Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Rokovi za provedbu postupaka

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje su vrste rokova važne za građanske postupke?

Rok za podnošenje odgovora na tražbinu

Za predmete koji se vode pred Vrhovnim građanskim sudom u kojima se dostava pismena izvršava u Europi i izvan nje, rok iznosi 21 dan od datuma dostave. U određenim slučajevima kada dostava nije izvršena na način propisan tim pravilima, rok iznosi 42 dana.

Za predmete koji se vode pred grofovijskim sudovima u kojima se dostava izvršava u Europi rok iznosi 21 dan od datuma dostave. Za sve predmete u kojima se dostava izvršava izvan Europe rok iznosi 42 dana od datuma dostave.

Više informacija moguće je pronaći na sljedećoj poveznici:

Postoje i pravila o jednostavnom postupku i tužbama male vrijednosti za povrat iznosa do 5000 GBP.

Prekluzivni rokovi ili rokovi zastare

U škotskom pravu rokovi u kojima se mora pokrenuti sudski postupak određeni su pravnim pojmovima zastare i prekluzije. Zastara je postupovno pravilo, vrsta obrane, prema kojem određena prava i obveze (iako ostaju na snazi) postaju pravno neizvršive nakon isteka određenog roka. Prekluzija je pravilo materijalnog prava koje funkcionira tako da po isteku određenog roka prestaje pravo ili obveza neke osobe.

Postojeće pravo nalazi se u Zakonu o prekluziji i zastari (Škotska) iz 1973. (kako je izmijenjen).

Odredbe o prekluziji postaju valjane po prestanku ugovornih prava i obveza. Rokovi se razlikuju ovisno o prirodi obveze.

Zakonom je predviđen rok zastare za tužbe za naknadu štete, tjelesne ozljede i klevetu te tužbe u pogledu odgovornosti za neispravne proizvode. Rok zastare iznosi tri godine od saznanja o šteti, iako sudovi imaju diskrecijsko pravo dopustiti pokretanje postupka i nakon isteka tog roka ako to smatraju pravičnim.

Raznim drugim zakonima isto se tako utvrđuju različiti rokovi zastare, na primjer kad je riječ o zastari podnošenja tužbi u vezi sa zračnim, cestovnim, pomorskim i željezničkim prijevozom (osoba ili robe).

Možete saznati podliježe li određena tužba koju biste željeli podnijeti određenim rokovima traženjem pravnog savjeta odvjetnika ili Ureda za savjetovanje građana.

2 Popis različitih dana koji su u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. predviđeni kao neradni dani.

Osim subote i nedjelje, u Škotskoj neradni su dani državni praznici navedeni u nastavku:

  • Nova godina: 1. siječnja
  • Praznik nove godine: 2. siječnja
  • Veliki petak: petak prije Uskrsa
  • Državni praznik početkom svibnja: prvi ponedjeljak u svibnju
  • Proljetni državni praznik: zadnji ponedjeljak u svibnju
  • Ljetni državni praznik: prvi ponedjeljak u kolovozu
  • Božić: 25. prosinca
  • Sveti Stjepan: 26. prosinca.

Ako je Božić, Sveti Stjepan, Nova godina ili 2. siječnja dan vikenda, sljedeći radni dan postaje državni praznik. Na primjer, ako su 25. i 26. prosinca subota odnosno nedjelja, sljedeći ponedjeljak i utorak državni su praznici.

Svi navedeni neradni dani propisani su Prilogom 1. Zakonu o bankarstvu i financijskom poslovanju iz 1971., osim proljetnog državnog praznika i Svetog Stjepana koji podliježu Kraljevskom proglasu.

3 Koja se opća pravila primjenjuju na vremenska ograničenja za različite građanske postupke?

Prekluzija i zastara

Zakonom o prekluziji i zastari (Škotska) iz 1973., kako je izmijenjen utvrđene su detaljne odredbe o izračunu različitih prekluzivnih rokova i rokova zastare kako je opisano u odgovoru na pitanje 1.

4 Ako je akt ili formalnost potrebno provesti unutar danog razdoblja, kada treba započeti?

Datum početka određuje se prema datumu dostave.  Za dostave poštom, datum izvršenja dostave dan je nakon slanja pismena/poziva.  Kad je riječ o pozivima čiji datum isteka istječe na dan vikenda ili državni ili sudski praznik, datum isteka efektivno se produljuje do prvog sljedećeg dana koji nije dan vikenda ili do prvog sljedećeg radnog dana.

