Procesné lehoty

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Procesné lehoty sú časové obdobia, v rámci ktorých sa musia urobiť niektoré procesné úkony.

Lehoty možno rozdeliť do tried podľa toho, kto je nimi viazaný:

Lehoty, ktoré musia dodržať súdy, sudcovia alebo súdni úradníci, sú stanovené zákonom a zvyčajne sú krátke. V občianskoprávnych konaniach sú tieto lehoty v rozmedzí 1 až 30 dní [napríklad 15 dní podľa článku 102 ods. 2 zákona o občianskom súdnom konaní (Civilprocesa likums), 30 dní podľa článku 140 ods. 9, 15 dní podľa článku 341.6 ods. 2]. Sudca musí rozhodnúť, či prijme návrh do siedmich dní od jeho prijatia. Keď je však predmetom návrhu návrat dieťaťa do Lotyšska, ktorý sa bude musieť predložiť v cudzej krajine, rozhodnutie sa musí prijať na súdnom pojednávaní do 15 dní po začatí konania. Rozhodnutie o opatreniach na zabezpečenie nároku sa musí vydať najneskôr v deň po začatí konania. Rozhodnutie o dočasnej ochrane pred násilím musí byť vydané najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí návrhu, ak sa nepožadujú doplňujúce dôkazy alebo ak by oneskorenie mohlo mať výrazný vplyv na práva navrhovateľa. V iných prípadoch sa musí vydať do 20 dní po prijatí návrhu. Na niektoré kategórie právnych vecí sa vzťahuje lehota, v rámci ktorej sa musí súdne preskúmanie veci začať alebo sa musí vec preskúmať a ukončiť rozhodnutím. Rovnopis rozsudku alebo rozhodnutia sa má zaslať najneskôr do troch dní po vydaní rozsudku alebo rozhodnutia, alebo ak sa vydáva skrátený rozsudok, do troch dní od vyhotovenia úplného rozsudku. V zákone sa stanovujú aj ďalšie lehoty. Niekedy musia súdy alebo súdni úradníci prijať určité postupy bezodkladne. V niektorých zákonom stanovených prípadoch existujú všeobecné lehoty, ktoré môžu súdy alebo sudcovia zmeniť na konkrétne, čím sami stanovia lehotu, v rámci ktorej sa musí úkon vykonať. V zložitých veciach súd môže vystaviť skrátený rozsudok tvorený len úvodnou a výrokovou časťou. Následne do 14 dní vyhotoví úplný rozsudok a uvedie dátum, kedy bude úplný rozsudok pripravený. V zákone o občianskom súdnom konaní sa neuvádzajú lehoty, v rámci ktorých súd musí pripraviť a rozhodnúť občianskoprávnu vec. V článku 28 zákona o súdnej moci sa však stanovuje, že s cieľom zabezpečiť ochranu porušených práv osoby musí súd preskúmať vec „včas“ (savlaicīgi), čo znamená, že vo veci sa musí rozhodnúť čo najrýchlejšie. Súčasne sa v zákone o občianskom súdnom konaní ako výnimka z riadneho súdneho konania ustanovujú osobitné lehoty na preskúmanie návrhov v rámci niektorých kategórií občianskoprávnych vecí, ktoré sú predmetom mimoriadnych postupov: napríklad sudca musí prijať rozhodnutie o návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana) do siedmich dní od jeho prijatia. Okrem toho v špecializovaných právnych predpisoch existujú ustanovenia, v ktorých sa spresňuje, o ktorých veciach sa má rozhodovať mimoriadnym postupom (napríklad v zákone o ochrane práv dieťaťa sa stanovuje, že prednosť majú všetky opatrenia týkajúce sa zabezpečenia práv a záujmov detí).

Lehoty na procesné úkony, ktoré musia vykonať účastníci konania (tieto lehoty sa stanovujú v zákone o občianskom súdnom konaní): pokiaľ sudca neurčil inú lehotu, dôkazy sa predkladajú 14 dní pred súdnym pojednávaním; 10 dní na podanie dodatočnej námietky (blakus sūdzība); 20 dní na podanie odvolania (apelācija) atď. Vo väčšine prípadov však lehoty vzťahujúce sa na účastníkov konania a všetky ďalšie zainteresované strany určujú súdy, sudcovia alebo súdni úradníci, ktorí stanovujú konkrétnu dĺžku v prípade lehoty, ktorá sa v právnych predpisoch ustanovuje len všeobecne, alebo stanovujú konkrétne termíny nezávisle, pričom riadne zohľadňujú druh procesného úkonu, vzdialenosť od miesta pobytu osoby alebo miesta, kde sa osoba nachádza, a ďalšie okolnosti.

