Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Προθεσμίες των διαδικασιών

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα είδη προθεσμιών που εφαρμόζονται στις αστικές διαδικασίες;

Προθεσμία απάντησης σε αγωγή – Στις διαδικασίες στο High Court (Ανώτερο Δικαστήριο), ο εναγόμενος, αν είναι κάτοικος Βόρειας Ιρλανδίας, έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες από την επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου («writ») [διάταξη (Order) 10] (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας επίδοσης), αν και μπορεί να δηλώσει εκπρόθεσμη παράσταση ανά πάσα στιγμή πριν από την έκδοση απόφασης εναντίον του. Παράσταση μετά την έκδοση απόφασης προϋποθέτει άδεια {διάταξη 12 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980 [Order 12 of the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980]}. Ο εναγόμενος οφείλει να επιδώσει το δικόγραφο της αντίκρουσής του («defence») εντός 6 εβδομάδων από την παραλαβή του δικογράφου της αγωγής («statement of claim»), 6 εβδομάδων από τη δήλωσή παράστασής του ή 6 εβδομάδων από τη λήψη της άδειας αντίκρουσης της αγωγής, ανάλογα με το ποια από τις εν λόγω προθεσμίες λήγει τελευταία (διάταξη 18). Στις διαδικασίες στο County Court (τοπικό δικαστήριο), ο εναγόμενος οφείλει να επιδώσει κοινοποίηση της πρόθεσής του να αντικρούσει την αγωγή εντός 21 ημερών από την επίδοση σε αυτόν του δικογράφου αστικής αγωγής («civil bill») {διάταξη 12 των κανόνων σχετικά με το County Court (Βόρεια Ιρλανδία) του 1981 [Order 12 of the County Court Rules (Northern Ireland) 1981]}.

Προθεσμία εκτέλεσης απόφασης – Σύμφωνα με το άρθρο 16 του διατάγματος περί παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1989 [Limitation (Northern Ireland) Order 1989], αξίωση που απορρέει από δικαστική απόφαση παραγράφεται έξι έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη εκτελεστή.

Προθεσμίες παραγραφής – Η συνήθης προθεσμία παραγραφής είναι εξαετής, στην κατηγορία δε αυτή, για παράδειγμα, ανήκουν:

 • η προθεσμία άσκησης αξιώσεων από αδικοπραξία [άρθρο 6 του διατάγματος περί παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1989],
 • η προθεσμία άσκησης αξιώσεων σε υποθέσεις διαδοχικών υπεξαιρέσεων και εξάλειψης τίτλων κυριότητας και υπεξαιρεθέντων αγαθών [άρθρο 17 του διατάγματος περί παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1989].

Οι προθεσμίες παραγραφής ποικίλλουν για άλλα είδη υποθέσεων. Για παράδειγμα:

η προθεσμία άσκησης αξιώσεων για βλάβη της υγείας είναι τρία έτη [άρθρο 7 του διατάγματος περί παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1989].

2 Κατάλογος των αργιών που προβλέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, της 3ης Ιουνίου 1971.

Η διάταξη 3 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του νόμου περί ερμηνείας του 1978 (Interpretation Act 1978), και η διάταξη 43 των κανόνων σχετικά με το County Court (Βόρεια Ιρλανδία) του 1981, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του νόμου περί ερμηνείας (Βόρεια Ιρλανδία) του 1954 [Interpretation Act (Northern Ireland) 1954], ρυθμίζουν την εφαρμογή και την ερμηνεία των κανόνων σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο (Rules of the Supreme Court) και των κανόνων σχετικά με το County Court, αντίστοιχα, όσον αφορά τον υπολογισμό των προθεσμιών.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, πέραν του Σαββάτου και της Κυριακής, επίσημες αργίες αποτελούν και οι εξής ημέρες:

 • Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου
 • Γιορτή του Αγίου Πατρικίου: 17 Μαρτίου
 • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα μετά το Πάσχα
 • Τρίτη του Πάσχα Τρίτη μετά το Πάσχα
 • Επίσημη αργία στις αρχές Μαΐου: Πρώτη Δευτέρα του Μαΐου
 • Εαρινή επίσημη αργία: Τελευταία Δευτέρα του Μαΐου
 • Επίσημες αργίες του Ιουλίου: 12 και 13 Ιουλίου
 • Θερινή επίσημη αργία: Τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου
 • Χριστούγεννα: 25 Δεκεμβρίου
 • Επομένη των Χριστουγέννων: 26 Δεκεμβρίου

