Procesné lehoty

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Procesné lehoty sú časové obdobia, v rámci ktorých sa musia urobiť niektoré procesné úkony.

Lehoty možno klasifikovať nasledujúcim spôsobom podľa toho, kto je nimi viazaný:

- lehoty, ktoré musia dodržať súdy, sudcovia alebo súdni úradníci, sú stanovené zákonom a zvyčajne sú krátke. V občianskom súdnom konaní sú tieto lehoty v rozmedzí od jedného do 30 dní [napríklad 15 dní podľa článku 102 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums, ďalej len „CPL“); 30 dní podľa článku 140 ods. 9 CPL; 15 dní podľa článku 341.6 ods. 2 CPL]. Sudca musí rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí návrhu do siedmich dní od jeho doručenia. Keď je však predmetom návrhu návrat dieťaťa do Lotyšska, ktorý sa bude musieť predložiť do zahraničia, rozhodnutie sa musí prijať na súdnom pojednávaní do 15 dní po začatí konania. Rozhodnutie o opatreniach na zabezpečenie nároku sa musí vydať najneskôr deň po začatí konania. Rozhodnutie o predbežnej ochrane pred násilím sa musí vydať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí návrhu, ak nie je potrebné vyžadovať ďalšie dôkazy, alebo ak by oneskorenie mohlo mať výrazný vplyv na práva navrhovateľa. V iných prípadoch sa musí vydať do 20 dní po prijatí návrhu. Na niektoré kategórie právnych vecí sa vzťahuje lehota, v rámci ktorej sa musí súdne preskúmanie veci začať alebo sa musí vec preskúmať a ukončiť rozhodnutím. Rovnopis rozsudku alebo rozhodnutia sa má zaslať najneskôr do troch dní po vydaní rozsudku alebo rozhodnutia, alebo ak sa vydáva skrátený rozsudok, do troch dní od vyhotovenia úplného rozsudku. V zákone sa stanovujú aj ďalšie lehoty. Niekedy musia súdy alebo súdni úradníci urobiť určité úkony bezodkladne. V niektorých zákonom stanovených prípadoch existujú všeobecné lehoty, ktoré môžu súdy alebo sudcovia zmeniť na konkrétne, čím sami stanovia lehotu, v rámci ktorej sa musí úkon vykonať. V zložitých veciach môže súd vydať skrátený rozsudok tvorený len úvodnou a výrokovou časťou. Následne do 14 dní vyhotoví úplný rozsudok a uvedie dátum, kedy bude úplný rozsudok pripravený. V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovujú lehoty, v rámci ktorých súd musí pripraviť a rozhodnúť občiansku vec. V článku 28 zákona o súdnej moci (Likums par tiesu varu) sa však stanovuje, že s cieľom zabezpečiť ochranu porušených práv osoby musí súd preskúmať vec „včas“, čo znamená, že vo veci sa musí rozhodnúť čo možno najrýchlejšie. Súčasne sa v Občianskom súdnom poriadku ako výnimka z riadneho súdneho konania stanovujú osobitné lehoty na preskúmanie návrhov v rámci niektorých kategórií občianskych vecí, ktoré sú predmetom mimoriadnych postupov: sudca musí napríklad prijať rozhodnutie o návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov do siedmich dní od jeho prijatia. Okrem toho v špecializovaných právnych predpisoch existujú ustanovenia, v ktorých sa spresňuje, o ktorých veciach sa má rozhodovať mimoriadnym postupom [napríklad v zákone o ochrane práv dieťaťa (Bērnu tiesību aizsardzības likums) sa stanovuje, že prednosť majú všetky opatrenia týkajúce sa zabezpečenia práv a záujmov detí].

