Procesné lehoty

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Vo francúzskom práve sa rozlišuje medzi premlčacou lehotou, prekluzívnou lehotou a procesnou lehotou.

Premlčacia lehota je obdobie, na konci ktorého osoba buď získa vecné právo (vtedy hovoríme o „vydržaní“), alebo ho držiteľ práva môže v dôsledku jeho nevyužívania stratiť, prípadne sa považuje za neplatné (vtedy hovoríme o „premlčaní“). Premlčaciu lehotu je možné pozastaviť a prerušiť.

Prekluzívna lehota je mimoriadne prísne lehota, ktorá je vo všeobecnosti stanovená zákonom na účel podania konkrétnej žaloby. Po jej uplynutí sa nárok považuje za zaniknutý. Prekluzívne lehoty nemožno pozastaviť a v zásade ich nemožno prerušiť. Podľa článkov 2241 a 2244 občianskeho zákonníka však určité úkony, napríklad návrh na začatie súdneho konania alebo exekučný úkon (napríklad zaistenie majetku), tieto lehoty prerušujú.

Procesné lehoty sú lehoty, ktoré sa na úkony v rámci konania vzťahujú od chvíle, keď sa začne konanie. Sú v závislosti od situácie stanovené zákonom alebo určené sudcom. Lehoty stanovené pre súdne konanie neobmedzujú na rozdiel od prekluzívnych lehôt možnosť podania žaloby. Tieto lehoty nie je možné prerušiť ani pozastaviť.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Dni pracovného pokoja podľa aktuálne platných predpisov:

 • 1. január;
 • Veľkonočný pondelok;
 • 1. máj;
 • 8. máj;
 • Nanebovstúpenie Pána;
 • Svätodušný pondelok;
 • 14. júl;
 • Nanebovzatie Panny Márie (15. august);
 • Sviatok všetkých svätých (1. november);
 • 11. november;
 • Prvý sviatok vianočný (25. december).

V niektorých departementoch a územných samosprávnych celkoch sú stanovené dni pracovného pokoja na pamiatku zrušenia otroctva: 27. máj na Guadeloupe, 10. jún vo Francúzskej Guyane, 22. máj na Martiniku, 20. december na ostrove Réunion a 27. apríl na ostrove Mayotte.

V departementoch Alsace-Moselle sú dňami pracovného pokoja Druhý sviatok vianočný a Veľký piatok.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 2008-561 zo 17. júna 2008 (ktorý obsahuje prechodné ustanovenia) je premlčacia lehota v rámci všeobecného práva päť rokov (predtým to bolo 30 rokov).

Napriek tomu existuje veľa výnimiek z tejto zásady, napríklad v súvislosti so žalobami na určenie občianskoprávnej zodpovednosti v dôsledku udalosti, pri ktorej došlo k fyzickej ujme, pri ktorých sa premlčacia lehota stanovuje na desať rokov.

Trvanie prekluzívnych a procesných lehôt sa mení v závislosti od vecí a konaní.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Pokiaľ ide o procesné lehoty, keď sa má úkon alebo náležitosť vykonať pred uplynutím istej lehoty, začiatkom tejto lehoty podľa článku 640 Občianskeho súdneho poriadku je dátum úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia písomnosti, ktorým sa spustila.

Začiatok plynutia premlčacej lehoty podľa všeobecného práva sa pri žalobách proti osobám alebo žalobách týkajúcich sa majetku stanovuje na „deň, keď držiteľ práva vedel alebo mal vedieť o skutočnostiach, ktoré ho oprávňujú na výkon práva“. V určitých oblastiach je stanovený osobitný začiatok plynutia lehoty, napríklad pri žalobách na určenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú udalosťou, ktorá mala za následok fyzickú ujmu. Podľa článku 2226 občianskeho zákonníka začína desaťročná premlčacia lehota plynúť dňom, keď došlo k zlepšeniu stavu spôsobeného pôvodnou alebo zhoršenou ujmou.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Ak má doručenie na starosti súdny úradník, podľa článku 664-1 Občianskeho súdneho poriadku je dátumom doručenia deň doručenia písomnosti osobe v mieste bydliska alebo pobytu alebo dátum vyhotovenia zápisnice, v ktorej súdny úradník opíše úsilie vynaložené na vyhľadanie adresáta písomnosti, pokiaľ adresát nemá bydlisko ani miesto pobytu a nie je známe ani jeho pracovisko. Dátumom a časom elektronického doručenia je dátum a čas odoslania písomnosti adresátovi.

