Προθεσμίες των διαδικασιών

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα είδη προθεσμιών που εφαρμόζονται στις αστικές διαδικασίες;

Ο γενικός κανόνας, βάσει του κεφαλαίου 12 της νομοθεσίας της Μάλτας, είναι ότι κάθε πρόσωπο οφείλει να υποβάλει υπόμνημα απάντησης εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης. Ωστόσο, υπάρχουν ειδικοί νόμοι που τάσσουν διαφορετικές προθεσμίες.

2 Κατάλογος των αργιών που προβλέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, της 3ης Ιουνίου 1971.

1η Ιανουαρίου, 10η Φεβρουαρίου, 19η Μαρτίου, 31η Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή 1η Μαΐου, 7η Ιουνίου, 29η Ιουνίου, 15η Αυγούστου, 8η Σεπτεμβρίου, 21η Σεπτεμβρίου, 8η Δεκεμβρίου, 13η Δεκεμβρίου, 25η Δεκεμβρίου.

3 Ποιοι είναι οι ισχύοντες γενικοί κανόνες για τις προθεσμίες στις διάφορες αστικές διαδικασίες;

Κατά κανόνα, πρόσωπο κατά του οποίου έχει ασκηθεί αστική αγωγή έχει στη διάθεσή του είκοσι ημέρες για να υποβάλει υπόμνημα απάντησης στο δικαστήριο. Ωστόσο, υπάρχουν ειδικοί νόμοι που τάσσουν, κατά περίπτωση, συντομότερες ή μακρότερες προθεσμίες.

4 Όταν μια πράξη ή μια διατύπωση πρέπει να διενεργηθεί εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας, ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας;

Η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης.

5 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να επηρεαστεί ή να τροποποιηθεί από τον τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων (προσωπική επίδοση από δικαστικό επιμελητή ή ταχυδρομική επίδοση);

Όχι, η μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης δεν επηρεάζει την έναρξη της προθεσμίας. Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης.

6 Αν η επέλευση ενός γεγονότος αποτελεί την έναρξη της προθεσμίας, η ημέρα επέλευσης του γεγονότος συνεκτιμάται στον υπολογισμό της προθεσμίας;

Γενικά, η προθεσμία άρχεται από την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, ο νόμος ή το Δικαστήριο μπορούν να τάξουν προθεσμία στην οποία η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης προσμετράται κατά τον υπολογισμό της προθεσμίας.

7 Όταν μια προθεσμία προσδιορίζεται κατά ημέρες, ο αριθμός των αναφερόμενων ημερών περιλαμβάνει τις ημερολογιακές ημέρες ή τις εργάσιμες ημέρες;

Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, οι ημέρες που αναφέρονται στον νόμο θεωρούνται ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς στον νόμο ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες.

8 Όταν η προθεσμία προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Κατά τον υπολογισμό προθεσμιών, προθεσμία μίας ημέρας θεωρείται προθεσμία 24 ωρών, ενώ οι μήνες και τα έτη υπολογίζονται ημερολογιακά.

9 Πότε λήγει η προθεσμία όταν προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Κατά τον υπολογισμό προθεσμιών, προθεσμία μίας ημέρας θεωρείται προθεσμία 24 ωρών, ενώ οι μήνες και τα έτη υπολογίζονται ημερολογιακά.

10 Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα;

Ναι, εάν η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα (δηλαδή Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας), η προθεσμία παρατείνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 108 του κεφαλαίου 12 της νομοθεσίας της Μάλτας.

11 Υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις στις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες; Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτώνται οι παρατάσεις αυτές;

Οι προθεσμίες παρατείνονται μόνο με άδεια του δικαστηρίου, και επιτρέπεται να υποβάλει κανείς υπόμνημα απάντησης εάν μπορεί να αποδείξει, κατά τρόπο ικανοποιητικό κατά την κρίση του δικαστηρίου, την ύπαρξη βάσιμων λόγων για τη μη έγκαιρη υποβολή της ένορκης απάντησης.

