Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Verjaringstermijnen

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke termijnen worden gehanteerd in het burgerlijk procesrecht?

Termijn voor reactie op een vordering – Bij procedures voor het High Court dient de verweerder, indien hij in Noord-Ierland woont, te verschijnen binnen 14 dagen na betekening van de dagvaarding (inclusief de dag van de betekening) (Order 10), maar mag hij ook later nog verschijnen zolang er geen vonnis is gewezen. Voor verschijning na het vonnis is toestemming nodig (Order 12 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). De verweerder moet een verweerschrift indienen binnen zes weken na afgifte van de conclusie van eis, binnen zes weken na zijn verschijning of binnen zes weken na toestemming te hebben gekregen voor verweer, al naargelang de laatste van deze data (Order 18). Bij procedures voor het County Court dient de verweerder binnen 21 dagen na betekening van een civil bill (civiele aanklacht) zijn voornemen kenbaar te maken zich te verweren (Order 12 van de County Court Rules (Northern Ireland) 1981).

Termijn voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen – Volgens artikel 16 van de Limitation (Northern Ireland) Order 1989, kan geen beroep meer worden aangetekend tegen een rechterlijke beslissing later dan zes jaar nadat deze uitvoerbaar is geworden.

Verjaringstermijnen – In het algemeen geldt een verjaringstermijn van zes jaar, bijvoorbeeld voor:

 • vervolgbaarheid van onrechtmatige daden (artikel 6 van de Limitation (Northern Ireland) Order 1989);
 • gevallen van opvolgende bezitsonttrekkingen en het vervallen van eigendomsrechten op toegeëigende goederen (artikel 17 van de Limitation (Northern Ireland) Order 1989).

De verjaringstermijnen voor andere soorten gevallen variëren. Bijvoorbeeld:

de verjaringstermijn voor letselschade bedraagt drie jaar (artikel 7 van de Limitation (Northern Ireland) Order 1989).

2 Lijst van feestdagen die worden aangemerkt als niet-werkdag zoals voorgeschreven in Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van 3 juni 1971.

Order 3 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 juncto artikel 5 van de Interpretation Act 1978 en Order 43 van de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 juncto artikel 39 van de Interpretation Act (Northern Ireland) 1954 betreffen de toepassing en interpretatie van respectievelijk de Rules of the Supreme Court en de County Court Rules voor wat betreft de berekening van termijnen.

Naast de zaterdagen en zondagen zijn de volgende officiële feestdagen in Noord-Ierland erkend als niet-werkdagen:

 • Nieuwjaarsdag: 1 januari
 • Saint Patrick’s Day 17 maart
 • Tweede paasdag: maandag na Pasen
 • Paasdinsdag: dinsdag na Pasen
 • Early May Bank Holiday: eerste maandag van mei
 • Spring Bank Holiday: laatste maandag van mei
 • July Bank Holidays: 12 en 13 juli
 • Summer Bank Holiday: laatste maandag van augustus
 • Eerste kerstdag: 25 december
 • Tweede kerstdag: 26 december

Indien eerste kerstdag, tweede kerstdag of nieuwjaarsdag in een weekend vallen, is de volgende weekdag een vrije dag. Als 25 en 26 december bijvoorbeeld op zaterdag en zondag vallen, dan zijn de volgende maandag en dinsdag respectievelijk vrije dagen.

Bovendien zijn alle rechtbanken met Kerstmis en op Goede Vrijdag nog een extra dag gesloten.

3 Welke algemene regels gelden er voor de termijnen in de verschillende civiele procedures?

Limitation (Northern Ireland) Order 1989 – Deze order bevat diverse termijnen voor het aanhangig maken van zaken en andere perioden waarbinnen bijvoorbeeld een vonnis ten uitvoer moet worden gelegd of de partijen andere handelingen dienen te verrichten. Meer informatie is te vinden in het antwoord op vraag 1.

Foreign Limitation Periods (Northern Ireland) Order 1985 – Deze order zorgt ervoor dat iedere wet die verband houdt met verjaringstermijnen of andere beperkende termijnen, in gevallen waarin een buitenlandse wet dan wel een uitspraak van een buitenlandse rechtbank ten uitvoer wordt gelegd, inhoudelijk wordt behandeld in plaats van procedureel. Wanneer rekening moet worden gehouden met het recht van een ander land dan wel met een uitspraak van een buitenlandse rechtbank, is deze order in de rechtbanken van Noord-Ierland van toepassing op zowel arbitrage- als gerechtelijke procedures.

De Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 en de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 – Dit zijn de procedurele bepalingen voor de burgerlijke rechtbanken in Noord-Ierland, inclusief de termijnen voor verschillende handelingen.

4 Indien een handeling of formaliteit binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, wat is dan het moment van aanvang?