Podľa článkov 668 a 669 Občianskeho súdneho poriadku je dátumom doručenia písomnosti poštou z pohľadu odosielateľa dátum odoslania a z pohľadu adresáta dátum prijatia listu. Dátum odoslania písomnosti poštou je dátum uvedený na poštovej pečiatke. Dátumom odovzdania je dátum na podacom lístku alebo dátum potvrdzujúceho podpisu. Dátum prijatia písomnosti, ktorá bola doručená doporučeným listom s doručenkou, je dátum, ktorý správa pôšt uviedla pri odovzdaní listu adresátovi.

V článku 647-1 Občianskeho súdneho poriadku sa odchylne od týchto ustanovení stanovuje, že dátumom doručenia súdnej alebo mimosúdnej písomnosti vo Francúzskej Polynézii, na ostrovoch Wallis a Futuna, v Novej Kaledónii a vo Francúzskych južných a antarktických územiach alebo v zahraničí je z pohľadu odosielateľa dátum odoslania písomnosti súdnym úradníkom alebo súdnou kanceláriou alebo dátum prijatia na príslušnej prokuratúre.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Pokiaľ sa lehota vyjadruje v dňoch, deň úkonu, udalosti, rozhodnutia či doručenia písomnosti, ktorým sa zažala lehota, sa podľa článku 641 Občianskeho súdneho poriadku nezapočítava. Toto pravidlo sa vzťahuje na procesné lehoty.

Premlčacia lehota je tiež vyjadrená v dňoch, pričom sa nezapočítava deň, keď došlo k udalosti, ktorou začala plynúť. Pokiaľ ide o lehotu na podanie odvolania, keď osoba písomnosť neprijala, určité ustanovenia umožňujú rozlíšiť dátum začatia lehoty od dátumu doručenia písomnosti osobe alebo od prijatia opatrení núteného výkonu na základe písomnosti.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Podľa článku 642 Občianskeho súdneho poriadku sa lehota, ktorá by za bežných okolností uplynula v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v deň pracovného pokoja, predlžuje do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

Vyplýva z toho, že lehota plynie aj v nedeľu a počas sviatkov, no predĺži sa, pokiaľ by jej koniec za normálnych okolností pripadol na sobotu, nedeľu, sviatok či deň pracovného pokoja.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Keď je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, podľa článku 641 Občianskeho súdneho poriadku uplynie dňom posledného mesiaca alebo posledného roka, ktorý má rovnaký dátum ako úkon, udalosť, rozhodnutie či doručenie písomnosti, ktorým sa lehota začala. V prípade, že v danom období neexistuje rovnaký dátum, lehota uplynie v posledný deň mesiaca.

Pokiaľ je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo dňoch, najprv sa odpočítavajú mesiace, potom dni.

Pravidlo uvedené v článku 642 Občianskeho súdneho poriadku (pozri predchádzajúcu otázku) sa vzťahuje na všetky lehoty, či už sú vyjadrené v dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Keď je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, podľa článku 641 Občianskeho súdneho poriadku uplynie dňom posledného mesiaca alebo posledného roka, ktorý má rovnaký dátum ako úkon, udalosť, rozhodnutie či doručenie písomnosti, ktorým sa lehota začala. V prípade, že v danom období neexistuje rovnaký dátum, lehota uplynie v posledný deň mesiaca.

Pokiaľ je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo dňoch, najprv sa odpočítavajú mesiace, potom dni.

Pravidlo uvedené v článku 642 Občianskeho súdneho poriadku (pozri predchádzajúcu otázku) sa vzťahuje na všetky lehoty, či už sú vyjadrené v dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Ako už bolo uvedené, lehota, ktorá by za bežných okolností uplynula v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v deň pracovného pokoja, sa predĺži do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

Predĺženie lehoty na prvý nasledujúci pracovný deň sa vzťahuje na všetky veci a konania.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Pokiaľ sa žiadosť predloží súdu, ktorý sídli v kontinentálnom Francúzsku, lehoty na dostavenie sa pred súd, na podanie odvolania, na podanie námietky, na požiadanie o opravný prostriedok a na kasačné konanie sa podľa článku 643 Občianskeho súdneho poriadku predlžujú o:

 • jeden mesiac pre osoby žijúce vo francúzskych zámorských územiach Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Saint Pierre a Miquelon, vo Francúzskej Polynézii, na ostrovoch Wallis a Futuna, v Novej Kaledónii a vo Francúzskych južných a antarktických územiach;
 • dva mesiace v prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v zahraničí.

