Termene procedurale

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt tipurile de termene relevante pentru procedurile civile?

Termenele procedurale sunt perioade de timp în cadrul cărora trebuie să se realizeze anumite acțiuni procedurale.

Termenele pot fi clasificate în funcție de persoanele care au obligația să le respecte:

Termenele care trebuie să fie respectate de instanță, de judecător sau de executorul judecătoresc sunt prevăzute prin lege și sunt, de regulă, scurte. În cadrul procedurilor civile, termenele variază de la 1 la 30 de zile [de exemplu, articolul 102 alineatul (2) din Codul de procedură civilă (Civilprocesa likums), 15 zile; articolul 140 alineatul (9), 30 zile; articolul 3416 alineatul (2), 15 zile]. Un judecător trebuie să decidă dacă acceptă o cerere în termen de 7 zile de la primirea acesteia, însă atunci când cererea vizează înapoierea unui copil în Letonia și trebuie să fie depusă într-un alt stat, trebuie să se ia o decizie în cadrul unei ședințe de judecată în termen de 15 zile de la începerea procedurilor. O hotărâre privind măsurile necesare pentru a garanta o creanță trebuie să fie pronunțată cel târziu în ziua următoare începerii procedurii. O hotărâre privind luarea de măsuri de protecție împotriva violenței trebuie să fie pronunțată cel târziu în următoarea zi lucrătoare după primirea cererii în cazul în care nu sunt necesare probe suplimentare sau în cazul în care o întârziere ar putea afecta în mod semnificativ drepturile reclamantului; în alte situații, o astfel de hotărâre trebuie să fie pronunțată în termen de 20 de zile de la primirea cererii. Pentru anumite categorii de cauze, există un termen în care trebuie să se înceapă soluționarea sau revizuirea cauzei și acest proces să se încheie prin pronunțarea unei hotărâri. Copia unei hotărâri sau a unei decizii trebuie să fie comunicată în termen de cel mult trei zile de la pronunțarea hotărârii sau a deciziei sau, în cazul în care se pronunță o hotărâre sumară, în termen de trei zile de la redactarea hotărârii în integralitatea sa. Există și alte termene prevăzute prin lege. Uneori o instanță sau un executor judecătoresc trebuie să ia anumite măsuri imediat. În anumite cazuri prevăzute prin lege există termene generale pe care judecătorii sau instanțele pot să le precizeze, stabilind așadar ei înșiși termenul în care trebuie să se întreprindă o măsură. În cauze complexe, o instanță poate emite o hotărâre sumară, alcătuită numai dintr-o parte introductivă și un dispozitiv. Aceasta va redacta ulterior o hotărâre completă în termen de 14 zile și va preciza data la care va fi disponibilă hotărârea integrală. Codul de procedură civilă nu precizează termenul în care o instanță trebuie să examineze și să soluționeze o cauză civilă. Cu toate acestea, articolul 28 din Legea privind puterea judecătorească prevede că, în vederea asigurării apărării drepturilor încălcate ale unei persoane, instanța trebuie să examineze cauza „în timp util” (savlaicīgi), ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să fie soluționată cât mai repede posibil. În același timp, ca excepție de la procedura instanțelor de drept comun, Codul de procedură civilă stabilește termene specifice pentru examinarea cererilor pentru anumite categorii de cauze civile care fac obiectul unor proceduri speciale: de exemplu, un judecător trebuie să ia o decizie cu privire la o cerere de executare silită necontencioasă (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana) în termen de 7 zile de la primirea acesteia. De asemenea, în legislația specializată există dispoziții care precizează cauzele care trebuie soluționate printr-o procedură extraordinară (de exemplu, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor referitoare la asigurarea drepturilor și intereselor copiilor, astfel cum se prevede în Legea privind protecția drepturilor copilului).

