Procedūru termiņi

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādu veidu termiņi attiecas uz civilprocesu?

Atbilstīgi noteikumiem par civilprocesu svarīgākie termiņi ir šādi.

Tiesas dokumentu reģistrēšanas termiņš

Vispārīgi apstiprināmas tiesas pavēstes gadījumā prasītājam jāiesniedz tiesā prasības pieteikums un tas jānogādā atbildētājam 10 dienās no datuma, kurā atbildētājs iesniedzis savu ierašanās memorandu, ja vien tiesa nav noteikusi citādi.

Ja atbildētājs jau ir iesniedzis ierašanās memorandu, tā aizstāvības paziņojums jāiesniedz 14 dienās no prasības pieteikuma saņemšanas dienas, ja vien tiesa nav šo termiņu pagarinājusi.

Tiesas sprieduma izpildes termiņš

Tiesas spriedumu var izpildīt sešos gados no dienas, kurā tas stājies spēkā. Ja noteiktajā termiņā spriedumu izpildīt nav iespējams, prasītājs var pieprasīt sprieduma atjaunošanu (kas ir uzskatāma par termiņa netiešu pagarināšanu).

2 Saraksts ar dažādām dienām, kas paredzētas kā brīvdienas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71.

Papildus sestdienai un svētdienai Kiprā ir brīvdienas šādās dienās:

 • Jaungada diena — 1. janvāris;
 • Epifānijas diena [Zvaigznes diena] — 6. janvāris;
 • Tīrā pirmdiena (datums mainās);
 • Valsts svētki — 25. marts (1821. gada revolūcijas sākums);
 • Valsts svētki — 1. aprīlis (1955.–1959. gada Kipras atbrīvošanas cīņas sākums);
 • Maija svētki — 1. maijs;
 • Lielā piektdiena — piektdiena pirms Lieldienām;
 • Lieldienu pirmdiena — pirmdiena pēc Lieldienām;
 • Vasarsvētki (datums mainās);
 • Jaunavas Marijas Debesbraukšanas diena — 15. augusts;
 • Neatkarības diena — 1. oktobris;
 • Valsts svētki — 28. oktobris (1940. gada atteikšanās gadadiena [Ohi diena]);
 • Ziemassvētku vakars — 24. decembris;
 • Ziemassvētki — 25. decembris;
 • Dāvanu diena [Otrie Ziemassvētki] — 26. decembris.

Papildus šīm brīvdienām atbilstīgi Civilprocesa noteikumu 61. punktam oficiālas tiesību sistēmas brīvdienas ir:

 • laikposms no 10. jūlija līdz 9. septembrim, ieskaitot (vasaras atvaļinājums);
 • laikposms no 24. decembra līdz 6. janvārim, ieskaitot (Ziemassvētku brīvdienas);
 • laikposms no Zaļās ceturtdienas līdz Svētā Toma svētdienai, ieskaitot (Lieldienu brīvdienas).

Minētajās dienās tiesas sēdes vai citas procedūras var notikt vienīgi, pamatojoties uz Augstākās tiesas norādēm vai — tiesvedības gadījumā — tāda tiesneša norādēm, kura jurisdikcijā ir attiecīgā lieta.

3 Kādi ir piemērojamie vispārīgie noteikumi par dažādu civilprocedūru termiņiem?

 • Dažādiem civilprocesiem piemēro Civilprocesa noteikumus.
 • Prasības celšanas termiņiem piemēro 2002. gada Noilguma likuma 165. panta I punkta noteikumus.

4 Ja akts vai formalitāte ir jāveic noteiktā periodā, kas ir šā perioda sākuma brīdis?

Termiņš sākas nākamajā dienā pēc izsniegšanas, jo atbilstīgi Interpretācijas likuma 2. pantam “dienas” ir “pilnas diennaktis”.

5 Vai sākuma brīdi var ietekmēt vai mainīt dokumentu nosūtīšanas vai iesniegšanas metode (personīga iesniegšana, ko veic tiesu izpildītājs vai pasta dienests)?

Atbilstīgi Civilprocesa noteikumiem dokumentus Kipras Republikā nodod personīgi ar tiesu izpildītāja [procesa dokumentu nodevēja] starpniecību (izņemot ārkārtējos gadījumos, kad tiesa pēc pieprasījuma var nolemt citādi). Dokumentu nodošanas datums termiņu neietekmē.

6 Ja termiņa ritējums sākas ar kādu notikumu, vai diena, kurā šis notikums ir noticis, tiek ņemta vērā, aprēķinot laika periodu?

Nē. Skatīt atbildi uz 4. jautājumu.

7 Ja termiņš ir izteikts dienās, vai norādītajā dienu skaitā ir kalendārās dienas vai darba dienas?

Ja termiņš ir norādīts dienās, tas attiecas uz “kalendārajām dienām”, izņemot īpašus gadījumus, kad tiesa ir noteikusi citādi. Piemēram, tiesa var noteikt, ka atbildētāja iebildums būtu jāreģistrē “trīs darba dienās no šodienas datuma” vai ka paziņojums par izpildrakstu būtu jānodod (piem., atbildētājam ex-parte procesā vai bankas iestādei konta iesaldēšanas procesā) “piecās darba dienās no tā sagatavošanas dienas”.