Pokiaľ sa žiadosť predloží súdu, ktorý sídli vo francúzskych zámorských územiach Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Saint Pierre a Miquelon a na ostrovoch Wallis a Futuna, lehoty na dostavenie sa pred súd, na podanie odvolania, na podanie námietky, na požiadanie o opravný prostriedok a na kasačné konanie sa podľa článku 644 Občianskeho súdneho poriadku predlžujú o:

 • jeden mesiac pre osoby, ktoré sa nenachádzajú v územnom správnom celku, pre ktorý je príslušný daný súd;
 • dva mesiace v prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v zahraničí.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

V súlade s článkom 538 Občianskeho súdneho poriadku je lehota na podanie odvolania jeden mesiac v sporovom konaní a pätnásť dní v nesporových veciach. Vo viacerých predpisoch sa však nachádzajú výnimky z tohto pravidla. Lehota na podanie odvolania je pätnásť dní, pokiaľ ide rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia, rozhodnutia exekučného sudcu, rozhodnutia sudcu pre rodinné veci, rozhodnutia sudcu pre deti vo veci výchovného opatrenia atď.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Vo všeobecnosti platí, že občianskoprávny súd môže v prípade núdzovej situácie a na základe povolenia sudcu skrátiť lehoty na dostavenie sa a doručenie predvolania. Takéto lehoty sa tiež môžu skrátiť na základe zákona alebo nariadenia.

Stranám sa napríklad môže povoliť doručiť predvolanie v konkrétny deň v prípade konaní o predbežných opatreniach či skrátených konaní, ale aj v rámci zrýchleného konania.

Sudcovia môžu vo všeobecnosti odložiť preskúmanie veci na neskorší dátum pojednávania, aby stranám umožnili dostaviť sa pred súd.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Pokiaľ je písomnosť určená strane s bydliskom na mieste, kde môže využiť predĺženie lehoty podľa článku 647 Občianskeho súdneho poriadku, pričom tejto osobe sa doručí písomnosť na mieste, ktorého obyvatelia nemajú nárok na predĺženie, na toto oznámenie sa budú vzťahovať iba lehoty priznané obyvateľom týchto miest.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Po uplynutí premlčacej alebo prekluzívnej lehoty je akékoľvek konanie postihnuté námietkou neprípustnosti, ktorá má za následok vyhlásenie návrhu za neprípustný, a to bez preskúmania podstaty.

Sankcie súvisiace s nedodržaním procesnej lehoty stanovenej zákonom alebo určenej súdom sa líšia v závislosti od toho, na čo lehota slúži, a od úkonu, ktorý sa má dosiahnuť. Právne predpisy neobsahujú žiadne sankcie za nedodržanie lehoty na dostavenie sa pred súd; podľa judikatúry sa nedodržaním lehoty na dostavenie sa pred súd ruší rozsudok vynesený pred jej uplynutím, pokiaľ sa žalovaný nedostavil.

Nedostatok náležitej starostlivosti zmluvných strán sa v prípade, že sa im poskytne určitá lehota, vo všeobecnosti trestá vyškrtnutím zo súdneho registra. Nesplnenie procesných úkonov sa trestá neplatnosťou (napríklad ak sa predvolanie nezašle do kancelárie v stanovenej lehote) alebo ukončením prešetrovania v rámci prípravy konania (riadny písomný postup).

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Žiadne ustanovenie neumožňuje zvrátenie straty práva podať žalobu, ktorá je právnym účinkom uplynutia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty.

Pokiaľ je to však uvedené v predpisoch, sudca má možnosť zrušiť účinky preklúzie voči strane vyplývajúce z uplynutia lehoty. V článku 540 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje možnosť zrušiť účinky preklúzie voči strane vyplývajúce z uplynutia lehoty na podanie odvolania proti rozsudku, ktorý bol vydaný v neprítomnosti alebo sa považuje za kontradiktórny, keď strana bez toho, aby sa dopustila chyby, nevedela o rozsudku v dostatočnom časovom predstihu potrebnom na uplatnenie opravných prostriedkov, alebo v prípade, že nemôže konať.

Rozhodnutie súdu, ktorým sa procesný úkon vyhlasuje za neplatný, môže byť predmetom žiadosti o zrušenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty podanej na súde, ktorý vydal rozhodnutie. Neplatnosťou úkonu sa navyše ukončuje konanie, pričom právo na podanie žaloby zostáva zachované. Pokiaľ teda nenastal žiaden dôvod pre neprípustnosť konania, najmä premlčanie, môže sa podať nový návrh.

Rozhodnutie o vyškrtnutí zo súdneho registra nepodlieha opravným prostriedkom. Napriek vyškrtnutiu konanie pretrváva. Výsledkom je, že sa zachovajú účinky prerušenia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty vyplývajúceho z predvolania. Prerušenie konania možno ukončiť podaním žiadosti o opätovné zapísanie veci do súdneho registra, v ktorej sa uvedú podniknuté kroky odôvodňujúce opätovné zapísanie.

Súvisiace odkazy

Webové stránky Legifrance – Občiansky súdny poriadok

Webové stránky Legifrance – Občiansky súdny poriadok v angličtine a španielčine

Webové stránky Legifrance – dni pracovného pokoja

Posledná aktualizácia: 12/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.