5 Može li na početno vrijeme utjecati ili ga izmijeniti način prijenosa ili dostava dokumenata (osobna dostava putem sudskog službenika ili dostava poštom)?

Datum početka uvijek je datum dostave, bez obzira na način dostave.  Za pojedinosti o definiciji datuma dostave vidjeti odgovor na pitanje 4.

6 Ako vrijeme počne teći uslijed nekog događaja, uzima li se dan kada se taj događaj dogodio u obzir pri izračunu vremenskog razdoblja?

Datum radnje.  Prvi dan nakon dana dostave pri izračunu roka računat će se kao prvi dan (u skladu s pojedinostima o praznicima iz pitanja 4.).

7 Ako se vremensko ograničenje iskazuje u danima, odnosi li se navedeni broj dana na kalendarske ili radne dane?

Odnosi se na kalendarske dane (ali vidjeti i pitanje 4. o praznicima itd.).  Iako rokovi ne mogu isteći na neradni dan, u izračun roka uključeni su svi ostali neradni dani.

8 Kada se takvo razdoblje izražava u tjednima, mjesecima ili godinama?

Kad god se u pismenima pojavljuje izraz „mjesec”, podrazumijeva se kalendarski mjesec.

9 Kada rok ističe ako je izražen u tjednima, mjesecima ili godinama?

Rokovi istječu u skladu s načelima navedenima u prethodnim pitanjima, tj. ovisno o roku, to je posljednji dan, uzimajući u obzir da izračun počinje od dana nakon datuma dostave.

10 Ako rok istječe u subotu, nedjelju, na državni praznik ili neradni dan, produljuje li se do prvog sljedećeg radnog dana?

Da. Vidjeti odgovor na pitanje 4.

11 Produljuju li se rokovi u određenim okolnostima? Pod kojim je uvjetima moguće iskoristiti takvo produljenje?

Sud može produljiti rok za obavijest o dostavi ako je slučaj opravdan i ako se uvjeri da je to potrebno.

12 Koje je vremensko ograničenje za žalbe?

Tuženik ima 14 dana od datuma obavijesti o konačnom ili privremenom nalogu da Vrhovnom građanskom sudu podnese žalbu na tu odluku i obavijesti sud o svojoj namjeri.

Rok za podnošenje žalbe na određene odluke grofovijskih sudova od 1. siječnja 2016. produljen je s 14 na 28 dana.  Te se žalbe sada podnose izravno Grofovijskom žalbenom sudu.

Žalbe u okviru tužbi male vrijednosti i jednostavnog postupka i dalje se podnose grofovijskim sudovima, a rok za žalbu i dalje iznosi 14 dana.

Treba napomenuti da ako je zakonodavstvom predviđen rok za žalbe koji se odnosi na posebne vrste žalbi, npr. žalbe na odluke zakonom ovlaštenih tijela, različit od rokova iz Pravilnika, primjenjivat će se predmetni rok.

13 Mogu li sudovi promijeniti vremenska ograničenja, posebice ona za dolazak na sud, ili pak utvrditi određeni datum za to?

Samo u iznimnim okolnostima. Kad je riječ o skraćenim rokovima, minimalni rok bio bi 48 sati. Samo se u slučajevima u kojima se u predmetima koji se odnose na dobrobit djece izdaju privremene zabrane u potpunosti može osloboditi od obveze prethodnog obavještavanja tuženika. U takvim bi se slučajevima datum održavanja rasprave svakako mogao naknadno odrediti kako bi se svim strankama osiguralo pravo na zakonito postupanje.

14 Gubi li stranka, koja boravi u mjestu u kojem bi joj se odobrilo produljenje roka, tu prednost ako ju se o radnji koju može poduzeti obavijesti u mjestu u kojem osobe sa stalnim boravištem ne mogu iskoristiti tu pogodnost?

Ne.

15 Koje su posljedice nepridržavanja rokova?

Ako tuženik ne iznese svoju obranu protiv tužbe, presuda se može donijeti u njegovoj odsutnosti, u slučaju da to zatraži tužitelj. Tuženik u svakom slučaju može na to podnijeti žalbu, na način opisan u odgovoru na pitanje 12.

16 Ako rok istekne, koji su pravni lijekovi dostupni osobama koje su propustile rokove, odnosno strankama koje su odsutne?

Tuženik može od suda zatražiti produljenje roka. Ako je presuda već donesena (u odsutnosti), tuženik može sudu podnijeti zahtjev za opoziv, u skladu s primjenjivim pravilima suda.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.