Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Procesné lehoty

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Lehoty, ktoré sa uplatňujú v občianskom práve procesnom možno vo všeobecnosti rozdeliť takto:

a) Minimálne lehoty na predvolanie druhej strany a tretích strán a svedkov, aby sa zúčastnili na konaní. Obvykle sa uplatňuje minimálne týždňová lehota. V zásade sa na predvolanie zúčastnených strán na konanie o návrhu takisto uplatňuje minimálne týždňová lehota, pokiaľ súd neuvedie inak [články 114 až 119 a 276 (predvolávanie účastníkov konania a tretích strán) a články 170 a 284 (predvolávanie svedkov) Občianskeho súdneho poriadku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)]. Je dôležité poznamenať, že v prípade, ak je adresa žalovaného známa alebo je známe jeho skutočné bydlisko mimo Holandska, lehota na predvolanie tohto účastníka konania je najmenej štyri týždne (článok 115 Občianskeho súdneho poriadku).

b) Maximálne lehoty na uplatnenie opravných prostriedkov. Opravný prostriedok – námietka (verzet) sa musí zvyčajne uplatniť do štyroch týždňov. Vo všeobecnosti sa trojmesačná lehota uplatňuje na podanie odvolania (hoger beroep), odvolania na najvyšší súd (cassatie) a žaloby o zrušenie rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť (herroeping) [pozri článok 143 (námietky), články 339 a 358 (odvolanie), články 402 a 426 (odvolanie na najvyšší súd) a články 383 a 391 (zrušenie právoplatného rozsudku) Občianskeho súdneho poriadku].

c) Lehoty na vykonanie procesných úkonov účastníkmi konania a rozhodnutí súdu. Tieto sa vo všeobecnosti pohybujú od dvoch do šiestich týždňov. Za určitých okolností môže súd povoliť odklad vykonania procesných úkonov.

d) Premlčacie lehoty na podanie žalôb a uplatňovanie výkonu právomoci. Všeobecná premlčacia lehota je 20 rokov. V mnohých prípadoch sa však uplatňuje kratšia päťročná premlčacia lehota. Platby prírastkového penále sa premlčia po šiestich mesiacoch odo dňa ich vzniku. Premlčacia lehota, ktorá už plynie, sa môže prerušiť a potom môže začať plynúť nová premlčacia lehota. Napríklad premlčacia lehota, ktorá sa uplatňuje na výkon právomoci, sa môže prerušiť doručením rozsudku alebo akékoľvek iného vykonávacieho opatrenia [články 306 až 325 kniha 3 Občianskeho zákonníka (Burgerlijk Wetboek)].

Na zákonné lehoty sa takisto vzťahujú pravidlá stanovené v zákone o všeobecnom predĺžení lehôt (Algemene Termijnenwet).

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Okrem soboty a nedele zákon o všeobecnom predĺžení lehôt uvádza tieto všeobecne uznávané štátne sviatky:

 • Nový rok: 1. január,
 • Veľký piatok: piatok pred Veľkou nocou,
 • Veľkonočný pondelok: pondelok po Veľkej noci,
 • Nanebovstúpenie Pána: štvrtok 40 dní po Veľkej noci,
 • Deň kráľovnej: 27. apríl,
 • Deň oslobodenia: 5. máj,
 • Svätodušný pondelok: pondelok po Turícach,
 • prvý sviatok vianočný a druhý sviatok vianočný: 25. a 26. december.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Na zákonné lehoty sa vzťahujú pravidlá ustanovené v zákone o všeobecnom predĺžení lehôt. V tomto zákone sa stanovuje, že lehota stanovená v zákone, ktorá sa končí v sobotu, nedeľu alebo vo všeobecne uznávaný štátny sviatok, sa predĺži až do konca nasledujúceho dňa, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo všeobecne uznávaný štátny sviatok. V prípade potreby sa lehota, ktorá pozostáva aspoň z troch dní, predĺži tak, aby zahŕňala aspoň dva dni, ktoré nie sú sobota, nedeľa alebo všeobecne uznávané štátne sviatky.

