Rokovi za provedbu postupaka

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje su vrste rokova važne za građanske postupke?

U skladu s pravilima parničnog postupka, sljedeći su rokovi najvažniji:

Rok za registraciju sudskih podnesaka:

U slučaju općeg ovjerenog zahtjeva za pokretanje postupka, tužitelj mora podnijeti tužbeni zahtjev i dostaviti ga tuženiku u roku od 10 dana od datuma kada tuženik podnese svoju potvrdu o dolasku, osim ako je sud naveo drugačije.

Obrana tuženika koji je već dostavio svoju potvrdu o dolasku na sud mora biti registrirana u roku od 14 dana od datuma primitka tužbenog zahtjeva, osim ako sud produži rok.

Vrijeme za izvršenje sudske presude:

Sudska presuda može se izvršiti u roku od 6 godina od datuma kada je postala izvršnom. Ako presudu nije moguće izvršiti u određenom roku, tužitelj može zatražiti obnovu presude (što predstavlja neizravno produženje roka).

2 Popis različitih dana koji su u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. predviđeni kao neradni dani.

Osim subote i nedjelje, u Cipru su sljedeći dani neradni dani:

 • Nova Godina: 1. siječnja
 • Sveta Tri Kralja: 6. siječnja
 • Čisti ponedjeljak (pomični blagdan)
 • Nacionalni blagdan: 25. ožujka (početak revolucije iz 1821.)
 • Nacionalni blagdan: 1. travnja (početak ciparske oslobodilačke borbe 1955. – 1959.)
 • Praznik rada: 1. svibnja
 • Veliki petak: petak prije Uskrsa
 • Uskrsni ponedjeljak: ponedjeljak nakon Uskrsa
 • Duhovi (pomični blagdan)
 • Velika Gospa: 15. kolovoza
 • Dan neovisnosti: 1. listopada
 • Nacionalni blagdan: 28. listopada (godišnjica odgovora "Ne" iz 1940.)
 • Badnjak: 24. prosinca
 • Božić: 25. prosinca
 • Sveti Stjepan: 26. prosinca.

Osim toga, u skladu s pravilom o parničnom postupku br. 61, sljedeći su dani službeni neradni dani za pravni sustav:

 • razdoblje između 10. srpnja i 9. rujna (ljetni praznici)
 • razdoblje između 24. prosinca i 6. siječnja (božićni praznici).
 • razdoblje od četvrtka prije Uskrsa do nedjelje sv. Tome (uskršnji praznici).

Rasprave i ostali postupci mogu se održavati u navedenim razdobljima samo u skladu s uputama Vrhovnog suda ili nekog drugog suca u slučaju postupaka koji su u njegovoj nadležnosti.

3 Koja se opća pravila primjenjuju na vremenska ograničenja za različite građanske postupke?

 • pravila parničnog postupka primjenjuju se na različite parnične postupke.
 • na rokove za pokretanje postupka primjenjuju se odredbe Zakona o zastari 165(I)/2002.

4 Ako je akt ili formalnost potrebno provesti unutar danog razdoblja, kada treba započeti?

Rok počinje teći na dan nakon dostave jer, u skladu s člankom 2. Zakona o tumačenju, „dani” znači „cijeli dani”.

5 Može li na početno vrijeme utjecati ili ga izmijeniti način prijenosa ili dostava dokumenata (osobna dostava putem sudskog službenika ili dostava poštom)?

U skladu s Pravilima o parničnom postupku, sudski izvršitelj [sudski dostavljač] osobno dostavlja podneske u Republici Cipru (osim u iznimnim okolnostima kada sud može na zahtjev naložiti nešto drugo). Datum dostave ne utječe na rok.

6 Ako vrijeme počne teći uslijed nekog događaja, uzima li se dan kada se taj događaj dogodio u obzir pri izračunu vremenskog razdoblja?

Ne. Pogledajte odgovor na prethodno pitanje br. 4.

7 Ako se vremensko ograničenje iskazuje u danima, odnosi li se navedeni broj dana na kalendarske ili radne dane?

Kada je rok izražen u danima, odnosi se na „kalendarske dane”, osim ako je sud u određenom slučaju odredio drugačije. Na primjer, sud može odrediti da se prigovor tuženika mora registrirati „u roku od 3 radna dana od današnjeg datuma” ili da je potrebno dostaviti privremenu mjeru (npr. tuženiku u ex-parte postupku ili bankarskoj instituciji u postupcima zamrzavanja računa) „u roku od 5 radnih dana od sastavljanja”.

