Procesné lehoty

Ak ste zapojený do občianskoprávneho sporu a uvažujete o súdnom konaní, musíte si byť vedomý toho, že žalobu je potrebné podať v určitej lehote.

Všetky moderné právne systémy vrátane systémov 27 členských štátov stanovujú časové obmedzenie pre občianskoprávne nároky. Právne predpisy upravujúce premlčacie alebo prekluzívne lehoty sa značne líšia, pokiaľ ide o dĺžku lehoty, kedy presne začína a aký úkon alebo udalosť túto lehotu pozastavuje alebo prerušuje. Právne predpisy rozhodné pre príslušný nárok upravujú aj premlčaciu lehotu pre tento nárok.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.