Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Procesné lehoty

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Lehota na vyjadrenie k žalobe – v konaniach na vrchnom súde by mal žalovaný s bydliskom v Severnom Írsku oznámiť súdu účasť na konaní do 14 dní od doručenia oznámenia o žalobe (nariadenie 10) (vrátane dňa doručenia), môže tak však urobiť aj kedykoľvek pred zapísaním rozsudku, ktorý bol nad ním vynesený. Oznámenie o účasti na konaní po zapísaní rozsudku si vyžaduje povolenie [nariadenie 12 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980]. Žalovaný by mal doručiť vyjadrenie k žalobe do šiestich týždňov od doručenia špecifikácie žaloby, do šiestich týždňov od svojho oznámenia o účasti na konaní, alebo do šiestich týždňov, odkedy mu bolo udelené povolenie na obhajobu, podľa toho, ktorá situácia nastane ako posledná (nariadenie 18). V konaniach na krajských súdoch by mal žalovaný doručiť oznámenie o svojom úmysle obhájiť sa do 21 dní odo dňa doručenia oznámenia o žalobe [nariadenie 12 rokovacieho poriadku krajských súdov (Severného Írska) z roku 1980].

Lehota na výkon rozsudku – v zmysle článku 16 nariadenia o premlčaní (Severného Írska) z roku 1989 nie je možné napadnúť žiadny rozsudok počas šiestich rokov odo dňa jeho vykonateľnosti.

Premlčacie lehoty – vo všeobecnosti sa uplatňuje premlčacia lehota šesť rokov, a to napríklad pri:

 • lehote na žaloby z deliktov [článok 6 nariadenia o premlčaní (Severného Írska) z roku 1989],
 • lehote v prípade postupného odňatia držby a zániku vlastníckeho práva a odňatých vecí [článok 17 nariadenia o premlčaní (Severného Írska) z roku 1989].

Premlčacie lehoty pri iných druhoch prípadov sú odlišné. Napríklad:

lehota na žaloby za spôsobenie ujmy na zdraví je tri roky [článok 7 nariadenia o premlčaní (Severného Írska) z roku 1989].

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Nariadenie 3 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980 v spojení s článkom 5 zákona o výklade z roku 1978 upravujú výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu vo vzťahu k výpočtu lehôt a nariadenie 43 rokovacieho poriadku krajských súdov (Severného Írska) z roku 1981 v spojení s článkom 39 zákona o výklade (Severného Írska) z roku 1954 výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku krajských súdov vo vzťahu k výpočtu lehôt.

Okrem soboty a nedele sú dňami pracovného pokoja v Severnom Írsku aj tieto štátne sviatky:

 • Nový rok: 1. január,
 • Deň sv. Patrika: 17. marec,
 • Veľkonočný pondelok: pondelok po Veľkej noci,
 • Veľkonočný utorok: utorok po Veľkej noci,
 • Early May Bank Holiday: prvý májový pondelok,
 • Spring Bank Holiday: posledný májový pondelok,
 • July Bank Holiday: 12. a 13. júl,
 • Summer Bank Holiday: posledný augustový pondelok,
 • Prvý sviatok vianočný: 25. december
 • Druhý sviatok vianočný: 26. december

Ak Prvý sviatok vianočný, Druhý sviatok vianočný alebo Nový rok pripadnú na víkend, nasledujúci pracovný deň je štátnym sviatkom. Ak napríklad 25. a 26. december pripadnú na sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok a utorok sú štátnymi sviatkami.

Všetky súdy sú okrem toho zatvorené jeden deň navyše počas Vianoc a aj vo Veľký piatok.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Nariadenie o premlčaní (Severného Írska) z roku 1989 – stanovuje viaceré lehoty na začatie konania a lehoty, v rámci ktorých musí byť napríklad vykonaný rozsudok, alebo v rámci ktorých musia strany vykonať určité úkony. Ďalšie informácie sú uvedené v odpovedi na otázku 1 vyššie.

Nariadenie o zahraničných premlčacích lehotách (Severného Írska) z roku 1985 – stanovuje, že na účely prípadov, pri ktorých sa uplatňuje zahraničný zákon alebo rozhodnutia zahraničných súdov, sa k akémukoľvek zákonu týkajúcemu sa premlčania pristupuje skôr z vecného než z procesného hľadiska. Platí to pre rozhodcovské, ako aj súdne konania na súdoch v Severnom Írsku, pri ktorých je potrebné zohľadniť právny poriadok inej krajiny.

