Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Procesné lehoty

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Hlavné druhy lehôt sú tieto:

Lehota na vyjadrenie k žalobe – na vyjadrenie k žalobe alebo na potvrdenie doručenia má žalovaný 14 dní odo dňa prijatia oznámenia o žalobe alebo špecifikácie žaloby, ak sú doručované osobitne. Na prípravu vyjadrenia k žalobe má žalovaný 14 dní od potvrdenia doručenia. To znamená, že žalovaný môže mať až 28 dní na vyjadrenie k žalobe. Ak však potvrdí doručenie v deň nasledujúci po prijatí špecifikácie žaloby, má iba 15 dní na podanie vyjadrenia k žalobe.

Lehota na výkon rozsudku – v zmysle článku 24 zákona o premlčaní z roku 1980 nie je možné napadnúť žiadny rozsudok počas šiestich rokov odo dňa jeho vykonateľnosti.

Premlčacie lehoty – vo všeobecnosti sa uplatňuje premlčacia lehota šesť rokov, a to pri:

 • lehote na žaloby z deliktov (článok 2 zákona o premlčaní z roku 1980),
 • lehote v prípade nadväzujúceho odňatia držby a zániku vlastníckeho práva a odňatých vecí (článok 3 zákona o premlčaní z roku 1980),
 • lehoty na žaloby o sumy vymáhateľné zo zákona (článok 9 zákona o premlčaní z roku 1980).

Premlčacie lehoty pri iných druhoch vecí sú odlišné. Napríklad:

 • lehota na žaloby vo vzťahu k zmluvám vo forme verejnej listiny pod pečaťou je dvanásť rokov (článok 8 zákona o premlčaní z roku 1980) – napríklad dlhy uznané formou verejnej listiny, ako sú hypotéky,
 • lehota na žaloby za spôsobenie ujmy na zdraví je tri roky (článok 11 zákona o premlčaní z roku 1980).

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Časti 2.8 až 2.10 Občianskeho súdneho poriadku sa venujú uplatňovaniu a výkladu pravidiel týkajúcich sa výpočtu lehôt.

Okrem soboty a nedele sú dňami pracovného pokoja v Anglicku a vo Walese aj tieto štátne sviatky:

 • Nový rok: 1. január
 • Veľký piatok: piatok pred Veľkou nocou,
 • Veľkonočný pondelok: pondelok po Veľkej noci,
 • Early May Bank Holiday: prvý májový pondelok,
 • Spring Bank Holiday: posledný májový pondelok,
 • Summer Bank Holiday: posledný augustový pondelok,
 • Prvý sviatok vianočný: 25. december,
 • Druhý sviatok vianočný: 26. december.

Ak Prvý sviatok vianočný, Druhý sviatok vianočný alebo Nový rok pripadnú na víkend, nasledujúci pracovný deň je štátnym sviatkom. Ak napríklad 25. a 26. december pripadnú na sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok a utorok sú štátnymi sviatkami.

Všetky súdy sú okrem toho počas Vianoc zatvorené jeden deň navyše.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Zákon o premlčaní z roku 1980 stanovuje viaceré lehoty na začatie konania a lehoty, v rámci ktorých musí byť napríklad vykonaný rozsudok, alebo v rámci ktorých musia strany vykonať určité úkony. Ďalšie informácie sú uvedené v odpovedi na otázku 1 vyššie.

Zákon o zahraničných premlčacích lehotách z roku 1984 stanovuje, že na účely prípadov, pri ktorých sa uplatňuje zahraničný zákon alebo rozhodnutia zahraničných súdov, sa k akémukoľvek zákonu týkajúcemu sa premlčania pristupuje skôr z vecného než z procesného hľadiska. Platí to pre rozhodcovské, ako aj súdne konania na súdoch v Anglicku a vo Walese, pri ktorých je potrebné zohľadniť právny poriadok inej krajiny.