Vo vnútroštátnych procesných pravidlách pre občianskoprávne spory, ktoré sa začali na základe predvolania (Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken), sa lehota šiestich týždňov berie ako začiatok na vykonanie procesných úkonov účastníkmi konania a vyhlásenie rozsudku. V súlade s vnútroštátnymi pravidlami občianskoprávneho konania pre kantonálne súdne oblasti (Landelijk reglement voor de civiele rol van de kantonsectoren) kantonálne súdy v zásade používajú štvortýždňové lehoty (http://www.rechtspraak.nl/).

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Začiatok plynutia lehoty je vždy prvý deň nasledujúci po rozhodujúcej udalosti.

Predvolanie

Neuplatňuje sa.

Opravné prostriedky

Lehota na podanie opravného prostriedku námietky (prípustnej len proti rozsudkom v neprítomnosti) má tri rôzne začiatky plynutia:

 1. okamih, keď sa rozsudok osobne doručí odsúdenej osobe;
 2. v prípade, ak sa použije iný spôsob doručenia: okamih, keď odsúdená osoba vykoná úkon preukazujúci, že sa dozvedela o rozsudku alebo začatí výkonu rozhodnutia; a
 3. v iných prípadoch: okamih ukončenia výkonu rozsudku.

Lehota na podanie odvolaní a odvolaní na najvyšší súd proti rozsudkom sa počíta odo dňa doručenia rozsudku. Prvý deň lehoty je dňom nasledujúcim po dni doručenia rozsudku. Pozri aj otázku 12.

Lehota na podanie odvolaní a odvolaní na najvyšší súd proti rozhodnutiam sa počíta:

 • odo dňa doručenia rozhodnutia, v prípade žalobcu a zúčastnených strán, ktorí sa zúčastnili na konaní, a
 • od doručenia rozhodnutia alebo iného oznámenia v prípade iných zainteresovaných strán.

Lehota na podanie žaloby o zrušenie rozsudku alebo rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť, začína plynúť od vzniku dôvodu na zrušenie, a keď sa žalobca alebo navrhovateľ o tom dozvedel, ale v každom prípade nie skôr, ako rozsudok alebo rozhodnutie nadobudli právoplatnosť, t. j. už sa nemôžu zrušiť na základe námietky, odvolania alebo odvolania na najvyšší súd.

Procesné úkony

Lehoty stanovené na vykonanie procesných úkonov sa vo všeobecnosti počítajú od predchádzajúceho dňa v rozvrhu pojednávaní v celých týždňoch. Príklad: po pojednávaní na základe rozvrhu pojednávaní v stredu sa vec umiestni do rozvrhu pojednávaní o štyri týždne neskôr opäť v stredu s lehotou na predloženie o 10.00 hod. Ak sa napríklad vec vyradí z rozvrhu, súd potom určí dátum, ku ktorému sa vec vráti do rozvrhu pojednávaní.

Premlčacie lehoty

Začiatok plynutia premlčacích lehôt, ktoré sa uplatňujú na podanie žalôb, závisí od charakteru žaloby. Napríklad právo podať žalobu o splnenie zmluvnej povinnosti poskytnúť alebo urobiť niečo uplynie päť rokov od začiatku dňa nasledujúci po dni, keď sa nárok stal vymáhateľným. Príklad: právo podať žalobu o ukončenie nezákonného stavu uplynie päť rokov od začiatku dňa nasledujúceho po dni, keď sa môže uplatniť nárok na okamžité ukončenie daného stavu.

Výkon rozhodnutia

Právomoc vykonať rozhodnutie sa v zásade premlčí 20 rokov od začiatku dňa nasledujúceho po dni vyhlásenia rozsudku.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Nie. V niektorých prípadoch však spôsob, akým sa účastník konania dozvie o rozsudku, ovplyvní začiatok plynutia lehoty na uplatnenie opravného prostriedku, napríklad na podanie námietky. Pozri aj otázku 4.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Nie. Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k udalosti.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

V holandskom práve sa používajú kalendárne dni, pokiaľ nie je uvedené inak. V zákone o všeobecnom predĺžení lehôt sa stanovuje, že lehota stanovená v zákone, ktorá sa končí v sobotu, nedeľu alebo vo všeobecne uznávaný štátny sviatok, sa predĺži až do konca nasledujúceho dňa, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo všeobecne uznávaný štátny sviatok.

