Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Rokovi za provedbu postupaka

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje su vrste rokova važne za građanske postupke?

Glavne su vrste rokova navedene u nastavku.

Rok za podnošenje odgovora na tražbinu – po primitku obrasca tražbine ili pojedinosti o tražbini, ako se dostavljaju zasebno, tuženik ima 14 dana da odgovori na tražbinu ili da podnese potvrdu o dostavi. Nakon što podnese potvrdu o dostavi, tuženik ima dodatnih 14 dana za pripremu svoje obrane. To znači da tuženik može imati do 28 dana da podnese odgovor na tražbinu, ali ako potvrdu o dostavi podnese dan nakon primitka pojedinosti o tražbini, ima samo 15 dana da podnese odgovor na tražbinu.

Rok za izvršenje presude – u skladu s člankom 24. Zakona o zastari iz 1980. tužba na temelju presude ne može se podnijeti nakon isteka roka od šest godina od datuma na koji je presuda postala izvršiva.

Rokovi zastare – u pravilu se primjenjuje rok zastare od šest godina koji je primjenjiv na:

 • rok za podnošenje tužbe za naknadu štete (članak 2. Zakona o zastari iz 1980.)
 • rok u slučaju uzastopnih konverzija i gašenja prava vlasništva vlasnika konvertirane imovine (članak 3. Zakona o zastari iz 1980.)
 • rok za podnošenje tužbe radi naknade iznosa čija se naknada traži na temelju zakona (članak 9. Zakona o zastari iz 1980.).

Rokovi zastare razlikuju se za druge vrste predmeta. Na primjer:

 • rok za podnošenje tužbe na temelju posebnih ugovora iznosi 12 godina (članak 8. Zakona o zastari iz 1980.) – na primjer posebni dugovi kao što su hipoteke
 • rok za podnošenje tužbe u pogledu tjelesne ozljede iznosi tri godine (članak 11. Zakona o zastari iz 1980.).

2 Popis različitih dana koji su u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. predviđeni kao neradni dani.

Dijelovi od 2.8. do 2.10. Pravilnika o parničnom postupku odnose se na primjenu i tumačenje pravila u pogledu izračuna rokova.

Osim subote i nedjelje, u Engleskoj i Walesu neradni su dani državni praznici navedeni u nastavku:

 • Nova godina: 1. siječnja
 • Veliki petak: petak prije Uskrsa
 • Uskrsni ponedjeljak: ponedjeljak nakon Uskrsa
 • Državni praznik početkom svibnja: prvi ponedjeljak u svibnju
 • Proljetni državni praznik: zadnji ponedjeljak u svibnju
 • Ljetni državni praznik: zadnji ponedjeljak u kolovozu
 • Božić: 25. prosinca
 • Sveti Stjepan: 26. prosinca.

Ako je Božić, Sveti Stjepan ili Nova godina dan vikenda, sljedeći radni dan bit će državni praznik. Na primjer, ako su 25. i 26. prosinca subota odnosno nedjelja, sljedeći ponedjeljak i utorak bit će državni praznici.

Osim toga, svi su sudovi zatvoreni još jedan dan u vrijeme Božića.

3 Koja se opća pravila primjenjuju na vremenska ograničenja za različite građanske postupke?

Zakon o zastari iz 1980. tim se zakonom propisuje nekoliko rokova za pokretanje sudskog postupka i utvrđuju se drugi rokovi u kojima se, na primjer, mora izvršiti presuda i stranke moraju poduzeti određene radnje. Dodatne informacije navedene su u odgovoru na prethodno pitanje br. 1.

Zakon o stranim rokovima zastare iz 1984. tim se zakonom predviđa da se prema svim zakonodavnim aktima koji se odnose na zastaru tužbi, za potrebe predmeta u kojima se primjenjuje strano pravo ili odluke stranih sudova, postupa kao s materijalnim, a ne postupovnim pitanjem. Taj se zakon primjenjuje na arbitražne postupke i sudske postupke pred sudovima u Engleskoj i Walesu kad god se u obzir uzima pravo druge zemlje.

Pravilnik o parničnom postupku odnosi se na postupovna pravila za građanske sudove u Engleskoj i Walesu te uključuje rokove za različite vrste tužbi.

4 Ako je akt ili formalnost potrebno provesti unutar danog razdoblja, kada treba započeti?

Datum početka roka obično je datum na koji se odvio relevantni događaj. Na primjer, kao početak roka od 14 dana za podnošenje odgovora na tražbinu računa se dan primitka obrasca tražbine ili pojedinosti o tražbini, ako se dostavljaju zasebno (podložno pravilima o pretpostavljenoj dostavi – vidjeti u nastavku). Osim toga, kao početak roka od šest godina za izvršenje presude računa se datum na koji je presuda postala izvršiva.

