Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Procesiniai terminai

Gibraltaras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių terminai taikomi civiliniame procese?

Pagrindinės terminų rūšys yra šios:

atsakymo į ieškinį pateikimo terminas – gavęs ieškinio formą arba ieškinio duomenis, jei ieškinys įteikiamas atskirai, atsakovas per 14 dienų turi atsakyti į ieškinį arba pateikti patvirtinimą apie dokumentų gavimą. Pateikęs patvirtinimą apie dokumentų gavimą atsakovas turi papildomas 14 dienų atsiliepimui parengti. Tai reiškia, kad atsakovas turi iki 28 dienų atsakyti į ieškinį, tačiau, jei patvirtinimą apie dokumentų gavimą jis pateikia kitą dieną po ieškinio duomenų gavimo, atsiliepimą atsakovas gali pateikti tik per 15 dienų;

sprendimo vykdymo terminas – pagal 1960 m. Įstatymo dėl senaties terminų 4 straipsnio 4 dalį ieškinio dėl jokio sprendimo pareikšti negalima, jei praėjo dvylika metų nuo tos dienos, kurią sprendimas tapo vykdytinu;

senaties terminai – paprastai taikomas šešių metų senaties terminas; jis taikomas:

 • ieškiniams dėl delikto (1960 m. Įstatymo dėl senaties terminų 4 straipsnio 1 dalies a punktas);
 • tolesnio pasisavinimo ir savininko teisės į pasisavintas prekes išnykimo atveju (1960 m. Įstatymo dėl senaties terminų 11 straipsnis);
 • ieškiniams dėl sumų, kurias galima susigrąžinti pagal įstatymą (1960 m. Įstatymo dėl senaties terminų 4 straipsnio 1 dalies d punktas).

Kitose bylose taikomi skirtingi senaties terminai. Pavyzdžiui:

 • ieškinių pagal specialias sutartis, pavyzdžiui, ieškinių dėl specialių skolų (pvz., hipotekos) senaties terminas yra dvylika metų (1960 m. Įstatymo dėl senaties terminų 4 straipsnio 3 dalis);
 • ieškinių dėl asmens sužalojimo senaties terminas yra treji metai (1960 m. Įstatymo dėl senaties terminų 4 straipsnio 1 dalis).

2 Nedarbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas.

Civilinio proceso taisyklių 2.8–2.10 punktuose nustatyta, kaip taikomos ir aiškinamos taisyklės dėl terminų skaičiavimo.

Išskyrus šeštadienį ir sekmadienį, prie ne darbo dienų Gibraltare priskiriamos šios švenčių dienos:

 • Naujųjų metų diena: sausio 1 d.;
 • Didysis penktadienis: penktadienis prieš Velykas;
 • Velykų pirmadienis: pirmadienis po Velykų;
 • Darbuotojų atminimo diena: balandžio 28 d.;
 • gegužės 1 d.;
 • Pavasario nedarbo diena: paskutinis gegužės pirmadienis;
 • Karalienės gimtadienis: antras arba trečias birželio pirmadienis;
 • Vasaros nedarbo diena: paskutinis rugpjūčio pirmadienis;
 • Nacionalinė diena: rugsėjo 10 d.;
 • Kalėdos: gruodžio 25 d.;
 • antra Kalėdų diena: gruodžio 26 d.

Jei Kalėdos, antra Kalėdų diena, Naujųjų metų diena arba Nacionalinė diena yra savaitgalį, kita darbo diena yra švenčių diena. Pavyzdžiui, jei gruodžio 25 d. ir 26 d. yra šeštadienis ir sekmadienis, kitas pirmadienis ir antradienis yra švenčių dienos. Be to, teismai gali nedirbti laikotarpiu nuo Kalėdų iki Naujųjų metų.

3 Kokios yra bendrosios civilinio proceso terminų taisyklės?

1960 m. Įstatymas dėl senaties terminų – šiame įstatyme nustatyti keli proceso pradžios terminai ir nustatyti kiti terminai, per kuriuos, pavyzdžiui, turi būti įvykdomas teismo sprendimas arba šalys turi imtis kitų veiksmų. Daugiau informacijos pateikta atsakyme į 1 klausimą.

Civilinio proceso taisyklės – Anglijos ir Velso civilinių teismų procedūrinės taisyklės (jos taikomos Gibraltarui), kuriose numatyti įvairių ieškinių senaties terminai.