Okrem toho, v prípade potreby sa lehota stanovená v zákone, ktorá pozostáva aspoň z troch dní, predĺži tak, aby zahŕňala aspoň dva dni, ktoré nie sú sobota, nedeľa alebo všeobecne uznávané štátne sviatky.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Tie sa vzťahujú aj na kalendárne mesiace a kalendárne roky.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Predvolanie

Neuplatňuje sa.

Opravné prostriedky

V konaní na základe predvolania sa opravné prostriedky uplatňujú vydaním predvolania. Súdny úradník nesmie vydať súdne predvolanie po 20.00 hod, pokiaľ to nepovolí súd, na ktorý je účastník konania predvolaný. Lehota sa teda skutočne končí v posledný deň lehoty o 20.00 hod. V takýchto konaniach je potrebné takisto pripomenúť, že ani deň vydania predvolania, ani deň, na ktorý je účastník konania predvolaný (prvý deň v rozvrhu pojednávaní), sa nezapočítava pri výpočte lehoty na predvolanie. Z tohto dôvodu musí byť medzi týmito dvoma dátumami minimálna lehota.

V konaní o návrhu sa opravné prostriedky uplatňujú podaním návrhu v kancelárii súdu. Návrh sa môže podať poštou alebo osobne počas úradných hodín kancelárie súdu alebo faxom až do polnoci posledného dňa lehoty.

V prípade odvolaní v rodinných veciach sa začiatok plynutia lehoty mierne líši od toho, ktorý sa uplatňuje na odvolania v iných konaniach o návrhu (pozri aj otázku 4 „Opravné prostriedky“). Žalobca môže podať odvolanie do troch mesiacov odo dňa doručenia rozsudku. Iné zúčastnené strany môžu podať odvolanie do troch mesiacov odo dňa, keď im bolo rozhodnutie doručené alebo inak oznámené.

Procesné úkony

Ak sa vec nachádza v rozvrhu pojednávaní, na predkladanie dokumentov sa vzťahuje nasledovné. V zásade sa dokument určený na deň v rozvrhu pojednávaní predloží kancelárii súdu v lehote na predloženie. Toto je posledný termín, v ktorom musí mať súd k dispozícií všetky dokumenty a správy s výnimkou predvolaní. V súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami sú deň a čas, v ktorom sa musia predložiť dokumenty: streda o 10.00 hod. Ak sa neuskutoční pojednávanie, lebo vec sa rieši v písomnej forme, dokumenty sa predložia kancelárii súdu v deň alebo pred dňom v rozvrhu pojednávaní. Kantonálny úsek súdu vždy vykonáva pojednávanie, keďže procesné úkony sa môžu v tomto prípade vykonať aj ústne. Dokumenty sa musia predložiť kancelárii súdu najneskôr v deň predchádzajúci dňu v rozvrhu pojednávaní. Dokumenty možno podať poštou alebo osobne počas úradných hodín kancelárii súdu alebo faxom, až do polnoci daného dňa.

Premlčacie lehoty

Pozri aj „premlčacie lehoty“ v otázke 4. Pri niektorých nárokoch na podanie žaloby je dôležitý čas, kedy sa strana dozvie o určitej skutočnosti. Príklad: nárok na vymáhanie neoprávnenej platby uplynie päť rokov od začiatku dňa, ktorý nasledujúceho po dni, keď sa veriteľ dozvedel o existencii nároku a totožnosti príjemcu, a v každom prípade 20 rokov po vzniku nároku.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Áno, lehota, ktorá uplynie v sobotu, nedeľu alebo vo všeobecne uznávaný štátny sviatok, sa predĺži až do konca nasledujúceho dňa, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo všeobecne uznávaný štátny sviatok. V súlade so zákonom o všeobecnom predĺžení lehôt sa to však nevzťahuje na lehoty určené spätným počítaním od určitého času alebo udalosti. Inými slovami, toto pravidlo platí pre maximálne a nie pre minimálne lehoty.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

V niektorých prípadoch zákon umožňuje predĺženie lehoty. Napríklad, ak neúspešný účastník konania zomrie počas plynutia lehoty na podanie odvolania a dedičia tohto účastníka chcú uspieť v odvolacom konaní, uplatní sa nová trojmesačná lehota.

