Terminy proceduralne

Słowacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie rodzaje terminów wyróżnia się w postępowaniu cywilnym?

a) Terminy ustawowe – określone w przepisach

b) Terminy sądowe – sąd może przedłużyć termin na wniosek zainteresowanego.

2 Wykaz różnych dni uznawanych za dni wolne od pracy na podstawie rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r.

Dni wolne od pracy są to dni wyznaczone na nieprzerwany odpoczynek pracowników w ciągu tygodnia oraz święta państwowe.

a) Dni wolne od pracy w Republice Słowackiej: 6 stycznia, Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 8 maja, 15 września, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia;

b) święta państwowe w Republice Słowackiej: 1 stycznia, 5 lipca, 29 sierpnia, 1 września, 17 listopada.

3 Jakie ogólne zasady regulują terminy w postępowaniu cywilnym?

a) Zgodnie z ustawą nr 160/2015, kodeks postępowania cywilnego procesowego (zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok), (zwaną dalej „CSP”) oraz w przypadku braku przepisów stanowiących inaczej termin dokonania czynności wyznacza sąd. Dnia, w którym doszło do zdarzenia rozpoczynającego bieg terminu, nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu terminu oznaczonego w dniach.

b) Termin nie biegnie w odniesieniu do osoby, która utraciła zdolność sądową lub zdolność procesową (§ 119 CSP).

c) Jeżeli nowa strona, przedstawiciel ustawowy lub kurator strony przystąpią do postępowania, w odniesieniu do nich zaczyna biec nowy termin – od chwili, w której przystąpiły do postępowania (§ 120 CSP).

d) Termin jest dotrzymany, gdy w ostatnim dniu terminu czynność została dokonana przed sądem lub pismo procesowe zostało złożone w organie mającym obowiązek jego doręczenia (§ 121 ust. 5 CSP).

4 W którym momencie rozpoczyna się bieg terminu, jeżeli dana czynność ma zostać wykonana w danym okresie?

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym doszło do zdarzenia rozpoczynającego bieg terminu.

5 Czy na rozpoczęcie biegu terminu może wpłynąć lub go zmienić sposób przekazywania lub doręczenia dokumentów (doręczenie osobiste przez posłańca lub drogą pocztową)?

Nie.

6 Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które rozpocznie bieg terminu, czy do terminu wlicza się dzień, w którym doszło do zdarzenia?

Nie.

7 Jeżeli termin jest oznaczony w dniach, czy liczba dni obejmuje dni kalendarzowe czy dni robocze?

Terminy oblicza się w dniach kalendarzowych.

8 Kiedy taki termin jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

Terminy oznaczone w tygodniach, miesiącach oraz latach również oblicza się w dniach kalendarzowych.

9 Kiedy upływa termin, jeżeli jest wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?

Terminy oznaczone w tygodniach, miesiącach lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym doszło do zdarzenia rozpoczynającego bieg terminu, a jeżeli w danym miesiącu dzień ten nie występuje – ostatniego dnia tego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin upływa kolejnego dnia roboczego (§ 121 CSP).

10 Czy w przypadku, gdy termin upływa w sobotę, niedzielę, oficjalny dzień świąteczny lub dzień wolny od pracy, termin taki zostaje przedłużony do kolejnego dnia roboczego następującego po takim dniu?

Tak.

11 Czy w określonych okolicznościach można przedłużyć termin? Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z takiego przedłużenia terminu?

Jeżeli w przepisach nie ustanowiono terminu dokonania danej czynności, w stosownych przypadkach wyznacza go sąd. Sąd może również przedłużyć termin, który wyznaczył (§ 118 ust. 2 CSP).

12 Jakie terminy obowiązują w przypadku odwołań?

Apelację wnosi się w terminie 15 dni od dnia doręczenia orzeczenia do sądu, do którego jest ona skierowana (§ 362 CSP).

13 Czy sądy mogą zmieniać terminy, w szczególności termin stawiennictwa lub oznaczać szczególną datę stawiennictwa?

Tak, ale wyłącznie termin przesłuchania informacyjnego.

14 Jeżeli zawiadomienie o czynności dotyczącej strony zamieszkałej w miejscu, w którym mogłaby ona skorzystać z przedłużenia terminu, następuje w miejscu, w którym osoby tam zamieszkujące nie mogą skorzystać z przedłużenia, to czy osoba taka traci przywilej wspomnianego przedłużenia?

15 Jakie konsekwencje ponosi się w przypadku niedochowania terminu?

Skutkiem niedochowania terminu jest uchybienie temu terminowi.

16 Jeżeli termin upłynął, jakie środki przysługują osobom, które go nie dochowały, np. stronom niestawiającym się w sądzie?

Sąd może uchylić skutki uchybienia terminu, jeżeli strona lub jej pełnomocnik nie dotrzymali terminu z uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej im dokonanie czynności, do której dokonania byli uprawnieni. Wniosek musi zostać wniesiony w terminie 15 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia i jednocześnie z wnioskiem należy dokonać czynności procesowej, dla której określony był termin (§ 122 CSP). Sąd dysponuje pełną swobodą uznania w kwestii oceny, czy przyczyna uchybienia terminu ustawowego przez stronę lub jej pełnomocnika jest uzasadniona.

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.