4 Kai tam tikrą veiksmą ar formalumą reikia atlikti per nustatytą laiką, kada pradedamas skaičiuoti terminas?

Termino pradžios data paprastai yra atitinkamo įvykio data. Pavyzdžiui, 14 dienų termino, per kurį reikia atsakyti į ieškinį, pradžios laikas yra ieškinio formos arba ieškinio duomenų (jei įteikiama atskirai) gavimo diena (atsižvelgiant į taisykles dėl to, kada dokumentas laikomas įteiktu – žr. toliau). 12 metų termino, per kurį turi būti įvykdytas teismo sprendimas, pradžios laikas yra diena, kurią sprendimas tapo vykdytinu.

5 Ar dokumentų perdavimo ar įteikimo būdas (dokumentą asmeniškai įteikia antstolis arba pašto darbuotojas) gali turėti įtakos termino eigos pradžiai arba ją pakeisti?

Įprastas dokumentų įteikimo būdas Gibraltare yra dokumentų įteikimas asmeniškai. Įstatymo dėl aiškinimo ir bendrųjų nuostatų 8 straipsnyje nustatyta, kad, kai dokumentai įteikiami registruotu paštu, laikoma, kad dokumentai įteikiami „tuo metu, kuriuo laiškas būtų pristatytas įprastinės pašto veiklos metu“.

Daugiau informacijos apie datas, kuriomis dokumentai laikomi įteiktais, kai jie įteikiami kitais ne asmeninio įteikimo būdais, pavyzdžiui, keičiantis dokumentais, pristatant arba paliekant dokumentą nurodytu adresu, faksu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, galima rasti Civilinio proceso taisyklių 6 dalyje.

Kai dokumentas įteikiamas asmeniškai darbo dieną po 17.00 val. arba bet kuriuo metu šeštadienį, sekmadienį ar valstybinės šventės dieną, laikoma, kad jis buvo įteiktas kitą darbo dieną.

6 Jeigu termino eiga prasideda nuo įvykio, ar diena, kurią įvyko tas įvykis, į terminą įskaičiuojama?

Kai laikotarpis yra išreikštas dienų skaičiumi, skaičiuojamos visos dienos. Apskaičiuojant visų dienų skaičių neįtraukiama laikotarpio pradžios data ir, jei laikotarpio pabaiga apibrėžta nurodant įvykį – to įvykio diena. Pavyzdžių, kaip apskaičiuoti šias dienas, galima rasti Civilinio proceso taisyklių 2 dalyje.

7 Kai terminas išreikštas dienomis, skaičiuojamos kalendorinės ar darbo dienos?

Kai teismas priima sprendimą, nutartį ar nurodymą, kuriame nustatytas terminas, per kurį reikia atlikti kokį nors veiksmą, paskutinę termino dieną, kai įmanoma, reikia nurodyti kaip kalendorinę datą; taip pat reikia nurodyti dienos laiką, iki kurio reikia atlikti veiksmą. Jei data, iki kurios reikia atlikti veiksmą, įrašoma į kokį nors dokumentą, ši data, kai įmanoma, turi būti nurodyta kaip kalendorinė data.

Pavyzdžiui, jei asmeniui balandžio 4 d. įteikiamas dokumentas ir asmens prašoma pateikti atsakymą per 14 dienų nuo įteikimo, asmuo turėtų atsakyti iki balandžio 18 d.

Tačiau, jei nurodytas laikotarpis yra trumpesnis nei 5 dienos, šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos neįskaičiuojami.

8 Kaip skaičiuojamas savaitėmis, mėnesiais arba metais išreikštas terminas?

Kai sprendime, nutartyje, nurodyme ar kitame dokumente pateikta sąvoka „mėnuo“, ji reiškia kalendorinį mėnesį.

Kai laikotarpis nurodytas metais, pagal analogiją reikia taikyti Civilinio proceso taisyklių 2.10 dalį, nors tai aiškiai nenustatyta. Taigi, jei sprendime, nutartyje, nurodyme ar kitame dokumente pateikta sąvoka „metai“, ji reiškia kalendorinius metus.

9 Kada baigiasi savaitėmis, mėnesiais arba metais skaičiuojamas terminas?

Jei termino pabaiga apibrėžta nurodant įvykį, diena, kurią tas įvykis įvyko, neįskaičiuojama. Taip pat žr. atsakymą į 6 klausimą.

10 Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinių švenčių dieną arba kitą nedarbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos?

Kai Civilinio proceso taisyklėse, praktikos nurodyme, teismo sprendime ar nutartyje nurodytas terminas, per kurį teismo raštinėje reikia atlikti kokį nors veiksmą, baigiasi dieną, kai raštinė nedirba, laikoma, kad veiksmas atliktas laiku, jei jis atliekamas kitą dieną, kai raštinė dirba. Ši taisyklė taikoma visais atvejais, kai yra nustatytas terminas.

