Rokovi za provedbu postupaka

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje su vrste rokova važne za građanske postupke?

Općim postupkom iz poglavlja 12. Zakona Malte propisano je da tuženik za svoj odgovor na tužbeni zahtjev ima 20 dana od datuma dostave. Međutim, postoje posebni zakoni kojima su propisani drukčiji rokovi.

2 Popis različitih dana koji su u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. predviđeni kao neradni dani.

1. siječnja, 10. veljače, 19. ožujka, 31. ožujka, Veliki petak, 1. svibnja, 7. lipnja, 29. lipnja, 15. kolovoza, 8. rujna, 21. rujna, 8. prosinca, 13. prosinca, 25. prosinca.

3 Koja se opća pravila primjenjuju na vremenska ograničenja za različite građanske postupke?

Općenito, osoba protiv koje je pokrenut građanski postupak ima rok od 20 dana za dostavu svojeg odgovora sudu. Međutim, postoje posebni zakoni kojima su propisani kraći ili duži rokovi, ovisno o predmetu.

4 Ako je akt ili formalnost potrebno provesti unutar danog razdoblja, kada treba započeti?

Od datuma dostave.

5 Može li na početno vrijeme utjecati ili ga izmijeniti način prijenosa ili dostava dokumenata (osobna dostava putem sudskog službenika ili dostava poštom)?

Ne, način slanja ne utječe na početni datum. U obzir se uzima datum dostave.

6 Ako vrijeme počne teći uslijed nekog događaja, uzima li se dan kada se taj događaj dogodio u obzir pri izračunu vremenskog razdoblja?

Općenito gledano, rok počinje teći od sljedećeg dana. Međutim, moguće je da je zakonom određen rok ili da sud odredi rok u čije se računanje uključuje i datum dostave.

7 Ako se vremensko ograničenje iskazuje u danima, odnosi li se navedeni broj dana na kalendarske ili radne dane?

U malteškom pravu, osim ako nije izričito navedeno da se zakon odnosi na radne dane, dani navedeni u zakonu smatraju se kalendarskim danima.

8 Kada se takvo razdoblje izražava u tjednima, mjesecima ili godinama?

Pri izračunavanju roka dan se smatra razdobljem u trajanju od 24 sata, dok se mjeseci i godine izračunavaju prema kalendaru.

9 Kada rok ističe ako je izražen u tjednima, mjesecima ili godinama?

Pri izračunavanju roka dan se smatra razdobljem u trajanju od 24 sata, dok se mjeseci i godine izračunavaju prema kalendaru.

10 Ako rok istječe u subotu, nedjelju, na državni praznik ili neradni dan, produljuje li se do prvog sljedećeg radnog dana?

Da, ako rok istječe na neradni dan (tj. u subotu, nedjelju ili na državni praznik), pomiče se na sljedeći radni dan, u skladu s poglavljem 12. člankom 108. Zakona Malte.

11 Produljuju li se rokovi u određenim okolnostima? Pod kojim je uvjetima moguće iskoristiti takvo produljenje?

Rok se može produžiti samo uz odobrenje suda, a tuženiku je dopušteno da dostavi svoj odgovor ako može osigurati, na način koji sud smatra zadovoljavajućim, čvrste razloge zašto nije dostavio odgovor pod prisegom.

12 Koje je vremensko ograničenje za žalbe?

Nakon izricanja presude prvostupanjskog suda osoba može podnijeti žalbu u roku od 20 (kalendarskih) dana od datuma izricanja presude. Tuženik ima rok od 20 dana za odgovor. U ustavnim predmetima, ako je postupak pokrenut zahtjevom, rok je za žalbu 20 dana od izricanja presude. Ako sud upućuje predmet Ustavnom sudu, žalba mora biti podnesena u roku od osam radnih dana. Tuženik u ustavnom predmetu ima rok od osam radnih dana za dostavu svojeg odgovora. Ako se podnosi žalba na odluku prije konačne presude, žalba mora biti podnesena u roku od šest dana od datuma čitanja odluke na javnoj raspravi. To je uobičajeni postupak. Međutim, potrebno je napomenuti da postoje posebni zakoni kojima su propisani drukčiji rokovi za podnošenje žalbe ako se žalba podnosi protiv odluka sudova koji nisu ovdje navedeni.

13 Mogu li sudovi promijeniti vremenska ograničenja, posebice ona za dolazak na sud, ili pak utvrditi određeni datum za to?

Ročišta za sve redovne građanske predmete moraju se zakazati u roku od dva mjeseca i moraju se održavati svaka dva mjeseca. Sud može odlučiti da se ročišta neće zakazivati u razdoblju od 16. srpnja do 15. rujna svake godine.

U ustavnim predmetima sud mora utvrditi datum rasprave koji pada unutar osam radnih dana od datuma podnošenja zahtjeva ili od datuma dostave tuženikova odgovora u roku koji je određen za taj odgovor ili, ako nije dostavljen nikakav odgovor, od isteka tog roka.

U slučaju skraćenog ili posebnog postupka, tuženika se mora pozvati na sud najranije 15, a najkasnije 30 dana od datuma dostave obavijesti o postupku.

14 Gubi li stranka, koja boravi u mjestu u kojem bi joj se odobrilo produljenje roka, tu prednost ako ju se o radnji koju može poduzeti obavijesti u mjestu u kojem osobe sa stalnim boravištem ne mogu iskoristiti tu pogodnost?

Na Malti ne postoje mjesta gdje stanovnik može imati pravo na produženje roka.

15 Koje su posljedice nepridržavanja rokova?

Smatra se da stranka koja se ne pridržava rokova ne poštuje sud i gubi pravo na dostavu odgovora i iznošenje dokaza. Međutim, prije izricanja presude sud će tuženiku ipak dati kratak i konačan rok za dostavu pisanog ili usmenog očitovanja na tužiteljev zahtjev. Stranka koja ne ispunjava obveze zadržava pravo na podnošenje žalbe protiv konačne presude ako joj ona ne ide u prilog.

16 Ako rok istekne, koji su pravni lijekovi dostupni osobama koje su propustile rokove, odnosno strankama koje su odsutne?

Od stranaka se zahtijeva da dostave opravdanje za ogluhu. Ako sud odluči da je stranka imala dobar razlog za ogluhu, može joj dopustiti da dostavi odgovor.

Posljednji put ažurirano: 24/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.