Codul de procedură civilă prevede, de asemenea, termenele corespunzătoare acțiunilor procedurale care trebuie efectuate de părți: 14 zile înaintea unei ședințe de judecată pentru prezentarea probelor, cu excepția cazului în care judecătorul a stabilit un alt termen; 10 zile pentru introducerea unei căi de atac auxiliare (blakus sūdzība); 20 de zile pentru introducerea unei căi de atac (apelācija) etc. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, termenele în care trebuie să se încadreze părțile la procedură și alte părți interesate sunt stabilite de instanță, de judecător sau de executorul judecătoresc. Aceștia stabilesc o dată specifică pentru un termen pe care legislația îl prevede doar în termeni generali. Se poate stabili un termen în mod independent de ceea ce se prevede în termeni generali în lege, ținându-se seama în mod corespunzător tipul de acțiune procedurală, de distanța față de domiciliul unei persoane sau de locul unde este situată, precum și de alte circumstanțe.

Termenele aplicabile persoanelor care nu sunt părți la litigiu sunt stabilite numai de o instanță sau de un judecător.

Principalele termene sunt:

 • termen pentru prezentarea probelor: cu excepția cazului în care judecătorul decide altfel, probele trebuie să fie prezentate cu cel puțin 14 zile înainte de o ședință de judecată. În timpul soluționării unei cauze, se pot prezenta probe la cererea motivată a unei părți la litigiu sau a unui terț, cu condiția (i) să nu se întârzie judecarea cauzei, (ii) instanța să considere că există motive întemeiate pentru care elementele de probă nu au fost prezentate la timp, (iii) probele să vizeze fapte care au ieșit la lumină în cursul desfășurării procedurii. Decizia instanței de a refuza probe nu poate fi contestată, însă obiecțiile la decizie pot fi menționate în apel (apelācija) sau recurs (kasācija);
 • termenul de prezentare a observațiilor de către pârât: după ce a fost inițiată o procedură, cererea și copii ale documentelor însoțitoare trebuie să fie transmise pârâtului fără întârziere, prin scrisoare recomandată, fixându-se un termen-limită pentru depunerea de observații scrise; acest terme este de 15 până la 30 de zile de la data la care s-a transmis cererea;
 • termenul de rectificare a deficiențelor dintr-o cerere de redeschidere a procedurilor și de rejudecare a cauzei: în cazul în care o hotărâre este pronunțată în lipsă, pârâtul are la dispoziție 20 de zile de la data la care a fost trimisă hotărârea pentru a se adresa instanței cu scopul de a solicita redeschiderea procedurii și reexaminarea cauzei.

Termenele care se aplică în cazul suspendării procedurii:

 • în cazul în care o parte la procedură sau un terț constituit ca parte civilă este o persoană fizică care a decedat sau o persoană juridică care a încetat să existe și raporturile juridice dintre părțile în litigiu permit transferul drepturilor, procedura se suspendă până la stabilirea succesorului sau de numirea unui reprezentant legal;
 • în cazul în care o instanță a decis restrângerea capacității unei părți la procedură sau a unui terț de a-și exercita în mod independent drepturile și obligațiile procedurale în materie civilă, procedura se suspendă până la numirea unui reprezentant legal;
 • în cazul în care o parte la procedură sau un terț nu poate participa la procedură din cauza unei boli grave, a vârstei sau a unui handicap, procedura se suspendă până la termenul stabilit de instanță pentru numirea unui reprezentant;
 • în cazul în care (i) instanța sesizează Curtea Constituțională, (ii) reclamantul ori solicitantul sesizează Curtea Constituțională, (iii) instanța trimite o întrebare Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare, (iv) nu este posibil să se soluționeze cauza până la soluționarea unei alte cauze civile, penale sau administrative, procedura se suspendă până la data la care hotărârea Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene sau a instanței civile, penale sau administrative produce efecte juridice;
 • în cazul în care (i) o parte la procedură sau o parte terță cu o cerere autonomă autonome (trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem) se află în afara Letoniei într-o misiune de lungă durată sau oficială, (ii) s-a emis un aviz de căutare a pârâtului, (iii) o parte la procedură sau un terț constituit ca parte civilă nu poate participa la procedură pe motiv de boală, (iv) instanța dispune elaborarea unui raport de expertiză, procedura se suspendă până la momentul în care circumstanțele respective încetează să se aplice;
 • în cazul în care părțile convin să suspende judecarea cauzei și niciun terț constituit ca parte civilă nu ridică obiecții, procedura se suspendă până la termenul stabilit în hotărârea judecătorească;
 • în cazul în care au fost inițiate proceduri de insolvență împotriva pârâtului – persoană fizică sau juridică într-o acțiune care are ca obiect pretenții financiare, procedura se suspendă până la finalizarea procedurilor de insolvență.