- Lehoty na procesné úkony, ktoré musia vykonať účastníci konania – tieto lehoty sa stanovujú v Občianskom súdnom poriadku – 14 dní pred súdnym pojednávaním na predloženie dôkazov, pokiaľ sudca neurčil inú lehotu (sedem dní v prípade písomného postupu); 10 dní na podanie dodatočnej sťažnosti (blakus sūdzība); 20 dní na podanie odvolania (apelācija) atď. Vo väčšine prípadov však lehoty vzťahujúce sa na účastníkov konania a všetky ďalšie zainteresované strany určujú súdy, sudcovia alebo súdni úradníci, ktorí stanovujú konkrétny dátum v prípade lehoty, ktorá sa v právnych predpisoch stanovuje len všeobecne, alebo stanovujú konkrétne dátumy nezávisle, pričom riadne zohľadňujú druh procesného úkonu, vzdialenosť od miesta bydliska alebo miesta pobytu osoby a ďalšie okolnosti.

Lehoty vzťahujúce sa na osoby, ktoré nie sú účastníkmi konania, stanovujú len súdy alebo sudcovia.

Najdôležitejšie lehoty sú tieto:

• lehota na predloženie dôkazov: pokiaľ sudca neurčí inak, dôkazy sa musia predložiť najneskôr do 14 dní pred súdnym pojednávaním (sedem dní pred začiatkom konania v prípade písomného postupu). Počas pojednávania je možné predložiť dôkaz na základe odôvodneného návrhu účastníka konania alebo tretej strany za predpokladu, že sa tým neoneskorí rozhodnutie v danej veci alebo že súd uzná, že existujú dostatočné dôvody, pre ktoré dôkaz nebol predložený včas, alebo že dôkaz sa týka skutočností, ktoré sa objavili v priebehu konania. Rozhodnutie súdu o zamietnutí prijatia dôkazu nie je možné napadnúť, ale námietky proti tomuto rozhodnutiu možno predložiť v rámci úplného odvolania (apelācija) alebo kasačného opravného prostriedku (kasācija),

• lehota pre odporcu na predloženie pripomienok: po začatí konania sa návrh musí bezodkladne doručiť odporcovi na jeho oficiálnu elektronickú adresu alebo doporučeným listom s lehotou na predloženie písomných pripomienok 15 až 30 dní od dátumu odoslania návrhu,

• lehota na opravu nedostatkov návrhu na obnovu konania a nové konanie vo veci: ak sa vyhlási rozsudok pre zmeškanie, odporca má na predloženie návrhu na obnovu konania a nové prerokovanie veci 20 dní odo dňa odoslania rozsudku.

Lehoty na prerušenie konania:

 • ak zomrela fyzická osoba alebo zanikla právnická osoba, ktorá je účastníkom konania alebo treťou stranou s nezávislým nárokom, a ak právny vzťah v spore umožňuje prevod práv, príslušnou lehotou je čas do určenia nástupcu alebo vymenovania právneho zástupcu,
 • ak súd v prípade účastníka konania alebo tretej osoby rozhodol o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ktoré im bráni v nezávislom výkone občianskych procesných práv a povinností, príslušnou lehotou je čas potrebný na vymenovanie právneho zástupcu,
 • ak sa účastník konania alebo tretia strana nemôže zúčastniť na konaní z dôvodu vážneho ochorenia, veku alebo postihnutia, príslušnou lehotou je čas do konečného termínu stanoveného súdom na vymenovanie zástupcu,
 • ak súd prijme rozhodnutie o podaní návrhu na ústavný súd alebo ústavný súd začne konanie o ústavnej sťažnosti podanej navrhovateľom (odvolateľom); ak sa súd rozhodne postúpiť otázku Súdnemu dvoru Európskej únie na prejudiciálne konanie; ak nie je možné preskúmať prípad, kým sa nerozhodne v inej občianskej, trestnej alebo správnej veci, príslušnou lehotou je čas do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo súdneho rozhodnutia v občianskom, trestnom či správnom konaní, Ústavného súdu alebo Súdneho dvora Európskej únie,
 • ak sa účastník konania alebo tretia strana s nezávislým nárokom nachádza mimo hraníc Lotyšska z dôvodu dlhodobej misie alebo pracovnej cesty, príslušnou lehotou je čas na vydanie príkazu požadujúceho prítomnosť odporcu na súde; ak sa účastník konania alebo tretia strana s nezávislým nárokom nemôže zúčastniť na rozhodovaní vo veci z dôvodu ochorenia alebo ak súd nariadi vypracovanie znaleckého posudku, príslušnou lehotou je čas, kým tieto okolnosti prestanú platiť,
 • ak sa účastníci konania dohodnú na prerušení konania a nenamieta proti tomu žiadna tretia strana s nezávislým nárokom, príslušnou lehotou je čas do uplynutia konečného termínu stanoveného v rozhodnutí súdu,
 • ak bolo voči odporcovi vyhlásené insolvenčné konanie právnickej alebo fyzickej osoby v súvislosti so žalobami majetkovej povahy, príslušnou lehotou je čas do ukončenia insolvenčného konania.