Lehoty vzťahujúce sa na osoby, ktoré nie sú účastníkmi konania, stanovujú len súdy alebo sudcovia.

Najdôležitejšie lehoty sú tieto:

 • lehota na predloženie dôkazov: pokiaľ sudca neurčí inak, dôkazy sa musia predložiť najneskôr do 14 dní pred súdnym pojednávaním. Počas pojednávania je možné predložiť dôkaz na základe odôvodneného návrhu účastníka konania alebo tretej strany za predpokladu, že sa tým neoneskorí rozhodnutie v danej veci alebo že súd uzná, že existujú dostatočné dôvody, pre ktoré dôkaz nebol predložený včas, alebo že dôkaz sa týka skutočností, ktoré sa objavili v priebehu konania. Rozhodnutie súdu o zamietnutí prijatia dôkazu nie je možné napadnúť, ale námietky proti tomuto rozhodnutiu možno predložiť v rámci úplného odvolania (apelācija) alebo kasačného opravného prostriedku (kasācija),
 • lehota pre odporcu na predloženie vyjadrenia: po začatí konania sa návrh a kópie sprievodných dokumentov musia bezodkladne doručiť odporcovi doporučeným listom s lehotou na predloženie písomných pripomienok v trvaní 15 až 30 dní od dátumu odoslania návrhu,
 • lehota na opravu nedostatkov návrhu na obnovu konania a nové konanie vo veci: ak sa vyhlási rozsudok pre zmeškanie, odporca má na predloženie návrhu na obnovu konania a nové prerokovanie veci 20 dní odo dňa odoslania rozsudku.

Lehoty na zastavenie konania:

 • ak zomrela fyzická osoba alebo zanikla právnická osoba, ktorá je účastníkom konania alebo treťou stranou s nezávislým nárokom, a ak právny vzťah v spore umožňuje prevod práv, príslušnou lehotou je čas do určenia nástupcu alebo vymenovania právneho zástupcu,
 • ak súd v prípade účastníka konania alebo tretej osoby rozhodol o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ktoré im bráni v nezávislom výkone občianskych procesných práv a povinností – až do vymenovania právneho zástupcu,
 • ak sa účastník konania alebo tretia strana nemôžu zúčastniť na konaní z dôvodu vážneho ochorenia, veku alebo postihnutia, príslušnou lehotou je čas do konečného termínu na vymenovanie zástupcu stanoveného súdom,
 • ak súd prijme rozhodnutie o predložení návrhu ústavnému súdu alebo ústavný súd začal konanie o ústavnej žalobe podanej navrhovateľom (žalobcom), alebo ak súd prijme rozhodnutie o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie na začatie prejudiciálneho konania, alebo ak nie je možné rozhodnúť vo veci, kým sa nerozhodne v inej občianskoprávnej, trestnoprávnej alebo správnej veci, príslušnou lehotou je čas do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu alebo Súdneho dvora Európskej únie alebo občianskoprávneho, trestnoprávneho či správneho súdu,
 • ak sa účastník konania alebo tretia strana s nezávislým nárokom nachádza mimo hraníc Lotyšska z dôvodu dlhodobej misie alebo pracovnej cesty, alebo sa uverejnil oznam o hľadaní odporcu, alebo ak sa účastník konania alebo tretia strana s nezávislým nárokom nemôžu zúčastniť na konaní z dôvodu ochorenia, alebo ak súd nariadi znalecký posudok, príslušnou lehotou je čas, kým tieto okolnosti prestanú platiť,
 • ak sa účastníci konania dohodnú na zastavení konania a nenamieta proti tomu žiadna tretia strana s nezávislým nárokom, príslušnou lehotou je čas do uplynutia konečného termínu ustanoveného v rozhodnutí súdu,
 • ak bolo v prípade pohľadávok, ktoré majú finančnú povahu, vyhlásené za odporcu konkurzné konanie právnickej osoby alebo konkurzné konanie fyzickej osoby, príslušnou lehotou je čas do ukončenia konkurzného konania.

