Procedūru termiņi

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādu veidu termiņi attiecas uz civilprocesu?

Termiņi attiecas uz laika ierobežojumiem, kas ir noteikti konkrētu tiesas procesa posmu pabeigšanai. Daži laika ierobežojumi ir paredzēti tiesību aktos, citus nosaka tiesa.

2 Saraksts ar dažādām dienām, kas paredzētas kā brīvdienas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71.

Papildus sestdienai un svētdienai Somijā par brīvdienām tiek uzskatītas šādas dienas:

 • Jaungada diena (1. janvāris),
 • Zvaigznes diena (6. janvāris),
 • Lielā Piektdiena (mainīgs datums),
 • Pirmās Lieldienas (mainīgs datums),
 • Otrās Lieldienas (mainīgs datums),
 • Maija svētki (1. maijs),
 • Debesbraukšanas diena (mainīgs datums),
 • Vasarsvētki (mainīgs datums),
 • Vasaras Saulgriežu vakars (mainīgs datums),
 • Vasaras Saulgriežu diena (mainīgs datums),
 • Visu Svēto diena (mainīgs datums),
 • Neatkarības diena (6. decembris),
 • Ziemassvētki (25. decembris),
 • Svētā Stefana diena (26. decembris).

3 Kādi ir piemērojamie vispārīgie noteikumi par dažādu civilprocedūru termiņiem?

Termiņu aprēķināšanas noteikumi ietverti Termiņu likumā (määräaikalaki) (150/1930). Noteikumi par termiņu ilgumu ir paredzēti arī Procesuālajā kodeksā (oikeudenkäymiskaari) un vairākos citos tiesību aktos.

4 Ja akts vai formalitāte ir jāveic noteiktā periodā, kas ir šā perioda sākuma brīdis?

Termiņš parasti tiek rēķināts no nākamās dienas sākuma pēc dienas, kurā atgadījies notikums, kas ir par pamatu aktam vai formalitātei. Piemēram, testamenta apstrīdēšanas termiņš tiek rēķināts no nākamās dienas sākuma pēc dienas, kad ir izsniegts paziņojums par testamentu.

5 Vai sākuma brīdi var ietekmēt vai mainīt dokumentu nosūtīšanas vai iesniegšanas metode (personīga iesniegšana, ko veic tiesu izpildītājs vai pasta dienests)?

Dokumentu nosūtīšanas vai iesniegšanas metode neietekmē termiņa sākumu. Termiņa atskaite sākas tikai tad, kad ir izsniegts paziņojums par dokumentu saņemšanu.

6 Ja termiņa ritējums sākas ar kādu notikumu, vai diena, kurā šis notikums ir noticis, tiek ņemta vērā, aprēķinot laika periodu?

Ja termiņš ir izteikts dienās pēc noteikta datuma, tad minētais datums netiek ņemts vērā. Piemēram, netiek skaitīta diena, kurā izsniegts paziņojums.

7 Ja termiņš ir izteikts dienās, vai norādītajā dienu skaitā ir kalendārās dienas vai darba dienas?

Norādītais dienu skaits ietver visas kalendārās dienas, ne tikai darbadienas. Tomēr, ja termiņa pēdējā diena iekrīt kādā no 2. punktā uzskaitītajām dienām, termiņš tiek pagarināts līdz nākamajai darbadienai.

8 Ja šis periods ir izteikts nedēļās, mēnešos vai gados?

Termiņi, kas izteikti nedēļās, mēnešos vai gados pēc noteikta datuma, beidzas tās nedēļas vai mēneša dienā, kuras nosaukums vai skaitlis atbilst minētajam datumam. Ja mēnesī, kad termiņam ir jābeidzas, atbilstoša datuma nav, termiņš beidzas šā mēneša pēdējā dienā.

9 Kad beidzas termiņš, ja tas ir izteikts nedēļās, mēnešos vai gados?

Skatiet atbildi uz 8. jautājumu.

10 Ja termiņš beidzas sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai brīvdienā, vai to pagarina līdz nākamajai pirmajai darba dienai?

Skatiet atbildi uz 7. jautājumu.

11 Vai pastāv īpaši gadījumi, kuros termiņi tiek pagarināti? Kādi ir nosacījumi, lai termiņus būtu iespējams pagarināt?

Termiņus var pagarināt, ja pagarinājuma nepieciešamību var pamatot. Piemēram, tiesa pēc attiecīga pieteikuma saņemšanas var piešķirt termiņu pagarinājumus lietās, kas tiek izskatītas tiesā. Lietā nozīmētā persona izlemj, vai pagarinājums ir piešķirams.

12 Kādi ir pārsūdzību iesniegšanas termiņi?

Tiesas procesā iesaistītajai pusei, kas vēlas pārsūdzēt apgabaltiesas (käräjäoikeus) lēmumu, ir jāiesniedz paziņojums par nodomu pārsūdzēt lēmumu ne vēlāk kā septītajā dienā pēc dienas, kas apgabaltiesas lēmums tika izsniegts. Pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no dienas, kurā tika izsniegts apgabaltiesas lēmums. Pārsūdzības iesniedzējam jāiesniedz pārsūdzības vēstule apgabaltiesas reģistratūrā darba laikā ne vēlāk kā pēdējā termiņa dienā.

Lai pieteiktos pārsūdzībai un iesniegtu pārsūdzības pieteikumu attiecībā uz apelācijas tiesas (hovioikeus) lēmumiem, termiņš ir 60 dienas no dienas, kurā apelācijas tiesa ir pieņēmusi lēmumu. Ne vēlāk kā pēdējā termiņa dienā pārsūdzības iesniedzējam apelācijas tiesas reģistratūrā ir jāiesniedz pārsūdzības vēstule, kas adresēta Augstākajai tiesai (korkein oikeus), pievienojot pārsūdzības pieteikumu un pašu pārsūdzību.

Ja pārsūdzība attiecas uz lietu, kas apelācijas tiesā izskatīta pirmajā instancē, pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no dienas, kurā apelācijas tiesa ir pieņēmusi lēmumu.

13 Vai tiesas var mainīt termiņus, jo īpaši ierašanās termiņus vai noteikt īpašu ierašanās datumu?

Termiņu likumā paredzētos laika ierobežojumus nedrīkst saīsināt. Vairumā gadījumu tiesa var noteikt termiņus saistībā ar īpašiem aktiem vai formalitātēm un var arī pagarināt minētos termiņus. Dažos gadījumos tiesas var pagarināt arī pārsūdzībai atvēlētos termiņus.

14 Ja aktu, kas paredzēts pusei, kura uzturas vietā, kur viņa gūtu priekšrocību no termiņa pagarinājuma, paziņo vietā, kur tie, kuri tur uzturas, negūst priekšrocību no šī pagarinājuma, vai šī persona zaudē šī termiņa priekšrocību?

Tādu vietu Somijā nav, tādēļ tādas situācijas rasties nevar.

15 Kādas ir sekas termiņu neievērošanas gadījumā?

Parasti termiņu neievērošana kaitē pusei, kas tos neievēro, un šī puse var zaudēt savas tiesības attiecīgajā lietā.

16 Ja beidzas termiņš, kādi līdzekļi ir pieejami tiem, kuri termiņus ir nokavējuši, t.i., saistības nepildošām pusēm?

Visaptverošs tiesību aizsardzības līdzeklis termiņu nokavējuma gadījumos nepastāv. Dažos gadījumos, pamatojoties uz pieteikumu, var noteikt jaunu termiņu. Tomēr tas tiek darīts ārkārtīgi reti.

Lapa atjaunināta: 10/05/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.