Terminy proceduralne

Luksemburg
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie rodzaje terminów wyróżnia się w postępowaniu cywilnym?

Do terminów procesowych przewidzianych w przepisach prawa luksemburskiego zalicza się terminy wniesienia środków odwoławczych, terminy na dopełnienie czynności procesowych, terminy stawiennictwa, terminy uwzględniające odległość i inne terminy.

Termin przedawnienia i termin zawity nie mają ściśle procesowego charakteru i nie zostaną omówione w tym miejscu.

2 Wykaz różnych dni uznawanych za dni wolne od pracy na podstawie rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r.

Dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele, a także następujące dni ustawowo wolne od pracy:

  • Nowy Rok, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 9 maja, Wniebowstąpienie Pańskie, drugi dzień Zielonych Świątek (poniedziałek), święto narodowe przypadające na 23 czerwca,
  • Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

3 Jakie ogólne zasady regulują terminy w postępowaniu cywilnym?

Terminy procesowe mogą różnić się w zależności od przedmiotu sprawy i rodzaju postępowania.

4 W którym momencie rozpoczyna się bieg terminu, jeżeli dana czynność ma zostać wykonana w danym okresie?

Termin biegnie od północy dnia, w którym miały miejsce czynność, zdarzenie, decyzja lub doręczenie aktu.

5 Czy na rozpoczęcie biegu terminu może wpłynąć lub go zmienić sposób przekazywania lub doręczenia dokumentów (doręczenie osobiste przez posłańca lub drogą pocztową)?

Tak, jeżeli prawo wymaga doręczenia wezwania przez komornika sądowego lub powiadomienia przez kancelarię, wezwanie lub powiadomienie może zostać uznane za dokonane innego dnia niż dzień faktycznego doręczenia dokumentu do rąk własnych zainteresowanej osoby (np. w przypadku odmowy odbioru aktu, w przypadku gdy wezwanie lub powiadomienie dostarczono na adres stałego zamieszkania itp.)

6 Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które rozpocznie bieg terminu, czy do terminu wlicza się dzień, w którym doszło do zdarzenia?

W przypadku każdego terminu procesowego bieg terminu rozpoczyna się o północy dnia, w którym miały miejsce czynność, zdarzenie, decyzja lub wezwanie powodujące rozpoczęcie biegu terminu.

7 Jeżeli termin jest oznaczony w dniach, czy liczba dni obejmuje dni kalendarzowe czy dni robocze?

Dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele wlicza się do terminu.

8 Kiedy taki termin jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

Dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele wlicza się do terminu.

9 Kiedy upływa termin, jeżeli jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

Każdy termin procesowy upływa ostatniego dnia o północy.

Jeżeli termin jest wyrażony w tygodniach, upływa w tym dniu ostatniego tygodnia, który ma taką samą nazwę co dzień czynności, zdarzenia, decyzji lub wezwania powodujących rozpoczęcie biegu terminu.

Jeżeli termin jest wyrażony w miesiącach lub latach, upływa on w tym dniu ostatniego miesiąca lub ostatniego roku, który jest oznaczony tą samą liczbą co dzień czynności, zdarzenia, decyzji lub wezwania powodujących rozpoczęcie biegu terminu. W przypadku braku takiego dnia termin upływa ostatniego dnia miesiąca.

Jeżeli termin jest wyrażony w miesiącach i dniach lub w częściach miesięcy, najpierw liczone są pełne miesiące, a następnie dni lub części miesięcy; przy obliczaniu części miesięcy przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.

10 Czy w przypadku, gdy termin upływa w sobotę, niedzielę, oficjalny dzień świąteczny lub dzień wolny od pracy, termin taki zostaje przedłużony do kolejnego dnia roboczego następującego po takim dniu?

Każdy termin, który normalnie upływa w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień przysługujący w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w niedzielę, przedłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Dotyczy to również wezwań do urzędów gminy, jeżeli urzędy nie przyjmują interesantów ostatniego dnia terminu.

11 Czy w określonych okolicznościach można przedłużyć termin? Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z takiego przedłużenia terminu?

