Procesné lehoty

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Podľa luxemburského práva sú stanovené lehoty na podanie žaloby, procesné úkony, dostavenie sa na súd, predĺženie z dôvodu vzdialenosti atď.

Lehoty, po uplynutí ktorých sú úkony zrušené alebo premlčané, nie sú vždy procesné: táto časť je venovaná iba čisto procesným lehotám.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Sobota a nedeľa sa považujú za dni pracovného pokoja, rovnako ako tieto zákonom stanovené štátne sviatky:

  • Nový rok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 9. máj, Nanebovstúpenie Pána, Svätodušný pondelok a Národný deň Luxemburska 23. júna,
  • Nanebovzatie Panny Márie, Deň všetkých svätých a 25. a 26. decembra.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Procesné lehoty sa môžu meniť v závislosti od predmetu sporu a od druhu konania.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehota začína plynúť od polnoci dňa úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Áno: ak zákon vyžaduje doručenie súdnym zriadencom alebo oznámenie súdnym úradníkom, za dátum doručenia alebo oznámenia sa môže považovať aj iný deň ako deň, kedy sa dokument skutočne dostal do rúk dotknutej osoby (napríklad, ak dotknutá strana dokument odmietne prijať alebo ak sa dokument doručí do domu dotknutej strany atď.).

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Všetky lehoty sa počítajú od polnoci dňa úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia, kedy začína plynúť stanovený čas.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Zákonom stanovené štátne sviatky, soboty a nedele sa započítavajú do stanovenej lehoty.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Zákonom stanovené štátne sviatky, soboty a nedele sa započítavajú do stanovenej lehoty.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Každá procesná lehota uplynie o polnoci svojho posledného dňa.

V prípade, že je lehota vyjadrená v týždňoch, uplynie v ten deň posledného týždňa, ktorý zodpovedá názvu dňa, kedy došlo k úkonu, udalosti, rozhodnutiu alebo doručeniu, od ktorého začala plynúť lehota.

V prípade, že je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, uplynie v ten deň posledného mesiaca alebo mesiaca v poslednom roku, ktorý zodpovedá číslu dňa v mesiaci, kedy došlo k úkonu, udalosti, rozhodnutiu alebo doručeniu, od ktorého začala plynúť lehota. Ak daný mesiac nemá deň so zodpovedajúcim číslom, lehota uplynie v posledný deň mesiaca.

V prípade, že je lehota vyjadrená v mesiacoch a dňoch alebo častiach mesiaca, najskôr sa počítajú celé mesiace a potom dni alebo časti mesiaca. Ak sa musí počítať s časťami mesiaca, mesiac sa považuje za 30-dňový.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

V prípade, že lehota uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo v deň náhrady za štátny sviatok, predlžuje sa na prvý nasledujúci pracovný deň. To isté platí pri predkladaní dokumentov obecným úradom, ak sú ich podateľne pre verejnosť zatvorené v posledný deň lehoty.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Ak pred luxemburským súdom prebieha konanie proti osobám žijúcim v cudzine, lehoty sa predlžujú z dôvodu vzdialenosti. Toto predĺženie sa pohybuje od 15 do 35 dní v závislosti od miesta, kde odporca žije.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Lehota na podanie odvolania je spravidla 40 dní, ale pre osoby žijúce v cudzine sa môže predĺžiť z dôvodu vzdialenosti. Odvolanie proti rozsudku, ktorý nie je predbežne vykonateľný, sa nesmie podávať pred uplynutím ôsmich dní.

Lehota na podanie návrhu na zrušenie rozsudku je štandardne 15 dní a začína plynúť odo dňa doručenia, resp. oznámenia.

Odvolanie proti predbežnému príkazu (ordonnances de référé) sa môže podať v lehote 15 dní od doručenia. Ak bol predbežný príkaz vydaný štandardne, lehota na podanie návrhu na jeho zrušenie je osem dní od doručenia. Lehota na podanie návrhu na zrušenie predbežného príkazu plynie súbežne s lehotou na podanie odvolania.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

V prípade skráteného konania o predbežnom príkaze sa vydáva predvolanie na vypočutie v danej veci na deň a čas bežný pre takéto konanie. Ak je však prípad neodkladný, predsedajúci sudca alebo jeho zástupca môže vydať predvolanie na verejné vypočutie na súde alebo vo svojom vlastnom dome, v stanovenom čase aj počas víkendov, štátnych sviatkov alebo dní, ktoré bežne nie sú pracovnými.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Keď strana, ktorá žije mimo Luxemburska, dostane predvolanie, aby sa osobne dostavila do Luxemburska, uplatňujú sa zvyčajné lehoty, pokiaľ súd nerozhodne o ich predĺžení.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ak konanie neprebehne do stanovenej lehoty, je premlčané. Keď uplynie lehota na procesné úkony, toto konanie je spravidla zrušené alebo vyradené zo zoznamu.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

V prípade, že niektorý účastník konania nekonal v požadovanej lehote, premlčanie vyplývajúce z uplynutia lehoty sa môže zrušiť, ak tento účastník z dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť, nebol včas informovaný o úkone, od ktorého plynie lehota, alebo konať nemohol. Návrh je prípustný, iba ak sa podá do 15 dní od okamihu, keď dotknutý účastník dostal informáciu o úkone, od ktorého plynie lehota, alebo keď pominuli dôvody, pre ktoré nemohol konať. Návrh spravidla nie je prípustný dlhšie ako jeden rok po uplynutí lehoty, ktorá by normálne plynula od daného úkonu. Tieto lehoty nemajú odkladný účinok.

Každá žaloba sa stáva neplatnou, ak bolo konanie prerušené na tri roky. Táto lehota sa predlžuje o šesť mesiacov vo všetkých prípadoch, keď existujú dôvody na podanie návrhu na obnovu konania alebo na určenie nového právneho zástupcu. Konanie sa zruší, ale neznamená to premlčanie žaloby. Účastník, ktorý chce konať, musí podať novú žalobu na obranu svojich práv, pokiaľ samotná takáto žaloba už nie je premlčaná.

Proti príkazu na vyradenie konania zo zoznamu z dôvodu, že právni zástupcovia nedodržali stanovené lehoty, sa nie je možné odvolať.

Súvisiace odkazy

http://www.legilux.lu/

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.