Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Verjaringstermijnen

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke termijnen worden gehanteerd in het burgerlijk procesrecht?

Termijn voor reactie op een vordering

Voor zaken die door het Court of Session worden behandeld en waarin betekening plaatsvindt binnen Europa of daarbuiten, geldt een termijn van 21 dagen vanaf de datum van betekening. Voor bepaalde zaken waarin de betekening niet wordt verricht volgens de geldende voorschriften, is de termijn 42 dagen.

Voor zaken die door het Sheriff Court worden behandeld en waarin betekening plaatsvindt binnen Europa, geldt een termijn van 21 dagen vanaf de datum van betekening. Voor alle zaken waarin betekening plaatsvindt buiten Europa, is de termijn 42 dagen vanaf de datum van betekening.

Meer informatie is te vinden in:

Er is ook regelgeving voor Simple Procedures en Summary Cause-procedures (eenvoudige procedures en verkorte procedures) voor de vordering van bedragen van ten hoogste 5000 GBP.

Verjaringstermijnen

In het Schotse recht worden de verjaringstermijnen waarbinnen een zaak aanhangig moet worden gemaakt bepaald door de juridische begrippen limitation en negative prescription (verjaring). Limitation is een procesregel – een verweer – die bepaalt dat bepaalde rechten en verplichtingen blijven bestaan maar na afloop van een bepaalde periode wettelijk onuitvoerbaar worden. Negative prescription is een regel van materieel recht volgens welke een recht of verplichting van een persoon na afloop van een bepaalde periode komt te vervallen.

De huidige wetgeving is te vinden in de Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973 (zoals gewijzigd).

In de bepalingen inzake negative prescription is vastgelegd wanneer contractuele rechten en verplichtingen komen te vervallen. De termijnen variëren afhankelijk van de aard van de verplichting.

De Act geeft een verjaringstermijn voor vorderingen tot vergoeding van schade, letselschade, smaad en vorderingen in verband met productgebreken waarvoor de producent aansprakelijk is. Er geldt een verjaringstermijn van drie jaar vanaf het moment dat het letsel bekend werd, al hebben rechtbanken de discretionaire bevoegdheid om een procedure ook na deze termijn voort te zetten indien zij van oordeel zijn dat dit billijk is.

In verschillende andere wetsbepalingen staan andere verjaringstermijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verjaring van vorderingen in verband met luchtvervoer, vervoer over de weg, over zee en per spoor (van personen of goederen).

De vraag of er verjaringstermijnen gelden voor de specifieke vordering die u wilt instellen, kan worden beantwoord door een advocaat of een Citizens Advice Bureau.

2 Lijst van feestdagen die worden aangemerkt als niet-werkdag zoals voorgeschreven in Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van 3 juni 1971.

Naast de zaterdagen en zondagen zijn de volgende officiële feestdagen in Schotland erkend als niet-werkdagen:

  • Nieuwjaarsdag: 1 januari
  • New Year Holiday: 2 januari
  • Goede Vrijdag: vrijdag voor Pasen
  • Early May Bank Holiday: eerste maandag van mei
  • Spring Bank Holiday: laatste maandag van mei
  • Summer Bank Holiday: eerste maandag van augustus
  • Eerste Kerstdag: 25 december
  • Tweede kerstdag: 26 december

Indien eerste kerstdag, tweede kerstdag of nieuwjaarsdag en 2 januari in een weekend vallen, is de volgende weekdag een vrije dag. Als 25 en 26 december bijvoorbeeld op zaterdag en zondag vallen, dan zijn de volgende maandag en dinsdag respectievelijk vrije dagen.

Alle data zijn vastgelegd in Schema 1 van de Banking and Financial Dealings Act 1971 met uitzondering van de Spring Bank Holiday en tweede kerstdag die bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld.

3 Welke algemene regels gelden er voor de termijnen in de verschillende civiele procedures?

Verjaring

De Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973, zoals gewijzigd, bevat gedetailleerde bepalingen ten aanzien van de berekening van de diverse verjaringstermijnen die zijn beschreven in het antwoord op vraag 1.

4 Indien een handeling of formaliteit binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, wat is dan het moment van aanvang?

Het aanvangstijdstip wordt bepaald door de datum van betekening.  Voor betekening per post geldt de eerstvolgende dag nadat de inleidende vordering/dagvaarding is gepost als de datum van betekening.  Wanneer voor een dagvaarding een termijn geldt die afloopt in het weekend, op een feestdag of op een dag waarop de rechtbank gesloten is, wordt de termijn in feite verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

5 Is het moment waarop een termijn begint te lopen afhankelijk van de manier waarop het document wordt bezorgd of betekend (betekening door een deurwaarder of per post)?