Lehota na podanie odvolania (apelācija): odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa je možné podať do 20 dní po vyhlásení rozsudku. Ak bol vydaný skrátený rozsudok, lehota na podanie odvolania plynie od dátumu stanoveného súdom na vyhotovenie úplného rozsudku. Ak sa úplný rozsudok vyhotoví po stanovenom dátume, lehota na podanie odvolania plynie od dátumu, keď bol skutočne vyhotovený. Odvolanie podané po uplynutí lehoty je neprípustné a bude vrátené navrhovateľovi.

Lehota na predloženie dodatočnej námietky (blakus sūdzība): dodatočnú námietku je možné predložiť do desiatich dní odo dňa prijatia napadnutého rozhodnutia súdom, pokiaľ sa v zákone o občianskom súdnom konaní nestanovuje inak. Dodatočná námietka podaná po uplynutí lehoty je neprípustná a bude vrátená navrhovateľovi.

Lehota na podanie návrhu na zohľadnenie nových skutočností: lehota na podanie takéhoto návrhu plynie:

 • pokiaľ ide o okolnosti podstatné pre danú vec, ktoré existovali v čase konania, ale neboli a nemohli byť známe navrhovateľovi: odo dňa, keď tieto skutočnosti vyšli najavo,
 • pokiaľ ide o úmyselne nepravdivé svedecké výpovede, posudky znalcov, preklady, falzifikované písomné alebo vecné dôkazy odhalené vo vzťahu k rozsudku súdu v trestnoprávnej veci, ktorý nadobudol právoplatnosť a na základe ktorého bol vydaný dotknutý rozsudok alebo pokiaľ ide o odhalenú trestnú činnosť vo vzťahu k rozsudku súdu v trestnoprávnej veci, ktorý nadobudol právoplatnosť, a na základe ktorého bol vydaný nezákonný alebo neopodstatnený rozsudok alebo bolo prijaté nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutie: odo dňa, keď rozsudok v trestnoprávnej veci nadobudol právoplatnosť,
 • pokiaľ ide o zrušenie rozsudku súdu alebo rozhodnutia inej inštitúcie, ktoré tvorilo základ rozsudku súdu alebo rozhodnutia v danej veci: odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu o zrušení rozsudku v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej veci, alebo odo dňa zrušenia rozhodnutia inej inštitúcie, ktoré tvorilo základ rozsudku alebo rozhodnutia, o ktorého zrušenie sa žiada v súvislosti s novými zistenými skutočnosťami,
 • ak sa uznalo, že právna norma, ktorá sa uplatnila pri rozhodovaní v danej veci, nie je v súlade s právnou normou, ktorá má voči nej prednosť: odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť rozsudok alebo iné rozhodnutie, v dôsledku ktorého použitá norma stratí platnosť, lebo nie je v súlade s normou, ktorá má voči nej prednosť.

Lehoty na podanie exekučných titulov: exekučný titul môže byť podaný na vykonanie do desiatich rokov odo dňa, keď nadobudne účinok rozhodnutie súdu alebo sudcu, pokiaľ nie sú zákonom stanovené iné lehoty.

Ak sa v rozsudku súdu nariadi, že dlh sa má splatiť prostredníctvom pravidelných splátok, exekučný titul ostáva účinný počas obdobia, v rámci ktorého sa majú uhrádzať splátky; desaťročné obdobie uvedené vyššie však začína plynúť v posledný možný deň pre každú splátku.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Podľa zákona o dňoch pracovného pokoja, dňoch pamiatky a sviatkoch sa ako dni pracovného pokoja stanovujú tieto dni:

 • 1. január: Nový rok,
 • Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok,
 • 1. máj: Sviatok práce, výročie zvolania Ústavodarného zhromaždenia Lotyšskej republiky,
 • 4. máj: výročie Vyhlásenia obnovenia nezávislosti Lotyšskej republiky,
 • druhá májová nedeľa: Deň matiek,
 • Turíce,
 • 23. jún: predvečer sv. Jána,
 • 24. jún: deň sv. Jána, letný slnovrat,
 • posledný deň lotyšského národného festivalu piesní a tanca,
 • 18. november: výročie vyhlásenia Lotyšskej republiky,
 • 24., 25. a 26. december: Vianoce (zimný slnovrat),
 • 31. december: Silvester.

Pravoslávni, staroverci a veriaci z iných náboženských skupín slávia Veľkú noc, Turíce a Vianoce v dňoch stanovených v rámci príslušných náboženských skupín.