Termenul pentru depunerea apelului (apelācija): apelul împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță de prim grad de jurisdicție poate fi depus în termen de 20 de zile de la data la care este pronunțată hotărârea. În cazul în care se pronunță o hotărâre sumară, termenul de introducere a apelului curge de la data fixată de instanță pentru redactarea hotărârii în integralitatea sa. În cazul în care hotărârea integrală este redactată după data stabilită, termenul pentru depunerea apelului începe de la data la care hotărârea este efectiv redactată. Nu se admite și se restituie părții în cauză apelul prezentat după expirarea termenului.

Termenul pentru introducerea unei căi de atac auxiliare (blakus sūdzība): o cale de atac auxiliară poate fi introdusă în termen de 10 zile de la data la care instanța a luat decizia atacată, cu excepția cazului în care Codul de procedură civilă prevede altfel. O cale de atac auxiliară prezentată după expirarea termenului nu este admisibilă și se restituie persoanei care a depus-o.

Termenul de depunere a unei cereri de examinare a unor fapte descoperite recent: termenul pentru prezentarea unei astfel de cereri curge:

 • în ceea ce privește circumstanțele esențiale pentru cauză care existau la momentul desfășurării procedurilor, dar nu au fost sau nu au putut fi cunoscute de către solicitant: de la data la care faptele respective au ieșit la lumină;
 • în ceea ce privește depozițiile martorilor, avizele experților sau traducerile care au fost falsificate în mod intenționat, probele scrise sau materiale contrafăcute aduse la lumină în legătură cu o hotărâre judecătorească care produce efecte într-o cauză penală pe baza căreia a fost pronunțată hotărârea sau în ceea ce privește activități infracționale scoase la lumină în legătură cu o hotărâre judecătorească care produce efecte într-o cauză penală pe baza căreia a fost luată o decizie sau a fost pronunțată o hotărâre judecătorească ilegală sau neîntemeiată: de la data la care hotărârea judecătorească pronunțată în cadrul cauzei penale produce efecte juridice;
 • în ceea ce privește anularea unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii emise de o altă instituție, pe care s-a întemeiat hotărârea judecătorească sau decizia din cadrul cauzei: de la data la care a intrat în vigoare hotărârea judecătorească de anulare a hotărârii în cauza civilă sau penală, sau de la data anulării deciziei celeilalte instituții, care a stat la baza hotărârii judecătorești sau a deciziei a cărei anulare este solicitată în lumina noilor fapte identificate;
 • în cazul în care se recunoaște că o normă juridică care a fost aplicată pentru soluționarea cauzei nu este compatibilă cu o normă juridică care prevalează asupra acesteia: de la data intrării în vigoare a unei hotărâri sau a unei alte decizii prin care norma aplicată își pierde forța juridică întrucât nu respectă norma care are prioritate.

Termenele pentru depunerea documentelor executorii: un document executoriu poate fi transmis spre executare în termen de 10 ani de la data la care a intrat în vigoare o hotărâre a unei instanțe judecătorești sau a unui judecător, cu excepția cazului în care există alte termene de prescripție stabilite prin lege.

În cazul în care o hotărâre judecătorească dispune recuperarea unei creanțe prin plăți periodice, documentul executoriu rămâne în vigoare pe parcursul perioadei în care urmează să se efectueze plățile; cu toate acestea, perioada de 10 ani menționată anterior începe să curgă din ultima zi aferentă fiecărei plăți.

