Procesné lehoty

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Najdôležitejšie lehoty na základe pravidiel občianskoprávneho konania:

Lehota na registráciu súdnych dokumentov:

V prípade všeobecne schváleného súdneho predvolania musí navrhovateľ podať zdôvodnenie žalobného nároku na súd a doručiť ho odporcovi v lehote 10 dní odo dňa, keď odporca podá vyhlásenie o dostavení sa, pokiaľ súd nestanoví inak.

Odporca, ktorý už podal vyhlásenie o dostavení sa, musí v lehote 14 dní odo dňa prijatia zdôvodnenia žalobného nároku podať zdôvodnenie obhajoby, pokiaľ súd túto lehotu nepredĺži.

Lehota na výkon rozsudku súdu:

Rozsudok súdu možno vykonať do 6 rokov odo dňa, keď sa stal vykonateľným. Ak nie je možné vykonať rozsudok v stanovenej lehote, navrhovateľ môže požiadať o obnovu rozsudku (čo predstavuje nepriame predĺženie lehoty).

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Okrem soboty a nedele patria medzi dni pracovného pokoja na Cypre tieto dni:

 • Nový rok: 1. januára,
 • Traja králi: 6. januára,
 • Čistý pondelok (pohyblivý sviatok),
 • štátny sviatok: 25. marca (začiatok revolúcie v roku 1821),
 • štátny sviatok: 1. apríla (začiatok boja za oslobodenie Cypru v rokoch 1955 – 1959),
 • Prvý máj: 1. mája,
 • Veľký piatok: piatok pred Veľkou nocou,
 • Veľkonočný pondelok: pondelok po Veľkej noci,
 • Svätodušná nedeľa (pohyblivý sviatok),
 • Nanebovzatie Panny Márie: 15. augusta,
 • Deň nezávislosti: 1. októbra,
 • štátny sviatok: 28. októbra (výročie odmietnutia ultimáta fašistického Talianska v roku 1940),
 • Štedrý večer: 24. decembra,
 • Prvý sviatok vianočný: 25. decembra,
 • Druhý sviatok vianočný: 26. decembra.

Podľa pravidla č. 61 občianskeho súdneho poriadku sa navyše na právny systém vzťahujú tieto oficiálne dni pracovného pokoja:

 • obdobie od 10. júla do 9. septembra vrátane (letné prázdniny),
 • obdobie od 24. decembra do 6. januára vrátane (vianočné prázdniny),
 • obdobie od štvrtka pred Veľkou nocou do nedele na sv. Tomáša vrátane (veľkonočné prázdniny).

Pojednávania alebo iné konania sa v uvedených obdobiach môžu uskutočniť len na základe pokynov Najvyššieho súdu alebo akéhokoľvek sudcu s právomocou v danom konaní.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

 • Občiansky súdny poriadok sa uplatňuje v rôznych občianskoprávnych konaniach.
 • Ustanovenia zákona 165(I)/2002 o premlčaní sa vzťahujú na lehoty na podanie žaloby.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení, keďže podľa článku 2 zákona o výklade „dni“ znamenajú „čisté dni“.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Podľa občianskeho súdneho poriadku sa dokumenty v Cyperskej republike doručujú osobne prostredníctvom súdneho úradníka (procesný doručovateľ) (okrem výnimočných prípadov, keď súd môže na návrh nariadiť iný spôsob). Dátum doručenia nemá vplyv na lehotu.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Nie. Pozrite si odpoveď na otázku 4.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Keď je lehota vyjadrená v dňoch, vzťahuje sa na „kalendárne dni“, pokiaľ súd v konkrétnej veci nestanoví inak. Súd napríklad môže stanoviť, že námietka žalovaného sa má zaregistrovať „do 3 pracovných dní od dnešného dňa“ alebo že opatrenie sa má doručiť (napr. odporcovi v konaní ex parte alebo bankovej inštitúcii v konaní o zmrazení účtu) „do 5 pracovných dní od jeho vydania“.

Podľa zákona o výklade „dni“ vždy znamenajú „čisté dni“.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehota sa vzťahuje na kalendárne týždne alebo mesiace.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

V týchto prípadoch lehota uplynie po uplynutí poslednej hodiny posledného dňa týždňa, mesiaca alebo roka lehoty.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Áno, v týchto prípadoch sa ukončenie lehoty presunie na prvý nasledujúci pracovný deň.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Podľa nariadenia 2 pravidla č. 57 občianskeho súdneho poriadku súd môže predĺžiť alebo skrátiť všetky lehoty stanovené v uvedených pravidlách alebo v príslušnom opatrení bez stanovenia akýchkoľvek podmienok alebo za podmienok, ktoré sú potrebné v záujme spravodlivosti.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Odvolanie proti dočasnému alebo konečnému opatreniu vo veci, ktorá nie je žalobou, a proti zamietnutiu predbežného návrhu, možno podať do 14 dní odo dňa, v ktorom sa opatrenie stalo záväzným, alebo odo dňa zamietnutia návrhu.

Vo všetkých ostatných prípadoch (napr. odvolanie proti právoplatnému rozsudku v občianskoprávnom konaní) sa odvolanie musí podať do 6 týždňov odo dňa, v ktorom sa rozsudok stal záväzným.

Lehota sa môže predĺžiť len v zriedkavých a výnimočných prípadoch.

Lehoty na podanie žaloby sú stanovené v zákone 165(I)/2002 o premlčaní.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Po doručení žaloby má odporca lehotu 10 dní na podanie vyhlásenia o dostavení sa.

Ostatné lehoty na dostavenie sa účastníkov konania na súd stanoví samotný súd.

V prípade návrhu prvý dátum dostavenia sa na súd stanovuje registračné oddelenie súdu po podaní návrhu, pokiaľ neexistuje osobitný dôvod na stanovenie osobitného dátumu dostavenia sa. V takom prípade sa osobitný dátum stanoví až po tom, ako to povolí súd prejednávajúci danú vec.

Pokiaľ ide o úpravu iných lehôt, pozrite si odpoveď na otázku 11.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Ak je rozhodným právom v súvislosti s príslušnosťou právo Cypru, platia rovnaké pravidlá a rovnaké termíny bez ohľadu na miesto bydliska účastníka konania, ktorému sa doručuje návrh na začatie konania.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ak odporca v stanovených lehotách nepodá vyhlásenie o dostavení sa, prípadne následne nepodá zdôvodnenie obhajoby, navrhovateľ môže podať návrh na vydanie rozhodnutia vo svoj prospech.

Podobne aj odporca môže podať návrh na zamietnutie žaloby, ak v prípade všeobecne potvrdeného súdneho predvolania navrhovateľ v stanovenom termíne nepodá zdôvodnenie žalobného nároku.

Súd navyše môže ignorovať námietku voči návrhu podanú po uplynutí príslušnej lehoty, čím odporca, ktorý nedodržal lehotu, môže stratiť právo byť vypočutý v priebehu konania.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Navrhovateľ, ktorý nedodržal lehotu a ktorého žaloba bola zamietnutá, môže podať návrh na obnovu konania.

Odporca, ktorý nedodržal lehotu a proti ktorému bol vydaný rozsudok, môže podať návrh na odklad rozsudku.

Týmto návrhom sa vyhovie prostredníctvom výnimky.

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.