Het aanvangstijdstip van de verweerperiode voor een vordering is in het algemeen de dag van betekening; zie het antwoord op vraag 1. Volgens de Limitation (Northern Ireland) Order 1989 is het aanvangstijdstip van een termijn gewoonlijk de dag waarop de betreffende gebeurtenis plaatsvindt; zo begint de termijn van zes jaar waarin een vonnis ten uitvoer moet worden gelegd op de dag dat het vonnis uitvoerbaar wordt.

5 Is het moment waarop een termijn begint te lopen afhankelijk van de manier waarop het document wordt bezorgd of betekend (betekening door een deurwaarder of per post)?

Ja – indien een dagvaarding wordt betekend per post of door bezorging in de brievenbus, wordt deze geacht op de zevende dag (het weekend meegerekend) nadien te zijn betekend (Order 10, rule 1 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980), zij het dat wanneer de dagvaarding op een zondag op de post wordt gedaan er waarschijnlijk van wordt uitgegaan dat deze op de maandag acht dagen later is betekend. Evenzo wordt een civil bill (civiele aanklacht) die door een advocaat per first class post wordt verzonden, geacht te zijn betekend op de zevende werkdag na het posten (de dag van het posten niet meegerekend) – hier worden voor de periode van zeven dagen dus geen zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen meegerekend (Order 43, rule 19A van de County Court Rules (Northern Ireland) 1981).

6 Als de termijn ingaat vanaf een gebeurtenis, wordt de dag van deze gebeurtenis dan meegerekend in de berekening van de termijn?

Order 3, rule 2 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 is van toepassing op iedere termijn die is vastgelegd in de Rules of in een vonnis, een rechterlijk bevel of een instructie voor het verrichten van een handeling. Indien een handeling binnen een bepaalde termijn na of vanaf een vastgestelde datum moet worden verricht, gaat de termijn normaal gesproken onmiddellijk na die datum in. Indien de handeling een vastgesteld aantal volle dagen voor of na een bepaalde datum moet worden verricht, moet ten minste dat aantal dagen liggen tussen de dag waarop de handeling wordt verricht en de betreffende datum.

Order 43, rule 17 van de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 is van toepassing op termijnen die in de Rules zijn vastgelegd. Indien iets moet worden gedaan binnen een bepaalde termijn vanaf of na een bepaalde gebeurtenis, begint de termijn te lopen aan het eind van de dag waarop de gebeurtenis plaatsvindt, tenzij expliciet is aangegeven dat die dag meetelt.

7 Indien de looptijd van een termijn in dagen is vastgesteld, geldt het aantal dagen dan in kalenderdagen of alleen in werkdagen?

Order 3, rule 2 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 bepaalt dat als de betreffende termijn een periode van zeven dagen of minder is, zaterdagen, zondagen, bank holidays, eerste kerstdag en Goede Vrijdag niet meetellen. Order 3, rule 3 bepaalt dat, tenzij de rechtbank anders aangeeft, de periode van de grote vakantie (d.w.z. de zomervakantie) niet zal worden meegenomen in de berekening van een termijn volgens de Rules of volgens een ander rechterlijk bevel of een andere instructie voor het betekenen, indienen of wijzigen van een processtuk. Order 3, rule 4 bepaalt dat wanneer de in de Rules, of in een vonnis, rechterlijk bevel of instructie vastgestelde termijn waarbinnen een handeling dient te worden verricht bij een griffie van het Court of Judicature afloopt op een dag waarop die griffie gesloten is, en de handeling daarom die dag niet kan worden verricht, de handeling tijdig is verricht indien deze plaatsvindt op de eerstvolgende dag waarop de griffie wel open is.

Order 43, rule 17 van de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 bepaalt dat indien iets volgens de Rules moet worden gedaan binnen een termijn van niet meer dan drie dagen, daarbij zaterdagen, zondagen en andere dagen waarop de griffie gesloten is niet worden meegeteld. Als de voorgeschreven termijn voor een bepaalde handeling afloopt op een zaterdag, een zondag of een andere dag waarop de griffie gesloten is, mag de handeling ook nog de eerstvolgende dag waarop de griffie open is worden verricht. Deze laatste bepaling is ook van toepassing op termijnen die in een beschikking of een rechterlijk bevel worden opgenomen.

8 En als die termijn in weken, maanden of jaren is vastgesteld?

Order 3, rule 1 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 bepaalt dat, onverminderd de toepassing van artikel 5 van de Interpretation Act 1978 op de Rules, het woord “maand” in vonnissen, rechterlijke bevelen, instructies en andere documenten, een kalendermaand aanduidt tenzij de context anders vereist.

Hoewel hiervoor geen expliciete regel bestaat, worden in het geval van een in jaren uitgedrukte termijn, naar analogie, kalenderjaren bedoeld.

Op zaken die door een County Court worden behandeld, is artikel 39 van de Interpretation Act (Northern Ireland) 1954 van toepassing, waarin wordt bepaald dat “een jaar” staat voor twaalf (kalender)maanden en “een maand” voor een kalendermaand.

9 Wanneer verstrijken dergelijke termijnen?

Order 3, rule 2 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 bepaalt dat, indien een handeling moet worden verricht binnen of niet later dan een vastgestelde periode vóór een bepaalde datum, die periode onmiddellijk voor die datum eindigt.