2 Lista diferitelor zile considerate zile nelucrătoare conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 din 3 iunie 1971.

În temeiul Legii privind sărbătorile naționale, următoarele zile au fost declarate sărbători naționale:

 • 1 ianuarie: Anul Nou;
 • Vinerea Mare: vinerea dinainte de Paște; Duminică, prima zi de Paște; Luni, a doua zi de Paște;
 • 1 mai: Ziua Muncii și comemorarea Convocării Adunării Constituante a Republicii Letonia;
 • 4 mai: comemorarea Declarației privind redobândirea independenței Republicii Letonia;
 • a doua duminică din mai: Ziua Mamei;
 • Duminica Rusaliilor;
 • 23 iunie: Ajunul sărbătorii Sf. Ioan;
 • 24 iunie: Sf. Ioan, Sărbătoarea solstițiului de vară;
 • ultima zi a Festivalului național leton de dansuri și cântece
 • 18 noiembrie: comemorarea proclamării Republicii Letonia.
 • 24, 25 și 26 decembrie: Crăciunul (solstițiul de iarnă);
 • 31 decembrie: Ajunul Anului Nou.

Ortodocșii, credincioșii pe rit vechi și persoane de alte credințe sărbătoresc Paștele, Rusaliile și Crăciunul la datele stabilite de confesiunile lor.

În cazul în care data de 4 mai, ultima zi a Festivalului național leton de dansuri și cântece sau ziua de 18 noiembrie cad într-o zi de sâmbătă sau duminică, ziua lucrătoare următoare devine sărbătoare legală în anul respectiv.

3 Care sunt normele generale aplicabile termenelor în diferitele proceduri civile?

Acțiunile procedurale depind de termenele prevăzute prin lege. În cazul în care legea nu stabilește un termen, termenul este stabilit de instanță sau de judecător. Termenul stabilit de instanță sau de judecător trebuie să fie suficient de lung pentru a permite realizarea acțiunii procedurale.

Termenul poate fi o dată precisă, o perioadă care se încheie la o dată precisă sau o perioadă exprimată în ani, luni, zile sau ore. În cazul în care acțiunea nu trebuie să fie realizată la o dată precisă, aceasta poate fi efectuată în orice moment pe parcursul perioadei indicate. Perioada poate fi stabilită având ca referință producerea unui eveniment care trebuie să aibă loc cu siguranță.

4 Atunci când o anumită acţiune sau formalitate trebuie efectuată într-un anumit termen, care este momentul de la care începe să curgă termenul?

Un termen procedural calculat în ani, luni sau zile începe să curgă din ziua următoare datei sau evenimentului care indică începerea acestuia.

Un termen procedural calculat în ore începe să curgă din următoarea oră de după evenimentul care indică începerea acestuia.

5 Data de la care începe să curgă termenul poate fi afectată sau modificată ca urmare a metodei de transmitere ori de notificare sau comunicare a actelor (notificare personală prin agent procedural sau prin poştă)?

Documentele judiciare sunt livrate unei persoane fizice la locul de reședință declarat al acesteia sau, dacă aceasta a declarat o adresă suplimentară, la respectiva adresă suplimentară, sau la o adresă pe care persoana a indicat-o pentru corespondența cu instanța. Persoana fizică în cauză are datoria de a putea fi găsită la locul de reședință declarat, la adresa suplimentară declarată sau la adresa indicată pentru corespondența cu instanța. În cazul în care pârâtul nu are un domiciliu declarat și nu a indicat o adresă pentru corespondența cu instanța, documentele judiciare vor fi trimise la adresa indicată pentru partea respectivă de către reclamant, sau la adresa obținută de instanță ca dovadă a adresei reale a părții. Documentele judiciare pot fi livrate, de asemenea, la locul de muncă al unei persoane.