Lehota na podanie odvolania – odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa je možné podať do 20 dní od vyhlásenia rozsudku. Ak bol vydaný skrátený rozsudok, lehota na podanie odvolania plynie od dátumu stanoveného súdom na vyhotovenie úplného rozsudku. Ak sa rozsudok vyhotoví po uvedenom dátume, lehota na podanie odvolania proti rozsudku plynie odo dňa skutočného vyhotovenia rozsudku. Odvolanie podané po uplynutí lehoty je neprípustné a bude vrátené predkladateľovi.

Dodatočnú sťažnosť je možné predložiť do desiatich dní odo dňa prijatia napadnutého rozhodnutia súdom, pokiaľ sa v Občianskom súdnom poriadku nestanovuje inak. Dodatočná sťažnosť podaná po uplynutí lehoty je neprípustná a bude vrátená predkladateľovi.

Lehota na podanie návrhu na zohľadnenie nových skutočností – lehota na podanie takéhoto návrhu plynie:

 • pokiaľ ide o okolnosti podstatné pre danú vec, ktoré existovali v čase konania, ale neboli a nemohli byť známe navrhovateľovi: odo dňa, keď tieto skutočnosti vyšli najavo,
 • pokiaľ ide o úmyselne nepravdivé svedecké výpovede, znalecké posudky, preklady, pozmenené písomné alebo vecné dôkazy odhalené v súvislosti s rozsudkom súdu, ktorý nadobudol právoplatnosť v trestnej veci, na základe ktorých bol rozsudok vydaný, alebo pokiaľ ide o odhalenú trestnú činnosť v súvislosti s rozsudkom súdu, ktorý nadobudol právoplatnosť v trestnej veci, na základe ktorej bol vydaný nezákonný alebo neopodstatnený rozsudok alebo bolo prijaté nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutie: odo dňa, keď rozsudok v trestnej veci nadobudol právoplatnosť,
 • pokiaľ ide o zrušenie rozsudku súdu alebo rozhodnutia inej inštitúcie, ktoré tvorilo základ rozsudku súdu alebo rozhodnutia v danej veci: odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o zrušení rozsudku v občianskej alebo trestnej veci, alebo odo dňa zrušenia rozhodnutia inej inštitúcie, ktoré tvorilo základ rozsudku alebo rozhodnutia, o ktorého zrušenie sa žiada v súvislosti s novo zistenými skutočnosťami,
 • ak bolo uznané, že právne ustanovenie, ktoré sa uplatnilo pri rozhodovaní v danej veci, nie je v súlade s nadradeným právnym ustanovením: odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo iného rozhodnutia, ktorým uplatnené ustanovenie stráca platnosť z dôvodu jeho nesúladu s nadradeným právnym ustanovením.

Lehoty na podanie vykonateľných titulov: vykonateľný titul môže byť podaný na vykonanie do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia súdu alebo sudcu, pokiaľ nie sú zákonom stanovené iné premlčacie lehoty.

