Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Procesiniai terminai

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių terminai taikomi civiliniame procese?

Atsiliepimo į ieškinį laikas

Sesijos teismo bylose, kai dokumentai įteikiami Europoje ar už jos ribų, terminas yra 21 diena nuo įteikimo datos. Tam tikrose bylose, kai dokumentai nėra įteikiami šiose taisyklėse nurodytu būdu, terminas yra 42 dienos.

Šerifo teismo bylose, kai dokumentai įteikiami Europoje, terminas yra 21 diena nuo įteikimo datos. Visose bylose, kai dokumentai įteikiami už Europos ribų, terminas yra 42 diena nuo įteikimo datos.

Daugiau informacijos –

Iki 5 000 GBP sumoms išieškoti taikomos supaprastinto ir pagreitinto proceso taisyklės.

Senaties terminai

Škotijos teisėje terminus, per kuriuos turi būti pareikštas ieškinys, lemia procesinės ir prarandamosios senaties teisinės sąvokos. Procesinė senatis yra procesinė teisės norma – teisių gynimo priemonė, dėl kurios praėjus nurodytam laikotarpiui tam tikrų teisių ir pareigų (nors jos ir tebegalioja) įvykdymo tampa teisiškai neįmanoma užtikrinti. Prarandamoji senatis yra materialinės teisės norma, dėl kurios praėjus nurodytam laikotarpiui išnyksta asmens teisė ir (arba) pareiga.

Dabartinis teisinis reglamentavimas išdėstytas 1973 m. Materialinės ir procesinės senaties (Škotija) įstatyme (su pakeitimais).

Prarandamosios senaties reglamentavimo normose išdėstyta, kada išnyksta sutartinės teisės ir pareigos. Terminai skiriasi ir priklauso nuo prievolės pobūdžio.

Įstatyme numatytas senaties terminas ieškiniams dėl žalos atlyginimo, kūno sužalojimo, garbės ir orumo įžeidimo, taip pat ieškiniams dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais. Senaties terminas yra treji metai nuo sužinojimo apie sužalojimą, tačiau teismai turi teisę savo nuožiūra leisti pareikšti ieškinį pasibaigus tam terminui, jeigu, jų manymu, tai būtų teisinga.

Skirtingi senaties terminai taip pat išdėstyti įvairiuose kituose įstatymuose, pavyzdžiui, dėl ieškinių, susijusių su (asmenų arba prekių) vežimu oro, kelių, jūros ir geležinkelių transportu, senaties.

Kreipdamiesi į advokatą arba Piliečių konsultavimo biurą konsultacijos, galite išsiaiškinti, ar konkrečiam ieškiniui, kurį norėtumėte pareikšti, taikomi specialūs terminai.

2 Nedarbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas.

Be šeštadienio ir sekmadienio, nedarbo dienoms Škotijoje priskiriamos šios švenčių dienos:

  • Naujųjų metų diena: sausio 1 d.
  • Naujųjų metų švenčių diena: sausio 2 d.
  • Didysis penktadienis: penktadienis prieš Velykas
  • Gegužės pradžios šventė: pirmasis gegužės mėn. pirmadienis
  • Pavasario šventė: paskutinis gegužės mėn. pirmadienis
  • Vasaros šventė: pirmasis rugpjūčio mėn. pirmadienis
  • Kalėdos: gruodžio 25 d.
  • Antra Kalėdų diena: gruodžio 26 d.

Kai Kalėdos, antra Kalėdų diena arba Naujųjų metų diena ir sausio 2 d. sutampa su savaitgaliu, po jų einanti darbo diena tampa švenčių diena. Pavyzdžiui, jeigu gruodžio 25 ir 26 d. yra šeštadienis ir sekmadienis, atitinkamai po to einantys pirmadienis ir antradienis yra švenčių dienos.

Visos datos yra nurodytos 1971 m. Bankininkystės ir finansinių sandorių įstatymo 1 grafike, išskyrus Pavasario šventę ir antrą Kalėdų dieną, kurios yra paskelbtos Karališkuoju potvarkiu.

3 Kokios yra bendrosios civilinio proceso terminų taisyklės?

Prarandamoji ir procesinė senatis

1973 m. Prarandamosios ir procesinės senaties (Škotija) įstatyme su pakeitimais išdėstytos išsamios įvairių prarandamosios ir procesinės senaties terminų apskaičiavimo reglamentavimo nuostatos, kaip aprašyta atsakyme į 1 klausimą.

4 Kai tam tikrą veiksmą ar formalumą reikia atlikti per nustatytą laiką, kada pradedamas skaičiuoti terminas?

Termino pradžią lemia įteikimo data.  Kai dokumentai įteikiami paštu, įteikimo data yra diena, einanti po vykdomojo rašto / šaukimo išsiuntimo paštu.  Jeigu šaukimo galiojimo pabaigos data sutampa su savaitgalio diena arba švenčių diena, galiojimo pabaigos diena praktiškai nukeliama į tolesnę ne savaitgalio dieną arba kitą darbo dieną.