Documentele judiciare se transmit prin e-mail în cazul în care partea la procedură a informat instanța că acceptă comunicarea cu instanța prin mijloace electronice. În acest caz, documentele judiciare îi sunt trimise la adresa de e-mail pe care partea a indicat-o. Dacă instanța constată existența unor obstacole în calea notificării sau a comunicării de documente prin e-mail, acestea îi sunt notificate printru-una din celelalte metode prevăzute la alineatul al doilea al aceluiași articol.

În cazul în care partea la procedură a informat instanța că acceptă comunicarea prin mijloace electronice și declară că s-a înscris în sistemul online, documentele judiciare îi sunt transmise prin acest sistem. Dacă instanța constată existența unor obstacole în calea notificării sau a comunicării de documente prin intermediul sistemului online, acestea îi sunt notificate printru-una din celelalte metode prevăzute la alineatul al doilea al aceluiași articol.

Trebuie menționat că livrarea documentelor judiciare la domiciliul declarat al unei persoane fizice, la o altă adresă declarată sau la o adresă indicată pentru corespondența cu instanța ori, în cazul unei persoane juridice, la sediul social, și primirea unei declarații de livrare a corespondenței de la oficiul poștal sau returnarea documentelor nu înseamnă în sine că documentele au fost notificate sau comunicate. Se instituie doar o prezumpție că documentele au fost notificate, și anume, în a șaptea zi după livrarea documentelor prin poștă și în a treia zi după trimiterea documentelor prin e-mail sau prin sistemul online de notificare. Destinatarul poate răsturna această prezumție, prin indicarea faptului că împrejurări obiective care nu pot fi controlate de către destinatar l-au împiedicat pe acesta să primească documentele la adresa indicată.

Cu toate acestea, în cazul în care documentele judiciare sunt notificate sau comunicate personal destinatarului prin curier sub semnătură, sau în cazul în care o parte la litigiu a notificat destinatarului documentele în mod personal sub semnătură sau dacă, la notificarea sau comunicarea documentelor judiciare în mod personal, persoana care face livrarea nu găsește destinatarul la domiciliul său și notifică sau comunică documentele oricărui membru adult al familiei care locuiește cu destinatarul, documentele judiciare sunt considerate a fi fost comunicate sau notificate la data la care destinatarul sau o altă persoană le acceptă.

În cazul în care destinatarul refuză să accepte documentele judiciare, documentele sunt considerate a fi fost notificate sau comunicate la data la care destinatarul a refuzat să le accepte.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă, acestea sunt considerate a fi fost notificate sau comunicate în a șaptea zi de la expedierea lor.

În cazul în care documentele sunt transmise prin poștă electronică, acestea sunt considerate a fi fost notificate sau comunicate în a treia zi de la trimiterea acestora.

6 În cazul în care termenul este declanşant de producerea unui eveniment, ziua în care evenimentul a avut loc se ia în considerare la calcularea termenului?

Nu. În cazul în care un termen începe în momentul în care survine un anumit eveniment, termenul începe să curgă din ziua următoare producerii evenimentului care determină începerea termenului.

7 Atunci când termenul este exprimat în zile, numărul de zile indicat include zile calendaristice sau zile lucrătoare?

În cazul în care un termen este exprimat în zile, numărul de zile include toate zilele calendaristice.

8 În ce situaţii termenul este exprimat în săptămâni, luni sau ani?

Perioadele exprimate în zile, luni sau ani se referă la zile calendaristice.

9 Când expiră termenul dacă este exprimat în săptămâni, luni sau ani?

Un termen exprimat în ani expiră în luna și la data corespunzătoare din ultimul an al perioadei.

Un termen exprimat în luni expiră la data corespunzătoare din ultima lună a perioadei respective. Dacă un termen exprimat în luni se încheie într-o lună care nu conține data respectivă, acesta expiră în ultima zi a lunii respective.

O perioadă care se întinde până la o anumită dată expiră la acea dată.