Ak 4. máj, posledný deň lotyšského národného festivalu piesní a tanca, alebo 18. november pripadá na sobotu alebo nedeľu, nasledujúci pracovný deň je dňom pracovného pokoja.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Na procesné úkony sa vzťahujú procesné lehoty stanovené zákonom. Ak lehota nie je stanovená zákonom, stanoví ju súd alebo sudca. Lehota stanovená súdom alebo sudcom musí byť dostatočne dlhá na to, aby sa mohol urobiť predmetný procesný úkon.

Lehota môže byť presný dátum alebo obdobie končiace sa stanoveným dátumom, alebo obdobie vyjadrené v rokoch, mesiacoch, dňoch či hodinách. Ak sa procesný úkon nemusí prijať v stanovený dátum, možno ho vykonať kedykoľvek počas uvedeného obdobia. Obdobie možno určiť odkazom na udalosť, ktorá sa musí určite stať.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Procesná lehota počítaná v rokoch, mesiacoch alebo dňoch začína plynúť v deň nasledujúci po dátume alebo udalosti určujúcich jej začiatok.

Procesná lehota vypočítaná v hodinách začína plynúť v hodine nasledujúcej po udalosti určujúcej jej začiatok.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Súdne dokumenty sa doručujú fyzickým osobám na ich ohlásené miesto pobytu, alebo ak uviedli ďalšiu adresu, tak na túto ďalšiu adresu, alebo na adresu, ktorú uviedli na korešpondenciu so súdom. Fyzická osoba má povinnosť byť zastihnuteľná na adrese ohláseného miesta pobytu alebo na ďalšej adrese, ktorú uviedla, alebo na adrese, ktorú uviedla na korešpondenciu so súdom. Ak odporca nemá ohlásené miesto pobytu a neuviedol adresu na korešpondenciu so súdom, súdne dokumenty sa pošlú na adresu, ktorú pre odporcu uviedol navrhovateľ alebo na adresu, ktorú súd získal na základe dôkazov o skutočnej adrese účastníka konania. Súdne dokumenty je možné doručiť aj na pracovisko osoby.

Súdne písomnosti sa doručujú elektronickou poštou, ak účastník konania oznámil súdu, že súhlasí s použitím elektronickej pošty na korešpondenciu so súdom. V takom prípade sa súdne písomnosti zašlú na adresu elektronickej pošty, ktorú účastník konania uviedol. Ak súd zistí v súvislosti s doručovaním súdnych písomností elektronickou poštou technické prekážky, doručia sa iným spôsobom uvedeným v druhom odseku tohto oddielu.

Ak účastník konania oznámil súdu, že súhlasí s elektronickou korešpondenciou so súdom, ako aj so svojou registráciou v online systéme, súdne písomnosti sa oznamujú v online systéme. Ak súd zistí technické prekážky v oznamovaní súdnych písomností prostredníctvom online systému, doručia sa iným spôsobom uvedeným v druhom odseku tohto oddielu, predvolanie na súd sa však zašle na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol účastník konania.

Takisto by sa malo vziať do úvahy, že súdne písomnosti sa doručujú na základe adresy ohláseného miesta pobytu fyzickej osoby, na základe dodatočnej adresy uvedenej vo vyhlásení, na základe adresy, ktorú fyzická osoba uviedla na korešpondenciu so súdom, alebo adresy sídla právnickej osoby, a od pošty sa prijme potvrdenie o doručení poštovej zásielky alebo sa dokumenty vrátia, čo však nemá vplyv na skutočnosť, že dokumenty boli oznámené. Adresát môže vyvrátiť domnienku, že dokumenty boli oznámené siedmy deň odo dňa odoslania, ak boli zaslané ako poštová zásielka, alebo tretí deň odo dňa odoslania, ak boli odoslané elektronickou poštou alebo oznámením v online systéme, pričom poukáže na objektívne okolnosti, ktoré predstavovali prekážku doručenia týchto dokumentov na základe uvedenej adresy a ktoré nemohol ovplyvniť.

Ak však boli súdne dokumenty doručené adresátovi osobne a adresát ich prevzatie potvrdil podpisom alebo ak ich účastník konania doručil adresátovi osobne a adresát ich prevzatie potvrdil podpisom, alebo ak pri osobnom doručení súdnych dokumentov doručovateľ nezastihne adresáta v mieste pobytu a doručí dokumenty ktorémukoľvek dospelému rodinnému príslušníkovi bývajúcemu na danej adrese, súdne dokumenty sa budú považovať za doručené v deň, keď ich adresát alebo iná osoba prijala.