Όταν τα Χριστούγεννα, η επομένη των Χριστουγέννων ή η Πρωτοχρονιά πέφτουν σαββατοκύριακο, η επόμενη εργάσιμη ημέρα καθίσταται επίσημη αργία. Για παράδειγμα, αν η 25η και η 26η Δεκεμβρίου πέσουν Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα, η επόμενη Δευτέρα και η επόμενη Τρίτη θα είναι αργίες.

Επιπλέον, όλα τα δικαστήρια είναι κλειστά για μία επιπλέον ημέρα τα Χριστούγεννα, όπως επίσης και τη Μεγάλη Παρασκευή.

3 Ποιοι είναι οι ισχύοντες γενικοί κανόνες για τις προθεσμίες στις διάφορες αστικές διαδικασίες;

Το διάταγμα περί παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1989 – Προβλέπει διάφορες προθεσμίες για την έναρξη της διαδικασίας και ορίζει άλλες προθεσμίες εντός των οποίων, π.χ., πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση ή να διενεργηθούν άλλες ενέργειες από τους διαδίκους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην απάντηση της ερώτησης 1 ανωτέρω.

Το διάταγμα περί αλλοδαπών προθεσμιών παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1985 [Foreign Limitation Periods (Northern Ireland) Order 1985] – Ορίζει ότι κάθε νομοθετικός κανόνας που αφορά την παραγραφή αξιώσεων αντιμετωπίζεται, για τους σκοπούς των υποθέσεων στις οποίες εφαρμόζεται αλλοδαπό δίκαιο ή απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, ως ζήτημα ουσιαστικού δικαίου και όχι ως ζήτημα δικονομικού δικαίου. Ισχύει τόσο για τις διαιτητικές όσο και για τις δικαστικές διαδικασίες στα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλοδαπό δίκαιο.

Οι κανόνες σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980 και οι κανόνες σχετικά με το County Court (Βόρεια Ιρλανδία) του 1981 – Πρόκειται για τους δικονομικούς κανόνες που εφαρμόζουν τα πολιτικά δικαστήρια στη Βόρεια Ιρλανδία και οι οποίοι προβλέπουν προθεσμίες για διάφορες αξιώσεις.

4 Όταν μια πράξη ή μια διατύπωση πρέπει να διενεργηθεί εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας, ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας;

Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την αντίκρουση αγωγής κατά κανόνα αρχίζει από την ημερομηνία επίδοσης του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου – βλ. απάντηση της ερώτησης 1 ανωτέρω. Σύμφωνα με το διάταγμα περί παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1989, η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας είναι συνήθως η ημερομηνία του σχετικού συμβάντος, π.χ., η ημερομηνία έναρξης της 6ετούς προθεσμίας για την εκτέλεση απόφασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη εκτελεστή.

5 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να επηρεαστεί ή να τροποποιηθεί από τον τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων (προσωπική επίδοση από δικαστικό επιμελητή ή ταχυδρομική επίδοση);

Ναι — όταν εισαγωγικό δικόγραφο ενώπιον του High Court («writ») επιδίδεται ταχυδρομικώς ή με απόθεση στο γραμματοκιβώτιο, τεκμαίρεται ότι επιδόθηκε την έβδομη ημέρα (συνυπολογιζόμενων του Σαββάτου και της Κυριακής) μετά την ταχυδρομική αποστολή ή απόθεση [διάταξη 10 κανόνας 1 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980], αν και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του Κυριακή, πιθανότατα θα κριθεί ότι επιδόθηκε τη Δευτέρα οκτώ ημέρες μετά την αποστολή του. Ομοίως, αν δικόγραφο αστικής αγωγής («civil bill») επιδοθεί από δικηγόρο με ταχυδρομική αποστολή πρώτης τάξης, τεκμαίρεται ότι επιδόθηκε την έβδομη εργάσιμη ημέρα μετά την ταχυδρομική αποστολή του (μη συνυπολογιζόμενης της ημέρας αποστολής του), αλλά, σε αντίθεση με ό,τι ορίζουν οι κανόνες του Ανώτερου Δικαστηρίου, στην εν λόγω επταήμερη περίοδο δεν συνυπολογίζονται το Σάββατο, η Κυριακή και οι επίσημες αργίες [διάταξη 43 κανόνας 19A των κανόνων σχετικά με το County Court (Βόρεια Ιρλανδία) του 1981].

