Termene procedurale

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt tipurile de termene relevante pentru procedurile civile?

Conform procedurii generale prevăzute la capitolul 12 din Legislația Maltei, o persoană are la dispoziție 20 de zile de la data notificării pentru depunerea răspunsului. Cu toate acestea, există legi speciale care prevăd termene diferite.

2 Lista diferitelor zile considerate zile nelucrătoare conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 din 3 iunie 1971.

1 ianuarie, 10 februarie, 19 martie, 31 martie, Vinerea Mare, 1 mai, 7 iunie, 29 iunie, 15 august, 8 septembrie, 21 septembrie, 8 decembrie, 13 decembrie, 25 decembrie.

3 Care sunt normele generale aplicabile termenelor în diferitele proceduri civile?

În general, o persoană împotriva căreia s-a introdus o acțiune civilă are la dispoziție 20 de zile pentru depunerea răspunsului în fața instanței. Cu toate acestea, există legi speciale care prevăd termene mai scurte sau mai lungi, după caz.

4 Atunci când o anumită acţiune sau formalitate trebuie efectuată într-un anumit termen, care este momentul de la care începe să curgă termenul?

Data notificării.

5 Data de la care începe să curgă termenul poate fi afectată sau modificată ca urmare a metodei de transmitere ori de notificare sau comunicare a actelor (notificare personală prin agent procedural sau prin poştă)?

Nu, metoda de transmitere nu afectează momentul de începere. Se ia în considerare data notificării.

6 În cazul în care termenul este declanşant de producerea unui eveniment, ziua în care evenimentul a avut loc se ia în considerare la calcularea termenului?

În general, perioada începe în ziua următoare. Cu toate acestea, este posibil ca legislația sau instanța să stabilească un termen la al cărui calcul se ia în considerare data notificării.

7 Atunci când termenul este exprimat în zile, numărul de zile indicat include zile calendaristice sau zile lucrătoare?

În legislația malteză se consideră că zilele menționate sunt zile calendaristice, cu excepția cazului în care se indică în mod expres că legislația face referire la zile lucrătoare.

8 În ce situaţii termenul este exprimat în săptămâni, luni sau ani?

La calcularea termenului, se consideră că o zi reprezintă o perioadă de 24 de ore, în timp ce lunile și anii se calculează conform calendarului.

9 Când expiră termenul dacă este exprimat în săptămâni, luni sau ani?

La calcularea termenului, se consideră că o zi reprezintă o perioadă de 24 de ore, în timp ce lunile și anii se calculează conform calendarului.

10 Dacă termenul expiră într-o sâmbătă, într-o duminică, într-o zi de sărbătoare naţională sau într-o zi nelucrătoare, este acesta prelungit până în prima zi lucrătoare următoare?

Da, în cazul în care termenul-limită este o zi nelucrătoare (adică o zi de sâmbătă, de duminică sau de sărbătoare legală), acesta se prelungește până la următoarea zi lucrătoare, în conformitate cu secțiunea 108 din capitolul 12 din Legislația Maltei.

11 Există condiţii în care termenele sunt prelungite? În ce condiţii se acordă aceste prelungiri?

Termenul-limită poate fi prelungit numai dacă o instanță autorizează acest lucru, iar persoanei i se permite să își depună răspunsul dacă poate demonstra existența unor motive temeinice pentru nedepunerea răspunsului sub jurământ, motive pe care instanța le acceptă.

12 Există termene pentru introducerea căilor de atac?

După pronunțarea unei hotărâri de către o instanță de prim grad de jurisdicție, o persoană poate depune o cale de atac în termen de 20 de zile (zile calendaristice) de la data pronunțării acesteia. Pârâtul are la dispoziție 20 de zile pentru a răspunde. În cauzele de natură constituțională, dacă acțiunea a fost introdusă prin intermediul unei cereri, termenul de depunere a căii de atac este de 20 de zile de la pronunțarea hotărârii. În situația în care cauza este trimisă Curții Constituționale de o altă instanță, calea de atac trebuie să fie depusă în termen de opt zile lucrătoare. Pârâtul într-o cauză de natură constituțională are la dispoziție opt zile lucrătoare în care să răspundă. În cazul în care o hotărâre este atacată înainte de hotărârea definitivă, calea de atac trebuie să fie depusă în termen de șase zile de la data la care hotărârea este citită în ședință publică. Aceasta este procedura generală. Totuși, trebuie remarcat că există legi speciale care prevăd termene diferite de depunere a căii de atac dacă aceasta urmează să fie examinată într-un tribunal diferit de cele menționate mai sus.

13 Pot instanţele să modifice termenele, în special termenele de înfăţişare în instanţă sau să stabilească o dată specială pentru înfăţişare?

În toate cauzele civile ordinare, audierea trebuie să fie stabilită în termen de două luni și ședințele trebuie să aibă loc de două ori pe lună. Instanța poate decide să nu stabilească ședințe în perioada 16 iulie - 15 septembrie a fiecărui an.

În cauzele de natură constituțională, instanța trebuie să stabilească pentru audiere o dată care să se încadreze într-o perioadă de opt zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau de la depunerea unui răspuns de către pârât în perioada prevăzută pentru răspuns sau, dacă nu s-a depus niciun răspuns, de la expirarea termenului respectiv.

În cazul unei proceduri sumare sau speciale, pârâtul trebuie să fie citat să se prezinte nu mai devreme de 15 zile și nu mai târziu de 30 de zile de la data notificării.

14 Când un act destinat unei părţi care îşi are reşedinţa intr-un loc în care ar putea beneficia de o prelungire a termenului este notificat într-un loc unde persoanele nu beneficiază de o astfel de prelungire, persoana destinatară pierde beneficiul extinderii termenului?

În Malta nu există locuri în care un rezident ar putea beneficia de o prelungire a unui termen.

15 Care sunt consecinţele nerespectării termenelor?

În cazul în care termenele nu sunt respectate, se consideră că partea implicată sfidează instanța și își pierde dreptul de a depune un răspuns și probe. Cu toate acestea, înainte de a pronunța hotărârea, instanța va acorda pârâtului o perioadă de timp scurtă și peremptorie pentru a formula observații scrise sau orale în legătură cu cererea reclamantului. Partea care nu și-a îndeplinit obligațiile își păstrează dreptul de a depune o cale de atac împotriva hotărârii definitive în cazul în care aceasta nu va fi în favoarea sa.

16 Dacă termenul expiră, care sunt căile de atac la care pot apela persoanele care nu au respectat termenele, respectiv părţile aflate în culpă?

Părțile respective trebuie să justifice neîndeplinirea obligațiilor care le revin. În cazul în care instanța decide că există motive întemeiate pentru neîndeplinirea obligațiilor, aceasta poate autoriza părțile în cauză să depună un răspuns.

Ultima actualizare: 24/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.