Ak adresát odmietne prijať súdne dokumenty, dokumenty sa budú považovať za doručené v deň, keď ich adresát odmietol prijať.

Ak sú dokumenty odoslané poštou, budú sa považovať za doručené v siedmy deň po ich podaní na pošte.

Ak sú dokumenty odoslané elektronickou poštou, budú sa považovať za doručené v tretí deň po ich odoslaní.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Nie. Ak sa lehota začína na základe určitej udalosti, začne plynúť na ďalší deň po udalosti, ktorá určuje jej začiatok.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Ak je lehota vyjadrená v dňoch, počet dní zahŕňa všetky kalendárne dni.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehoty vyjadrené v rokoch, mesiacoch alebo dňoch zahŕňajú kalendárne dni.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehota vyjadrená v rokoch uplynie v príslušný mesiac a v príslušný dátum posledného roka daného obdobia.

Lehota vyjadrená v mesiacoch uplynie v príslušný dátum posledného mesiaca tejto lehoty. Ak sa lehota vyjadrená v mesiacoch končí v mesiaci, ktorý nemá príslušný dátum, uplynie v posledný deň daného mesiaca.

Lehota, ktorá sa predlžuje do určitého dátumu, uplynie v daný dátum.

 • Procesný úkon, ktorého lehota sa blíži k uplynutiu, je možné vykonať do 24.00 h v posledný deň tejto lehoty.
 • Ak sa má procesný úkon prijať na súde, lehota uplynie, keď súd ukončí svoju činnosť v daný deň. Ak sa návrh, odvolanie alebo iný dokument doručia komunikačnému operátorovi do 24.00 h v posledný deň tejto lehoty, považujú sa za podané v rámci lehoty.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu alebo v štátny sviatok, posledným dňom tejto lehoty je nasledujúci pracovný deň.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Predĺžiť možno iba lehoty stanovené súdom alebo sudcom na žiadosť účastníka konania. Lehoty stanovené zákonom však súd môže obnoviť na návrh účastníka konania. Návrh na predĺženie lehoty alebo obnovenie zmeškanej lehoty je potrebné predložiť súdu, na ktorom sa mal vykonať zmeškaný úkon; súd rozhodne písomným postupom. Účastníkom konania sa poskytne písomné oznámenie, že návrh sa posudzuje, a to tak, že sa im návrh pošle, pričom sa im súbežne pošle návrh na predĺženie lehoty alebo obnovenie zmeškanej lehoty. Návrh na obnovenie procesnej lehoty musí byť doplnený dokumentmi požadovanými na vykonanie procesného úkonu a dôvodmi na obnovenie lehoty.

Lehotu stanovenú sudcom môže predĺžiť samosudca. Proti odmietnutiu súdu alebo sudcu predĺžiť alebo obnoviť lehotu možno podať dodatočnú námietku.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Lehota na predloženie dodatočnej námietky (blakus sūdzība): dodatočnú námietku je možné predložiť do desiatich dní odo dňa, keď súd prijme rozhodnutie.

Ak sa rozhodnutie prijme písomným postupom, lehota na podanie dodatočnej námietky plynie odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ak sa rozhodnutie prijme v neprítomnosti účastníka konania (napríklad rozhodnutie nariaďujúce obstarávanie dôkazov alebo opatrenie dočasnej ochrany), lehota na podanie dodatočnej námietky plynie odo dňa doručenia alebo odoslania rozhodnutia.

Ak sa rozhodnutie súdu zašle osobe, ktorej miesto pobytu (príp. miesto, na ktorom sa zdržiava) alebo registrované sídlo sa nenachádza v Lotyšsku, ale jej adresa je známa, v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo medzinárodnými dohodami, ktoré sú pre Lotyšsko záväzné, môže osoba podať dodatočnú námietku do 15 dní odo dňa doručenia kópie rozhodnutia alebo, ak súd vydal skrátené rozhodnutie, odo dňa doručenia kópie úplného rozhodnutia.

