Terminy proceduralne

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie rodzaje terminów wyróżnia się w postępowaniu cywilnym?

Poniższe terminy uznaje się za najważniejsze terminy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

Terminy wpływu pism procesowych

W przypadku złożenia pisma procesowego zawierającego jedynie opis żądań powód musi złożyć w sądzie pełny pozew oraz doręczyć go pozwanemu w terminie 10 dni od dnia, w którym pozwany złożył zawiadomienie o wdaniu się w spór, chyba że sąd określił inaczej.

Pozwany, który przedstawił już zawiadomienie o wdaniu się w spór, musi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwu złożyć odpowiedź na pozew, chyba że sąd przedłuży ten termin.

Terminy wykonania orzeczenia sądu

Na wykonanie orzeczenia sądu przysługuje 6 lat od dnia, w którym stało się ono wykonalne. Jeżeli wykonanie orzeczenia w wyznaczonym terminie będzie niemożliwe, powód może złożyć wniosek o ponowne wydanie orzeczenia (co stanowi pośrednie przedłużenie terminu).

2 Wykaz różnych dni uznawanych za dni wolne od pracy na podstawie rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r.

Oprócz sobót i niedziel dni wolne od pracy na Cyprze obejmują następujące święta.

 • Nowy Rok: 1 stycznia
 • Święto Objawienia Pańskiego: 6 stycznia
 • Czysty Poniedziałek (święto ruchome)
 • Święto narodowe: 25 marca (upamiętniające rozpoczęcie rewolucji w 1821 r.)
 • Święto narodowe: 1 kwietnia (upamiętniające rozpoczęcie walk o wyzwolenie Cypru w latach 1955–1959)
 • Święto Pracy: 1 maja
 • Wielki Piątek: piątek przed Wielkanocą
 • Poniedziałek Wielkanocny: poniedziałek po Wielkanocy
 • Zesłanie Ducha Świętego (święto ruchome)
 • Zaśnięcie Bogurodzicy: 15 sierpnia
 • Dzień Niepodległości: 1 października
 • Święto narodowe: 28 października (dzień „Ochi” upamiętniający wydarzenia z 1940 r.)
 • Wigilia Bożego Narodzenia: 24 grudnia
 • Boże Narodzenie: 25 grudnia
 • Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia: 26 grudnia

Ponadto zgodnie z zasadą nr 61 kodeksu postępowania cywilnego do państwowych dni wolnych od pracy w systemie sądownictwa należą:

 • okres od dnia 10 lipca do dnia 9 września włącznie (wakacje letnie);
 • okres od dnia 24 grudnia do dnia 6 stycznia włącznie (święta bożonarodzeniowe);
 • okres od czwartku przed Wielkanocą do niedzieli św. Tomasza włącznie (święta wielkanocne).

Rozprawy lub inne postępowania mogą być przeprowadzane w powyższych okresach wyłącznie na podstawie wskazówek Sądu Najwyższego lub dowolnego sędziego w przypadku postępowań, które wchodzą w zakres jego właściwości.

3 Jakie ogólne zasady regulują terminy w postępowaniu cywilnym?

 • Kodeks postępowania cywilnego stosuje się w toku różnych postępowań cywilnych.
 • Przepisy ustawy o terminach przedawnienia 165(I)/2002 dotyczą terminów wytaczania powództw.

4 W którym momencie rozpoczyna się bieg terminu, jeżeli dana czynność ma zostać wykonana w danym okresie?

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia, ponieważ zgodnie z art. 2 ustawy o interpretacji „dni” oznaczają „pełne dni”.

5 Czy na rozpoczęcie biegu terminu może wpłynąć lub go zmienić sposób przekazywania lub doręczenia dokumentów (doręczenie osobiste przez posłańca lub drogą pocztową)?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w Republice Cypryjskiej dokumenty doręcza się osobiście za pośrednictwem urzędnika sądowego doręczającego pisma procesowe (z wyjątkiem przypadków, w których sąd może – na wniosek – postanowić inaczej). Data doręczenia nie ma wpływu na bieg terminu.

6 Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które rozpocznie bieg terminu, czy do terminu wlicza się dzień, w którym doszło do zdarzenia?

Nie. Zob. odpowiedź na pytanie 4 powyżej.

7 Jeżeli termin jest oznaczony w dniach, czy liczba dni obejmuje dni kalendarzowe czy dni robocze?

W przypadku gdy termin jest wyrażony w dniach, chodzi o „dni kalendarzowe”, chyba że sąd postanowi inaczej w konkretnej sprawie. Na przykład sąd może postanowić, że zarzuty pozwanego powinny wpłynąć „w terminie trzech dni roboczych od dnia dzisiejszego” lub że nakaz sądowy należy doręczyć (np. pozwanemu w postępowaniu z udziałem jednej strony lub instytucji bankowej w postępowaniu dotyczącym blokady środków na rachunku bankowym) „w terminie pięciu dni roboczych od daty jego sporządzenia”.

