Verjaringstermijnen

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke termijnen worden gehanteerd in het burgerlijk procesrecht?

Op grond van hoofdstuk 12 van de Wetten van Malta is de algemene procedure dat een persoon vanaf de datum van betekening twintig dagen de tijd heeft om zijn antwoord in te dienen. Er zijn echter speciale wetten waarin andere termijnen worden vastgesteld.

2 Lijst van feestdagen die worden aangemerkt als niet-werkdag zoals voorgeschreven in Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van 3 juni 1971.

1 januari, 10 februari, 19 maart, 31 maart, Goede Vrijdag, 1 mei, 7 juni, 29 juni, 15 augustus, 8 september, 21 september, 8 december, 13 december, 25 december.

3 Welke algemene regels gelden er voor de termijnen in de verschillende civiele procedures?

In het algemeen heeft een persoon tegen wie een civiele procedure is ingesteld, twintig dagen om zijn antwoord bij de rechtbank in te dienen. Er bestaan echter speciale wetten met daarin, afhankelijk van het geval, kortere of langere termijnen.

4 Indien een handeling of formaliteit binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, wat is dan het moment van aanvang?

De datum van betekening.

5 Is het moment waarop een termijn begint te lopen afhankelijk van de manier waarop het document wordt bezorgd of betekend (betekening door een deurwaarder of per post)?

Nee, de bezorgmethode heeft geen invloed op het moment waarop de termijn begint te lopen. Als uitgangspunt wordt de datum van betekening genomen.

6 Als de termijn ingaat vanaf een gebeurtenis, wordt de dag van deze gebeurtenis dan meegerekend in de berekening van de termijn?

Over het algemeen begint de termijn vanaf de volgende dag te lopen. Soms wordt in de wet echter een termijn genoemd of stelt de rechtbank een termijn vast waarbij de datum van betekening voor de berekening van die termijn is meegeteld.

7 Indien de looptijd van een termijn in dagen is vastgesteld, geldt het aantal dagen dan in kalenderdagen of alleen in werkdagen?

In het Maltese recht gaat het om kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat er sprake is van werkdagen.

8 En als die termijn in weken, maanden of jaren is vastgesteld?

Bij de berekening van de termijn wordt een dag als een periode van 24 uur beschouwd, terwijl maanden en jaren op basis van de kalender worden vastgesteld.

9 Wanneer verstrijken dergelijke termijnen?

Bij de berekening van de termijn wordt een dag als een periode van 24 uur beschouwd, terwijl maanden en jaren op basis van de kalender worden vastgesteld.

10 Indien de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een niet-werkdag, wordt deze dan verlengd tot de volgende werkdag?

Ja, als de termijn afloopt op een niet-werkdag (d.w.z. een zaterdag, zondag of feestdag), wordt deze verlengd tot de volgende werkdag in overeenstemming met artikel 108 van hoofdstuk 12 van de Wetten van Malta.

11 Zijn er omstandigheden waarin termijnen worden verlengd? Wat zijn de voorwaarden voor dergelijke verlengingen?

De termijn kan alleen worden verlengd als de rechter dat toestaat, en de betreffende persoon mag zijn antwoord indienen als hij naar tevredenheid van de rechter en op deugdelijke wijze kan aantonen waarom hij zijn beëdigde antwoord niet kon indienen.

12 Welke termijnen gelden voor het instellen van een beroep?

Nadat een rechtbank van eerste aanleg vonnis heeft gewezen, kan een persoon binnen twintig dagen (kalenderdagen) daartegen beroep instellen. De verweerder heeft ook twintig dagen om te antwoorden. In grondwettelijke zaken bedraagt de beroepstermijn twintig dagen nadat uitspraak is gedaan, als de vordering door middel van een verzoekschrift is ingesteld. Als de zaak door een andere rechtbank naar het Constitutionele Hof wordt verwezen, moet binnen acht werkdagen beroep worden ingesteld. In een grondwettelijke zaak heeft de verweerder acht werkdagen om te antwoorden. Als vóór de definitieve uitspraak tegen een beslissing beroep wordt ingesteld, moet dat gebeuren binnen zes dagen nadat de beslissing in een openbare rechtszitting is voorgelezen. Dat is de algemene procedure. Er zijn echter speciale wetten waarin andere beroepstermijnen zijn vastgesteld, als het beroep wordt behandeld in een andere rechtbank dan hierboven genoemd.

13 Kunnen rechtbanken termijnen veranderen, met name de termijnen waarbinnen een partij moet verschijnen, of een bijzondere datum vaststellen waarop een partij moet verschijnen?

Voor alle gewone civiele zaken geldt dat binnen twee maanden met de behandeling ter terechtzitting moet worden begonnen en dat de zittingen eens per twee maanden moeten plaatsvinden. De rechtbank kan ervoor kiezen van 16 juli tot en met 15 september geen rechtszittingen te plannen.

In grondwettelijke zaken moet de rechtbank een datum voor een rechtszitting vaststellen die valt binnen acht dagen na de datum dat een verzoekschrift is ingediend of na het indienen van een antwoord door de verweerder binnen de termijn die voor dat antwoord geldt of, als geen antwoord is ingediend, nadat die termijn is verstreken.

In geval van een spoedprocedure of bijzondere procedure moet de verweerder worden opgeroepen om niet eerder dan vijftien dagen en niet later dan dertig dagen na de betekening te verschijnen.

14 Indien een partij die verblijft op een plaats waar hij voor een termijnverlenging in aanmerking komt, van een tot hem gerichte beslissing in kennis wordt gesteld op een plaats waar degenen die daar verblijven niet voor een termijnverlenging in aanmerking komen, verliest die partij dan het recht op termijnverlenging?

In Malta zijn geen plaatsen waarvan de inwoners voor een termijnverlenging in aanmerking komen.

15 Welke sancties staan op de niet-naleving van een termijn?

Als een termijn niet wordt geëerbiedigd, wordt de betrokken partij geacht schuldig te zijn aan belemmering van de rechtsgang en verliest zij het recht om een antwoord in te dienen en bewijsstukken te overleggen. Voordat de rechter zijn beslissing geeft, kan de verweerder gedurende een korte en onherroepelijke tijd schriftelijk of mondeling op de vordering van de eiser reageren. De partij die niet verschijnt, behoudt het recht om tegen de definitieve uitspraak beroep in te stellen, mocht deze niet in haar voordeel zijn.

16 Als de termijn is verstreken, welke rechtsmiddelen hebben dan de partijen die deze hebben laten verstrijken, d.w.z. de niet verschenen partijen?

Zij moeten motiveren waarom zij niet zijn verschenen. Als de rechter bepaalt dat zij een goede reden hadden om niet te verschijnen, kan hij hun toestaan een antwoord in te dienen.

Laatste update: 25/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.