 • O acțiune procedurală al cărei termen expiră poate fi efectuată până la ora 24:00 a ultimei zile a termenului.
 • În cazul în care o măsură procedurală trebuie luată în instanță, termenul expiră în momentul în care se încheie programul de lucru al instanței în ziua respectivă. În cazul în care o cerere, o cale de atac sau un alt document este predat unui operator de comunicații până la ora 24:00 a datei finale a termenului, aceasta este considerată a fi fost depusă în termenul prevăzut.

10 Dacă termenul expiră într-o sâmbătă, într-o duminică, într-o zi de sărbătoare naţională sau într-o zi nelucrătoare, este acesta prelungit până în prima zi lucrătoare următoare?

În cazul în care termenul expiră într-o zi de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare națională legală, ultima zi a terenului este următoarea zi lucrătoare.

11 Există condiţii în care termenele sunt prelungite? În ce condiţii se acordă aceste prelungiri?

Doar termenele stabilite de instanță sau de judecător pot fi prelungite la cererea unei părți la litigiu; alte termene, stabilite prin lege, nu se pot prelungi. Cu toate acestea, o parte poate fi repusă de instanță într-un termen stabilit prin lege, la cererea justificată a părții. Cererea de prelungire a termenului sau de repunere într-un termen care nu a fost respectat se depune la instanța în fața căreia ar fi trebuit să se efectueze acțiunea procedurală întârziată; instanța ia o decizie prin procedură scrisă. Părților li se comunică în scris că cererea este analizată. O cerere de repunere în termen trebuie să fie însoțită de documentele necesare pentru îndeplinirea acțiunii procedurale și să fie motivată.

Un termen stabilit de un judecător poate fi prelungit de un complet de judecată format dintr-un singur judecător. Se poate introduce o cale de atac auxiliară împotriva refuzului unei instanțe sau a unui judecător de prelungire sau de repunere în termen.

12 Există termene pentru introducerea căilor de atac?

Termenul de depunere a unei căi auxiliare de atac este de 10 zile de la data la care instanța a pronunțat hotărârea contestată.

În cazul în care o decizie este adoptată prin procedură scrisă, termenul pentru prezentarea unei căi de atac auxiliare curge de la data la care decizia este comunicată sau notificată.

În cazul în care se ia o decizie în absența unei părți (de exemplu, o decizie prin care se dispune obținerea de probe sau o măsură de protecție provizorie), termenul pentru prezentarea unei căi de atac auxiliare curge de la data notificării sau expedierii deciziei.

În cazul în care hotărârea instanței a fost trimisă la domiciliul, locuința sau sediul social al unei persoane și acesta se află în afara Letoniei, în conformitate cu legislația UE sau cu acordurile internaționale obligatorii pentru Letonia, persoana în cauză poate o cale de atac auxiliară în termen de 15 zile de la data notificării sau a comunicării copiei hotărârii sau, în cazul în care instanța a pronunțat o hotărâre sumară, de la data notificării sau a comunicării unei copii a textului integral al hotărârii.

Apelul (apelācija) trebuie depus în termen de 20 de zile de la data la care hotărârea este pronunțată sau, în cazul unei hotărâri sumare, de la data stabilită de instanță pentru redactarea hotărârii în integralitatea sa. Dacă textul integral al hotărârii este redactat după data fixată, termenul pentru depunerea apelului împotriva hotărârii se calculează începând cu data la care hotărârea este efectiv redactată.

În cazul în care se trimite o copie a hotărârii la domiciliul, locuința sau sediul social al unei persoane și acesta se află în afara Letoniei, în conformitate cu legislația UE sau cu acordurile internaționale obligatorii pentru Letonia, persoana în cauză poate face apel în termen de 20 de zile de la data notificării copiei hotărârii.

Recursul (kasācija) se depune în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea este pronunțată, iar în cazul unei hotărâri sumare – de data pe care instanța a stabilit-o pentru redactarea hotărârii în integralitatea sa. Dacă textul integral al hotărârii este redactat după data fixată, termenul pentru depunerea recursului împotriva hotărârii se calculează începând cu data la care hotărârea este efectiv redactată.