Občiansky súdny poriadok súbor procesných pravidiel pre občianske súdy v Anglicku a vo Walese, ktorý zahŕňa aj lehoty na rôzne úkony.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehota začína zvyčajne plynúť dňom, keď k príslušnej udalosti došlo. Napríklad, 14-dňová lehota na vyjadrenie k žalobe začína plynúť dňom prijatia oznámenia o žalobe alebo špecifikácie žaloby, ak sú doručované osobitne (uplatňujú sa pravidlá týkajúce sa fikcie doručenia – pozri nižšie). Šesťročná lehota na výkon rozsudku začína plynúť dňom nadobudnutia vykonateľnosti rozsudku.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Bežným spôsobom doručovania písomností je doručovanie poštou, prvou triedou. Ak je písomnosť odoslaná prvou triedou, považuje sa za doručenú na druhý deň od jej odoslania.

Ďalšie informácie týkajúce sa lehôt predpokladaného doručenia v prípade iného ako osobného doručenia, napr. výmeny písomností, doručenia písomnosti na prípustnú adresu alebo jej zanechania na takejto adrese, doručenia faxom alebo inými elektronickými prostriedkami, sú uvedené v časti 6 Občianskeho súdneho poriadku.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

V prípade, že je časové obdobie vyjadrené počtom dní, berú sa do úvahy celé dni. Do počtu „celých dní“ sa nezapočítava deň, keď lehota začína plynúť, a ak je uplynutie lehoty vymedzené odkazom na udalosť, ani deň, keď táto udalosť nastala. Ďalšie informácie o spôsobe počítania týchto dní sú uvedené v časti 2 Občianskeho súdneho poriadku.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Ak súd vydá rozsudok, príkaz alebo usmernenie, ktoré stanovuje lehotu na vykonanie určitého úkonu, posledný deň na vykonanie daného úkonu musí byť vyjadrený ako kalendárny dátum, ak je to možné; a musí obsahovať aj konkrétny čas, dokedy je potrebné úkon vykonať. Ak písomnosť obsahuje dátum, do ktorého musí byť vykonaný určitý úkon, tento dátum musí byť vyjadrený ako kalendárny dátum, ak je to možné.

Napríklad, ak je osobe doručená písomnosť 4. apríla, pričom táto osoba je povinná sa vyjadriť do 14 dní odo dňa doručenia, musí sa vyjadriť pred 18. aprílom.

Ak je stanovená lehota v trvaní menej ako päť dní, soboty, nedele a štátne sviatky sa nezapočítavajú.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Ak sa v rozsudku, príkaze, usmernení alebo inej písomnosti uvádza „mesiac“, ide o kalendárny mesiac.

Ak je lehota vyjadrená v rokoch, napriek tomu, že neexistuje žiadne výslovné pravidlo, analogicky sa uplatní časť 2.10 Občianskeho súdneho poriadku. Ak sa teda v rozsudku, príkaze, usmernení alebo inej písomnosti uvádza „rok“, ide o kalendárny rok.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Ak je koniec lehoty vymedzený odkazom na udalosť, deň, keď táto udalosť nastane, sa nezapočítava. Pozri aj odpoveď na otázku 6.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

