Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Rokovi za provedbu postupaka

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje su vrste rokova važne za građanske postupke?

Rok za podnošenje odgovora na tražbinu – u postupku pred Visokim sudom tuženik ako ima boravište u Sjevernoj Irskoj, trebao bi se upustiti u postupak pred sudom u roku od 14 dana od dostave podneska (članak 10.) (uključujući dan dostave), iako se može upustiti u postupak sa zakašnjenjem u bilo kojem trenutku prije nego protiv njega bude donesena presuda. Za upuštanje u postupak nakon donošenja presude potreban je dopust (ili dopuštenje) (članak 12. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980.). Tuženik bi trebao dostaviti obranu u roku od šest tjedana od dostave izjave o tražbini, šest tjedana nakon upuštanja u postupak ili šest tjedana nakon što je dobio dopuštenje za obranu, ovisno o tome koji je od tih događaja najkasniji (članak 18.). U postupku pred regionalnim sudom, tuženik bi trebao dostaviti obavijest o namjeri obrane u roku od 21 dana od dostave tužbe (članak 12. Pravilnika regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981.).

Rok za izvršenje presude – u skladu s člankom 16. Uredbe o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989. tužba na temelju presude ne može se podnijeti nakon isteka roka od šest godina od datuma na koji je presuda postala izvršiva.

Rokovi zastare – u pravilu se primjenjuje rok zastare od šest godina koji je primjenjiv, na primjer, na:

 • rok za podnošenje tužbe za naknadu štete (članak 6. Uredbe o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989.)
 • rok za predmete koji uključuju uzastopne konverzije i gašenje prava vlasništva vlasnika konvertirane imovine (članak 17. Uredbe o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989.).

Rokovi zastare razlikuju se za druge vrste predmeta. Na primjer:

rok za podnošenje tužbe u pogledu tjelesne ozljede iznosi tri godine (članak 7. Uredbe o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989.).

2 Popis različitih dana koji su u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. predviđeni kao neradni dani.

Članak 3. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. zajedno s člankom 5. Zakona o tumačenju iz 1978. i članak 43. Pravilnika regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981. zajedno s člankom 39. Zakona o tumačenju (Sjeverna Irska) iz 1954. odnose se na primjenu i tumačenje Pravilnika Vrhovnog suda odnosno Pravilnika regionalnih sudova u smislu izračuna rokova.

Osim subote i nedjelje, u Sjevernoj Irskoj neradni su dani državni praznici koji se navode u nastavku:

 • Nova godina: 1. siječnja
 • Dan sv. Patrika: 17. ožujka
 • Uskrsni ponedjeljak: ponedjeljak nakon Uskrsa
 • Uskrsni utorak: utorak nakon Uskrsa
 • Državni praznik početkom svibnja: prvi ponedjeljak u svibnju
 • Proljetni državni praznik: zadnji ponedjeljak u svibnju
 • Državni praznici u srpnju: 12. i 13. srpnja
 • Ljetni državni praznik: zadnji ponedjeljak u kolovozu
 • Božić: 25. prosinca
 • Sveti Stjepan: 26. prosinca.

Ako je Božić, Sveti Stjepan ili Nova godina dan vikenda, sljedeći radni dan bit će državni praznik. Na primjer, ako su 25. i 26. prosinca subota odnosno nedjelja, sljedeći ponedjeljak i utorak bit će državni praznici.

Osim toga, svi su sudovi zatvoreni još jedan dan u vrijeme Božića i na Veliki petak.

3 Koja se opća pravila primjenjuju na vremenska ograničenja za različite građanske postupke?

Uredba o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989. – tom se uredbom propisuje nekoliko rokova za pokretanje sudskog postupka i utvrđuju se drugi rokovi u kojima se, na primjer, mora izvršiti presuda i stranke moraju poduzeti određene radnje. Dodatne informacije navedene su u odgovoru na prethodno pitanje 1.

Uredba o stranim rokovima zastare (Sjeverna Irska) iz 1985. – tom se uredbom predviđa da se prema svim zakonima koji se odnose na zastaru tužbi, za potrebe predmeta u kojima se primjenjuje strano pravo ili odluke stranih sudova, postupa kao s materijalnim, a ne postupovnim pitanjem. Ta se uredba primjenjuje na arbitražne postupke i sudske postupke pred sudovima u Sjevernoj Irskoj kad god se u obzir uzima pravo druge zemlje.

Pravilnik Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. i Pravilnik regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981. – ta se postupovna pravila primjenjuju na građanske sudove u Sjevernoj Irskoj i uključuju rokove za podnošenje različitih tužbi.

4 Ako je akt ili formalnost potrebno provesti unutar danog razdoblja, kada treba započeti?

Datum početka roka za podnošenje odgovora na tužbu obično počinje teći od datuma dostave tužbe – vidjeti odgovor na prethodno pitanje 1. U skladu s Uredbom o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989. kao datum početka roka obično se računa datum relevantnog događaja, na primjer, kao datum početka roka od šest godina za izvršenje presude računa se datum na koji je presuda postala izvršiva.