Ak sa v rozsudku súdu nariadi, že dlh sa má splatiť pravidelnými splátkami, vykonateľný titul ostáva účinný počas obdobia, v rámci ktorého sa majú uhrádzať splátky; uvedené desaťročné obdobie však začína plynúť v posledný možný deň pre každú splátku.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Podľa zákona o štátnych sviatkoch, pamätných a slávnostných dňoch sa ako štátne sviatky stanovujú tieto dni:

 • 1. január: Nový rok,
 • Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok,
 • 1. máj: Sviatok práce, výročie zvolania Ústavodarného zhromaždenia Lotyšskej republiky,
 • 4. máj: výročie Vyhlásenia obnovenia nezávislosti Lotyšskej republiky,
 • druhá májová nedeľa: Deň matiek,
 • Turíce,
 • 23. jún: predvečer sv. Jána,
 • 24. jún: deň sv. Jána, letný slnovrat,
 • posledný deň lotyšského národného festivalu piesní a tanca,
 • 18. november: výročie vyhlásenia Lotyšskej republiky,
 • 24., 25. a 26. december: Vianoce (zimný slnovrat),
 • 31. december: Silvester.

Pravoslávni, staroverci a veriaci z iných náboženských skupín slávia Veľkú noc, Turíce a Vianoce v dňoch stanovených v rámci príslušných náboženských skupín.

Ak 4. máj, posledný deň lotyšského národného festivalu piesní a tanca alebo 18. november pripadá na sobotu alebo nedeľu, nasledujúci pracovný deň je dňom pracovného pokoja.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Procesné úkony sa vykonávajú v lehotách stanovených zákonom. Ak lehota nie je stanovená zákonom, stanoví ju súd alebo sudca. Lehota stanovená súdom alebo sudcom musí byť dostatočne dlhá na to, aby sa mohol urobiť predmetný procesný úkon.

Lehota môže byť vyjadrená ako presný dátum alebo obdobie končiace sa stanoveným dátumom alebo obdobie vyjadrené v rokoch, mesiacoch, dňoch či hodinách. Ak sa procesný úkon nemusí vykonať v stanovený deň, možno ho vykonať kedykoľvek počas uvedeného obdobia. Obdobie možno určiť odkazom na udalosť, ktorá musí určite nastať.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Procesná lehota počítaná v rokoch, mesiacoch alebo dňoch začína plynúť v deň nasledujúci po dátume alebo udalosti, ktoré určujú jej začiatok.

Procesná lehota vypočítaná v hodinách začína plynúť v hodine nasledujúcej po udalosti určujúcej jej začiatok.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Súdne písomnosti sa posielajú adresátom predovšetkým elektronickými prostriedkami, prostredníctvom online systému, ak adresát oznámil súdu, že súhlasí s komunikáciou so súdom prostredníctvom online systému; na elektronickú adresu uvedenú adresátom, ak adresát oznámil súdu, že súhlasí s tým, aby sa na korešpondenciu so súdom používala elektronická pošta; na oficiálnu elektronickú adresu adresáta. Ak sa písomnosti posielajú elektronicky, považujú sa za doručené na tretí deň nasledujúci po dni ich odoslania.

Ak nie je možné poslať súdne písomnosti elektronicky fyzickej osobe, pošlú sa na nahlásenú adresu bydliska alebo na adresu pobytu fyzickej osoby. Súdne dokumenty je možné doručiť aj na pracovisko osoby. Ak nie je možné poslať súdne písomnosti elektronicky právnickej osobe, pošlú sa adresu jej sídla. Ak sa písomnosti posielajú poštou, považujú sa za doručené na siedmy deň nasledujúci po dni ich odoslania.

Súdne písomnosti sa môžu doručiť osobne adresátovi alebo ktorémukoľvek dospelému rodinnému príslušníkovi, ktorý býva spoločne s adresátom. V takom prípade sa písomnosti považujú za doručené v deň ich prevzatia adresátom alebo inou osobou.