11 Ar tam tikroms aplinkybėms terminai gali būti pratęsiami? Kokiomis sąlygomis?

Kai ieškinio forma įteikiama už jurisdikcijos ribų, taikomos specialios taisyklės. Pavyzdžiui, kai dokumentai įteikiami ES valstybėje narėje arba 1965 m. Hagos konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje susitariančiojoje valstybėje, patvirtinimo pateikimo terminas yra 21 diena nuo ieškinio formos arba ieškinio duomenų įteikimo dienos. Atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminas yra 21 diena nuo ieškinio duomenų įteikimo dienos arba, jei atsakovas pateikia patvirtinimą apie dokumentų gavimą – 35 dienos nuo ieškinio duomenų įteikimo dienos. Jei dokumentai įteikiami bet kokioje kitoje 1965 m. Hagos konvencijos susitariančiosios valstybės teritorijoje, patvirtinimo pateikimo terminas yra 31 diena nuo ieškinio formos arba ieškinio duomenų įteikimo dienos. Atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminas yra 31 diena nuo ieškinio duomenų įteikimo dienos arba, jei atsakovas pateikia patvirtinimą apie dokumentų gavimą – 45 dienos nuo ieškinio duomenų įteikimo dienos. Daugiau informacijos galima rasti Civilinio proceso taisyklių 6 dalyje.

Kai dokumentai įteikiami bet kokioje kitoje šalyje, patvirtinimo apie dokumentų gavimą ar atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminas yra Civilinio proceso taisyklių 6B praktikos nurodyme pateiktoje lentelėje nurodytas dienų skaičius nuo ieškinio duomenų įteikimo dienos arba, jei atsakovas pateikia patvirtinimą apie dokumentų gavimą – lentelėje nurodytas dienų skaičius ir 14 papildomų dienų nuo ieškinio duomenų įteikimo dienos.

12 Kokie skundų padavimo terminai?

Apeliacinių skundų dėl teismo sprendimų pateikimo terminas yra 14 dienų. Terminas, per kurį teisėjo galima prašyti peržiūrėti įstaigos sprendimą (jei pagal įstatymą turite teisę tą sprendimą skųsti), yra trys mėnesiai, išskyrus atvejus, kai atitinkamame įstatyme nustatyta kitaip (tačiau prašymus dėl tokios teisminės peržiūros bet kuriuo atveju reikia pateikti nedelsiant).

13 Ar teismai gali pakeisti terminus, visų pirma atvykimo į teismą terminus, arba nustatyti specialų atvykimo į teismą terminą?

Jei ieškovas mano, kad yra išskirtinių priežasčių, jis gali teismo prašyti prašymą nagrinėti nedelsiant ir atsakovui neįteikiant jokių dokumentų, t. y. ex parte arba nepranešant. Jei teisėjas priima ex parte nutartį arba nutartį, apie kurią nepranešama, ieškovui bus paskirtas papildomas susitikimas teisme. Atsakovas turi teisę dalyvauti šiame susitikime, kad teisėjas, prieš nuspręsdamas, ar priimti nutartį, galėtų išklausyti ir ieškovą, ir atsakovą.

Papildomos termino pratęsimo galimybės numatytos 1960 m. Įstatyme dėl senaties terminų. Pavyzdžiui, terminas gali būti pratęsiamas atvejais, kai ieškovas turi negalią (Įstatymo dėl senaties terminų 28 straipsnis).

Jei Civilinio proceso taisyklėse ar praktikos nurodyme nenustatyta kitaip arba jei teismas nenurodo kitaip, taisyklėje arba teismo nurodytas terminas, per kurį asmuo turi atlikti kokį nors veiksmą, gali būti keičiamas rašytiniu šalių susitarimu. Be to, teisėjai turi plačių bylų valdymo įgaliojimų keisti terminus.

14 Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Ne. Šalis tokios galimybės nepraranda.

15 Kokios terminų nesilaikymo pasekmės?

Jei atsakovas per reikiamą laikotarpį nepateikia atsiliepimo į ieškinį arba nepatvirtina jo gavimo, ieškovas gali pateikti prašymą priimti sprendimą už akių. Tačiau atsakovas teismo gali prašyti sprendimą panaikinti.

Yra kitų sankcijų, susijusių su bylų valdymu. Pavyzdžiui, kai šalis iki tam tikro laiko turi pateikti kokį nors dokumentą, pavyzdžiui, eksperto ataskaitą, ir to nepadaro, teismas gali nurodyti, kad ta ataskaita nepriimtina.

Teismas taip pat gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, dėl nepagarbos teismui.

16 Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisių gynimo priemonėmis gali pasinaudoti jį praleidusios šalys?

Terminą praleidusios šalys gali kreiptis į teismą ir prašyti terminus pratęsti. Jei suėjus terminui buvo priimtas teismo sprendimas už akių, terminą praleidusios šalys gali prašyti jį panaikinti.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.