Rokovací poriadok Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980 a rokovací poriadok krajských súdov (Severného Írska) z roku 1981 – procesné pravidlá pre občianske súdy v Severnom Írsku, ktoré zahŕňajú lehoty vo vzťahu k rôznym žalobám.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehota na vyjadrenie k žalobe zvyčajne začína plynúť odo dňa doručenia žaloby – pozri odpoveď na otázku 1. Podľa nariadenia o premlčaní (Severného Írska) z roku 1989 začína lehota zvyčajne plynúť odo dňa, keď k príslušnej udalosti došlo, napríklad, šesťročná lehota na výkon rozsudku začína plynúť dňom vykonateľnosti rozsudku.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Áno – ak sa oznámenie o začatí konania doručuje poštou alebo vložením do poštovej schránky, považuje sa za doručené na siedmy deň (vrátane víkendu) [nariadenie 10, článok 1 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980], hoci pri odoslaní v nedeľu by sa pravdepodobne považovalo za doručené v pondelok, teda osem dní po odoslaní. Podobne aj v prípade, ak právny zástupca doručuje oznámenie o žalobe poštovou zásielkou prvou triedou, považuje sa za doručené na siedmy pracovný deň od odoslania (deň odoslania sa nezapočítava), avšak na rozdiel od pravidla týkajúceho sa vrchného súdu táto sedemdňová lehota nezahŕňa sobotu, nedeľu a štátne sviatky [nariadenie 43, článok 19A rokovacieho poriadku krajských súdov (Severného Írska) z roku 1981].

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Nariadenie 3, článok 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980 sa vzťahuje na akúkoľvek lehotu na vykonanie úkonu stanovenú rokovacím poriadkom alebo akýmkoľvek rozsudkom, nariadením alebo usmernením. Ak má byť úkon vykonaný v rámci určitého obdobia po určitom dátume alebo od určitého dátumu, lehota zvyčajne začína plynúť bezprostredne po tomto dátume. Ak je úkon potrebné vykonať určitý počet celých dní pred alebo po určitom dátume, musí medzi dňom, keď je úkon vykonaný, a týmto dátumom uplynúť aspoň tento počet dní.

Nariadenie 43, článok 17 rokovacieho poriadku krajských súdov (Severného Írska) z roku 1981 sa vzťahuje na časy stanovené rokovacím poriadkom. Ak má byť úkon vykonaný v rámci určitého obdobia po vyskytnutí konkrétnej udalosti alebo po vyskytnutí konkrétnej udalosti, lehota začína plynúť na konci dňa, keď sa udalosť vyskytla, ak nie je stanovené, že lehota zahŕňa aj tento deň.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Nariadenie 3, článok 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980 stanovuje, že v prípadoch, keď predmetná lehota v trvaní sedem alebo menej dní zahŕňa sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, Prvý sviatok vianočný alebo Veľký piatok, sa tieto dni nezapočítavajú. Nariadenie 3, článok 3 stanovuje, že ak súd neurčí inak, obdobie veľkých prázdnin, t. j. letných prázdnin, sa nezapočítava do plynutia akejkoľvek lehoty stanovenej rokovacím poriadkom alebo akýmkoľvek nariadením alebo usmernením týkajúcim sa doručovania, podávania alebo zmeny akejkoľvek písomností. Nariadenie 3, článok 4 stanovuje, že ak lehota na vykonanie akéhokoľvek úkonu v kancelárii Najvyššieho súdu určená rokovacím poriadkom, akýmkoľvek rozsudkom, nariadením alebo usmernením uplynie v deň, keď je kancelária zatvorená, v dôsledku čoho úkon nemožno vykonať v daný deň, úkon sa bude považovať za vykonaný včas, ak bude vykonaný v nasledujúci deň, keď je kancelária otvorená.

Nariadenie 43, článok 17 rokovacieho poriadku krajských súdov (Severného Írska) z roku 1981 stanovuje, že ak je v zmysle rokovacieho poriadku potrebné úkon vykonať v lehote nie dlhšej ako tri dni, do plynutia lehoty sa nezapočítavajú sobota, nedeľa alebo iné dni, keď je kancelária daného súdu zatvorená. Ak lehota určená na výkon úkonu uplynie v sobotu, nedeľu alebo v iný deň, keď je kancelária daného súdu zatvorená, úkon je možné vykonať v nasledujúci deň, keď je kancelária otvorená. Posledné uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na lehoty stanovené dekrétom alebo nariadením.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Nariadenie 3, článok 1 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980 stanovuje, bez toho, aby bol dotknutý článok 5 zákona o výklade z roku 1978 pri jeho uplatňovaní vo vzťahu k rokovaciemu poriadku, že slovo „mesiac“ uvedené v akomkoľvek rozsudku, nariadení, usmernení alebo inej písomnosti znamená kalendárny mesiac, pokiaľ si kontext nevyžaduje inak.