6 Αν η επέλευση ενός γεγονότος αποτελεί την έναρξη της προθεσμίας, η ημέρα επέλευσης του γεγονότος συνεκτιμάται στον υπολογισμό της προθεσμίας;

Η διάταξη 3 κανόνας 2 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980 εφαρμόζεται σε κάθε προθεσμία που καθορίζεται από τους εν λόγω κανόνες ή από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, διάταξη ή εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Όταν μια πράξη πρέπει να διενεργηθεί εντός καθορισμένης προθεσμίας μετά ή από ορισμένη ημερομηνία, η προθεσμία συνήθως αρχίζει αμέσως μετά την εν λόγω ημερομηνία. Όταν η πράξη πρέπει να διενεργηθεί εντός καθορισμένου αριθμού ολόκληρων ημερών πριν ή μετά ορισμένη ημερομηνία, μεταξύ της ημέρας διενέργειας της πράξης και της εν λόγω ημερομηνίας πρέπει να παρεμβάλλεται τουλάχιστον ο εν λόγω αριθμός ημερών.

Η διάταξη 43 κανόνας 17 των κανόνων σχετικά με το County Court (Βόρεια Ιρλανδία) του 1981 εφαρμόζεται στις προθεσμίες που καθορίζονται από τους εν λόγω κανόνες. Όταν κάτι πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός καθορισμένης προθεσμίας από ή μετά την επέλευση ορισμένου γεγονότος, η προθεσμία αρχίζει στο τέλος της ημέρας επέλευσης του γεγονότος, εκτός αν η εν λόγω ημέρα συμπεριλαμβάνεται ρητώς στην προθεσμία.

7 Όταν μια προθεσμία προσδιορίζεται κατά ημέρες, ο αριθμός των αναφερόμενων ημερών περιλαμβάνει τις ημερολογιακές ημέρες ή τις εργάσιμες ημέρες;

Η διάταξη 3 κανόνας 2 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980 ορίζει ότι όταν η οικεία προθεσμία, εφόσον είναι 7ήμερη ή συντομότερη, περιλαμβάνει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, την ημέρα των Χριστουγέννων ή τη Μεγάλη Παρασκευή, η εν λόγω ημέρα δεν συνυπολογίζεται. Η διάταξη 3 κανόνας 3 ορίζει ότι, πλην αν ορίσει διαφορετικά το δικαστήριο, η περίοδος των μεγάλων διακοπών, δηλ. των θερινών διακοπών, δεν συνυπολογίζεται σε οποιαδήποτε προθεσμία που καθορίζεται από τους εν λόγω κανόνες ή από οποιαδήποτε διάταξη ή εντολή για την επίδοση, την κατάθεση ή την τροποποίηση οποιουδήποτε δικογράφου. Η διάταξη 3 κανόνας 4 ορίζει ότι, όταν η προθεσμία που προβλέπεται από τους εν λόγω κανόνες ή από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, διάταξη ή εντολή για τη διενέργεια πράξης σε υπηρεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου λήγει σε ημέρα κατά την οποία η εν λόγω υπηρεσία είναι κλειστή, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να διενεργηθεί η πράξη κατά την εν λόγω ημέρα, η πράξη διενεργείται εμπρόθεσμα αν διενεργηθεί την επόμενη ημέρα κατά την οποία η οικεία υπηρεσία είναι ανοικτή.