O tom, či boli súdne písomnosti doručené, nerozhoduje samotná skutočnosť, či boli doručené na nahlásenú adresu bydliska fyzickej osoby, na ďalšiu adresu uvedenú vo vyhlásení o bydlisku, na adresu, ktorú fyzická osoba uviedla na účely korešpondencie so súdom, alebo na adresu sídla právnickej osoby, či bolo od pošty prijaté oznámenie o doručení poštovej zásielky alebo či sa písomnosti vrátili. Adresát môže vyvrátiť predpoklad, že písomnosti boli doručené na siedmy deň od dátumu odoslania, ak boli poslané poštou, alebo na tretí deň od dátumu odoslania, ak boli poslané e-mailom alebo oznámené online, odvolaním sa na objektívne okolnosti, ktoré nemohol ovplyvniť a ktoré mu zabránili prevziať písomnosti na uvedenej adrese. Ak adresát odmietne prevziať súdne písomnosti, považujú sa za doručené v deň, keď ich adresát odmietol prevziať.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Nie. Ak lehota začína plynúť na základe výskytu určitej udalosti, začne plynúť na ďalší deň po udalosti, ktorá určuje jej začiatok.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Ak je lehota vyjadrená v dňoch, počet dní zahŕňa všetky kalendárne dni.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehoty vyjadrené v rokoch, mesiacoch alebo dňoch zahŕňajú kalendárne dni.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehota vyjadrená v rokoch uplynie v príslušný mesiac a v príslušný deň posledného roka daného obdobia.

Lehota vyjadrená v mesiacoch uplynie v príslušný deň posledného mesiaca tejto lehoty. Ak sa lehota vyjadrená v mesiacoch končí v mesiaci, ktorý nemá príslušný dátum, uplynie v posledný deň daného mesiaca.

Lehota, ktorá sa predlžuje do určitého dátumu, uplynie v daný deň.

 • Procesný úkon, ktorého lehota sa blíži ku koncu, je možné vykonať do 24.00 h v posledný deň tejto lehoty.
 • Ak sa má procesný úkon vykonať na súde, lehota uplynie, keď súd ukončí svoju činnosť. Ak sa návrh, odvolanie alebo iný dokument doručia komunikačnému operátorovi do 24.00 h v posledný deň tejto lehoty, považujú sa za podané v rámci lehoty.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu alebo v deň, ktorý je štátnym sviatkom, za posledný deň tejto lehoty sa považuje nasledujúci pracovný deň.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Predĺžiť možno iba lehoty stanovené súdom alebo sudcom na žiadosť účastníka konania. Ostatné lehoty stanovené zákonom však súd môže na žiadosť účastníka konania obnoviť. Žiadosť o predĺženie lehoty alebo obnovenie premeškanej lehoty sa predkladá súdu, na ktorom sa mal vykonať príslušný oneskorený úkon, a žiadosť sa preskúma písomným postupom. Účastníci konania budú o preskúmaní danej žiadosti písomným postupom vopred informovaní a zároveň sa im pošle žiadosť týkajúca sa predĺženia lehoty alebo obnovenia premeškanej lehoty.  K žiadosti o obnovenie procesnej lehoty sa priložia dokumenty potrebné na vykonanie procesného úkonu a odôvodnenie obnovenia lehoty.

Lehotu stanovenú sudcom môže predĺžiť samosudca. V súvislosti so zamietnutím predĺženia alebo obnovenia lehoty vydaným súdom alebo sudcom možno podať dodatočnú sťažnosť.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Dodatočnú sťažnosť možno podať do desiatich dní odo dňa prijatia rozhodnutia súdom.

Ak sa rozhodnutie prijme písomným postupom, lehota na podanie dodatočnej sťažnosti plynie odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ak sa rozhodnutie prijme v neprítomnosti účastníka konania (napríklad rozhodnutie nariaďujúce obstarávanie dôkazov alebo opatrenie predbežnej ochrany), lehota na podanie dodatočnej sťažnosti plynie odo dňa doručenia alebo odoslania rozhodnutia.

Ak sa rozhodnutie súdu pošle osobe, ktorej miesto bydliska, miesto pobytu alebo sídlo sa nenachádza v Lotyšsku, ale jej adresa je známa, podľa právnych predpisov EÚ alebo medzinárodných dohôd, ktorými je Lotyšsko viazané, môže táto osoba podať dodatočnú sťažnosť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo, ak súd vydal skrátené rozhodnutie, odo dňa doručenia úplného rozhodnutia.