5 Može li na početno vrijeme utjecati ili ga izmijeniti način prijenosa ili dostava dokumenata (osobna dostava putem sudskog službenika ili dostava poštom)?

Može. Ako se podnesak šalje poštom ili umeće u poštanski sandučić, smatra se dostavljenim sedmog dana (uključujući vikend) nakon tog čina (članak 10. pravilo 1. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980.), iako bi se, ako je poslan u nedjelju, vjerojatno smatrao dostavljenim u ponedjeljak odnosno osam dana nakon slanja. Isto tako, ako tužbu dostavlja odvjetnik putem dostave prvog sljedećeg radnog dana, ona se smatra dostavljenom sedmog radnog dana nakon slanja (ne računajući dan slanja), ali za razliku od pravila koje se primjenjuje na Visoki sud, rok od sedam dana ne uključuje subotu, nedjelju i državne praznike (članak 43. pravilo 19.A Pravilnika regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981.).

6 Ako vrijeme počne teći uslijed nekog događaja, uzima li se dan kada se taj događaj dogodio u obzir pri izračunu vremenskog razdoblja?

Članak 3. pravilo 2. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. primjenjuje se na svaki rok utvrđen Pravilnikom ili bilo kojom presudom, nalogom ili uputom za poduzimanje bilo koje radnje. Ako se zahtijeva da se radnja poduzme u određenom roku nakon ili od određenog datuma, takav rok obično počinje odmah nakon tog datuma. Ako se zahtijeva da se radnja poduzme određeni broj dana prije ili nakon određenog datuma, taj broj označava najmanji broj dana koji mora proći između dana na koji je poduzeta radnja i tog datuma, ne računajući ta dva datuma.

Članak 43. pravilo 17. Pravilnika regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981. primjenjuje se na rokove utvrđene Pravilnikom. Ako je potrebno poduzeti neku radnju u određenom roku od ili nakon određenog događaja, rok počinje teći od završetka dana na koji se taj događaj odvio, osim ako se ne izrazi da uključuje taj dan.

7 Ako se vremensko ograničenje iskazuje u danima, odnosi li se navedeni broj dana na kalendarske ili radne dane?

Člankom 3. pravilom 2. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. predviđa se da ako je riječ o roku od sedam dana ili manje koji uključuje subotu, nedjelju ili državni praznik, Božić ili Veliki petak, ti se dani neće uračunati. Člankom 3. pravilom 3. predviđeno je da se, osim ako sud naloži drukčije, razdoblje Dugog odmora, odnosno ljetnog odmora, isključuje iz izračuna svakog roka propisanog Pravilnikom ili bilo kojim nalogom ili uputom za dostavu, podnošenje ili izmjenu podneska. Člankom 3. pravilom 4. predviđa se da ako rok propisan Pravilnikom ili bilo kojom presudom, nalogom ili uputom za poduzimanje bilo koje radnje u bilo kojoj pisarnici Vrhovnog suda istekne na dan na koji je ta pisarnica zatvorena, te zbog tog razlog ta radnja ne može biti poduzeta tog dana, radnja će se smatrati pravodobno poduzetom ako se poduzme prvog sljedećeg dana na koji je pisarnica otvorena.

Člankom 43. pravilom 17. Pravilnika regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981. predviđa se da kada se Pravilnikom zahtijeva poduzimanje bilo koje radnje u roku od najviše tri dana, to isključuje subotu, nedjelju ili drugi dan na koji je pisarnica zatvorena. Ako rok propisan za poduzimanje bilo koje radnje istječe u subotu, nedjelju ili drugi dan na koji je pisarnica zatvorena, ta se radnja može poduzeti prvog sljedećeg dana na koji je pisarnica otvorena. Potonja odredba odnosi se i na rokove propisane dekretom ili nalogom.

8 Kada se takvo razdoblje izražava u tjednima, mjesecima ili godinama?

Člankom 3. pravilom 1. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. predviđa se da, ne dovodeći u pitanje članak 5. Zakona o tumačenju iz 1978. u pogledu njegove primjene na Pravilnik, riječ „mjesec” navedena u bilo kojoj presudi, nalogu, uputi ili drugom pismenu podrazumijeva kalendarski mjesec, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije.

Ako se rok izražava u godinama, iako za to ne postoji izričito pravilo, izrazom „godina” koji se navodi u bilo kojoj presudi, nalogu, uputi ili drugom pismenu analogno se podrazumijeva kalendarska godina.

Na postupke koji se vode pred regionalnim sudom primjenjuje se članak 39. Zakona o tumačenju (Sjeverna Irska) iz 1954. i njime se predviđa da „godina” označava 12 (kalendarskih) mjeseci, a „mjesec” kalendarski mjesec.

9 Kada rok ističe ako je izražen u tjednima, mjesecima ili godinama?

Člankom 3. pravilom 2. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. predviđa se da, ako se radnja mora poduzeti u određenom roku ili ne kasnije od određenog roka prije određenog datuma, rok završava neposredno prije tog datuma.