5 Ar dokumentų perdavimo ar įteikimo būdas (dokumentą asmeniškai įteikia antstolis arba pašto darbuotojas) gali turėti įtakos termino eigos pradžiai arba ją pakeisti?

Terminas visada pradedamas skaičiuoti dokumentų įteikimo dieną, neatsižvelgiant į įteikimo būdą.  Daugiau informacijos apie dokumentų įteikimo dienos apibrėžtį žr. atsakyme į 4 klausimą.

6 Jeigu termino eiga prasideda nuo įvykio, ar diena, kurią įvyko tas įvykis, į terminą įskaičiuojama?

Veiksmo atlikimo diena.  Pirmoji diena po dokumentų įteikimo laikoma pirmąja diena, įskaičiuojama į terminą (atsižvelgiant į informaciją, pateiktą atsakyme į 4 klausimą apie švenčių dienas).

7 Kai terminas išreikštas dienomis, skaičiuojamos kalendorinės ar darbo dienos?

Kalendorinėmis dienomis (tačiau taip pat žr. atsakymą į 4 klausimą apie švenčių dienas ir kt.).  Nors terminai negali baigtis nedarbo dieną, į terminą įskaičiuojamos visos kitos nedarbo dienos.

8 Kaip skaičiuojamas savaitėmis, mėnesiais arba metais išreikštas terminas?

Kai teismo dokumentuose vartojama sąvoka „mėnuo“, ji reiškia kalendorinį mėnesį.

9 Kada baigiasi savaitėmis, mėnesiais arba metais skaičiuojamas terminas?

Terminai baigiasi pagal atsakymuose į ankstesnius klausimus apibrėžtus principus, t. y., priklausomai nuo termino, jis baigiasi paskutinę dieną, nepamirštant, kad terminas atgaline tvarka pradedamas skaičiuoti kitą dieną po dokumentų įteikimo dienos.

10 Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinių švenčių dieną arba kitą nedarbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos?

Taip. Žr. atsakymą į 4 klausimą.

11 Ar tam tikroms aplinkybėms terminai gali būti pratęsiami? Kokiomis sąlygomis?

Kai byla yra pagrįsta, teismas gali pratęsti pranešimo apie įteikimą terminą, jeigu jis mano, jog tai reikalinga.

12 Kokie skundų padavimo terminai?

Sesijos teisme atsakovas per keturiolika dienų nuo pranešimo apie galutinį ar preliminarų sprendimą gali apskųsti sprendimą ir pranešti teismui apie šį ketinimą.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. tam tikrų Šerifo teismo sprendimų apskundimo apeliacine tvarka terminas pailgintas nuo 14 iki 28 dienų.  Šie apeliaciniai skundai dabar teikiami tiesiogiai Šerifo apeliaciniam teismui.

Pagreitinto ir supaprastinto proceso tvarka teikiami apeliaciniai skundai vis tiek teikiami Šerifo teismui, o apskundimo laikotarpis tebėra 14 dienų.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai teisės aktuose numatytas kitoks negu Taisyklėse nurodytas specialiųjų apeliacinių skundų, pvz., įstatyminių skundų, pateikimo terminas, taikomas tas terminas.

13 Ar teismai gali pakeisti terminus, visų pirma atvykimo į teismą terminus, arba nustatyti specialų atvykimo į teismą terminą?

Tik išimtinėmis aplinkybėmis. Kai taikomas sutrumpintas terminas, minimalus terminas yra 48 valandos. Reikalavimo iš anksto pranešti atsakovui būtų galima visiškai netaikyti tik tais atvejais, kai vaiko gerovės bylose išduodami laikini draudimai. Tokiais atvejais vėliau visada būtų galima skirti teismo posėdį, kad visoms šalims būtų užtikrintas tinkamas procesas.

14 Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Ne.

15 Kokios terminų nesilaikymo pasekmės?

Jeigu atsakovui nepavyksta nuginčyti ieškinio, teismo sprendimas gali būti priimamas atsakovui nedalyvaujant, jeigu to prašo ieškovas. Žinoma, atsakovas tai gali apskųsti, kaip bendrais bruožais išdėstyta atsakyme į 12 klausimą.

16 Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisių gynimo priemonėmis gali pasinaudoti jį praleidusios šalys?

Atsakovas gali prašyti teismo pratęsti terminą. Jeigu teismo sprendimas jau priimtas (atsakovui nedalyvaujant), atsakovas gali kreiptis į teismą, kad ieškinys būtų atnaujintas.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.