Atbilstīgi Interpretācijas likumam “dienas” vienmēr ir “pilnas diennaktis”.

8 Ja šis periods ir izteikts nedēļās, mēnešos vai gados?

Termiņš attiecas uz kalendārajām nedēļām vai mēnešiem.

9 Kad beidzas termiņš, ja tas ir izteikts nedēļās, mēnešos vai gados?

Tādā gadījumā termiņš beidzas, kad ir pagājusi termiņa nedēļas, mēneša vai gada pēdējās dienas pēdējā stunda.

10 Ja termiņš beidzas sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai brīvdienā, vai to pagarina līdz nākamajai pirmajai darba dienai?

Jā, tādā gadījumā termiņu pagarina līdz pirmajai tuvākajai darba dienai.

11 Vai pastāv īpaši gadījumi, kuros termiņi tiek pagarināti? Kādi ir nosacījumi, lai termiņus būtu iespējams pagarināt?

Atbilstīgi Civilprocesa 57. noteikuma 2. norādījumam tiesa var pagarināt vai saīsināt jebkurus minētajos noteikumos paredzētos vai attiecīgā izpildrakstā noteiktos termiņus, nepiemērojot nosacījumus vai atbilstīgi tādiem nosacījumiem, kas ir vajadzīgi taisnīguma nolūkā.

12 Kādi ir pārsūdzību iesniegšanas termiņi?

Pārsūdzību par pagaidu vai galīga izpildraksta pieņemšanu lietā, kas nav uzskatāma par prasību, un pārsūdzību par pagaidu pieteikuma noraidīšanu var iesniegt 14 dienās no datuma, kurā izpildraksts stājas spēkā, vai no pieteikuma noraidīšanas datuma.

Visos pārējos gadījumos (piem., pret civilprocesā pieņemtu galīgo spriedumu) pārsūdzība jāiesniedz sešās nedēļās no datuma, kurā spriedums stājas spēkā.

Šo termiņu var pagarināt tikai retos un izņēmuma gadījumos.

Prasības iesniegšanas termiņi ir noteikti 2002. gada Noilguma likuma 165. panta I punktā.

13 Vai tiesas var mainīt termiņus, jo īpaši ierašanās termiņus vai noteikt īpašu ierašanās datumu?

Atbildētājam ir jāiesniedz ierašanās memorands 10 dienās no prasības nodošanas dienas.

Citus termiņus, piemēram, datumus, kuros pusēm jāierodas tiesā, nosaka tiesa.

Pieteikuma iesniegšanas gadījumā pirmo ierašanās datumu nosaka tiesas reģistrācijas departments, kad tiek reģistrēts pieteikums, ja vien nav īpaša iemesla noteikt īpašu ierašanās datumu. Ja šāds iemesls ir, īpašo datumu nosaka vienīgi tad, kad ir saņemta atļauja no tiesas, kas izskatīs lietu.

Informāciju par pārējo termiņu mainīšanu skatīt atbildē uz 11. jautājumu.

14 Ja aktu, kas paredzēts pusei, kura uzturas vietā, kur viņa gūtu priekšrocību no termiņa pagarinājuma, paziņo vietā, kur tie, kuri tur uzturas, negūst priekšrocību no šī pagarinājuma, vai šī persona zaudē šī termiņa priekšrocību?

Ja attiecīgajā jurisdikcijā jāpiemēro Kipras tiesību akti, tiek ievēroti tie paši noteikumi un termiņi neatkarīgi no puses dzīvesvietas, kurai izsniedz dokumentu.

15 Kādas ir sekas termiņu neievērošanas gadījumā?

Ja atbildētājs neiesniedz ierašanās memorandu vai vēlāk neiesniedz aizstāvības paziņojumu noteiktajos termiņos, prasītājs var iesniegt pieteikumu viņam/viņai labvēlīga lēmuma pieņemšanai.

Savukārt, ja ir izsniegta vispārīgi apstiprināta tiesas pavēste un prasītājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasības pieteikumu, atbildētājs var iesniegt prasības noraidīšanas pieteikumu.

Turklāt tiesa var ignorēt pēc attiecīgā termiņa iesniegtu iebildumu pret pieteikumu, un tādējādi atbildētājs, kas nav izpildījis savas saistības, var zaudēt tiesības uz uzklausīšanu procesā.

16 Ja beidzas termiņš, kādi līdzekļi ir pieejami tiem, kuri termiņus ir nokavējuši, t.i., saistības nepildošām pusēm?

Prasītājs, kas nav izpildījis savas saistības un kura prasība ir noraidīta, var pieprasīt prasības atjaunošanu.

Atbildētājs, kas nav izpildījis savas saistības un pret kuru pieņemts spriedums, var pieprasīt sprieduma atlikšanu.

Šādus pieprasījumus apstiprina, piemērojot atkāpi.

Lapa atjaunināta: 07/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.