Každé úplné odvolanie (apelācija) musí byť podané do 20 dní odo dňa vydania rozsudku alebo, ak je vydaný skrátený rozsudok, odo dňa, ktorý súd stanoví na vyhotovenie úplného rozsudku. Ak sa rozsudok vyhotoví po uvedenom dátume, lehota na podanie odvolania proti rozsudku plynie odo dňa skutočného vyhotovenia rozsudku.

Ak sa rozsudok súdu pošle osobe, ktorej miesto bydliska, miesto pobytu alebo sídlo sa nenachádza v Lotyšsku, ale jej adresa je známa, podľa právnych predpisov EÚ alebo medzinárodných dohôd, ktorými je Lotyšsko viazané, môže táto osoba podať úplné odvolanie do 20 dní odo dňa doručenia rozsudku.

Kasačný opravný prostriedok (kasācija) musí byť podaný do 30 dní odo dňa vydania rozsudku, ale ak je vydaný skrátený rozsudok, odo dňa, ktorý súd stanoví na vyhotovenie úplného rozsudku. Ak sa rozsudok vyhotoví po uvedenom dátume, lehota na podanie odvolania proti rozsudku plynie odo dňa skutočného vyhotovenia rozsudku.

Ak sa rozsudok súdu pošle osobe, ktorej miesto bydliska, miesto pobytu alebo sídlo sa nenachádza v Lotyšsku, ale jej adresa je známa, podľa právnych predpisov EÚ alebo medzinárodných dohôd, ktorými je Lotyšsko viazané, môže táto osoba podať kasačný opravný prostriedok do 30 dní odo dňa doručenia rozsudku.

Či ide o úplné odvolanie, alebo kasačný opravný prostriedok, ak sa takýto opravný prostriedok podá po uplynutí lehoty, je neprípustný a bude vrátený predkladateľovi. Dodatočnú sťažnosť možno podať proti rozhodnutiu sudcu o zamietnutí úplného odvolania alebo kasačného opravného prostriedku do desiatich dní odo dňa, keď súd prijal rozhodnutie.

V prípade niektorých kategórií sporov, napríklad v súvislosti s uznaním rozhodnutia vydaného zahraničným súdom, možno pre opravné prostriedky stanoviť osobitné lehoty na individuálnom základe v rámci predpisov upravujúcich občianske súdne konanie.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Súd musí odročiť pojednávanie vo veci samej a stanoviť iný dátum na súdne pojednávanie, ak:

 • je ktorýkoľvek účastník konania neprítomný na pojednávaní a neboli mu oznámené čas a miesto pojednávania,
 • je ktorýkoľvek účastník konania, ktorému boli oznámené čas a miesto pojednávania, napriek tomu neprítomný na pojednávaní z dôvodov, ktoré súd považuje za opodstatnené,
 • návrh nebol doručený odporcovi a z toho dôvodu odporca požaduje odročenie pojednávania v danej veci,
 • je nevyhnutné predvolať ako účastníka konania osobu, ktorej práva alebo oprávnené záujmy môžu byť porušené rozsudkom súdu,
 • odročenie môže pomôcť obnoviť spolužitie manželov alebo podporiť urovnanie formou zmieru, pričom súd môže pojednávanie odročiť z vlastnej iniciatívy. Na žiadosť účastníka konania sa pojednávanie vo veci na tento účel môže odročiť aj opakovane,
 • miesto bydliska alebo miesto pobytu odporcu sa nenachádza v Lotyšsku a odporcovi bolo zaslané oznámenie o čase a mieste konania súdneho pojednávania a bolo prijaté potvrdenie o doručení písomností, ale odporca nedostal oznámenie v primeranom čase a nedostaví sa na súdne pojednávanie,
 • miesto bydliska alebo miesto pobytu odporcu sa nenachádza v Lotyšsku a odporcovi bolo zaslané oznámenie o čase a mieste konania súdneho pojednávania, alebo bol zaslaný návrh, ale nebolo prijaté potvrdenie a odporca sa nedostaví na súdne pojednávanie,
 • od účastníkov konania sa prijme súhlas s mediáciou.

Súd môže odročiť pojednávanie aj za niektorých ďalších okolností.

