Procesiniai terminai

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių terminai taikomi civiliniame procese?

Pagal Maltos įstatymų rinkinio 12 skyriuje numatytą bendrąją procedūrą asmuo atsiliepimą gali pateikti per dvidešimt dienų nuo dokumentų įteikimo dienos. Tačiau yra specialiųjų įstatymų, kuriuose nustatyti kitokie terminai.

2 Nedarbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas.

Sausio 1 d., vasario 10 d., kovo 19 d., kovo 31 d., Didysis penktadienis, gegužės 1 d., birželio 7 d., birželio 29 d., rugpjūčio 15 d., rugsėjo 8 d., rugsėjo 21 d., gruodžio 8 d., gruodžio 13 d., gruodžio 25 d.

3 Kokios yra bendrosios civilinio proceso terminų taisyklės?

Paprastai asmuo, kuriam buvo pareikštas civilinis ieškinys, savo atsiliepimą teismui gali pateikti per dvidešimt dienų. Tačiau yra specialiųjų įstatymų, kuriuose gali būti nustatyti trumpesni arba ilgesni terminai.

4 Kai tam tikrą veiksmą ar formalumą reikia atlikti per nustatytą laiką, kada pradedamas skaičiuoti terminas?

Dokumentų įteikimo diena.

5 Ar dokumentų perdavimo ar įteikimo būdas (dokumentą asmeniškai įteikia antstolis arba pašto darbuotojas) gali turėti įtakos termino eigos pradžiai arba ją pakeisti?

Ne, dokumentų perdavimo būdas neturi įtakos termino skaičiavimo pradžios laikui. Atsižvelgiama į dokumentų įteikimo dieną.

6 Jeigu termino eiga prasideda nuo įvykio, ar diena, kurią įvyko tas įvykis, į terminą įskaičiuojama?

Paprastai terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos. Tačiau įstatyme gali būti nustatytas terminas, kurį skaičiuojant atsižvelgiama į dokumentų įteikimo dieną, arba tokį terminą gali nustatyti teismas.

7 Kai terminas išreikštas dienomis, skaičiuojamos kalendorinės ar darbo dienos?

Pagal Maltos teisę įstatyme nurodytos dienos laikomos kalendorinėmis dienomis, išskyrus atvejus, kai įstatyme aiškiai nurodytos darbo dienos.

8 Kaip skaičiuojamas savaitėmis, mėnesiais arba metais išreikštas terminas?

Skaičiuojant terminą laikoma, kad diena yra 24 valandų laikotarpis, o mėnesiai ir metai skaičiuojami atsižvelgiant į kalendorių.

9 Kada baigiasi savaitėmis, mėnesiais arba metais skaičiuojamas terminas?

Skaičiuojant terminą laikoma, kad diena yra 24 valandų laikotarpis, o mėnesiai ir metai skaičiuojami atsižvelgiant į kalendorių.

10 Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinių švenčių dieną arba kitą nedarbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos?

Taip, jei terminas baigiasi nedarbo dieną (pvz., šeštadienį, sekmadienį ar valstybinių švenčių dienomis), atsižvelgiant į Maltos įstatymų rinkinio 12 skyriaus 108 straipsnį jis pratęsiamas iki kitos darbo dienos.

11 Ar tam tikroms aplinkybėms terminai gali būti pratęsiami? Kokiomis sąlygomis?

Terminas gali būti pratęsiamas tik leidus teismui, o asmuo atsiliepimą gali pateikti, jei jis teismui priimtinu būdu gali įrodyti, kad priesaika patvirtintas atsiliepimas nebuvo pateiktas dėl pagrįstos priežasties.

12 Kokie skundų padavimo terminai?

Pirmosios instancijos teismui priėmus sprendimą asmuo gali pateikti apeliacinį skundą per dvidešimt dienų (kalendorinių dienų) nuo šio sprendimo paskelbimo dienos. Atsakovas gali pateikti atsiliepimą per dvidešimt dienų. Konstitucinėse bylose, jei ieškinys buvo pareikštas paduodant prašymą, apeliacinio skundo padavimo terminas yra dvidešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo. Jei bylą Konstituciniam Teismui perduoda kitas teismas, apeliacinį skundą reikia paduoti per aštuonias darbo dienas. Atsakovas konstitucinėje byloje atsiliepimą gali pateikti per aštuonias darbo dienas. Jei sprendimas skundžiamas prieš priimant galutinį sprendimą, apeliacinį skundą reikia paduoti per šešias dienas nuo sprendimo paskelbimo viešame teismo posėdyje dienos. Tokia yra bendroji procedūra. Tačiau pažymėtina, kad yra specialiųjų įstatymų, kuriuose nustatyti kitokie apeliacinio skundo padavimo terminai, jei tokį skundą turi nagrinėti kitas teismas, o ne pirmiau minėti teismai.

13 Ar teismai gali pakeisti terminus, visų pirma atvykimo į teismą terminus, arba nustatyti specialų atvykimo į teismą terminą?

Visų įprastų civilinių bylų nagrinėjimo data turi būti paskirta per du mėnesius, o posėdžiai turi būti rengiami kas du mėnesius. Teismas gali nuspręsti neskirti teismo posėdžių kiekvienų metų liepos 16 d. – rugsėjo 15 d.

Konstitucinėse bylose teismas turi nustatyti posėdžio datą per aštuonias darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos arba nuo tada, kai atsakovas pateikė atsiliepimą per jam nustatytą terminą, arba, jei atsiliepimas nepateiktas, nuo to termino pabaigos.

Nagrinėjant bylas supaprastinto proceso tvarka arba pagal specialią procedūrą atsakovas turi būti šaukiamas atvykti į teismą ne anksčiau kaip penkiolika dienų ir ne vėliau kaip trisdešimt dienų nuo dokumentų įteikimo dienos.

14 Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Maltoje nėra vietų, kuriose gyvenantis asmuo galėtų pasinaudoti termino pratęsimu.

15 Kokios terminų nesilaikymo pasekmės?

Jei terminų nesilaikoma, atitinkama šalis laikoma reiškiančia nepagarbą teismui ir netenka teisės pateikti atsiliepimą ir įrodymus. Tačiau prieš priimdamas sprendimą teismas vis tiek nustatys atsakovui trumpą ir privalomą terminą rašytiniams ar žodiniams prieštaravimams dėl ieškovo ieškinio pateikti. Teismo nurodymų nevykdanti šalis turi teisę apskųsti galutinį sprendimą, jei šis sprendimas jai nepalankus.

16 Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisių gynimo priemonėmis gali pasinaudoti jį praleidusios šalys?

Ji turi nurodyti pateisinančias aplinkybes, dėl kurių nevykdė įpareigojimų. Jei teismas nusprendžia, kad šalis įpareigojimų nevykdė dėl pateisinamos priežasties, jis gali leisti šaliai pateikti atsiliepimą.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.