5 Može li na početno vrijeme utjecati ili ga izmijeniti način prijenosa ili dostava dokumenata (osobna dostava putem sudskog službenika ili dostava poštom)?

Uobičajen način dostave pismena koji se primjenjuje jest dostava prvog sljedećeg radnog dana (first class post). Ako se pismena dostavljaju dostavom prvog sljedećeg radnog dana, smatra se da su dostavljena drugog dana nakon slanja.

Dodatne informacije o pretpostavljenim datumima dostave za druge načine neosobne dostave, npr. razmjenu pismena, dostavu pismena na potvrđenu adresu ili ostavljanju pismena na navedenoj adresi, slanje telefaksom ili drugim elektroničkim sredstvima mogu se pronaći u dijelu 6. Pravilnika o parničnom postupku.

6 Ako vrijeme počne teći uslijed nekog događaja, uzima li se dan kada se taj događaj dogodio u obzir pri izračunu vremenskog razdoblja?

Ako se rok izražava u broju dana, pri izračunu broja dana ne računa se dan početka roka i, ako je kraj roka utvrđen određenim događajem, dan kad se taj događaj odvio. Primjeri izračuna tih dana mogu se pronaći u dijelu 2. Pravilnika o parničnom postupku.

7 Ako se vremensko ograničenje iskazuje u danima, odnosi li se navedeni broj dana na kalendarske ili radne dane?

Ako sud donese presudu, nalog ili uputu kojima se određuje rok za poduzimanje bilo koje radnje, zadnji datum za izvršenje te radnje mora, kad god je to izvedivo, biti izražen kao kalendarski datum te mora uključivati dio dana do kojeg radnja mora biti izvršena. Ako se datum do kojeg radnja mora biti izvršena navodi u bilo kojem pismenu, mora se, kad god je to moguće, izraziti kao kalendarski datum.

Na primjer, ako je osobi dostavljeno pismeno 4. travnja, a od nje se zahtijeva da odgovori u roku od 14 dana od dostave pismena, trebala bi odgovoriti prije 18. travnja.

Međutim, ako je utvrđeni rok kraći od pet dana neće se računati subota, nedjelja i državni praznici.

8 Kada se takvo razdoblje izražava u tjednima, mjesecima ili godinama?

Ako se u bilo kojoj presudi, nalogu, uputi ili drugom pismenu upotrebljava izraz „mjesec”, podrazumijeva se kalendarski mjesec.

Ako je rok izražen u godinama, iako za to ne postoji izričito pravilo, mora se analogno primjenjivati dio 2.10. Pravilnika o parničnom postupku. Stoga, ako se u bilo kojoj presudi, nalogu, uputi ili drugom pismenu upotrijebi izraz „godina”, podrazumijeva se kalendarska godina.

9 Kada rok ističe ako je izražen u tjednima, mjesecima ili godinama?

Ako se kraj roka utvrđuje upućivanjem na određeni događaj, ne računa se dan kad se taj događaj odvio. Pogledajte i odgovor na prethodno pitanje br. 6.

10 Ako rok istječe u subotu, nedjelju, na državni praznik ili neradni dan, produljuje li se do prvog sljedećeg radnog dana?

Ako rok određen Pravilnikom o parničnom postupku, odnosno dopunskim pravilom, za bilo koju radnju koja se nalaže presudom ili sudskim nalogom, a koja se mora izvršiti u sudskoj pisarnici, završava na dan kad je pisarnica zatvorena, ta će se radnja smatrati pravodobno izvršenom ako se izvrši prvog sljedećeg dana na koji je pisarnica otvorena. To se pravilo primjenjuje kad god je riječ o vremenskom ograničenju.