Súd môže odročiť pojednávanie vo veci:

 • ak sa navrhovateľ, ktorý bol informovaný o čase a mieste konania súdneho pojednávania, nedostaví z neznámych dôvodov,
 • ak sa odporca, ktorý bol informovaný o čase a mieste konania súdneho pojednávania, nedostaví z neznámych dôvodov,
 • ak sa súd domnieva, že vo veci nie je možné rozhodnúť z dôvodu nedostavenia sa účastníka konania, ktorého prítomnosť je podľa zákona povinná, alebo svedka, znalca alebo tlmočníka poskytnutého súdom,
 • na žiadosť účastníka konania, ktorý žiada o možnosť predložiť dodatočné dôkazy,
 • ak sa osoba nemôže zúčastniť na súdnom pojednávaní prostredníctvom videokonferencie z technických alebo iných dôvodov, ktoré súd nedokáže ovplyvniť,
 • ak tlmočník nie je prítomný na pojednávaní z dôvodov, ktoré súd považuje za opodstatnené.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Nie. Podľa predpisov týkajúcich sa občianskeho súdneho konania sa posielanie a doručovanie súdnych písomností osobám, ktorých miesto bydliska alebo miesto pobytu sa nachádza mimo Lotyšska, riadi iným mechanizmom a procesné lehoty, ktoré začínajú plynúť od chvíle prevzatia súdnych písomností, sa vypočítavajú odlišným spôsobom.

Napríklad odvolanie proti rozhodnutiu vydanému súdom prvého stupňa možno vo všeobecnosti podať do 20 dní odo dňa vydania rozsudku. Ak sa rozsudok pošle účastníkovi konania, ktorého miesto bydliska alebo miesto pobytu sa nachádza mimo Lotyšska, môže táto osoba podať odvolanie do 20 dní odo dňa, keď jej bol doručený rozsudok súdu. Ak sú pre jednotlivých účastníkov konania stanovené odlišné lehoty na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa, rozsudok nadobúda právoplatnosť, ak nie je podané žiadne odvolanie v rámci lehoty vyhradenej na podanie odvolania a vypočítanej od posledného dňa doručenia rozsudku, pokiaľ sa nepodá úplné odvolanie.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Nárok na vykonanie procesného úkonu sa končí uplynutím lehoty stanovenej zákonom alebo súdom. Námietky a dokumenty podané po uplynutí lehoty nebudú prijaté.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Na žiadosť účastníka konania súd obnoví premeškané procesné lehoty, ak zistí oprávnené dôvody ich nesplnenia.

Nie je možné napríklad obnoviť lehotu na podanie vykonateľného titulu po uplynutí desaťročnej lehoty, ktorá začala plynúť v deň, keď nadobudlo právoplatnosť príslušné rozhodnutie súdu alebo sudcu.

Pri obnovení premeškanej procesnej lehoty súd takisto umožní vykonanie oneskoreného procesného úkonu.

Procesné lehoty stanovené súdom, sudcom alebo súdnym úradníkom je možné na návrh účastníka konania predĺžiť pred ich uplynutím. Lehoty stanovené zákonom nemožno predĺžiť. Ak bola premeškaná lehota stanovená súdom, sudcom alebo súdnym úradníkom, osoba viazaná lehotou môže požiadať o stanovenie novej lehoty na vykonanie procesného úkonu.

Žiadosť o predĺženie lehoty alebo obnovenie premeškanej lehoty sa predkladá súdu, na ktorom sa mal vykonať oneskorený úkon. O žiadosti sa rozhodne na súdnom pojednávaní a účastníkom konania sa vopred oznámi čas a miesto pojednávania. Nedostavenie sa účastníka konania nie je prekážkou rozhodnutia o žiadosti.

K žiadosti o obnovenie procesnej lehoty sa priložia dokumenty potrebné na vykonanie procesného úkonu a odôvodnenie obnovenia lehoty.

Lehotu stanovenú sudcom môže predĺžiť samosudca.

V súvislosti so zamietnutím predĺženia alebo obnovenia lehoty vydaným súdom alebo sudcom možno podať dodatočnú sťažnosť.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.