U skladu sa Zakonom o tumačenju, „dani” uvijek znači „cijeli dani”.

8 Kada se takvo razdoblje izražava u tjednima, mjesecima ili godinama?

Rok se odnosi na kalendarske tjedne ili mjesece.

9 Kada rok ističe ako je izražen u tjednima, mjesecima ili godinama?

U tim slučajevima rok ističe po isteku posljednjeg sata posljednjeg dana u tjednu, mjesecu ili godini roka.

10 Ako rok istječe u subotu, nedjelju, na državni praznik ili neradni dan, produljuje li se do prvog sljedećeg radnog dana?

Da, u tim se slučajevima rok produžuje do prvog sljedećeg radnog dana.

11 Produljuju li se rokovi u određenim okolnostima? Pod kojim je uvjetima moguće iskoristiti takvo produljenje?

U skladu s pravilom o parničnom postupku br. 57, propis 2., sud može produžiti ili skratiti rokove koji su predviđeni u navedenim pravilima ili propisani u odgovarajućoj privremenoj mjeri bez određivanja uvjeta ili podložno uvjetima koji su potrebni za ostvarivanje interesa pravde.

12 Koje je vremensko ograničenje za žalbe?

Žalba protiv privremene ili konačne mjere o određenoj stvari ne čini postupak i žalbu protiv odbacivanja privremenog zahtjeva moguće je podnijeti u roku od 14 dana od datuma kada privremena mjera postane obvezujućom ili od datuma odbacivanja zahtjeva.

U svim ostalim slučajevima (npr. protiv pravomoćne presude u parničnom postupku), žalba se mora podnijeti u roku od 6 tjedana od datuma kada postane obvezujućom.

Rok se može produživati samo u rijetkim i iznimnim slučajevima.

Rokovi za pokretanje postupka propisani su u Zakonu o zastari 165(I)/2002.

13 Mogu li sudovi promijeniti vremenska ograničenja, posebice ona za dolazak na sud, ili pak utvrditi određeni datum za to?

Nakon dostave sudskog poziva, tuženik ima rok od 10 dana da dostavi svoju potvrdu o dolasku.

Ostale datume za dolazak stranaka na sud određuje sam sud.

Prvi datum za dolazak u slučaju zahtjeva određuje pisarnica suda nakon podnošenja zahtjeva, osim ako postoji poseban razlog za određivanje određenog datuma za dolazak. U tom slučaju, poseban se rok određuje tek kada sud prihvati postupak.

U odnosu na promjene rokova, vidjeti odgovor na prethodno pitanje 11.

14 Gubi li stranka, koja boravi u mjestu u kojem bi joj se odobrilo produljenje roka, tu prednost ako ju se o radnji koju može poduzeti obavijesti u mjestu u kojem osobe sa stalnim boravištem ne mogu iskoristiti tu pogodnost?

Ako se primjenjuje ciparsko pravo, ista se pravila i isti rokovi primjenjuju bez obzira na prebivalište stranke kojoj se dostavlja sudski poziv.

15 Koje su posljedice nepridržavanja rokova?

Ako tuženik ne dostavi svoju potvrdu o dolasku ili obranu u određenim rokovima, tužitelj može podnijeti zahtjev za donošenje odluke u svoju korist.

Isto tako, tuženik može podnijeti zahtjev za odbacivanje tužbe, ako, u slučaju prihvaćenog zahtjeva za pokretanje postupka, tužitelj nije dostavio tužbeni zahtjev u utvrđenom roku.

Osim toga, prigovor na zahtjev koji je dostavljen po isteku mjerodavnog roka sud može zanemariti i stoga tuženik koji se nije pridržavao roka može izgubiti pravo da bude saslušan tijekom postupka.

16 Ako rok istekne, koji su pravni lijekovi dostupni osobama koje su propustile rokove, odnosno strankama koje su odsutne?

Tužitelj koji nije ispunio obveze i čija je tužba odbačena može zatražiti ponovno pokretanje postupka.

Tuženik koji nije ispunio obveze i protiv kojeg je donesena presuda može zatražiti ukidanje presude.

Takvi se zahtjevi iznimno odobravaju.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.