U Pravilniku regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981., na temelju članka 39. Zakona o tumačenju (Sjeverna Irska) iz 1954., rok koji završava na određeni dan ili se računa do određenog dana uključuje i taj dan.

10 Ako rok istječe u subotu, nedjelju, na državni praznik ili neradni dan, produljuje li se do prvog sljedećeg radnog dana?

Člankom 3. pravilom 2. Pravilnika Visokog suda (Sjeverna Irska) iz 1980. predviđa se da ako je riječ o roku od sedam dana ili manje koji uključuje subotu, nedjelju ili državni praznik, Božić ili Veliki petak, ti se dani neće uračunati. Člankom 3. pravilom 3. predviđeno je da se, osim ako sud naloži drukčije, razdoblje Dugog odmora, odnosno ljetnog odmora, isključuje iz izračuna svakog roka propisanog Pravilnikom ili bilo kojim nalogom ili uputom za dostavu, podnošenje ili izmjenu podneska. Člankom 3. pravilom 4. predviđa se da ako rok propisan Pravilnikom ili bilo kojom presudom, nalogom ili uputom za poduzimanje bilo koje radnje u bilo kojoj pisarnici Vrhovnog suda istekne na dan na koji je ta pisarnica zatvorena, te zbog tog razlog ta radnja ne može biti poduzeta tog dana, radnja će se smatrati pravodobno poduzetom ako se poduzme prvog sljedećeg dana na koji je pisarnica otvorena.

11 Produljuju li se rokovi u određenim okolnostima? Pod kojim je uvjetima moguće iskoristiti takvo produljenje?

-

12 Koje je vremensko ograničenje za žalbe?

Rok za podnošenje žalbe protiv presuda Visokog suda u pravilu iznosi šest tjedana, a protiv odluka regionalnog suda 21 dan. Rok za podnošenje zahtjeva sucu za preispitivanje odluke određenog nadležnog tijela, ako u skladu sa zakonom na to imate pravo, iznosi 21 dan, osim ako je u predmetnom zakonu navedeno drukčije.

13 Mogu li sudovi promijeniti vremenska ograničenja, posebice ona za dolazak na sud, ili pak utvrditi određeni datum za to?

Ako smatra da za to postoje izvanredni razlozi, tužitelj može zatražiti od suda da odmah razmotri zahtjev i da se tuženiku ne dostavi pismeno, tj. postupak „ex parte” ili „bez davanja obavijesti”. Ako sudac izda nalog „ex parte” ili „bez davanja obavijesti”, tužitelj će dobiti novi termin za pojavljivanje pred sudom. Tuženik će imati pravo prisustvovati tom saslušanju kako bi sudac mogao saslušati obje stranke prije nego što odluči o odobravanju drugog naloga.

Daljnje mogućnosti produljenja roka predviđene su u dijelu IV. Uredbe o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989. Na primjer, može doći do produljenja roka zastare u predmetima u kojima je tužitelj osoba s invaliditetom (članak 48. Zakona o zastari iz 1980.).

Osim ako je pravilima suda određeno drukčije ili ako sud ne naloži drukčije, rok kojim se na temelju pravila ili sudske odluke određenoj osobi nalaže poduzimanje bilo koje radnje može se izmijeniti pisanim sporazumom stranaka. Nadalje, suci imaju široke ovlasti na temelju kojih mogu mijenjati rokove.

14 Gubi li stranka, koja boravi u mjestu u kojem bi joj se odobrilo produljenje roka, tu prednost ako ju se o radnji koju može poduzeti obavijesti u mjestu u kojem osobe sa stalnim boravištem ne mogu iskoristiti tu pogodnost?

Ne, stranka ne gubi pravo na takvu pogodnost propisanu stranim zakonodavstvom.

15 Koje su posljedice nepridržavanja rokova?

Ako tuženik ne podnese odgovor na postupak ili potvrdu o dostavi u propisanom roku, tužitelj može podnijeti zahtjev za donošenje presude zbog ogluhe. Međutim, tuženik i dalje ima mogućnost podnošenja žalbe protiv te odluke te sud može poništiti takvu presudu.

Primjenjuju se i druge sankcije povezane s upravljanjem predmetima. Na primjer, ako stranka u određenom roku mora nešto podnijeti, npr. izvješće vještaka, a to ne učini, sud može ocijeniti to izvješće nedopuštenim.

Sud može primjenjivati i sankcije kao što je sankcija za nepoštovanje suda.

16 Ako rok istekne, koji su pravni lijekovi dostupni osobama koje su propustile rokove, odnosno strankama koje su odsutne?

Stranka koja nije ispunila svoje obveze može se obratiti sudu i zatražiti produljenje roka. Ako je sud donio presudu zbog ogluhe na temelju nepoštovanja propisanog roka, stranka može podnijeti žalbu ili zatražiti poništenje te odluke.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.