Rokovi za provedbu postupaka

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje su vrste rokova važne za građanske postupke?

(a) Zakonski – njihovo je trajanje utvrđeno zakonom;

(b) sudski – sud može produljiti rok na prijedlog predmetnog subjekta.

2 Popis različitih dana koji su u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. predviđeni kao neradni dani.

Neradni su dani oni dani u tjednu određeni za odmor radnika te zakonom utvrđeni praznici.

(a) Neradni dani u Slovačkoj: 6. siječnja, Veliki petak, Uskrs, Uskrsni ponedjeljak, 1. svibnja, 8. svibnja, 15. rujna, 1. studenoga, 24. prosinca, 25. prosinca, 26. prosinca;

(b) zakonom utvrđeni praznici u Slovačkoj: 1. siječnja, 5. srpnja, 29. kolovoza, 1. rujna, 17. studenoga.

3 Koja se opća pravila primjenjuju na vremenska ograničenja za različite građanske postupke?

(a) U skladu sa Zakonom br. 160/2015, Zakonom o parničnom postupku (zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok), osim ako postoje suprotne odredbe, rok za obavljanje radnje utvrđuje sud. Dan nastupa događaja koji određuje početak roka nije uključen u računanje roka izraženog u danima;

(b) rok ne teče za osobu koja je izgubila sposobnost da bude stranka u postupku ili sposobnost za djelovanje pred sudom (članak 119. Zakona o parničnom postupku);

(c) ako se nova stranka, pravni zastupnik ili skrbnik stranke priključe postupku, za njih vrijede novi rokovi od trenutka kad su se priključili postupku (članak 120. Zakona o parničnom postupku);

(d) rok je poštovan ako je na zadnji dan roka predmetna radnja obavljena na sudu ili je podnesak predan tijelu koje ga je obvezno dostaviti (članak 121. stavak 5. Zakona o parničnom postupku).

4 Ako je akt ili formalnost potrebno provesti unutar danog razdoblja, kada treba započeti?

Rok počinje teći sljedeći dan od dana nastanka događaja koji određuje početak roka.

5 Može li na početno vrijeme utjecati ili ga izmijeniti način prijenosa ili dostava dokumenata (osobna dostava putem sudskog službenika ili dostava poštom)?

Ne.

6 Ako vrijeme počne teći uslijed nekog događaja, uzima li se dan kada se taj događaj dogodio u obzir pri izračunu vremenskog razdoblja?

Ne.

7 Ako se vremensko ograničenje iskazuje u danima, odnosi li se navedeni broj dana na kalendarske ili radne dane?

Za računanje rokova upotrebljavaju se kalendarski dani.

8 Kada se takvo razdoblje izražava u tjednima, mjesecima ili godinama?

Rokovi izraženi u tjednima, mjesecima i godinama isto se tako računaju u kalendarskim danima.

9 Kada rok ističe ako je izražen u tjednima, mjesecima ili godinama?

Rokovi izraženi u tjednima, mjesecima i godinama istječu na dan čiji je broj isti kao broj dana događaja koji određuje početak roka, a ako takav dan u mjesecu ne postoji, na zadnji dan u mjesecu. Ako rok istječe u subotu, nedjelju ili na praznik, tada je zadnji dan roka prvi sljedeći radni dan (članak 121. Zakona o parničnom postupku).

10 Ako rok istječe u subotu, nedjelju, na državni praznik ili neradni dan, produljuje li se do prvog sljedećeg radnog dana?

Da.

11 Produljuju li se rokovi u određenim okolnostima? Pod kojim je uvjetima moguće iskoristiti takvo produljenje?

Ako rok za obavljanje radnje nije naveden u zakonu, prema potrebi ga određuje sud. Sud isto tako može produljiti rok koji je utvrdio (članak 118. stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

12 Koje je vremensko ograničenje za žalbe?

Žalba se ulaže u roku od 15 dana od dostave odluke na sudu na koji je naslovljena (članak 362. Zakona o parničnom postupku).

13 Mogu li sudovi promijeniti vremenska ograničenja, posebice ona za dolazak na sud, ili pak utvrditi određeni datum za to?

Može, ali samo rok za pripremno ročište.

14 Gubi li stranka, koja boravi u mjestu u kojem bi joj se odobrilo produljenje roka, tu prednost ako ju se o radnji koju može poduzeti obavijesti u mjestu u kojem osobe sa stalnim boravištem ne mogu iskoristiti tu pogodnost?

15 Koje su posljedice nepridržavanja rokova?

Posljedica je nepridržavanja roka propuštanje roka.

16 Ako rok istekne, koji su pravni lijekovi dostupni osobama koje su propustile rokove, odnosno strankama koje su odsutne?

Sud može uvažiti propuštanje roka ako stranka ili njezin zastupnik za to imaju opravdan razlog zbog kojeg nisu mogli obaviti radnju koju su imali pravo obaviti. Prijedlog se mora podnijeti u roku od 15 dana od prestanka prepreke, a propuštena radnja mora se obaviti u tom roku (članak 122. Zakona o parničnom postupku). Sud ima diskrecijsko pravo ocijeniti je li razlog zbog kojeg su stranka ili njezin zastupnik propustili zakonski rok opravdan.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.