Procesné lehoty

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Lehotami sa rozumejú lehoty stanovené na ukončenie určitej fázy konania. Niektoré lehoty sú stanovené v zákone, iné nariaďujú súdy.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Okrem sobôt a nedieľ sa vo Fínsku považujú za sviatky tieto dni:

 • Nový rok (1. januára),
 • Traja králi (6. januára),
 • Veľký piatok (pohyblivý),
 • Veľkonočná nedeľa (pohyblivý),
 • Veľkonočný pondelok (pohyblivý),
 • Prvý máj (1. mája),
 • Nanebovstúpenie Pána (pohyblivý),
 • Svätodušná nedeľa (pohyblivý),
 • Predvečer letného slnovratu (pohyblivý),
 • Deň letného slnovratu (pohyblivý),
 • Sviatok všetkých svätých (pohyblivý),
 • Deň nezávislosti (6. decembra),
 • Prvý sviatok vianočný (25. decembra),
 • Svätý Štefan (26. decembra).

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Pravidlá na výpočet lehôt obsahuje zákon o lehotách (määräaikalaki) (150/1930). Ustanovenia o dĺžke lehôt obsahuje aj súdny poriadok (oikeudenkäyamiskaari) a niektoré ďalšie predpisy.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehoty sa vo všeobecnosti vypočítavajú od začiatku dňa nasledujúceho po dni, keď došlo k udalosti vedúcej k úkonu alebo formalite. Lehota na napadnutie závetu sa napríklad vypočítava od začiatku dňa nasledujúceho po dni oznámenia závetu.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Spôsob zaslania alebo doručenia dokumentu nemá vplyv na začiatok plynutia lehoty. Lehota začína plynúť až od okamihu doručenia oznámenia o dokumente.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Ak je lehota vyjadrená ako počet dní po určitom dátume, tento dátum sa neberie do úvahy. Napríklad dátum doručenia oznámenia sa nepočíta.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Uvedený počet dní zahŕňa všetky kalendárne dni, nielen pracovné dni. Ak však posledný deň lehoty pripadne na jeden z dní uvedených v otázke 2, lehota sa predĺži do nasledujúceho pracovného dňa.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehoty vyjadrené v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch po určitom dátume končia dňom v týždni alebo mesiaci, ktorý zodpovedá tomuto dátumu. Ak neexistuje zodpovedajúci dátum v mesiaci, v ktorom má lehota uplynúť, lehota uplynie v posledný pracovný deň tohto mesiaca.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Pozrite si odpoveď na otázku 8.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Pozrite si odpoveď na otázku 7.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Lehotu možno predĺžiť, ak je potreba predĺženia odôvodnená. Lehoty v prebiehajúcich súdnych konaniach môže napríklad predĺžiť príslušný súd na základe návrhu. O povolení predĺženia rozhoduje osoba, ktorej bola vec pridelená.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Účastník konania, ktorý sa chce odvolať proti rozsudku okresného súdu (käräjäoikeus), musí oznámiť svoj zámer odvolať sa najneskôr v siedmy deň od dátumu vydania rozsudku okresného súdu. Lehota na podanie odvolania je 30 dní od dátumu vydania rozsudku okresného súdu. Odvolateľ musí predložiť odvolací list registru okresného súdu najneskôr v posledný deň lehoty počas úradných hodín.

V prípade rozsudkov vydaných odvolacím súdom (hovioikeus) je lehota na podanie návrhu na povolenie odvolania a na predloženie odvolacieho listu 60 dní od dátumu vydania rozsudku odvolacieho súdu. Navrhovateľ musí predložiť odvolací list registru odvolacieho súdu najneskôr v posledný deň lehoty. Odvolanie musí byť adresované Najvyššiemu súdu (korkein oikeus) a musí k nemu byť priložený návrh na povolenie odvolania a samotné odvolanie.

Ak sa odvolanie týka veci, ktorú ako prvostupňový súd prejednával odvolací súd, lehota na podanie odvolania je 30 dní od dátumu vydania rozsudku odvolacieho súdu.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Lehoty stanovené v zákone o lehotách nemožno skrátiť. Vo väčšine prípadov môže súd podľa vlastného uváženia určiť lehoty pre konkrétne úkony a formality a môže ich aj predĺžiť. V niektorých prípadoch môžu súdy predĺžiť aj lehoty stanovené pre odvolania.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Vo Fínsku také miesta neexistujú, a preto žiadna taká situácia nemôže nastať.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Vo všeobecnosti platí, že nedodržanie lehoty poškodí účastníka konania, ktorý lehotu nedodržal, a môže viesť k zániku jeho práv v danej veci.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Neexistuje univerzálna náprava v prípade nedodržanej lehoty. V niektorých prípadoch možno na základe návrhu určiť novú lehotu. To je však mimoriadne zriedkavé.

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.