέρας της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης της πράξης.

5 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να επηρεαστεί ή να τροποποιηθεί από τον τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων (προσωπική επίδοση από δικαστικό επιμελητή ή ταχυδρομική επίδοση);

Ναι, εάν απαιτείται από τον νόμο επίδοση με πράξη δικαστικού επιμελητή ή κοινοποίηση από γραμματέα δικαστηρίου, η επίδοση ή η κοινοποίηση μπορεί να τεκμαίρεται ότι πραγματοποιήθηκε ημέρα άλλη από εκείνη της πραγματικής ιδιόχειρης παράδοσης του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο (π.χ. σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της πράξης, σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης κατ’ οίκον...).

6 Αν η επέλευση ενός γεγονότος αποτελεί την έναρξη της προθεσμίας, η ημέρα επέλευσης του γεγονότος συνεκτιμάται στον υπολογισμό της προθεσμίας;

Για κάθε δικονομική προθεσμία, ο υπολογισμός ξεκινά από τα μεσάνυχτα της ημέρας της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης που σηματοδοτεί την έναρξή της.

7 Όταν μια προθεσμία προσδιορίζεται κατά ημέρες, ο αριθμός των αναφερόμενων ημερών περιλαμβάνει τις ημερολογιακές ημέρες ή τις εργάσιμες ημέρες;

Οι επίσημες αργίες, το Σάββατο και η Κυριακή προσμετρώνται στις προθεσμίες.

8 Όταν η προθεσμία προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Οι επίσημες αργίες, το Σάββατο και η Κυριακή προσμετρώνται στις προθεσμίες.

9 Πότε λήγει η προθεσμία όταν προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Κάθε δικονομική προθεσμία λήγει τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας.

Όταν μια προθεσμία είναι εκφρασμένη σε εβδομάδες, λήγει την ημέρα της τελευταίας εβδομάδας της οποίας το όνομα αντιστοιχεί στην ημέρα της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης που σηματοδοτεί την έναρξη της προθεσμίας.

Όταν μια προθεσμία είναι εκφρασμένη σε μήνες ή σε έτη, λήγει την ημέρα του τελευταίου μήνα ή του τελευταίου έτους που είναι κατ’ αριθμόν αντίστοιχη με την ημέρα της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης που σηματοδοτεί την έναρξη της προθεσμίας. Ελλείψει κατ’ αριθμόν αντίστοιχης ημέρας, η προθεσμία λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα.

Όταν μια προθεσμία είναι εκφρασμένη σε μήνες και ημέρες ή κλάσματα μηνών, προσμετρώνται καταρχάς οι ακέραιοι μήνες και στη συνέχεια οι ημέρες ή τα κλάσματα μηνών. Για τον υπολογισμό των κλασμάτων μηνών, θεωρείται ότι ο μήνας έχει 30 ημέρες.

10 Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα;

Κάθε προθεσμία που λήγει κανονικά Σάββατο, Κυριακή ή σε ημέρα επίσημης αργίας ή αργίας αντικατάστασης, παρατείνεται έως την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το ίδιο ισχύει για τις επιδόσεις στο δημαρχείο, όταν οι υπηρεσίες του Δήμου είναι κλειστές για το κοινό την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

11 Υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις στις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες; Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτώνται οι παρατάσεις αυτές;

Για τα πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό προβλέπεται προθεσμία λόγω αποστάσεως σε περίπτωση άσκησης αγωγής εναντίον τους ενώπιον δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Η προθεσμία αυτή κυμαίνεται από δεκαπέντε έως τριανταπέντε ημέρες, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του κλητευόμενου.

12 Ποιες είναι οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων;

Η προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων είναι, κατά κανόνα, σαράντα ημέρες, προσαυξημένη με προθεσμία λόγω αποστάσεως για τους κατοίκους εξωτερικού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων κατά προσωρινής μη εκτελεστής απόφασης πριν από την παρέλευση οκτώ ημερών.

Η προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην είναι δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση ή την κοινοποίηση.