În cazul în care se trimite o copie a hotărârii la domiciliul, locuința sau sediul social al unei persoane și acesta se află în afara Letoniei, în conformitate cu legislația UE sau cu acordurile internaționale obligatorii pentru Letonia, persoana în cauză poate face recurs în termen de 30 de zile de la data notificării copiei hotărârii.

Indiferent dacă se depune apel sau recurs, în cazul în care calea de atac se depune după ce termenul a expirat, aceasta se respinge ca inadmisibilă. Împotriva deciziei unui judecător de a respinge apelul sau recursul se poate depune o cale de atac auxiliară în termen de 10 zile de la data la care instanța a emis decizia respectivă.

În cazul anumitor categorii de litigii, de exemplu în ceea ce privește recunoașterea unei hotărâri pronunțate de o instanță străină, se pot stabili termene specifice pentru căile de atac, prevăzute de la caz la caz în cadrul normelor care reglementează procedura civilă.

13 Pot instanţele să modifice termenele, în special termenele de înfăţişare în instanţă sau să stabilească o dată specială pentru înfăţişare?

O instanță judecătorească trebuie să amâne examinarea unei cauze și să stabilească o altă dată pentru ședința de judecată în cazul în care:

 • una dintre părți este absentă de la ședința de judecată și nu a fost notificată cu privire la ora și locul de desfășurare a acesteia;
 • una dintre părți, notificată cu privire la ora și locul de desfășurare a ședințe de judecată, este totuși absentă de la ședința de judecată pentru motive pe care instanța le consideră întemeiate;
 • o copie a cererii nu a fost comunicată sau notificată pârâtului și, pentru acest motiv, pârâtul solicită amânarea soluționării cauzei;
 • este necesar să se citeze, în calitate de parte la procedură, o persoană ale cărei drepturi sau interese legitime pot fi încălcate prin hotărârea instanței; amânări succesive pot fi cerute, pentru aceleași motive, și de către părți;
 • amânarea ar putea contribui la reluarea conviețuirii soților sau pentru a promova o soluționare pe cale amiabilă, instanța poate decide o amânare din oficiu;
 • domiciliul sau reședința pârâtului este în afara Letoniei și acesta a fost notificat cu privire la ora și locul de desfășurare a ședinței de judecată și confirmarea notificării sau a comunicării documentelor a fost primită, însă pârâtul nu a primit notificarea în timp util și nu se prezintă la ședința de judecată;
 • domiciliul sau reședința pârâtului este în afara Letoniei, iar pârâtului i-a fost trimisă notificarea cu privire la ora și locul de desfășurare a ședinței de judecată sau i-a fost transmisă o copie a cererii, dar nu s-a primit nicio confirmare și pârâtul nu se înfățișează la ședința de judecată;
 • instanța a primit acordul la care au ajuns părțile în urma medierii.

O instanță poate amâna examinarea cauzei și în alte împrejurări.

De exemplu, instanța amâna examinarea cauzei:

 • în cazul în care reclamantul, deși i s-a notificat ora și locul de desfășurare a ședinței de judecată, nu se înfățișează, din motive necunoscute;
 • în cazul în care pârâtul, deși i s-a notificat ora și locul de desfășurare a ședinței de judecată, nu se înfățișează, din motive necunoscute;
 • în cazul în care instanța consideră că este imposibil să se pronunțe asupra litigiului din cauza neprezentării unei părți a cărei prezență este obligatorie în conformitate cu legea sau a unui martor, expert sau interpret numit din oficiu;
 • la cererea unei părți care solicită să i se acorde posibilitatea de a prezenta dovezi suplimentare;
 • în cazul în care o persoană nu poate participa la ședința de judecată prin videoconferință din motive tehnice sau din alte motive, independente de instanță;
 • în cazul în care interpretul nu se prezintă la ședința de judecată dintr-un motiv pe care instanța îl consideră justificat.

