Procedūru termiņi

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādu veidu termiņi attiecas uz civilprocesu?

Vispārējā procedūra saskaņā ar Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļu ir tāda, ka personai ir divdesmit dienas laika no paziņojuma saņemšanas dienas, lai iesniegtu savu atbildi. Tomēr pastāv īpaši likumi, kas nosaka citus termiņus.

2 Saraksts ar dažādām dienām, kas paredzētas kā brīvdienas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71.

1. janvāris, 10. februāris, 19. marts, 31. marts, Lielā piektdiena, 1. maijs, 7. jūnijs, 29. jūnijs, 15. augusts, 8. septembris, 21. septembris, 8. decembris, 13. decembris, 25. decembris.

3 Kādi ir piemērojamie vispārīgie noteikumi par dažādu civilprocedūru termiņiem?

Parasti personai, pret kuru uzsākts civilprocess, sava atbilde tiesā ir jāiesniedz divdesmit dienās. Tomēr pastāv īpaši likumi, kas nosaka garākus vai īsākus termiņus atkarībā no lietas.

4 Ja akts vai formalitāte ir jāveic noteiktā periodā, kas ir šā perioda sākuma brīdis?

No paziņošanas datuma.

5 Vai sākuma brīdi var ietekmēt vai mainīt dokumentu nosūtīšanas vai iesniegšanas metode (personīga iesniegšana, ko veic tiesu izpildītājs vai pasta dienests)?

Nē, piegādes metode neietekmē uzsākšanu. Vērā tiek ņemts paziņošanas datums.

6 Ja termiņa ritējums sākas ar kādu notikumu, vai diena, kurā šis notikums ir noticis, tiek ņemta vērā, aprēķinot laika periodu?

Parasti termiņu sāk skaitīt no nākamās dienas. Tomēr ar likumu vai tiesas lēmumu ir iespējams noteikt termiņus, kuri sākas no paziņojuma saņemšanas datuma.

7 Ja termiņš ir izteikts dienās, vai norādītajā dienu skaitā ir kalendārās dienas vai darba dienas?

Maltas tiesībās ir noteikts, ka normatīvajā aktā minētās dienas uzskatāmas par kalendārajām dienām, ja vien normatīvajā aktā nav skaidri norādīts, ka tās ir darba dienas.

8 Ja šis periods ir izteikts nedēļās, mēnešos vai gados?

Aprēķinot termiņu, dienu uzskata par divdesmit četru stundu ilgu laika posmu, bet mēnešus un gadus aprēķina saskaņā ar kalendāru.

9 Kad beidzas termiņš, ja tas ir izteikts nedēļās, mēnešos vai gados?

Aprēķinot termiņu, dienu uzskata par divdesmit četru stundu ilgu laika posmu, bet mēnešus un gadus aprēķina saskaņā ar kalendāru.

10 Ja termiņš beidzas sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai brīvdienā, vai to pagarina līdz nākamajai pirmajai darba dienai?

Jā, ja termiņš beidzas brīvdienā (t. i., sestdienā, svētdienā vai valsts svētku dienā), to pagarina līdz nākamajai darba dienai saskaņā ar Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļas 108. sadaļu.

11 Vai pastāv īpaši gadījumi, kuros termiņi tiek pagarināti? Kādi ir nosacījumi, lai termiņus būtu iespējams pagarināt?

Termiņu var pagarināt tikai tad, ja to atļauj tiesa, un personai tiek ļauts iesniegt atbildi tikai tad, ja tā spēj tiesai uzrādīt pamatotus iemeslus, kādēļ nepieciešams iesniegt ar zvērestu apliecinātu atbildi.

12 Kādi ir pārsūdzību iesniegšanas termiņi?

Pēc pirmās instances tiesas sprieduma paziņošanas persona var iesniegt apelāciju divdesmit (kalendārajās) dienās no paziņošanas datuma. Atbildētājam ir dotas divdesmit dienas, lai sniegtu atbildi. Konstitucionālajās lietās, ja prasība ir celta pieteikuma veidā, laika ierobežojums pārsūdzībai ir divdesmit dienas no tiesas sprieduma paziņošanas. Ja lieta uz Konstitucionālo tiesu ir nosūtīta no citas tiesas, pārsūdzība ir jāiesniedz astoņās darba dienās. Tad atbildētājam astoņās darba dienās ir jāsniedz atbilde. Ja nolēmumu pārsūdz pirms galējā sprieduma, pārsūdzība ir jāiesniedz sešās dienās no dienas, kad nolēmums nolasīts atklātā tiesas sēdē. Šāda ir vispārējā procedūra. Tomēr jāpiemin, ka pastāv īpaši likumi, kas nosaka citādus pārsūdzības termiņus, ja pārsūdzība ir jāizskata citā tiesā, nevis tajās, kas minēti iepriekš.

13 Vai tiesas var mainīt termiņus, jo īpaši ierašanās termiņus vai noteikt īpašu ierašanās datumu?

Visās parastajās civillietās tiesas sēdes datums jānosaka divu mēnešu laikā, un sēdes ir jānotur reizi divos mēnešos. Katru gadu tiesa var izvēlēties neplānot lietu izskatīšanu laika periodā no 16. jūlija līdz 15. septembrim.

Konstitucionālajās lietās tiesai ir jānosaka sēdes datums, kam jābūt astoņās darba dienās no pieteikuma iesniegšanas dienas, vai no dienas, kad atbildētājs iesniedzis atbildi šīs atbildes iesniegšanai paredzētajā laikā, vai — gadījumā, ja atbilde nav iesniegta, — no šā termiņa beigām.

Saīsinātas vai īpašas tiesvedības gadījumā atbildētāju izsauc uz tiesu ne ātrāk kā piecpadsmit dienas un ne vēlāk kā trīsdesmit dienas kopš paziņojuma saņemšanas dienas.

14 Ja aktu, kas paredzēts pusei, kura uzturas vietā, kur viņa gūtu priekšrocību no termiņa pagarinājuma, paziņo vietā, kur tie, kuri tur uzturas, negūst priekšrocību no šī pagarinājuma, vai šī persona zaudē šī termiņa priekšrocību?

Maltā nav tādu vietu, kuru iedzīvotājiem tiek piemēroti pagarināti procesuālie termiņi.

15 Kādas ir sekas termiņu neievērošanas gadījumā?

Ja termiņi netiek ievēroti, tiek uzskatīts, ka iesaistītā puse izrāda necieņu pret tiesu, un tā zaudē tiesības sniegt atbildi un pierādījumus. Tomēr pirms sprieduma pasludināšanas tiesa joprojām dod atbildētājam īsu un noteiktu laika periodu, kurā tas var iesniegt rakstiskus vai mutiskus iesniegumus pret prasītāja prasību. Puse, kas nav izpildījusi savas saistības, saglabā tiesības pārsūdzēt galējo spriedumu, ja tas nav šai pusei labvēlīgs.

16 Ja beidzas termiņš, kādi līdzekļi ir pieejami tiem, kuri termiņus ir nokavējuši, t.i., saistības nepildošām pusēm?

Viņiem ir jāsniedz attaisnojums par savu neierašanos tiesā. Ja tiesa nolemj, ka neierašanās iemesls ir pamatots, tā var atļaut viņiem iesniegt atbildi.

Lapa atjaunināta: 24/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.