Vo všeobecnosti sa však pravidlá týkajúce sa lehôt prísne presadzujú, aj keď Najvyšší súd Holandska (Hoge Raad der Nederlanden) zaviedol výnimku pre prípady, v ktorých odvolateľovi nebol bezodkladne oznámený rozsudok z dôvodu chyby alebo opomenutia zo strany súdu. V takom prípade tento účastník konania zmeškal lehotu bez vlastného zavinenia a udelí sa mu krátke predĺženie lehoty.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Lehota na podanie odvolania je zvyčajne tri mesiace. V určitých občianskoprávnych veciach, ako napríklad konanie o nariadení predbežného opatrenia (zrýchlené konanie), sa uplatňujú kratšie lehoty na podanie odvolaní a odvolaní na najvyšší súd, a to štyri a osem týždňov (v tomto poradí).

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Všetky lehoty týkajúce sa dostavenia sa účastníka konania sú minimálne lehoty. Maximálna lehota nie je stanovená.

Predvolanie

Lehoty na predvolanie účastníka konania môže súd skrátiť na žiadosť žalobcu, ak je to potrebné za určitých podmienok. V konaní o nariadení predbežného opatrenia sa predvolanie vydá iba po tom, keď sudca určí dátum a čas pojednávania, ktoré sa môže konať aj v nedeľu. Ak je to potrebné, účastník konania sa môže predvolať vo veľmi krátkom čase. Súd môže stanoviť aj kratšiu lehotu na predvolanie účastníka v konaní o návrhu.

Súd nemôže predĺžiť lehoty na predvolanie účastníka konania, aj keď môže stanoviť dlhšiu lehotu na dostavenie sa na súd v konaní o návrhu (pozri otázky 7 a 8).

Procesné úkony

Súd môže predĺžiť lehoty, v rámci ktorých účastníci konania musia vykonať procesné úkony, ak to účastníci spoločne požadujú. Ak sa žiadosť podá jednostranne, odklad sa udelí iba na základe presvedčivých dôvodov alebo vyššej moci. Medzi presvedčivé dôvody patrí napríklad skutočná alebo právna zložitosť veci, potreba čakať na rozsudok v iných relevantných konaniach alebo situácia, keď je účastník konania alebo jeho advokát chorý alebo na dovolenke.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Holandské právo neobsahuje ustanovenia pre takúto situáciu.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Predvolanie

Ak je účastník konania predvolaný oznámením, ktoré ma nedostatky, predvolanie sa stane neplatným v prípade, že sa žalovaný nedostaví, a bude súdom vyhlásené za neplatné. Predvolanie sa nestane neplatným automaticky. Žalobca môže takúto chybu napraviť vydaním zmeneného súdneho predvolania pred prvým dňom v rozvrhu pojednávaní.

Ak sa žalovaný nezúčastní v deň prvého pojednávania, predvolanie sa skontroluje, či neobsahuje akékoľvek chyby, ktoré by ho mohli spôsobiť jeho neplatnosť. Ak je súdne predvolanie v poriadku, žalovaný sa vyhlási za neprítomného v dôsledku nedostavenia sa a nárok sa vo všeobecnosti schváli v jeho neprítomnosti. Ak sa žalovaný nedostaví a je pravdepodobné, že nedostal súdne predvolanie v dôsledku chyby, súd vyhlási predvolanie za neplatné.