14 Când un act destinat unei părţi care îşi are reşedinţa intr-un loc în care ar putea beneficia de o prelungire a termenului este notificat într-un loc unde persoanele nu beneficiază de o astfel de prelungire, persoana destinatară pierde beneficiul extinderii termenului?

Nu. În temeiul normelor de procedură civilă, livrarea, notificarea sau comunicarea actelor judiciare unei persoane al cărei domiciliu sau locuință se află în afara teritoriului Letoniei se realizează în conformitate cu un alt mecanism, iar termenele procedurale care încep să curgă de la momentul primirii documentelor judiciare sunt calculate în mod diferit.

De exemplu, ca regulă generală, apelul împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță de prim grad de jurisdicție poate fi introdus în termen de 20 de zile de la data la care este pronunțată hotărârea. În cazul în care o hotărâre judecătorească este transmisă unei părți al cărei domiciliu sau locuință se află în afara teritoriului Letoniei, persoana respectivă are dreptul de a face apel în termen de 20 de zile de la data la care este notificată sau comunicată copia hotărârii instanței. În cazul în care se stabilesc termene diferite - pentru diferitele părți la litigiu - de depunere a apelului împotriva unei hotărâri a unei instanțe de prim grad de jurisdicție, hotărârea rămâne definitivă dacă nu se depune apel în termenul stabilit pentru introducerea căilor de atac, calculat de la data la care a fost notificată ultima copie a hotărârii.

15 Care sunt consecinţele nerespectării termenelor?

Dreptul de a realiza o acțiune procedurală se încheie la expirarea termenului stabilit prin lege sau de către instanță. Căile de atac și documentele prezentate după expirarea termenului nu vor fi acceptate.

16 Dacă termenul expiră, care sunt căile de atac la care pot apela persoanele care nu au respectat termenele, respectiv părţile aflate în culpă?

La cererea uneia dintre părți, instanța poate decide repunerea în termen dacă aceasta consideră că există motive întemeiate pentru întârziere.

O instanță poate decide repunerea în termen:

 • în cazul depășirii unui termen;
 • termenele prevăzute prin lege;
 • termenele acordate părților pentru exercitarea drepturilor lor procedurale.

Termenele pur procedurale asociate unor termene de prescripție nu pot fi reînnoite; de exemplu, nu este posibilă repunerea în termen pentru prezentarea unui titlu executoriu după expirarea termenului de prescripție de 10 ani, care a început să curgă de la data la care hotărârea în cauză a rămas definitivă.

Atunci când decide repunerea în termen, instanța permite, în același timp, realizarea acțiunii procedurale întârziate.

Termenele procedurale stabilite de o instanță, un judecător sau un executor judecătoresc pot să fie prelungite, la cererea unei părți, înainte de expirarea acestora. Termenele prevăzute prin lege nu pot însă fi prelungite. În cazul în care s-a depășit un termen stabilit de o instanță judecătorească, de un judecător sau de un executor judecătoresc, persoana obligată să respecte termenul poate solicita stabilirea unui nou termen în care să se efectueze acțiunea procedurală.

Cererea de prelungire a unui termen care a fost depășit sau de repunere în termen trebuie să fie înaintată instanței în fața căreia ar fi trebuit să fie realizată acțiunea procedurală întârziată. Cererea este soluționată în cadrul unei ședințe de judecată, iar părțile sunt informate în prealabil cu privire la ora și locul de desfășurare a acesteia. Neprezentarea unei părți nu este un impediment pentru o decizie de soluționare a cererii.

O cerere de repunere în termen trebuie însoțită de documentele necesare pentru îndeplinirea acțiunii procedurale și trebuie să fie motivată.

Un termen stabilit de un judecător poate fi prelungit de un complet de judecată alcătuit dintr-un singur judecător.

Se poate introduce o cale de atac auxiliară (blakus sudzība) împotriva refuzului unei instanțe sau a unui judecător de prelungire sau de repunere în termen.

Ultima actualizare: 16/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.