Jeżeli do sądu luksemburskiego wpłynie pozew przeciwko osobom mieszkającym za granicą, osoby takie korzystają z terminu uwzględniającego odległość. Termin ten wynosi od piętnastu do trzydziestu dni w zależności od miejsca zamieszkania pozwanego.

12 Jakie terminy obowiązują w przypadku odwołań?

Co do zasady termin do złożenia odwołania wynosi czterdzieści dni i może zostać wydłużony o termin uwzględniający odległość w przypadku osób zamieszkałych za granicą. Odwołanie od wyroku niepodlegającego tymczasowej wykonalności można wnieść dopiero po upływie ośmiu dni.

Termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku wydanego zaocznie wynosi piętnaście dni i biegnie od dnia doręczenia.

Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego (ordonnance de référé) przysługuje w terminie piętnastu dni od doręczenia postanowienia. Jeżeli takie postanowienie wydano zaocznie, przysługuje od niego sprzeciw w terminie ośmiu dni od daty doręczenia. Termin do wniesienia sprzeciwu biegnie równocześnie z terminem do wniesienia zażalenia.

13 Czy sądy mogą zmieniać terminy, w szczególności termin stawiennictwa lub oznaczać szczególną datę stawiennictwa?

W postępowaniach uproszczonych dotyczących środków tymczasowych (procédure de référé) pozwy doręcza się wraz z wezwaniem na rozprawę, która odbywa się w dniu i o godzinie zazwyczaj przewidzianych dla takich spraw. Jeżeli sprawa jest pilna, prezes sądu lub sędzia, który go zastępuje, może wezwać strony do stawienia się o podanej godzinie, nawet w dni świąteczne lub zwyczajowo wolne od pracy, na rozprawę do sądu albo do swojego prywatnego mieszkania.

14 Jeżeli zawiadomienie o czynności dotyczącej strony zamieszkałej w miejscu, w którym mogłaby ona skorzystać z przedłużenia terminu, następuje w miejscu, w którym osoby tam zamieszkujące nie mogą skorzystać z przedłużenia, to czy osoba taka traci przywilej wspomnianego przedłużenia?

Jeżeli osoba zamieszkała poza Wielkim Księstwem zostanie wezwana do stawiennictwa przed sądem w tym państwie, zastosowanie będą miały zwykłe terminy, chyba że sąd zarządzi w stosownym przypadku ich przedłużenie.

15 Jakie konsekwencje ponosi się w przypadku niedochowania terminu?

Upływ terminu, w którym można wszcząć postępowanie, oznacza utratę pewnych uprawnień (prekluzja). Upływ terminu do dokonania czynności procesowych skutkuje co do zasady bezskutecznością tych czynności lub wykreśleniem sprawy.

16 Jeżeli termin upłynął, jakie środki przysługują osobom, które go nie dochowały, np. stronom niestawiającym się w sądzie?

Jeżeli strona nie podjęła czynności przed sądem w przewidzianym terminie, może złożyć wniosek o jego przywrócenie, jeżeli bez własnej winy nie powzięła w stosownym czasie wiadomości o czynności uruchamiającej bieg terminu lub jeżeli nie mogła podjąć tej czynności. Wniosek jest dopuszczalny, jeżeli zostanie złożony w ciągu piętnastu dni od chwili, w której zainteresowana osoba dowiedziała się o czynności uruchamiającej bieg terminu lub w którym dokonanie czynności stało się możliwe. Wniosek jest niedopuszczalny po roku od upływu terminu, którego bieg dana czynność zazwyczaj uruchamia. Powyższe terminy nie mają charakteru zawieszającego.

Postępowanie umarza się, jeżeli strona procesowa pozostawała bezczynna przez trzy lata. Termin ten zostaje przedłużony o sześć miesięcy we wszystkich przypadkach, w których złożony zostanie wniosek o wznowienie postępowania lub wyznaczenie nowego pełnomocnika procesowego. Umorzenie postępowania nie oznacza wygaśnięcia roszczenia, a jedynie kończy postępowanie. Osoba, która chce dochodzić swoich praw przed sądem, może wnieść nowy pozew, o ile jej roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Postanowienie o wykreśleniu sprawy z powodu nieprzestrzegania przez pełnomocników wyznaczonych terminów nie podlega zaskarżeniu.

Powiązane strony

http://www.legilux.lu/

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.