Volgens de County Court Rules (Northern Ireland) 1981, en op grond van artikel 39 van de Interpretation Act (Northern Ireland) 1954, omvat een termijn waarvan is aangegeven of berekend dat deze op een bepaalde dag verstrijkt ook die laatste dag zelf.

10 Indien de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een niet-werkdag, wordt deze dan verlengd tot de volgende werkdag?

Order 3, rule 2 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 bepaalt dat als de betreffende termijn een periode van zeven dagen of minder is, zaterdagen, zondagen, bank holidays, eerste kerstdag en Goede Vrijdag niet meetellen. Order 3, rule 3 bepaalt dat, tenzij de rechtbank anders aangeeft, de periode van de grote vakantie (d.w.z. de zomervakantie) niet zal worden meegenomen in de berekening van een termijn volgens de Rules of volgens een ander rechterlijk bevel of een andere instructie voor het betekenen, indienen of wijzigen van een processtuk. Order 3, rule 4 bepaalt dat wanneer de in de Rules, of in een vonnis, rechterlijk bevel of instructie vastgestelde termijn waarbinnen een handeling dient te worden verricht bij een griffie van het Court of Judicature afloopt op een dag waarop die griffie gesloten is, en de handeling daarom die dag niet kan worden verricht, de handeling tijdig is verricht indien deze plaatsvindt op de eerstvolgende dag waarop de griffie wel open is.

11 Zijn er omstandigheden waarin termijnen worden verlengd? Wat zijn de voorwaarden voor dergelijke verlengingen?

-

12 Welke termijnen gelden voor het instellen van een beroep?

De termijn voor hoger beroep tegen een vonnis van het High Court is in het algemeen zes weken en voor hoger beroep tegen een uitspraak van een County Court 21 dagen. Termijnen voor een verzoek om herziening van een beslissing van een instantie door een rechter zijn, als de wet hiertoe de mogelijkheid biedt, 21 dagen tenzij in de betreffende wet anders is bepaald.

13 Kunnen rechtbanken termijnen veranderen, met name de termijnen waarbinnen een partij moet verschijnen, of een bijzondere datum vaststellen waarop een partij moet verschijnen?

Als de eiser van mening is dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie, kan hij of zij de rechter vragen een verzoekschrift onmiddellijk in behandeling te nemen, zonder dat er aan de verweerder enig document wordt betekend, oftewel “rauwelijks” of “bij eenzijdig verzoekschrift”. Als de rechter besluit tot een eenzijdige procedure, wordt voor de eiser een terechtzitting gepland. De verweerder mag hierbij aanwezig zijn, zodat de rechter beide partijen kan horen voordat hij al dan niet besluit tot een ander rechterlijk bevel.

Deel IV van de Limitation (Northern Ireland) Order 1989 biedt nog meer mogelijkheden voor de verlenging van termijnen. Een verjaringstermijn kan bijvoorbeeld worden verlengd als de eiser gehandicapt is (artikel 48 van de Limitation Act 1980).

Tenzij de gerechtsregels anders bepalen of de rechter anders beveelt, kan de in een rule of door de rechter vastgestelde termijn voor het verrichten van een handeling met schriftelijke instemming van de partijen worden gewijzigd. Bovendien hebben rechters de bevoegdheid termijnen te wijzigen.

14 Indien een partij die verblijft op een plaats waar hij voor een termijnverlenging in aanmerking komt, van een tot hem gerichte beslissing in kennis wordt gesteld op een plaats waar degenen die daar verblijven niet voor een termijnverlenging in aanmerking komen, verliest die partij dan het recht op termijnverlenging?

Nee. De partij verliest het voordeel van dergelijke wetgeving voor verblijf in het buitenland niet.

15 Welke sancties staan op de niet-naleving van een termijn?

Wanneer een verweerder niet binnen de gestelde termijn reageert op een aangekondigde procedure, kan de eiser verzoeken om een verstekvonnis. De verweerder kan dan echter nog steeds tegen de uitspraak in beroep gaan of een rechter kan het vonnis vernietigen.

De rechter beschikt over nog meer sanctiemogelijkheden om zaken ordentelijk te laten verlopen. Zo kan de rechter bijvoorbeeld een deskundigenrapport niet-ontvankelijk verklaren als de partij die dit moest indienen dat te laat heeft gedaan.

De rechter kan bovendien tot een sanctie besluiten vanwege minachting van het gerecht.

16 Als de termijn is verstreken, welke rechtsmiddelen hebben dan de partijen die deze hebben laten verstrijken, d.w.z. de niet verschenen partijen?

De niet-verschenen partijen kunnen naar de rechtbank gaan en verzoeken om een verlenging van de termijn. Als de verlopen termijn al heeft geleid tot een verstekvonnis, kunnen zij in beroep gaan of vragen om vernietiging van het besluit.

Laatste update: 04/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.