Het aanvangstijdstip is altijd de datum van betekening, ongeacht de manier waarop het document wordt betekend.  Zie het antwoord op vraag 4 voor meer informatie over de definitie van de datum van betekening.

6 Als de termijn ingaat vanaf een gebeurtenis, wordt de dag van deze gebeurtenis dan meegerekend in de berekening van de termijn?

De datum van de rechtshandeling.  De eerste dag na de datum van betekening is de eerste dag die meetelt voor de berekening van een termijn (afhankelijk van de informatie in het antwoord op vraag 4 over feestdagen).

7 Indien de looptijd van een termijn in dagen is vastgesteld, geldt het aantal dagen dan in kalenderdagen of alleen in werkdagen?

Kalenderdagen (maar zie het antwoord op vraag 4 over feestdagen enz.).  Hoewel een termijn niet op een niet-werkdag kan verstrijken, worden bij het berekenen van een termijn alle overige niet-werkdagen gewoon meegeteld.

8 En als die termijn in weken, maanden of jaren is vastgesteld?

Wanneer in gerechtelijke stukken het woord “maand” voorkomt, wordt hiermee een kalendermaand bedoeld.

9 Wanneer verstrijken dergelijke termijnen?

Termijnen verstrijken volgens de beginselen die in de antwoorden op de bovenstaande vragen uiteen zijn gezet, d.w.z. dat dit, afhankelijk van de termijn, gebeurt op de laatste dag van de termijn, waarbij bedacht moet worden dat men begint te tellen op de dag na de datum van betekening.

10 Indien de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een niet-werkdag, wordt deze dan verlengd tot de volgende werkdag?

Ja, dat klopt. Zie het antwoord op vraag 4.

11 Zijn er omstandigheden waarin termijnen worden verlengd? Wat zijn de voorwaarden voor dergelijke verlengingen?

De termijn voor de periode voor kennisgeving van betekening kan door het gerecht worden verlengd als de zaak gerechtvaardigd is en als het overtuigd is van de noodzaak hiervan.

12 Welke termijnen gelden voor het instellen van een beroep?

De verweerder heeft voor het Court of Session vanaf de datum van kennisgeving van een eind- of tussenvonnis 14 dagen de tijd om hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak en het gerecht van dit voornemen in kennis te stellen.

De termijn voor het instellen van beroep tegen bepaalde uitspraken van het Sheriff Court is per 1 januari 2016 verlengd van 14 tot 28 dagen.  Deze beroepen worden nu rechtstreeks bij het Sheriff Appeal Court ingediend.

Beroepen in een Summary Cause-procedure en Simple Procedure moeten nog steeds binnen 14 dagen bij het Sheriff Court worden ingediend.

Er moet worden opgemerkt dat deze termijn geldt wanneer de wetgeving voorziet in een beroepstermijn voor bepaalde soorten beroepen, zoals statutaire beroepen, die niet in de Rules zijn opgenomen.

13 Kunnen rechtbanken termijnen veranderen, met name de termijnen waarbinnen een partij moet verschijnen, of een bijzondere datum vaststellen waarop een partij moet verschijnen?

Alleen in uitzonderlijke gevallen. Voor verkorte termijnen geldt een minimum van 48 uur. Alleen in zaken betreffende het welzijn van kinderen waarin wordt bevolen tot voorlopige voorzieningen kan de eis van voorafgaande kennisgeving aan de verweerder volledig terzijde worden gesteld. In dergelijke zaken kan uiteraard later wel een zittingsdatum worden vastgesteld om te waarborgen dat alle partijen een eerlijk proces kunnen voeren.

14 Indien een partij die verblijft op een plaats waar hij voor een termijnverlenging in aanmerking komt, van een tot hem gerichte beslissing in kennis wordt gesteld op een plaats waar degenen die daar verblijven niet voor een termijnverlenging in aanmerking komen, verliest die partij dan het recht op termijnverlenging?

Nee.

15 Welke sancties staan op de niet-naleving van een termijn?

Wanneer de verweerder de vordering niet aanvecht, kan er vonnis worden gewezen bij verstek, indien de eiser daartoe verzoekt. De verweerder kan hiertegen uiteraard beroep aantekenen, zoals vermeld in het antwoord op vraag 12.

16 Als de termijn is verstreken, welke rechtsmiddelen hebben dan de partijen die deze hebben laten verstrijken, d.w.z. de niet verschenen partijen?

De verweerder kan het gerecht verzoeken de termijn te verlengen. Als er reeds (bij verstek) vonnis is gewezen, kan de verweerder het gerecht verzoeken het vonnis te herroepen, afhankelijk van de toepasselijke procesregels.

Laatste update: 04/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.