Ένδικα μέσα κατά της διάταξης περί ασφαλιστικών μέτρων μπορούν να ασκηθούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την επίδοσή της. Σε περίπτωση ερημοδικίας, μπορεί να ασκηθεί ανακοπή εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από την επίδοση. Η προθεσμία ανακοπής αρχίζει ταυτόχρονα με την προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων.

13 Μπορούν τα δικαστήρια να τροποποιήσουν τις προθεσμίες, ιδίως τις προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο, ή να καθορίσουν ειδική ημερομηνία εμφάνισης;

Όσον αφορά τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι αιτήσεις παραπέμπονται με επίδοση κλήσης σε ειδική ακρόαση, η οποία διεξάγεται τη συνήθη ημέρα και ώρα εξέτασης των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων. Εάν, ωστόσο, η υπόθεση είναι επείγουσα, ο πρόεδρος ή ο δικαστής που τον αντικαθιστά μπορεί να επιτρέψει την κλήτευση, σε καθορισμένη ώρα, ακόμη και σε αργίες ή άλλες μη εργάσιμες ημέρες, είτε στο δικαστήριο είτε στην κατοικία του με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

14 Εφόσον μια πράξη η οποία απευθύνεται σε διάδικο που κατοικεί σε τόπο όπου θα ετύγχανε παράτασης προθεσμίας κοινοποιείται σε τόπο όπου δεν παρέχεται η εν λόγω παράταση, το πρόσωπο αυτό χάνει το ευεργέτημα της εν λόγω προθεσμίας;

Εάν η κλήση διαδίκου που κατοικεί εκτός του Μεγάλου Δουκάτου επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο στο Μεγάλο Δουκάτο, ισχύουν οι συνήθεις προθεσμίες, εκτός εάν το δικαστήριο τις παρατείνει, εφόσον συντρέχει λόγος.

15 Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών;

Η λήξη μιας προθεσμίας άσκησης ένδικων μέσων συνεπάγεται απόσβεση, απώλεια του δικαιώματος. Η λήξη προθεσμίας διεκπεραίωσης δικονομικών διατυπώσεων συνεπάγεται, κατά κανόνα, παραγραφή του δικαιώματος ή διαγραφή της υπόθεσης από το πινάκιο.

16 Αν λήξει η προθεσμία, ποια ένδικα μέσα παρέχονται στους  διαδίκους που δεν τήρησαν τις προθεσμίες, δηλαδή στους ερημοδικούντες διαδίκους;

Εάν ένα πρόσωπο δεν προβεί σε δικαστικές ενέργειες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, μπορεί, σε όλες τις υποθέσεις, να εξαιρεθεί από την αποσβεστική συνέπεια της λήξης της προθεσμίας εάν, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν έλαβε εγκαίρως γνώση της πράξης που σηματοδότησε την έναρξη της προθεσμίας ή εάν δεν ήταν σε θέση να ενεργήσει. Η αίτηση είναι παραδεκτή μόνον εάν υποβληθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της πράξης που σηματοδότησε την έναρξη της προθεσμίας ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπαυσε η αδυναμία του να ενεργήσει. Η αίτηση δεν είναι πλέον παραδεκτή μετά την παρέλευση ενός έτους από την εκπνοή της προθεσμίας, της οποίας την έναρξη σηματοδοτεί κανονικά η πράξη. Οι προθεσμίες αυτές δεν είναι ανασταλτικές.

Κάθε δίκη καταργείται σε περίπτωση διακοπής των ενεργειών επίσπευσης για διάστημα τριών ετών. Η προθεσμία αυτή επαυξάνεται κατά έξι μήνες σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης επανάληψης της δίκης ή ορισμού νέου αντικλήτου. Η πάροδος της προθεσμίας δεν καταργεί την αγωγή, συνεπάγεται απλώς τη λήξη της διαδικασίας. Το πρόσωπο που επιθυμεί να ενεργήσει δικαστικά μπορεί να ασκήσει νέα αγωγή για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, εφόσον βεβαίως η αγωγή του δεν έχει παραγραφεί.

Η διάταξη διαγραφής από το πινάκιο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών από τους δικηγόρους δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.legilux.lu/

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.