V prípade, že lehota podľa Občianskeho súdneho poriadku, praktického usmernenia, akéhokoľvek rozsudku alebo súdneho príkazu na vykonanie úkonu v rámci kancelárie súdu končí v deň, keď je kancelária zatvorená, tento úkon sa bude považovať za vykonaný včas, ak bude vykonaný v nasledujúci deň, keď je kancelária otvorená. Pravidlo sa uplatňuje vždy pri uplynutí lehoty.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Ak sa oznámenie o žalobe doručuje na územie mimo právomoci súdu, uplatňujú sa osobitné pravidlá. Napríklad, v prípade doručovania do členského štátu EÚ alebo do zmluvného štátu Haagskeho dohovoru o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskoprávnych a obchodných veciach z roku 1965 je lehota na potvrdenie 21 dní odo dňa doručenia oznámenia o žalobe alebo špecifikácie žaloby. Lehota na vyjadrenie k žalobe je 21 dní odo dňa doručenia špecifikácie žaloby, alebo ak žalovaný potvrdí doručenie, 35 dní od doručenia špecifikácie žaloby. V prípade doručovania na akékoľvek iné územie zmluvného štátu Haagskeho dohovoru z roku 1965 je lehota na potvrdenie 31 dní odo dňa doručenia oznámenia o žalobe alebo špecifikácie žaloby. Lehota na vyjadrenie k žalobe je 31 dní odo dňa doručenia špecifikácie žaloby, alebo ak žalovaný potvrdí prijatie doručenia, 45 dní od doručenia špecifikácie žaloby. Ďalšie informácie sú uvedené v časti 6 Občianskeho súdneho poriadku.

Ak sa doručuje do inej krajiny, lehota na potvrdenie doručenia alebo na vyjadrenie k žalobe je počet dní uvedený v tabuľke (dostupnej cez nižšie uvedený odkaz) od doručenia špecifikácie žaloby, alebo ak žalovaný potvrdil doručenie, počet dní uvedený v tabuľke plus ďalších 14 dní od doručenia špecifikácie žaloby. Tabuľka je uvedená v praktickom usmernení 6B Občianskeho súdneho poriadku.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Lehota na odvolanie proti rozsudku je 14 dní. Lehota na podanie žiadosti o pridelenie sudcu na účely preskúmania rozhodnutia orgánu, v prípade, že existuje príslušné zákonné oprávnenie, je 28 dní, ak daný zákon neustanovuje inak.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Ak je žalobca presvedčený, že na to existujú výnimočné dôvody, môže požiadať súd o okamžité posúdenie žiadosti, bez toho, aby boli žalovanému doručované akékoľvek písomnosti, t.j. „ex parte“ alebo „bez upozornenia“. Ak sudca vydá príkaz „ex parte“ alebo „bez upozornenia“, žalobca bude predvolaný na súd dodatočne. Na tomto stretnutí má právo byť prítomný aj žalovaný, aby sudca mohol vypočuť obidve strany pred rozhodnutím o vydaní ďalšieho príkazu.

Ďalšie možnosti na predĺženie lehoty sú uvedené v časti II zákona o premlčaní z roku 1980. Predĺženie premlčacej lehoty je napríklad prípustné, ak žalobca trpí zdravotným postihnutím (článok 28 zákona o premlčaní z roku 1980).

Ak Občiansky súdny poriadok alebo praktické usmernenie neustanovujú inak alebo ak súd nenariadi inak, lehotu stanovenú predpisom alebo súdom možno zmeniť písomnou dohodou strán. Okrem toho, sudcovia majú rozsiahle právomoci vo vzťahu k zmene lehôt v rámci správy veci.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Nie. Táto osoba nestráca právo na uvedené predĺženie lehoty.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ak žalovaný nenamieta ani nepotvrdí nárok uvedený v žalobe v stanovenej lehote, žalobca môže požiadať o návrh na vydanie rozsudku pre zmeškanie alebo ho podať. Žalovaný má však stále možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu alebo súd môže rozsudok zrušiť.

Sú dostupné aj iné sankcie vo vzťahu k správe vecí. Napríklad, ak je strana povinná niečo predložiť, t. j. znalecký posudok, v určitej lehote a túto povinnosť nesplní, súd môže daný posudok vyhlásiť za neprípustný.

Súd môže využiť aj sankcie napríklad za pohŕdanie súdom.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Strany v omeškaní sa môžu obrátiť na súd so žiadosťou o predĺženie lehoty. Ak má uplynutie lehoty za následok vydanie rozsudku pre zmeškanie, strany v omeškaní môžu podať odvolanie alebo požiadať o zrušenie rozhodnutia.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Občiansky súdny poriadok

Posledná aktualizácia: 03/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.