Η διάταξη 43 κανόνας 17 των κανόνων σχετικά με το County Court (Βόρεια Ιρλανδία) του 1981 ορίζει ότι όταν, σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, κάτι πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες, στις εν λόγω ημέρες δεν συνυπολογίζονται το Σάββατο, η Κυριακή ή άλλη ημέρα κατά την οποία είναι κλειστή η υπηρεσία. Αν η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να διενεργηθεί ορισμένη πράξη λήγει Σάββατο, Κυριακή ή άλλη ημέρα κατά την οποία η υπηρεσία είναι κλειστή, η πράξη μπορεί να διενεργηθεί την επόμενη ημέρα κατά την οποία η υπηρεσία είναι ανοικτή. Η τελευταία αυτή διάταξη εφαρμόζεται επίσης ως προς τις προθεσμίες που προβλέπονται από δικαστική απόφαση ή εντολή.

8 Όταν η προθεσμία προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Η διάταξη 3 κανόνας 1 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980 ορίζει ότι, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του νόμου περί παραγραφής του 1978, στο μέτρο που εφαρμόζεται στους εν λόγω κανόνες, η λέξη «μήνας», όταν χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, διάταξη, εντολή ή άλλο έγγραφο, σημαίνει ημερολογιακός μήνας, εκτός αν από τα συμφραζόμενα προκύπτει άλλως.

Κατ’ αναλογία και παρότι δεν υπάρχει ρητός κανόνας, όταν προθεσμία προσδιορίζεται σε έτη, η λέξη «έτος» σε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, διάταξη, εντολή ή άλλο έγγραφο σημαίνει ημερολογιακό έτος.

Όσον αφορά τις διαδικασίες στο County Court, εφαρμοστέο είναι το άρθρο 39 του νόμου περί ερμηνείας (Βόρεια Ιρλανδία) του 1954, το οποίο ορίζει ότι ως «έτος» νοούνται 12 (ημερολογιακοί) μήνες και ως «μήνας» νοείται ημερολογιακός μήνας.

9 Πότε λήγει η προθεσμία όταν προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Η διάταξη 3 κανόνας 2 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980 ορίζει ότι, αν ορισμένη πράξη πρέπει να διενεργηθεί εντός ορισμένης προθεσμίας η τουλάχιστον πριν από ορισμένη ημερομηνία, η προθεσμία λήγει αμέσως πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Στους κανόνες σχετικά με το County Court (Βόρεια Ιρλανδία) του 1981, δυνάμει του άρθρου 39 του νόμου περί ερμηνείας (Βόρεια Ιρλανδία) του 1954, προθεσμία που ορίζεται ότι λήγει σε συγκεκριμένα μέρα ή που υπολογίζεται μέχρι συγκεκριμένη ημέρα περιλαμβάνει την εν λόγω ημέρα.

10 Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα;

Η διάταξη 3 κανόνας 2 των κανόνων σχετικά με το Court of Judicature (Βόρεια Ιρλανδία) του 1980 ορίζει ότι όταν η οικεία προθεσμία, εφόσον είναι 7ήμερη ή συντομότερη, περιλαμβάνει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, την ημέρα των Χριστουγέννων ή τη Μεγάλη Παρασκευή, η εν λόγω ημέρα δεν συνυπολογίζεται. Η διάταξη 3 κανόνας 3 ορίζει ότι, πλην αν ορίσει διαφορετικά το δικαστήριο, η περίοδος των μεγάλων διακοπών, δηλ. των θερινών διακοπών, δεν συνυπολογίζεται σε οποιαδήποτε προθεσμία που καθορίζεται από τους εν λόγω κανόνες ή από οποιαδήποτε διάταξη ή εντολή για την επίδοση, την κατάθεση ή την τροποποίηση οποιουδήποτε δικογράφου. Η διάταξη 3 κανόνας 4 ορίζει ότι, όταν η προθεσμία που προβλέπεται από τους εν λόγω κανόνες ή από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, διάταξη ή εντολή για τη διενέργεια πράξης σε υπηρεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου λήγει σε ημέρα κατά την οποία η εν λόγω υπηρεσία είναι κλειστή, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να διενεργηθεί η πράξη κατά την εν λόγω ημέρα, η πράξη διενεργείται εμπρόθεσμα αν διενεργηθεί την επόμενη ημέρα κατά την οποία η οικεία υπηρεσία είναι ανοικτή.