12 Ποιες είναι οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων;

Μετά την έκδοση απόφασης από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα εντός είκοσι (ημερολογιακών) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Ο καθ’ ου έχει στη διάθεσή του είκοσι ημέρες για να απαντήσει. Σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου, εάν η αξίωση ασκήθηκε με αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων είναι είκοσι ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Εάν η υπόθεση παραπέμφθηκε στα Συνταγματικά Δικαστήρια από άλλο δικαστήριο, τα ένδικα μέσα πρέπει να ασκηθούν εντός οκτώ εργάσιμων ημερών. Ο εναγόμενος σε υπόθεση συνταγματικού δικαίου έχει στη διάθεσή του οκτώ εργάσιμες ημέρες για να απαντήσει. Σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης, τα ένδικα μέσα πρέπει να ασκηθούν εντός έξι ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της μη οριστικής απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση. Αυτή είναι η γενική διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ειδικοί νόμοι που τάσσουν διαφορετικές προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων, σε περίπτωση που τα ένδικα μέσα εκδικάζονται από διαφορετικό δικαστήριο από τα προαναφερθέντα.

13 Μπορούν τα δικαστήρια να τροποποιήσουν τις προθεσμίες, ιδίως τις προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο, ή να καθορίσουν ειδική ημερομηνία εμφάνισης;

Όλες οι αστικές υποθέσεις της τακτικής δικαιοδοσίας πρέπει να προσδιορίζονται για εκδίκαση εντός δύο μηνών και οι δικάσιμοι πρέπει να διεξάγονται σε διμηνιαία βάση. Το δικαστήριο μπορεί να επιλέξει να μην ορίσει δικασίμους από τις 16 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Στις υποθέσεις συνταγματικού δικαίου, το δικαστήριο πρέπει να ορίσει ημερομηνία δικασίμου η οποία να εμπίπτει εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή από την εμπρόθεσμη κατάθεση υπομνήματος απάντησης από τον εναγόμενο ή, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί υπόμνημα απάντησης, από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Στην περίπτωση συνοπτικής ή ειδικής διαδικασίας, ο εναγόμενος πρέπει να κληθεί να εμφανιστεί το νωρίτερο δεκαπέντε ημέρες και το αργότερο τριάντα ημέρες από την επίδοση ή κοινοποίηση.

14 Εφόσον μια πράξη η οποία απευθύνεται σε διάδικο που κατοικεί σε τόπο όπου θα ετύγχανε παράτασης προθεσμίας κοινοποιείται σε τόπο όπου δεν παρέχεται η εν λόγω παράταση, το πρόσωπο αυτό χάνει το ευεργέτημα της εν λόγω προθεσμίας;

Στη Μάλτα δεν υπάρχουν τόποι όπου ένας κάτοικος θα μπορούσε να τύχει παράτασης προθεσμίας.

15 Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών;

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών, ο μη τηρήσας την προθεσμία διάδικος θεωρείται ότι απειθεί προς το δικαστήριο και χάνει το δικαίωμα να υποβάλει υπόμνημα απάντησης και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, το δικαστήριο, πριν από την έκδοση της απόφασής του, παρέχει στον εναγόμενο σύντομη και αποκλειστική προθεσμία για να διατυπώσει εγγράφως ή προφορικώς τους ισχυρισμούς του κατά της απαίτησης του ενάγοντος. Ο μη τηρήσας την προθεσμία διάδικος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης, εάν αυτή δεν είναι υπέρ του.

16 Αν λήξει η προθεσμία, ποια ένδικα μέσα παρέχονται στους διαδίκους που δεν τήρησαν τις προθεσμίες, δηλαδή στους ερημοδικούντες διαδίκους;

Οι εν λόγω διάδικοι απαιτείται να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση της προθεσμίας. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι έχουν βάσιμους λόγους για τη μη τήρηση της προθεσμίας, μπορεί να τους επιτρέψει να υποβάλουν υπόμνημα απάντησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.