Každé odvolanie (apelācija) musí byť podané do 20 dní odo dňa vydania rozsudku alebo, ak je vydaný skrátený rozsudok, odo dňa, ktorý súd stanoví na vyhotovenie úplného rozsudku. Ak sa úplný rozsudok vyhotoví po stanovenom dátume, lehota na podanie odvolania plynie od dátumu, keď bol skutočne vyhotovený.

Ak sa kópia rozsudku súdu zašle osobe, ktorej miesto pobytu (príp. miesto, na ktorom sa zdržiava) alebo registrované sídlo sa nenachádza v Lotyšsku, ale jej adresa je známa, v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo medzinárodnými dohodami, ktoré sú pre Lotyšsko záväzné, môže osoba podať odvolanie do 20 dní odo dňa doručenia kópie rozsudku.

Kasačný opravný prostriedok (kasācija) sa musí podať do 30 dní odo dňa vydania rozsudku, ale ak je vydaný skrátený rozsudok, tak do 30 dní odo dňa, ktorý súd stanoví na vyhotovenie úplného rozsudku. Ak sa úplný rozsudok vyhotoví po stanovenom dátume, lehota na podanie odvolania plynie od dátumu, keď bol skutočne vyhotovený.

Ak sa kópia rozsudku súdu zašle osobe, ktorej miesto pobytu (príp. miesto, na ktorom sa zdržiava) alebo registrované sídlo sa nenachádza v Lotyšsku, ale jej adresa je známa, v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo medzinárodnými dohodami, ktoré sú pre Lotyšsko záväzné, môže osoba podať kasačný opravný prostriedok do 30 dní odo dňa doručenia kópie rozsudku.

Či už ide o úplné odvolanie, alebo kasačný opravný prostriedok, ak sa takýto opravný prostriedok podá po uplynutí lehoty, je neprípustný a bude vrátený navrhovateľovi. Dodatočnú námietku možno podať proti rozhodnutiu sudcu o zamietnutí odvolania alebo kasačného opravného prostriedku do desiatich dní odo dňa, keď súd prijal rozhodnutie.

V prípade niektorých kategórií sporov, napríklad v súvislosti s uznaním rozhodnutia vydaného zahraničným súdom, možno pre opravné prostriedky ustanoviť osobitné lehoty, stanovené na individuálnom základe v rámci predpisov upravujúcich občianske súdne konanie.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Súd musí odročiť pojednávanie vo veci samej a stanoviť iný dátum na súdne pojednávanie, ak:

 • je ktorýkoľvek účastník konania neprítomný na pojednávaní a neboli mu oznámené čas a miesto pojednávania,
 • je ktorýkoľvek účastník konania, ktorému boli oznámené čas a miesto pojednávania, napriek tomu neprítomný na pojednávaní z dôvodov, ktoré súd považuje za opodstatnené,
 • kópia návrhu nebola doručená odporcovi a z tohto dôvodu odporca požaduje odročenie pojednávania,
 • je nevyhnutné predvolať ako účastníka konania osobu, ktorej práva alebo oprávnené záujmy môžu byť porušené rozsudkom súdu,
 • ak odročenie môže pomôcť obnoviť spolužitie manželov alebo podporiť mimosúdne vyrovnanie, súd môže pojednávanie odročiť z vlastnej iniciatívy. Na žiadosť účastníka konania sa pojednávanie vo veci na tento účel môže odročiť aj opakovanie,
 • ak sa miesto pobytu odporcu alebo miesto, na ktorom sa zdržiava, nenachádza v Lotyšsku a odporcovi bolo zaslané oznámenie o čase a mieste konania súdneho pojednávania a bolo prijaté potvrdenie o doručení dokumentov, ale odporca nedostal oznámenie v primeranom čase a nedostaví sa na súdne pojednávanie,
 • ak sa miesto pobytu odporcu alebo miesto, na ktorom sa zdržiava, nenachádza v Lotyšsku a odporcovi bolo zaslané oznámenie o čase a mieste konania súdneho pojednávania, alebo bola zaslaná kópia návrhu, ale nebolo prijaté potvrdenie a odporca sa nedostaví na súdne pojednávanie.
 • ak sa od účastníkov konania získa súhlas na mediáciu.

Súd môže odročiť pojednávanie aj za niektorých ďalších okolností.

