Προθεσμίες των διαδικασιών

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα είδη προθεσμιών που εφαρμόζονται  στις αστικές διαδικασίες;

α) Nόμιμες — η διάρκειά τους καθορίζεται από τον νόμο.

β) Δικαστικές — το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου διαδίκου.

2 Κατάλογος των αργιών που προβλέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, της 3ης Ιουνίου 1971.

Μη εργάσιμες ημέρες είναι οι ημέρες που προβλέπονται για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και οι επίσημες αργίες.

α) Μη εργάσιμες ημέρες στη Σλοβακική Δημοκρατία: 6η Ιανουαρίου, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, 8η Μαΐου, 15η Σεπτεμβρίου, 1η Νοεμβρίου, 24η Δεκεμβρίου, 25η Δεκεμβρίου 26η Δεκεμβρίου.

β) Επίσημες αργίες στη Σλοβακική Δημοκρατία: 1η Ιανουαρίου, 5η Ιουλίου, 29η Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, 17η Νοεμβρίου.

3 Ποιοι είναι οι ισχύοντες γενικοί κανόνες για τις προθεσμίες στις διάφορες αστικές διαδικασίες;

α) Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 160/2015, κώδικας πολιτικής κατ’ αντιδικία διαδικασίας (zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok) (εφεξής «ΚΠΑΔ»), ελλείψει ειδικότερης διάταξης περί του αντιθέτου, η προθεσμία για τη διενέργεια πράξης προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Στις προθεσμίες που προσδιορίζονται σε ημέρες, η ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας δεν συνυπολογίζεται.

β) Οι προθεσμίες δεν τρέχουν εναντίον προσώπου που έχει απολέσει την ικανότητα διαδίκου ή την ικανότητα δικαστικής παράστασης (άρθρο 119 του ΚΠΑΔ).

γ) Αν παρέμβει στη δίκη νέος διάδικος, νόμιμος αντιπρόσωπος ή συμπαραστάτης διαδίκου, τρέχει εναντίον του νέα προθεσμία, η οποία αρχίζει από τον χρόνο κατά τον οποίο παρενέβη στη δίκη (άρθρο 120 του ΚΠΑΔ).

δ) Προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί αν η οικεία πράξη διενεργηθεί στο δικαστήριο ή αν το οικείο έγγραφο υποβληθεί στην αρχή που υποχρεούται να το κοινοποιήσει, κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας (άρθρο 121 παράγραφος 5 του ΚΠΑΔ)

4 Όταν μια πράξη ή μια διατύπωση πρέπει να διενεργηθεί εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας, ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας;

Η προθεσμία αρχίζει να τρέχει την επομένη της ημέρας κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας.

5 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να επηρεαστεί ή να τροποποιηθεί από τον τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων (προσωπική επίδοση από δικαστικό επιμελητή ή ταχυδρομική επίδοση);

Όχι.

6 Αν η επέλευση ενός γεγονότος αποτελεί την έναρξη της προθεσμίας, η ημέρα επέλευσης του γεγονότος συνεκτιμάται στον υπολογισμό της προθεσμίας;

Όχι.

7 Όταν μια προθεσμία προσδιορίζεται κατά ημέρες, ο αριθμός των αναφερόμενων ημερών περιλαμβάνει τις ημερολογιακές ημέρες ή τις εργάσιμες ημέρες;

Για τον υπολογισμό των προθεσμιών χρησιμοποιούνται οι ημερολογιακές ημέρες.

8 Όταν η προθεσμία προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Οι προθεσμίες που προσδιορίζονται σε εβδομάδες, μήνες ή έτη επίσης υπολογίζονται με βάση τις ημερολογιακές ημέρες.

9 Πότε λήγει η προθεσμία όταν προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Οι προθεσμίες που προσδιορίζονται σε εβδομάδες, μήνες ή έτη λήγουν κατά το τέλος της ημέρας που αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας ή, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ημέρα στον κρίσιμο μήνα, την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα αργίας, η λήξη της μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 121 του ΚΠΑΔ).

10 Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα;

Ναι.

11 Υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις στις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες; Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτώνται οι παρατάσεις αυτές;

Αν ο νόμος δεν τάσσει προθεσμία για τη διενέργεια ορισμένης πράξης, τάσσει, εφόσον απαιτείται, προθεσμία το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να παρατείνει προθεσμία που έχει τάξει (άρθρο 118 παράγραφος 2 του ΚΠΑΔ).

12 Ποιες είναι οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων;

Η έφεση κατατίθεται εντός 15 ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, στο δικαστήριο που την εξέδωσε (άρθρο 362 του ΚΠΑΔ).

13 Μπορούν τα δικαστήρια να τροποποιήσουν τις προθεσμίες, ιδίως τις προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο, ή να καθορίσουν ειδική ημερομηνία εμφάνισης;

Ναι, αλλά μόνο τις προθεσμίες που αφορούν ακροάσεις ενημερωτικού χαρακτήρα.

14 Εφόσον μια πράξη η οποία απευθύνεται σε διάδικο που κατοικεί σε τόπο όπου θα ετύγχανε παράτασης προθεσμίας κοινοποιείται σε τόπο όπου δεν παρέχεται η εν λόγω παράταση, το πρόσωπο αυτό χάνει το ευεργέτημα της εν λόγω προθεσμίας;

15 Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών;

Η συνέπεια της μη τήρησης προθεσμίας είναι η απώλεια της προθεσμίας.

16 Αν λήξει η προθεσμία, ποια ένδικα μέσα παρέχονται στους  διαδίκους που δεν τήρησαν τις προθεσμίες, δηλαδή στους ερημοδικούντες διαδίκους;

Το δικαστήριο μπορεί να άρει τις συνέπειες της μη τήρησης προθεσμίας αν ο διάδικος ή ο αντιπρόσωπός του απώλεσε την προθεσμία για εύλογη αιτία η οποία τον εμπόδισε να διενεργήσει την πράξη την οποία έπρεπε να διενεργήσει. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την άρση του εμποδίου και να συνοδεύεται από τη διενέργεια της μη διενεργηθείσας πράξης (άρθρο 122 του ΚΠΑΔ). Η κρίση περί του αν ο προβαλλόμενος λόγος μπορεί πράγματι να δικαιολογήσει τη μη τήρηση της προθεσμίας από τον διάδικο ή τον αντιπρόσωπό του ανήκει στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.