11 Produljuju li se rokovi u određenim okolnostima? Pod kojim je uvjetima moguće iskoristiti takvo produljenje?

Ako se obrazac tražbine dostavlja izvan područja nadležnosti, primjenjuju se posebna pravila. Na primjer, ako se dostavlja u državu članicu EU-a ili državu ugovornicu Haške konvencije iz 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, rok za podnošenje potvrde o dostavi iznosi 21 dan od datuma dostave obrasca tražbine ili pojedinosti o tražbini. Rok za podnošenje odgovora na tražbinu iznosi 21 dan od datuma dostave pojedinosti o tražbini ili, ako tuženik podnese potvrdu o dostavi, 35 dana od datuma dostave pojedinosti o tražbini. Ako se dostavlja u bilo koje drugo državno područje države ugovornice Haške konvencije iz 1965., rok za podnošenje potvrde o dostavi iznosi 31 dan od datuma dostave obrasca tražbine ili pojedinosti o tražbini. Rok za podnošenje odgovora na tražbinu iznosi 31 dan od datuma dostave pojedinosti o tražbini ili, ako tuženik podnese potvrdu o dostavi, 45 dana od datuma dostave pojedinosti o tražbini. Dodatne pojedinosti mogu se pronaći u dijelu 6. Pravilnika o parničnom postupku.

Ako se dostavlja u bilo koju drugu zemlju, rok za podnošenje potvrde o dostavi ili odgovora na tražbinu jednak je broju dana, navedenom u tablici (dostupnoj putem poveznice u nastavku), nakon dostave pojedinosti o tražbini ili, ako je tuženik podnio potvrdu o dostavi, broju dana navedenom u tablici koji je uvećan za dodatnih 14 dana od dostave pojedinosti o tražbini. Tablica se može pronaći u okviru dopunskog pravila 6.B Pravilnika o parničnom postupku.

12 Koje je vremensko ograničenje za žalbe?

Rok za podnošenje žalbe protiv presude iznosi 14 dana. Rok za podnošenje zahtjeva sucu za preispitivanje odluke određenog nadležnog tijela, ako u skladu sa zakonom na to imate pravo, iznosi 28 dana, osim ako je u predmetnom zakonu navedeno drukčije.

13 Mogu li sudovi promijeniti vremenska ograničenja, posebice ona za dolazak na sud, ili pak utvrditi određeni datum za to?

Ako smatra da za to postoje izvanredni razlozi, tužitelj može zatražiti od suda da odmah razmotri zahtjev i da se tuženiku ne dostavi pismeno, tj. postupak „ex parte” ili „bez davanja obavijesti”. Ako sudac izda nalog „ex parte” ili „bez davanja obavijesti”, tužitelj će dobiti novi termin za pojavljivanje pred sudom. Tuženik će imati pravo prisustvovati toj raspravi kako bi sudac mogao saslušati obje stranke prije nego što odluči o odobravanju drugog naloga.

Daljnje mogućnosti produljenja roka predviđene su u dijelu II. Zakona o zastari iz 1980. Na primjer, može doći do produljenja roka zastare u predmetima u kojima je tužitelj osoba s invaliditetom (članak 28. Zakona o zastari iz 1980.).

Osim ako je u Pravilniku parničnog postupka ili dopunskom pravilu određeno drukčije ili ako sud ne naloži drukčije, rok kojim se na temelju pravila ili sudske odluke određenoj osobi nalaže poduzimanje bilo koje radnje može se izmijeniti pisanim sporazumom stranaka. Nadalje, suci imaju široke ovlasti u pogledu upravljanja predmetima na temelju kojih mogu mijenjati rokove.

14 Gubi li stranka, koja boravi u mjestu u kojem bi joj se odobrilo produljenje roka, tu prednost ako ju se o radnji koju može poduzeti obavijesti u mjestu u kojem osobe sa stalnim boravištem ne mogu iskoristiti tu pogodnost?

Ne, stranka ne bi izgubila pravo na tu pogodnost.

15 Koje su posljedice nepridržavanja rokova?

Ako tuženik ne podnese odgovor na tražbinu ili potvrdu o dostavi u propisanom roku, tužitelj može podnijeti zahtjev za donošenje presude zbog ogluhe. Međutim, tuženik i dalje ima mogućnost podnošenja žalbe protiv te odluke te sud može poništiti takvu presudu.

Primjenjuju se i druge sankcije povezane s upravljanjem predmetima. Na primjer, ako stranka u određenom roku mora nešto podnijeti, npr. izvješće vještaka, a to ne učini, sud može ocijeniti to izvješće nedopuštenim.

Sud može primjenjivati i sankcije kao što je sankcija za nepoštovanje suda.

16 Ako rok istekne, koji su pravni lijekovi dostupni osobama koje su propustile rokove, odnosno strankama koje su odsutne?

Stranka koja nije ispunila svoje obveze može se obratiti sudu i zatražiti produljenje roka. Ako je sud donio presudu zbog ogluhe na temelju nepoštovanja propisanog roka, stranka može podnijeti žalbu ili zatražiti poništenje te odluke.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Pravilnik o parničnom postupku

Posljednji put ažurirano: 03/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.