Terminy proceduralne

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie rodzaje terminów wyróżnia się w postępowaniu cywilnym?

Zgodnie z zasadą ogólną określoną w rozdziale 12 Zbioru Praw Malty na wniesienie odpowiedzi przysługuje dwadzieścia dni od daty doręczenia. Przewidziano jednak przepisy szczególne określające odmienne terminy procesowe.

2 Wykaz różnych dni uznawanych za dni wolne od pracy na podstawie rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r.

1 stycznia, 10 lutego, 19 marca, 31 marca, Wielki Piątek, 1 maja, 7 czerwca, 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września, 21 września, 8 grudnia, 13 grudnia, 25 grudnia.

3 Jakie ogólne zasady regulują terminy w postępowaniu cywilnym?

Co do zasady pozwanemu przysługuje termin dwudziestu dni na wniesienie do sądu odpowiedzi na pozew. Przewidziano jednak przepisy szczególne określające – w zależności od przypadku – krótsze lub dłuższe terminy procesowe.

4 W którym momencie rozpoczyna się bieg terminu, jeżeli dana czynność ma zostać wykonana w danym okresie?

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu doręczenia.

5 Czy na rozpoczęcie biegu terminu może wpłynąć lub go zmienić sposób przekazywania lub doręczenia dokumentów (doręczenie osobiste przez posłańca lub drogą pocztową)?

Nie, sposób przekazania nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu terminu. Pod uwagę bierze się dzień doręczenia.

6 Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które rozpocznie bieg terminu, czy do terminu wlicza się dzień, w którym doszło do zdarzenia?

Co do zasady bieg terminu rozpoczyna się kolejnego dnia. Ustawodawca lub sąd mogą jednak ustalić taki termin, przy którego obliczaniu uwzględnia się dzień doręczenia.

7 Jeżeli termin jest oznaczony w dniach, czy liczba dni obejmuje dni kalendarzowe czy dni robocze?

W prawie maltańskim przyjmuje się, że dni, o których mowa w przepisach, są dniami kalendarzowymi, chyba że wyraźnie określono, iż przepis odnosi się do dni roboczych.

8 Kiedy taki termin jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

Przy obliczaniu terminu dzień uznaje się za okres 24 godzin, natomiast miesiące i lata oblicza się zgodnie z kalendarzem.

9 Kiedy upływa termin, jeżeli jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

Przy obliczaniu terminu dzień uznaje się za okres 24 godzin, natomiast miesiące i lata oblicza się zgodnie z kalendarzem.

10 Czy w przypadku, gdy termin upływa w sobotę, niedzielę, oficjalny dzień świąteczny lub dzień wolny od pracy, termin taki zostaje przedłużony do kolejnego dnia roboczego następującego po takim dniu?

Tak, jeżeli termin upływa w dniu wolnym od pracy (tj. w sobotę, niedzielę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy), ulega on przedłużeniu do kolejnego dnia roboczego zgodnie z art. 108 rozdziału 12 Zbioru Praw Malty.

11 Czy w określonych okolicznościach można przedłużyć termin? Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z takiego przedłużenia terminu?

Termin może zostać przedłużony wyłącznie wówczas, gdy zezwolił na to sąd, a pozwany może wnieść odpowiedź na pozew, jeżeli jest w stanie wykazać w sposób satysfakcjonujący dla sądu istotne powody, dla których nie wniósł odpowiedzi sporządzonej pod przysięgą.

12 Jakie terminy obowiązują w przypadku odwołań?

Po doręczeniu wyroku przez sąd pierwszej instancji termin na wniesienie apelacji wynosi dwadzieścia dni (kalendarzowych) od dnia doręczenia wyroku. Pozwanemu przysługuje termin dwudziestu dni na wniesienie odpowiedzi. W sprawach konstytucyjnych – jeżeli powództwo wytoczono poprzez wniesienie skargi – termin na wniesienie apelacji wynosi dwadzieścia dni od dnia doręczenia wyroku. Jeżeli inny sąd skierował sprawę do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego, apelację należy wnieść w terminie ośmiu dni roboczych. W sprawach konstytucyjnych pozwanemu przysługuje termin ośmiu dni roboczych na wniesienie odpowiedzi. W przypadku wnoszenia apelacji przed uprawomocnieniem się wyroku apelację należy wnieść w terminie sześciu dni od dnia ogłoszenia wyroku na posiedzeniu jawnym. Jest to zasada ogólna. Należy jednak zauważyć, że przewidziano przepisy szczególne określające inne terminy na wniesienie apelacji, jeżeli apelację rozpoznaje inny sąd niż sądy wymienione powyżej.

13 Czy sądy mogą zmieniać terminy, w szczególności termin stawiennictwa lub oznaczać szczególną datę stawiennictwa?

Wszystkim sprawom cywilnym rozpoznawanym w trybie zwykłym nadaje się bieg w terminie dwóch miesięcy, przy czym sąd wyznacza terminy rozpraw raz na dwa miesiące. Sąd może postanowić o niewyznaczaniu terminów rozpraw w okresie od dnia 16 lipca do dnia 15 września każdego roku.

W sprawach konstytucyjnych sąd wyznacza termin rozprawy w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia wniesienia skargi lub od dnia wniesienia odpowiedzi przez pozwanego w terminie na to przewidzianym bądź – w przypadku niewniesienia odpowiedzi – od dnia upływu tego terminu.

W postępowaniu uproszczonym lub odrębnym pozwanego należy wezwać do stawiennictwa nie wcześniej niż w terminie piętnastu dni i nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia.

14 Jeżeli zawiadomienie o czynności dotyczącej strony zamieszkałej w miejscu, w którym mogłaby ona skorzystać z przedłużenia terminu, następuje w miejscu, w którym osoby tam zamieszkujące nie mogą skorzystać z przedłużenia, to czy osoba taka traci przywilej wspomnianego przedłużenia?

Zgodnie z prawem maltańskim obywatelom w żadnym przypadku nie przysługuje możliwość przedłużenia terminu.

15 Jakie konsekwencje ponosi się w przypadku niedochowania terminu?

Uchybienie terminom przez stronę uznaje się za obrazę sądu, w związku z czym strona traci prawo do wniesienia odpowiedzi oraz przedstawienia dowodów. Przed wydaniem wyroku sąd wyznacza jednak pozwanemu krótki termin zawity na wniesienie pisemnych lub ustnych zarzutów wobec roszczenia powoda. Strona, która uchybiła terminowi, zachowuje prawo do wniesienia apelacji od wyroku kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to wyrok na niekorzyść tej strony.

16 Jeżeli termin upłynął, jakie środki przysługują osobom, które go nie dochowały, np. stronom niestawiającym się w sądzie?

Osoby te są zobowiązane przedstawić przyczyny swojego uchybienia. Jeżeli sąd uzna, że uchybiły one terminowi z uzasadnionej przyczyny, może im zezwolić na wniesienie odpowiedzi.

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.