Verjaringstermijnen

Wanneer u betrokken bent bij een civielrechtelijk geschil en u eraan denkt eventueel een procedure in te leiden, moet u zich ervan bewust zijn dat dit binnen bepaalde termijnen moet gebeuren.

In alle moderne rechtsstelsels, met inbegrip van die van de 27 lidstaten, gelden er voor civiele vorderingen beperkingen in de tijd. In de wetgeving inzake verjaringstermijnen zijn zeer uiteenlopende voorschriften opgenomen met betrekking tot de lengte van de termijnen, de precieze datum waarop de termijnen ingaan, en de handelingen of gebeurtenissen die de termijnen schorsen of stuiten. Het op de vordering van toepassing zijnde recht, geldt ook voor de desbetreffende verjaringstermijnen.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.