11 Υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις στις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες; Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτώνται οι παρατάσεις αυτές;

-

12 Ποιες είναι οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων;

Η προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων του High Court είναι κατά κανόνα έξι εβδομάδες και για την άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων του County Court είναι 21 ημέρες. Η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης για την επανεξέταση από δικαστή της απόφασης οργάνου, εφόσον ο νόμος προβλέπει δικαίωμα για την κατάθεση τέτοιας αίτησης, είναι 21 ημέρες, εκτός αν ο οικείος νόμος ορίζει διαφορετικά.

13 Μπορούν τα δικαστήρια να τροποποιήσουν τις προθεσμίες, ιδίως τις προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο, ή να καθορίσουν ειδική ημερομηνία εμφάνισης;

Αν ο ενάγων θεωρεί ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο να εξετάσει αίτηση επειγόντως και χωρίς να επιδοθεί κανένα έγγραφο στον εναγόμενο, δηλ. «ex parte» ή «χωρίς κοινοποίηση». Αν ο δικαστής εκδώσει διαταγή «ex parte» ή «χωρίς κοινοποίηση», ο ενάγων θα λάβει νέα ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο. Ο εναγόμενος θα έχει το δικαίωμα να είναι παρών κατά την εν λόγω νέα ημερομηνία, ώστε ο δικαστής να μπορέσει να ακούσει αμφότερους τους διαδίκους προτού αποφασίσει την τυχόν έκδοση νέας διαταγής.

Περαιτέρω δυνατότητες παράτασης προθεσμιών προβλέπονται στο μέρος IV του διατάγματος περί παραγραφής (Βόρεια Ιρλανδία) του 1989. Για παράδειγμα, μπορεί να παραταθεί η προθεσμία παραγραφής αν ο ενάγων είναι ανίκανος (άρθρο 48 του νόμου περί παραγραφής του 1980).

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες σχετικά με το οικείο δικαστήριο και εφόσον δεν ορίσει διαφορετικά το δικαστήριο, προθεσμία που καθορίζεται από κανόνα ή δικαστική απόφαση για τη διενέργεια ορισμένης πράξης μπορεί να τροποποιηθεί με έγγραφη συμφωνία των διαδίκων. Επιπλέον, οι δικαστές έχουν εξουσίες τροποποίησης προθεσμιών.

14 Εφόσον μια πράξη η οποία απευθύνεται σε διάδικο που κατοικεί σε τόπο όπου θα ετύγχανε παράτασης προθεσμίας κοινοποιείται σε τόπο όπου δεν παρέχεται η εν λόγω παράταση, το πρόσωπο αυτό χάνει το ευεργέτημα της εν λόγω προθεσμίας;

Όχι. Ο διάδικος δεν χάνει το ευεργέτημα της αλλοδαπής νομοθεσίας.

15 Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών;

Αν ο εναγόμενος δεν αντικρούσει ή αποδεχθεί την αγωγή εντός της τασσόμενης προθεσμίας, ο ενάγων μπορεί να υποβάλει αίτημα για την έκδοση απόφασης ερήμην. Ωστόσο, ο εναγόμενος θα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, ενώ η εν λόγω απόφαση θα μπορεί επίσης να εξαφανιστεί από δικαστήριο.

Επιπλέον, μπορούν να επιβληθούν άλλες κυρώσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης της υπόθεσης. Για παράδειγμα, όταν διάδικος καλείται να υποβάλει κάτι, π.χ. μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και δεν το πράξει, το δικαστήριο δύναται να κηρύξει την έκθεση απαράδεκτη.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιβάλει κυρώσεις, π.χ. για απείθεια προς το δικαστήριο.

16 Αν λήξει η προθεσμία, ποια ένδικα μέσα παρέχονται στους διαδίκους που δεν τήρησαν τις προθεσμίες, δηλαδή στους ερημοδικούντες διαδίκους;

Οι διάδικοι που δεν τήρησαν την προθεσμία μπορούν να απευθυνθούν στο δικαστήριο και να του ζητήσουν παράταση της προθεσμίας. Αν η λήξη της προθεσμίας είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση ερήμην απόφασης, μπορούν να ασκήσουν έφεση ή να ζητήσουν την εξαφάνιση της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.