Súd môže odročiť pojednávanie vo veci:

 • ak sa navrhovateľ, ktorý bol informovaný o čase a mieste konania súdneho pojednávania, nedostaví z neznámych dôvodov,
 • ak sa odporca, ktorý bol informovaný o čase a mieste konania súdneho pojednávania, nedostaví z neznámych dôvodov,
 • ak súd dospeje k záveru, že vo veci nie je možné rozhodnúť z dôvodu nedostavenia sa účastníka konania, ktorého prítomnosť je v súlade so zákonom povinná, alebo svedka, znalca alebo tlmočníka poskytnutého súdom,
 • na žiadosť účastníka konania, ktorý žiada o možnosť predložiť dodatočné dôkazy,
 • ak sa osoba nemôže zúčastniť na súdnom pojednávaní prostredníctvom videokonferencie z technických alebo iných dôvodov, ktoré súd nedokáže ovplyvniť,
 • ak tlmočník nie je prítomný na pojednávaní z dôvodov, ktoré súd považuje za opodstatnené.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Nie. Podľa predpisov týkajúcich sa občianskeho konania sa zasielanie a doručovanie súdnych dokumentov osobám, ktorých miesto pobytu (príp. miesto, na ktorom sa zdržiavajú) sa nachádza mimo Lotyšska, riadi iným mechanizmom a procesné lehoty, ktoré začínajú plynúť od chvíle prijatia súdnych dokumentov, sa vypočítavajú odlišným spôsobom.

Napríklad odvolanie proti rozhodnutiu vydanému súdom prvého stupňa možno vo všeobecnosti podať do 20 dní odo dňa vydania rozsudku. Ak je rozsudok zaslaný účastníkovi konania, ktorého miesto pobytu (príp. miesto, na ktorom sa zdržiava) sa nachádza mimo Lotyšska, môže táto osoba podať odvolanie do 20 dní odo dňa, keď jej bola doručená kópia rozsudku súdu. Ak sú pre jednotlivých účastníkov konania stanovené odlišné lehoty na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa, rozsudok nadobúda právoplatnosť, ak nie je podané žiadne odvolanie v rámci lehoty vyhradenej na podanie odvolania a vypočítanej odo dňa doručenia poslednej kópie rozsudku, pokiaľ sa nepodá úplné odvolanie.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Nárok na vykonanie procesného úkonu sa končí uplynutím lehoty stanovenej zákonom alebo súdom. Námietky a dokumenty podané po uplynutí lehoty nebudú prijaté.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Na návrh účastníka konania súd môže obnoviť lehotu, ktorá bola zmeškaná, ak sa domnieva, že existoval oprávnený dôvod na oneskorenie.

Súd môže obnoviť:

 • lehoty, ktoré boli zmeškané,
 • lehoty stanovené zákonom,
 • lehoty poskytnuté účastníkom konania na uplatnenie ich procesných práv.

Čisto procesné lehoty spojené so všeobecnými premlčacími lehotami nie sú obnoviteľné; napríklad nie je možné obnoviť lehotu na vykonanie exekučného titulu po uplynutí desaťročného obdobia, ktoré začalo plynúť v deň, keď nadobudlo právoplatnosť príslušné rozhodnutie súdu alebo sudcu.

Keď súd obnoví lehotu, ktorá bola zmeškaná, zároveň tým umožní vykonanie oneskoreného procesného úkonu.

Procesné lehoty stanovené súdom, sudcom alebo súdnym úradníkom je možné na návrh účastníka konania predĺžiť pred ich uplynutím. Lehoty stanovené zákonom nemožno predĺžiť. Ak bola zmeškaná lehota stanovená súdom, sudcom alebo súdnym úradníkom, osoba viazaná lehotou môže požiadať o stanovenie novej lehoty, v rámci ktorej sa mal vykonať procesný úkon.

Návrh na predĺženie alebo obnovenie lehoty zmeškanej lehoty by sa mala predložiť súdu, na ktorom sa mal vykonať zmeškaný úkon. O návrhu sa rozhodne na súdnom pojednávaní a účastníkom konania sa vopred oznámi čas a miesto pojednávania. Nedostavenie sa účastníka konania nie je prekážkou rozhodnutia o návrhu.

Návrh na obnovenie procesnej lehoty musí byť doplnený dokumentmi požadovanými na vykonanie procesného úkonu a dôvodmi na obnovenie lehoty.

Lehotu stanovenú sudcom môže predĺžiť samosudca.

Proti odmietnutiu súdu alebo sudcu predĺžiť alebo obnoviť lehotu možno podať dodatočnú námietku.

Posledná aktualizácia: 24/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.