Ak sa žalovaný nedostaví alebo nepoverí advokáta aj napriek tomu, že bol v predvolaní vyzvaný, aby tak urobil, a zistí sa, že súdne predvolanie obsahovalo chybu, ktorá spôsobuje jeho neplatnosť, žalovaný nie je vyhlásený za neprítomného v dôsledku nedostavenia sa. Súd stanoví nový dátum konania a nariadi napravenie chyby na náklady žalobcu. Ak sa žalovaný dostaví a neodvoláva sa na chybu, predvolanie sa považuje za správne vydané.

Opravné prostriedky

Ak sa prekročí lehota na uplatnenie opravného prostriedku, sankciou je zamietnutie odvolania. Dotknuté rozhodnutie súdu nadobudne právoplatnosť, t. j. už ho nemožno zrušiť na základe námietky, odvolania alebo odvolania na najvyšší súd.

Procesné úkony

Ak sa procesný úkon nevykoná v stanovenej lehote, za určitých podmienok možno získať odklad (pozri otázku 10). Ak nie je možné získať odklad, právo na vykonanie procesného úkonu zanikne.

Premlčacie lehoty

Ak zúčastnená strana umožnila uplynutie lehoty na podanie žaloby, právo podať žalobu chránené nárokom naďalej existuje. To však už nie je možné uplatniť prostredníctvom súdov.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Účastníci konania, ktorí zmeškali lehoty, majú k dispozícií tieto opravné prostriedky.

Predvolanie

Žalovaný, ktorý sa nedostaví v deň prvého pojednávania, sa vo všeobecnosti súdi v neprítomnosti. Až do vyhlásenia konečného rozsudku môže tento žalovaný zabrániť vydaniu rozsudku pre zmeškanie, keď sa dostaví na konanie ako účastník konania. Po vyhlásení konečného rozsudku môže účastník konania súdený v neprítomnosti uplatniť opravný prostriedok – námietku. Rozsudok pre zmeškanie, zabránenie rozsudku pre zmeškanie dostavením sa na súd a námietka sa neuplatňujú v konaní o návrhu. V takýchto prípadoch môže zúčastnená strana, ktorá sa nedostavila, podať odvolanie.

Opravné prostriedky

Lehoty na uplatnenie opravných prostriedkov presadzuje súd bez návrhu. Lehoty na podanie odvolaní a odvolaní na najvyšší súd sú záväzné. Súdy sú veľmi prísne pri uplatňovaní týchto lehôt v záujme právnej istoty. Najvyšší súd Holandska však zaviedol určitú flexibilitu pre odvolania v konaní o návrhu. V odvolaní sa musia uviesť dôvody odvolania, ale vo veciach, v ktorých bolo rozhodnutie vydané, ale ešte nebolo zaslané, a odvolateľ teda nemá prístup k príslušnému odôvodneniu, je povolené uviesť dôvody odvolania v nasledujúcom doplňujúcom odvolaní. Samotné odvolanie sa však musí podať v rámci lehoty. Iba v príležitostných prípadoch, keď sa súd dopustil dvojitej chyby, sa lehota predĺži o 14 dní od prijatia rozhodnutia. Takýto prípad nastane, ak odvolateľ nevedel a nemohol vedieť, kedy bude rozhodnutie vyhlásené, v dôsledku chyby na strane súdu (alebo súdneho úradníka), a rozhodnutie bolo odoslané alebo vydané až po uplynutí lehoty na podanie odvolania v dôsledku chyby, ktorú nemožno pripísať odvolateľovi. V konaní na základe predvolania sa v odvolaní nemusia uviesť dôvody odvolania. Tie sa uvedú až v neskoršom štádiu konania.

Procesné úkony

Za určitých okolností možno požadovať odklad na vykonanie procesných úkonov (pozri otázku 13). Ak nie je možné získať odklad, právo na vykonanie procesného úkonu zanikne.

Premlčacie lehoty

Neexistuje žiadny opravný prostriedok proti uplynutiu premlčacej lehoty, okrem včasného prerušenia [pozri otázku 1 písm. d)]. Napriek tomu môže súd za veľmi výnimočných okolností rozhodnúť, že uplatnenie obmedzenia je v rozpore so zásadami primeranosti a spravodlivosti.

Posledná aktualizácia: 09/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.