Na mocy ustawy o interpretacji „dni” oznaczają zawsze „pełne dni”.

8 Kiedy taki termin jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

Termin odnosi się do tygodni lub miesięcy kalendarzowych.

9 Kiedy upływa termin, jeżeli jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

W takich przypadkach termin kończy się z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia tygodnia, miesiąca lub roku terminu.

10 Czy w przypadku, gdy termin upływa w sobotę, niedzielę, oficjalny dzień świąteczny lub dzień wolny od pracy, termin taki zostaje przedłużony do kolejnego dnia roboczego następującego po takim dniu?

Tak, w takich przypadkach termin przedłuża się do pierwszego kolejnego dnia roboczego.

11 Czy w określonych okolicznościach można przedłużyć termin? Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z takiego przedłużenia terminu?

Zgodnie z zasadą nr 57, zarządzenie 2, kodeksu postępowania cywilnego sąd może przedłużać lub skracać wszelkie terminy, które są przewidziane w kodeksie lub określone w odpowiednim nakazie sądowym, bez nakładania jakichkolwiek warunków lub zgodnie z takimi warunkami, jakie są wymagane ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości.

12 Jakie terminy obowiązują w przypadku odwołań?

Istnieje możliwość zaskarżenia nakazów tymczasowych lub ostatecznych w związku z kwestią niedotyczącą istoty sprawy oraz zaskarżenia oddalenia wniosku o zasądzenie środka tymczasowego w terminie 14 dni od dnia, w którym nakaz stał się wykonalny lub od daty oddalenia wniosku.

We wszystkich innych przypadkach (np. odwołanie od wyroku kończącego postępowanie cywilne) odwołanie należy wnieść w terminie sześciu tygodni od dnia, w którym wyrok stał się materialnie prawomocny.

Termin można przedłużyć jedynie w rzadkich i wyjątkowych przypadkach.

Terminy wytaczania powództw określono w ustawie o terminach przedawnienia 165(I)/2002.

13 Czy sądy mogą zmieniać terminy, w szczególności termin stawiennictwa lub oznaczać szczególną datę stawiennictwa?

Po wniesieniu powództwa pozwany ma dziesięć dni na złożenie zawiadomienia o wdaniu się w spór.

W pozostałych przypadkach terminy stawiennictwa stron przed sądem wyznacza sam sąd.

Datę pierwszego stawiennictwa w sądzie – w przypadku wytoczenia powództwa – ustala Wydział ds. Rejestracji sądu po złożeniu pozwu, chyba że istnieje szczególny powód wyznaczenia określonego terminu stawiennictwa w sądzie. W takim przypadku określony termin zostanie wyznaczony dopiero po uzyskaniu zgody sądu, który rozpoznaje daną sprawę.

Jeżeli chodzi o zmianę pozostałych terminów, zob. odpowiedź na pytanie 11 powyżej.

14 Jeżeli zawiadomienie o czynności dotyczącej strony zamieszkałej w miejscu, w którym mogłaby ona skorzystać z przedłużenia terminu, następuje w miejscu, w którym osoby tam zamieszkujące nie mogą skorzystać z przedłużenia, to czy osoba taka traci przywilej wspomnianego przedłużenia?

Jeżeli prawem właściwym dla danego postępowania jest prawo cypryjskie, wobec strony, którą zawiadomiono o postępowaniu, stosuje się te same przepisy i te same terminy, niezależnie od jej miejsca zamieszkania.

15 Jakie konsekwencje ponosi się w przypadku niedochowania terminu?

Jeżeli pozwany nie złoży zawiadomienia o wdaniu się w spór lub nie przedstawi następnie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, powód może złożyć wniosek o wydanie wyroku na jego korzyść.

Podobnie pozwany może złożyć wniosek o oddalenie powództwa, jeżeli, w przypadku złożenia pisma procesowego zawierającego jedynie opis żądań, powód nie złożył w wyznaczonym terminie pełnego pozwu.

Ponadto sąd może nie przychylić się do twierdzeń pozwanego zaprzeczających tezom zawartym w pozwie, jeżeli pozwany przedstawił je po upływie wyznaczonego terminu; oznacza to, że może on stracić prawo do bycia wysłuchanym podczas postępowania.

16 Jeżeli termin upłynął, jakie środki przysługują osobom, które go nie dochowały, np. stronom niestawiającym się w sądzie?

Powód, który nie stawił się w sądzie i którego powództwo zostało oddalone, może wnieść do sądu o przywrócenie terminu.

Pozwany, który nie stawił się w sądzie i na którego niekorzyść sąd wydał wyrok, może wnieść o uchylenie wyroku.

Tego rodzaju żądania są uwzględniane na zasadzie odstępstwa.

Ostatnia aktualizacja: 07/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.