Procesné lehoty

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Podľa kapitoly 12 maltského zákonníka všeobecný postup vyzerá tak, že osoba má na podanie odpovede dvadsať dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Existujú však osobitné zákony, ktoré stanovujú rôzne lehoty.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

1. január, 10. február, 19. marec, 31. marec, Veľký piatok, 1. máj, 7. jún, 29. jún, 15. august, 8. september, 21. september, 8. december, 13. december, 25. december.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Osoba, proti ktorej bolo začaté občianskoprávne konanie, má vo všeobecnosti dvadsať dní na to, aby podala svoju odpoveď na súd. Existujú však osobitné zákony, ktorými sa v prípade potreby stanovujú kratšie alebo dlhšie lehoty.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Od dátumu doručenia.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Nie, spôsob zaslania nemá vplyv na začiatok plynutia lehoty. Zohľadňuje sa dátum doručenia.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Všeobecne platí, že časové obdobie začína plynúť od nasledujúceho dňa. Je však možné, aby sa v zákone alebo súdom stanovila lehota, ktorou by sa pri výpočte časového obdobia zohľadňoval dátum doručenia.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Pokiaľ nie je výslovne uvedené, že zákon sa vzťahuje na pracovné dni, v maltskom práve sa dni uvedené v právnom poriadku považujú za kalendárne dni.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Pri výpočte časového obdobia sa deň považuje za 24-hodinové obdobie, zatiaľ čo mesiace a roky sa počítajú podľa kalendára.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Pri výpočte časového obdobia sa deň považuje za 24-hodinové obdobie, zatiaľ čo mesiace a roky sa počítajú podľa kalendára.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Áno, ak lehota uplynie v deň pracovného pokoja (t. j. v sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok), v súlade s oddielom 108 kapitoly 12 maltského zákonníka sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Lehotu je možné predĺžiť iba vtedy, ak to povolil súd, a dotknutá osoba má povolenie podať svoju odpoveď, ak môže k spokojnosti súdu preukázať dôveryhodné dôvody na to, že nepodala prísažnú odpoveď.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Po vynesení rozsudku súdom prvého stupňa môže osoba podať odvolanie do dvadsiatich dní (kalendárnych dní) odo dňa vyhlásenia rozsudku. Odporca má na odpoveď dvadsať dní. Ak bola v prípadoch na ústavnom súde žaloba podaná prostredníctvom návrhu, je lehota na odvolanie dvadsať dní od vyhlásenia rozsudku. Ak vec postúpi na ústavný súd iný súd, odvolanie musí byť podané do ôsmich pracovných dní. Odporca v ústavnom prípade má na odpoveď osem pracovných dní. Ak sa proti rozhodnutiu podáva odvolanie pred právoplatným rozsudkom, odvolanie sa musí podať do šiestich dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie prečítané na verejnom pojednávaní. Takýto je všeobecný postup. Je však potrebné poznamenať, že existujú osobitné zákony, ktorými sa stanovujú odlišné lehoty na odvolanie, ak sa má odvolanie prejednávať na iných súdoch, než ktoré sú uvedené vyššie.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Pri všetkých bežných občianskoprávnych veciach sa pojednávanie musí konať do dvoch mesiacov a zasadnutia sa musia konať každé dva mesiace. Súd sa môže rozhodnúť, že v období medzi 16. júlom a 15. septembrom každého roka nevytýči žiaden dátum pojednávania.

V prípadoch na ústavnom súde musí súd vytýčiť dátum pojednávania, ktoré sa má konať do ôsmich pracovných dní odo dňa podania návrhu alebo od predloženia odpovede účastníkom konania v čase stanovenom na túto odpoveď, alebo po uplynutí tejto lehoty, ak odpoveď nebola podaná.

V prípade skráteného konania alebo osobitného konania musí byť odporca predvolaný, aby sa dostavil najskôr 15 dní od doručenia, najneskôr však do 30 dní.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Na Malte neexistujú miesta, kde by obyvatelia mohli mať právo na predĺženie lehoty.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ak sa nedodržia lehoty, dotknutá strana sa považuje za osobu, ktorá pohŕda súdom, a stráca právo podať odpoveď a predložiť dôkazy. Pred vynesením rozsudku však súd ešte poskytne odporcovi krátku a konečnú lehotu na podanie písomných alebo ústnych podaní proti žalobe navrhovateľa. Strana, ktorá nedodržala lehoty, si zachováva právo odvolať sa proti konečnému rozsudku, ak nie je v jej prospech.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Vyžaduje sa, aby odôvodnili svoje omeškanie. Ak súd rozhodne, že majú dobrý dôvod na omeškanie, môže im povoliť predložiť odpoveď.

Posledná aktualizácia: 24/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.