Ak je obdobie vyjadrené v rokoch, hoci neexistuje žiadne výslovné pravidlo, analogicky, slovo „rok“ použité v akomkoľvek rozsudku, nariadení, usmernení alebo inej písomnosti znamená kalendárny rok.

V súvislosti s konaniami na krajských súdoch sa uplatňuje článok 39 zákona o výklade (Severného Írska) z roku 1954, ktorý stanovuje, že „rok“ znamená 12 (kalendárnych) mesiacov a „mesiac“ znamená kalendárny mesiac.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Nariadenie 3, článok 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980 stanovuje, že ak je úkon potrebné vykonať v rámci stanovenej lehoty pred určitým dátumom, uplynutie lehoty nastane bezprostredne pred týmto dátumom.

Podľa rokovacieho poriadku krajských súdov (Severného Írska) z roku 1980, na základe článku 39 zákona o výklade (Severného Írska) z roku 1954, lehota, ktorá má uplynúť v určitý deň, alebo je vypočítaná na určitý deň, zahŕňa aj tento deň.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Nariadenie 3, článok 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Severného Írska) z roku 1980 stanovuje, že v prípadoch, keď predmetná lehota v trvaní sedem alebo menej dní zahŕňa sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, Prvý sviatok vianočný alebo Veľký piatok, sa tieto dni nezapočítavajú. Nariadenie 3, článok 3 stanovuje, že ak súd neurčí inak, obdobie veľkých prázdnin, t. j. letných prázdnin, sa nezapočítava do plynutia akejkoľvek lehoty stanovenej rokovacím poriadkom alebo akýmkoľvek nariadením alebo usmernením týkajúcim sa doručovania, podávania alebo zmeny akejkoľvek písomností. Nariadenie 3, článok 4 stanovuje, že ak lehota na vykonanie akéhokoľvek úkonu v kancelárii Najvyššieho súdu určená rokovacím poriadkom, akýmkoľvek rozsudkom, nariadením alebo usmernením uplynie v deň, keď je kancelária zatvorená, v dôsledku čoho úkon nemožno vykonať v daný deň, úkon sa bude považovať za vykonaný včas, ak bude vykonaný v nasledujúci deň, keď je kancelária otvorená.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

-

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Lehota na odvolanie proti rozsudkom vrchného súdu je obvykle šesť týždňov a lehota na odvolanie proti rozhodnutiam krajského súdu 21 dní. Lehota na podanie žiadosti o pridelenie sudcu na účely preskúmania rozhodnutia orgánu, v prípade, že existuje príslušné zákonné oprávnenie, je 21 dní, ak daný zákon neustanovuje inak.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Ak je žalobca presvedčený, že na to existujú výnimočné dôvody, môže požiadať súd o okamžité posúdenie žiadosti, bez toho, aby boli žalovanému doručované akékoľvek písomnosti, t. j. „ex parte“ alebo „bez upozornenia“. Ak sudca vydá príkaz „ex parte“ alebo „bez upozornenia“, žalobca bude predvolaný na súd dodatočne. Na tomto stretnutí má právo byť prítomný aj žalovaný, aby sudca mohol vypočuť obidve strany predtým, než rozhodne o tom, či vydá ďalší príkaz.

Ďalšie možnosti na predĺženie lehoty sú uvedené v časti IV nariadenia o premlčaní (Severné Írsko) z roku 1989. Predĺženie premlčacej lehoty je napríklad prípustné, ak žalobca trpí zdravotným postihnutím (článok 48 zákona o premlčaní z roku 1980).

Ak súd nerozhodne alebo nenariadi inak, lehotu určenú osobe predpisom alebo súdom možno zmeniť písomnou dohodou strán. Navyše, sudcovia sú oprávnení meniť lehoty.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Nie. Účastník nestráca právo na predĺženie lehoty stanovené príslušnými zahraničnými právnymi predpismi.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ak žalovaný nenamieta alebo nepotvrdí konanie v stanovenej lehote, žalobca môže podať návrh na vydanie rozsudku pre zmeškanie. Žalovaný má však stále možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu alebo súd môže rozsudok zrušiť.

Sú dostupné aj iné sankcie vo vzťahu k vedeniu prípadov. Napríklad, ak je strana povinná niečo predložiť, t. j. znalecký posudok, v určitej lehote a túto povinnosť nesplní, súd môže daný posudok vyhlásiť za neprípustný.

Súd môže využiť aj sankcie napríklad za pohŕdanie súdom.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Strany v omeškaní sa môžu obrátiť na súd so žiadosťou o predĺženie lehoty. Ak má uplynutie lehoty za následok vydanie rozsudku pre zmeškanie, strany v omeškaní môžu podať odvolanie alebo požiadať o zrušenie rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 04/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.